ПРОТОКОЛ № 1

 

 

 

Днес, 15.02.2013г. в Семинарната зала на Адвокатска колегия Благоевград, находяща се в гр. Благоевград, ул.”Пол Димов” № 1, ет . 3 се проведе заседание на Дисциплинарния съд при АК - Благоевград.
 
На заседанието присъствуваха:
Адв. Нели Захариева – Председател на ДС
Адв. Мария Икономова – члена на ДС
Адв. Пенко Ненов – член на ДС
Адв. Албена Златкова – член на ДС
Адв. Диана Табутова – член на ДС
Адв. Росица Зотева – Коцакова – член на ДС
Адв. Петър Петров – член на ДС.
Адв. Димитрина Маркова – член на ДС
Адв. Василка Христова – член на ДС
 
Заседанието протече при следния дневен ред:
 
1.      Избор на Заместник председател на Дисциплинарния съд при АК - Благоевград;
2.      Избор на състави на Дисциплинарния съд при АК - Благоевград
 
По първа точка от дневния ред, за Заместник председател на ДС бе предложен адв. Пенко Ненов.
Направеното предложение бе предложено на гласуване, в резултат на което ДС, единодушно

 

 

 

РЕШИ

 

1.      Избира за Заместник Председател на ДС при АК - Благоевград адв. Пенко Боянов Ненов.
По втора точка от дневния ред, постъпиха предложения за определяне на следните три състава, а именно:
 
І-ви състав да се състои от: адв. Василка Христова, адв Диана Табутова и адв. Димитрина Маркова, като за Председател на този състав бе предложен адв. Димитрина Маркова
ІІ-ри състав да се състои от адв. Албена Златкова, адв. Мария Икономова и адв. Пенко Ненов, като за Председател на този състав бе предложен адв. Пенко Ненов.
ІІІ-ти състав да се състои от: адв. Нели Захариева, адв. Петър Петров и адв. Росица Зотева – Коцакова, като за Председател на този състав бе предложен адв. Нели Захариева.
 
Направеното предложение бе предложено на гласуване, в резултат на което ДС, единодушно

 

 

 

РЕШИ

 

2.      Избира ТРИ СЪСТАВА на Дисциплинарния съд, както следва:
І-ви състав : ПРЕДСЕДАТЕЛ адв. Димитрина Маркова, , ЧЛЕНОВЕ: адв. Василка Христова, адв. Диана Табутова
ІІ-ри състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ адв. Пенко Ненов, ЧЛЕНОВЕ: адв. Албена Златкова, адв. Мария Икономова
ІІІ-ти състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Нели Захариева, ЧЛЕНОВЕ: адв. Петър Петров и адв. Росица Зотева – Коцакова
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

 

 

 

 

 

ПРИСЪСТВУВАЛИ ЧЛЕНОВЕ:
 
Адв. Нели Захариева ____________________________________________
 
Адв. Мария Икономова __________________________________________
 
Адв. Пенко Ненов_______________________________________________
 
Адв. Албена Златкова____________________________________________
 
Адв. Диана Табутова_____________________________________________
 
Адв. Росица Зотева – Коцакова____________________________________
 
Адв. Петър Петров_______________________________________________
 
Адв. Димитрина Маркова_________________________________________
 
Адв. Василка Христова____________________________________________
.