УВЕДОМЛЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – БЛАГОЕВГРАД,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ДС И КС,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - БЛАГОЕВГРАД,
На основание чл. 92, т. 3 от Закона за адвокатурата


СВИКВАМ
редовно заседание на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия – Благоевград на
12.03.2024 г. /ВТОРНИК/ от 14.00 ч., което ще се проведе в залата на Адвокатски съвет –
Благоевград, при следния:
1. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв.
Колджиева/;
2. Правна помощ /докладват отговорници по градове/;
3. Дисциплинарна дейност /докладва адв. Дуков/;
4. Разни.

 

Уведомление за свикване на заседание на Адвокатски съвет - Благоевград за 12.03.2024 г.