АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – БЛАГОЕВГРАД

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ
№ 1
 
Днес, 15.03.2013 година в град Благоевград, в заседателна зала на АК – Благоевград - ул. „полк. Димов” № 1, ет. 2, се проведе заседание на контролния съвет на Адвокатска колегия – Благоевград.
 
 
Заседанието на КС е свикано с уведомление от Председателя на АК – Благоевград.
 
 
На заседанието присъстваха лично всички членове на контролния съвет, а именно: адв. Михаил Андреев, адв. Петър Йовчев, адв. Иван Данчев, адв. Татяна Лазарова-Цанева и адв. Снежанка Ангелова
 
 
Заседанието се проведе, при следния, предварително обявен с уведомлението за свикването му дневен ред:
1. Конституиране и встъпване в задължения на Контролния съвет при АК – Благоевград;
2. Определяне на Председател на КС;
3. Разни.
 
 
По т. 1 от дневния ред:
 
Председателят на избирателната комисия при Адвокатска колегия – Благоевград, връчи на членовете на Контролния съвет удостоверения за избора им. 

 

По т.2 от дневния ред:
 
След направените разисквания, КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
 
ИЗБИРА за ПРЕДСЕДАТЕЛ на контролния съвет адв. МИХАИЛ ИЛИЕВ АНДРЕЕВ.
 
 
По т. 3 от дневния ред:
Адв. М. Андреев, предлжи да се изиска от АС при АК – Благоевград да представи предложения и приет от Общото събрание на адвокатите в АК – Благоевград бюджет за 2013 година. След организирането на работата на АС да бъдат приети и правила за работата на КС и за контактите с АС при АК – Благоевград.
 

След проваденото гласуване, КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

 
1. ДА СЕ ИЗИСКА от Адвокатски съвет при АК – Благоевград да представи на КС предложения и приет от Общото събрание на адвокатите в АК – Благоевград бюджет за 2013 година.
 
2. След организирането на работата на АС да бъдат приети правила за работата на КС и за контактите с АС при АК – Благоевград.

 

Поради изчерпване на точките от дневния ред, заседанието бе закрито.
 
 
Настоящият протокол се изготви в три еднообразни екземпляра и се подписа от членовете на контролния съвет, както следва:

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .......................................

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. ....................................

(адв. Татяна Лазарова – Цанева)

2. ...........................................

(адв. Снежанка Ангелова)

3. ............................................

(адв. Петър Йовчев)

4. ...........................................

(адв. Иван Данчев)

.