П Р О Т О К О Л  № 7/26.03.2015 год.

Днес, 26.03.2015 година от 14.00 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Елена Попова, Светлана Радулова, Мария Прешелкова, Иванка Кехайова и Росица Иванчева-Паскова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Клетва;

2.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

3.      Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;

4.      Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

5.      Дежурни адвокати за Второ тримесечие на 2015 година;

6.      Разглеждане на договори, обслужващи дейността на Адвокатската колегия;

7.      Организация на семинара на 17-18.04.2015 година;

8.      Разни.

 

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването им като адвокати, клетва положиха АРБЕН ЗИЯ КОНЕДАРЕВ, СТРАХИЛ НИКОЛОВ ГОШЕВ и РУМЕН ГЕОРГИЕВ ШАРЛАНДЖИЕВ.

По т. 3

По т. 4

1.      В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 20 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 79

1. По искане по ВНОХД № 1/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Нели Захариева

2. По искане по НОХД № 742/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Петър Сланчев

3. По искане по НДХД № 911/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Анастасия Маринова

4. По искане по ДП № 314 ЗМ-15/2015г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. Велина Банчева

5. По искане по НОХД № 1250/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Георги Божинов

6. По искане по НОХД № 736/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Виолета Станкова

7. По искане по ДП №383/2014 г.по описа на 02 РУ – МВР – Благоевград – определя адв. Снежанка Аргирова и адв. Лефтера Лазарова

8. По искане по НОХД № 17/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Венета Медарова

9. По искане по гр. д. № 988/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Иван Данчев

10. По искане по ЧНД № 628/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Марияна Карабунарова

11. По искане по гр. д. № 959/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Борис Харизанов

12. По искане по гр. д. № 813/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Албена Златкова

13. По искане по ДП № 314 ЗМ-74/2015г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. Цветана Динева

14. По искане по ДП № 314 ЗМ-74/2015г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. Иван Данчев

15. По искане по НОХД № 101/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Надка Танева

16. По искане по ДП №7852 ЗМ-8/2014 г.по описа на 02 РУ – МВР – Благоевград – определя адв. Керстин Кацарска

17. По искане по НОХД № 457/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Мая Тунтева

18. По искане по гр. д. №241/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Гергана Янчева

19. По искане по ДП № 636/2014 г.по описа на РУ – МВР – Гоце Делчев – определя адв. Роза Бацалова

20. По искане по ДП № 70/2015 г.по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адв. Диана Чолакова

      Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

2.      Заверява74 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 13.03.2015 г. – 26.03.2015 година.

 

3. Адвокатски съвет Благоевград разгледа постъпилите 11 броя заявления подадени от адвокати, членове на Адвокатска колегия Благоевград, за вписване в Националния регистър за правна помощ на Национално бюро за правна помощ.

 След запознаване с подадените заявления, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 80

ОДОБРЯВА списък на адвокатите подали заявления за вписване в регистъра на Национално бюро за правна помощ, както следва:

1.адв. Илияна Кирилова Димова-Николова

2.адв. Гергана Стефанова Теодосиева

3.адв. Детелина Младенова Даутева

4.адв. Милен Томов Маринов

5.адв. Зоя Илиева Събева

6.адв. Людмила Славчева Ингилизова

7.адв. Вяра Младенова Станкова

8.адв. Мария Георгиева Говедарева

9.адв. Страхил Николов Гошев

10.адв. Румен Георгиев Шарланджиев

11.адв. Арбен Зия Конедарев

 

      Да се направи предложение до Национално бюро за правна помощ за вписване на посочените адвокати в регистъра на служебните защитници.

      Решението е взето с 5 гласа „за”.

По т. 5

ОПРЕДЕЛЯ ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ за седмиците от второ тримесечие на 2015 година за районите на Районен съд – Благоевград, Районен съд – Сандански, Районен съд – Петрич, Районен съд – Разлог и Районен съд – Гоце Делчев, както следва:

 

За район Благоевград:

 Отговорници: адв. Светлана Радулова – 0888/939 007и адв. Росица Иванчева-Паскова - 0898/910 712

 

01 АПРИЛ - 05 АПРИЛ 2015 година

1.      адв. Елена Равначка                  - 0898/663 987

2.      адв. Иван Катърджиев              - 0877/172 898

3.      адв. Иван Тошев                        - 0898/317 248

4.      адв. Иван Зашев                         - 0888/355 076

5.      адв. Керстин Кацарска              - 0896/898 390

6.      адв. Мария Георгиева               - 0877/212 040

7.      адв. Мария Шопова                   - 0898/636 374

8.      адв. Марян Биков                      - 0879/260 167

9.      адв. Мая Драгиева                     - 0898/700 374

 

06 АПРИЛ - 12 АПРИЛ 2015 година

1.      адв. Мая Тунтева                       - 0898/536 860

2.      адв. Меглена Андонова              - 0888/413 527

3.      адв. Милуш Бараков                  - 0887/802 631

4.      адв. Надежда Римпева              - 0898/703 871

5.      адв. Пенка Смукова                  - 0886/787 488

6.      адв. Петър Петров                     - 0888/410 973

7.      адв. Рангел Бараков                   - 0899/885 191

8.      адв. Росен Михалов                   - 0878/834 744

9.      адв. Румяна Григорова              - 0888/646 161

 

13 АПРИЛ - 19 АПРИЛ 2015 година

1.      адв. Снежанка Ангелова          - 0899/155 263

2.      адв. Станислава Ангелова        - 0899/899 893

3.      адв. Станислава Георгиева       - 0886/292 820

4.      адв. Стефка Коемджиева          - 0886/437 551

5.      адв. Таня Бойкова                      - 0887/344 921

6.      адв. Теодор Тошев                     - 0888/645 271

7.      адв. Тодорка Чонина                 - 0889/521 783

8.      адв. Цвета Рангелова                - 0887/788 446

 

20 АПРИЛ - 26 АПРИЛ 2015 година

1.      адв. Адриана Мелниклийска   - 0898/658 749

2.      адв. Асен Вакареев                    - 0894/050 201

3.      адв. Бойка Бойкова                    - 0889/866 509

4.      адв. Величка Ушатова               - 0899/942 223

5.      адв. Венета Медарова               - 0879/331 333

6.      адв. Галина Савова                    - 0888/300 124

7.      адв. Георги Тошев                     - 0888/405 787

8.      адв. Диана Башлиева                 - 0878/410 502

9.      адв. Елена Бистричка                - 0898/604 548

 

27 АПРИЛ - 03 МАЙ 2015 година

1.      адв. Елена Равначка                  - 0898/663 987

2.      адв. Иван Катърджиев              - 0877/172 898

3.      адв. Иван Тошев                        - 0898/317  248

4.      адв. Иван Зашев                         - 0888/355 076

5.      адв. Керстин Кацарска              - 0896/898 390

6.      адв. Мария Георгиева               - 0877/212 040

7.      адв. Мария Шопова                   - 0898/636 374

8.      адв. Марян Биков                      - 0879/260 167

9.      адв. Мая Драгиева                     - 0898/700 374

 

04МАЙ - 10 МАЙ 2015 година

1.      адв. Мая Тунтева                       - 0898/536 860

2.      адв. Меглена Андонова                        - 0888/413 527

3.      адв. Милуш Бараков                  - 0887/802 631

4.      адв. Надежда Римпева              - 0898/703  871

5.      адв. Пенка Смукова                  - 0886/787 488

6.      адв. Петър Петров                     - 0888/410 973

7.      адв. Рангел Бараков                   - 0899/885 191

8.      адв. Росен Михалов                   - 0878/834 744

9.      адв. Румяна Григорова              - 0888/646 161

 

11 МАЙ - 17 МАЙ 2015 година

1.      адв. Снежанка Ангелова          - 0899/155 263

2.      адв. Станислава Ангелова        - 0899/899 893

3.      адв. Станислава Георгиева       - 0886/292 820

4.      адв. Стефка Коемджиева          - 0886/437 551

5.      адв. Таня Бойкова                      - 0887/344 921

6.      адв. Теодор Тошев                     - 0888/645 271

7.      адв. Тодорка Чонина                 - 0889/521 783

8.      адв. Цвета Рангелова                - 0887/788 446

 

18 МАЙ - 24 МАЙ 2015 година

1.      адв. Адриана Мелниклийска   - 0898/658 749

2.      адв. Асен Вакареев                    - 0894/050 201

3.      адв. Бойка Бойкова                    - 0889/866 509

4.      адв. Величка Ушатова               - 0899/942 223

5.      адв. Венета Медарова               - 0879/331 333

6.      адв. Галина Савова                    - 0888/300 124

7.      адв. Георги Тошев                     - 0888/405 787

8.      адв. Диана Башлиева                 - 0878/410 502

9.      адв. Елена Бистричка                - 0898/604 548

 

25 МАЙ - 31 МАЙ 2015 година

1.      адв. Елена Равначка                  - 0898/663 987

2.      адв. Иван Катърджиев              - 0877/172 898

3.      адв. Иван Тошев                       - 0898/317 248

4.      адв. Иван Зашев                        - 0888/355 076

5.      адв. Керстин Кацарска             - 0896/898 390

6.      адв. Мария Георгиева               - 0877/212040

7.      адв. Мария Шопова                   - 0898/636 374

8.      адв. Марян Биков                      - 0879/260 167

9.      адв. Мая Драгиева                     - 0898/700 374

 

01 ЮНИ - 07 ЮНИ 2015 година

1.      адв. Мая Тунтева                       -0898/536 860

2.      адв. Меглена Андонова              - 0888/413 527

3.      адв. Милуш Бараков                 - 0887/802 631

4.      адв. Надежда Римпева              - 0898/703 871

5.      адв. Пенка Смукова                  - 0886/787 488

6.      адв. Петър Петров                     - 0888/410 973

7.      адв. Рангел Бараков                   - 0899/885 191

8.      адв. Росен Михалов                  - 0878/834 744

9.      адв. Румяна Григорова             - 0888/646 161

 

08 ЮНИ - 14 ЮНИ 2015 година

1.      адв. Снежанка Ангелова          - 0899/155 263

2.      адв. Станислава Ангелова       - 0899/899 893

3.      адв. Станислава Георгиева      - 0886/292 820

4.      адв. Стефка Коемджиева          - 0886/437 551

5.      адв. Таня Бойкова                      - 0887/344 921

6.      адв. Теодор Тошев                     - 0888/645 271

7.      адв. Тодорка Чонина                 - 0889/521 783

8.      адв. Цвета Рангелова                - 0887/788 446

 

15 ЮНИ - 21 ЮНИ 2015 година

1.      адв. Адриана Мелниклийска   - 0898/658 749

2.      адв. Асен Вакареев                   - 0894/050 201

3.      адв. Бойка Бойкова                   - 0889/866 509

4.      адв. Величка Ушатова              - 0899/942 223

5.      адв. Венета Медарова               - 0879/331 333

6.      адв. Галина Савова                   - 0888/300 124

7.      адв. Георги Тошев                     - 0888/405 787

8.      адв. Диана Башлиева                - 0878/410 502

9.      адв. Елена Бистричка                - 0898/604 548

 

22 ЮНИ - 30 ЮНИ 2015 година

1.      адв. Елена Равначка                 - 0898/663 987

2.      адв. Иван Катърджиев              - 0877/172 898

3.      адв. Иван Тошев                        - 0898/317 248

4.      адв. Иван Зашев                       - 0888/355 076

5.      адв. Керстин Кацарска             - 0896/898 390

6.      адв. Мария Георгиева               - 0877/212 040

7.      адв. Мария Шопова                   - 0898/636 374

8.      адв. Марян Биков                      - 0879/260 167

9.      адв. Мая Драгиева                     - 0898/700 374

 

За район Гоце Делчев

Отговорник: адв. Иванка Кехайова: - 0887/798 664

 

01 АПРИЛ - 05 АПРИЛ 2015 година

1.      адв. Костадинка Богданова      - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                   - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                  - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски           - 0878/597 046

 

06 АПРИЛ - 12 АПРИЛ 2015 година

1. адв. Анелия Шопова                   - 0888/584 637

2. адв. Георги Димитров                              -0887/730 730

3. адв. Зоя Пулева                                     - 0895/451 910

4. адв. Иван Тюхков                       - 0895/364 842

5. адв. Костадин Шопов                 - 0898/767 991

 

13 АПРИЛ - 19 АПРИЛ  2015 година

1.      адв. Костадинка Богданова      - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                  - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                  - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски           - 0878/597 046

 

20 АПРИЛ - 26 АПРИЛ 2015 година

1. адв. Анелия Шопова                   - 0888/584 637

2. адв. Георги Димитров                              - 0887/730 730

3. адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

4. адв. Иван Тюхков                       - 0895/364 842

5. адв. Костадин Шопов                 - 0898/767 991

 

 

27 АПРИЛ - 03 МАЙ 2015 година

1.      адв. Костадинка Богданова      - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                 - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                 - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски           - 0878/597 046

 

04 МАЙ - 10 МАЙ 2015 година

1. адв. Анелия Шопова                   - 0888/584 637

             2. адв. Георги Димитров                 - 0887/730 730

              3. адв. Зоя Пулева                        - 0895/451 910

4. адв. Иван Тюхков                        - 0895/364 842

5. адв. Костадин Шопов                 - 0898/767 991

 

11 МАЙ - 17 МАЙ 2015 година

1.      адв. Костадинка Богданова      - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                  - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                  - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски           - 0878/597 046

 

18 МАЙ - 24 МАЙ 2015 година

1. адв. Анелия Шопова                               - 0888/584 637

             2. адв. Георги Димитров                            - 0887/730 730

             3. адв. Зоя Пулева                                    - 0895/451 910

4. адв. Иван Тюхков                                   - 0895/364 842

5. адв. Костадин Шопов                             - 0898/767 991

 

25 МАЙ - 31 МАЙ 2015 година

1.      адв. Костадинка Богданова      - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                  - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                 - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски           - 0878/597 046

 

01 ЮНИ - 07 ЮНИ 2015 година

1. адв. Анелия Шопова                   - 0888/584 637

2. адв. Георги Димитров                              - 0887/730 730

3. адв. Зоя Пулева                                       - 0895/451 910

4. адв. Иван Тюхков                        - 0895/364 842

5. адв. Костадин Шопов                 - 0898/767 991

 

08 ЮНИ - 14 ЮНИ 2015 година

1.      адв. Костадинка Богданова      - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                  - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                  - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски           - 0878/597 046

 

15 ЮНИ - 21 ЮНИ 2015 година

1. адв. Анелия Шопова                       - 0888/584 637

             2. адв. Георги Димитров                   - 0887/730 730

             3. адв. Зоя Пулева                            - 0895/451 910

4. адв. Иван Тюхков                          - 0895/364 842

5. адв. Костадин Шопов                       - 0898/767 991

 

22ЮНИ - 30ЮНИ 2015 година

1.      адв. Костадинка Богданова      - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                    - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                     - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски           - 0878/597 046

 

За район Петрич

Отговорник: адв. Петя Хантова: -/0745/20 669, 0898/629 958

 

01 АПРИЛ – 05 АПРИЛ 2015 година

1.      адв. Велик Гогов                                   - 0888/786 611

2.      адв.Георги Божинов                 - 0887/525 529

3.      адв. Гергана Коларова              - 0898/971 327

4.      адв. Даниела Талева                  - 0888/302 474

5.      адв. Дафина Пецева                  - 0887/864 920

6.      адв. Димитрина Марангозова  - 0899/030 508

7.      адв. Елена Георгиева                - 0887/707 256

 

06 АПРИЛ – 12 АПРИЛ 2015 година

1.      адв. Емилия Божкова                - 0898/391 086

2.      адв. Иван Данчев                       - 0888/655 297

3.      адв. Иванка Дюзова                  - 0885/244 892

4.      адв. Илонка Закова                    - 0886/418 541

5.      адв. Маргарита Райчева                        - 0898/622 821

6.      адв. Мариана Попова                - 0898/606 996

7.      адв. Мария Кондова                  - 0895/805 656

 

13 АПРИЛ – 19 АПРИЛ 2015 година

1.      адв. Надежда Кехайова             - 0888/420 130

2.      адв. Надка Танева                      - 0898/913 354

3.      адв. Олег Янчев                         - 0898/581 534

4.      адв.Павлик Узунов                   - 0887/387 169

5.      адв. Петя Хантова                     - 0898/629 958

6.      адв. Славянка Тимова               - 0888/635 496

7.      адв. Сузана Полизоева              - 0878/630 254

8.      адв. Цветана Динева                 - 0898/682 054

 

20 АПРИЛ – 26 АПРИЛ 2015 година

1.      адв. Албена Златкова                - 0888/678 096

2.      адв. Анелия Колаксъзова          - 0887/400 979

3.      адв. Божана Тошева                   - 0885/111 417

4.      адв. Борис Харизанов               - 0878/511 885

5.      адв. Ваица Пенелова                 - 0886/777 885

6.      адв. Велина Банчева                  - 0889/995 057

7.      адв. Велина Пиргова                 - 0888/143 943

 

27 АПРИЛ – 03 МАЙ 2015 година

1.      адв. Велик Гогов                                   - 0888/786 611

2.      адв.Георги Божинов                 - 0887/525 529

3.      адв. Гергана Коларова              - 0898/971 327

4.      адв. Даниела Талева                  - 0888/302 474

5.      адв. Дафина Пецева                  - 0887/864 920

6.      адв. Димитрина Марангозова  - 0899/030 508

7.      адв. Елена Георгиева                - 0887/707 256

04 МАЙ – 10 МАЙ 2015 година

1.      адв. Емилия Божкова                - 0898/391 086

2.      адв. Иван Данчев                       - 0888/655 297

3.      адв. Иванка Дюзова                  - 0885/244 892

4.      адв. Илонка Закова                    - 0886/418 541

5.      адв. Маргарита Райчева                        - 0898/622 821

6.      адв. Мариана Попова                - 0898/606 996

7.      адв. Мария Кондова                  - 0895/805 656

 

11 МАЙ – 17 МАЙ 2015 година

1.       адв. Надежда Кехайова                        - 0888/420 130

2.       адв. Надка Танева                     - 0898/913 354

3.       адв. Олег Янчев                                    - 0898/581 534

4.       адв.Павлик Узунов                  - 0887/387 169

5.       адв. Петя Хантова                    - 0898/629 958

6.       адв. Славянка Тимова              - 0888/635 496

7.       адв. Сузана Полизоева             - 0878/630 254

8.       адв. Цветана Динева                - 0898/682 054

 

18 МАЙ – 24 МАЙ 2015 година

1.      адв. Албена Златкова                - 0888/678 096

2.      адв. Анелия Колаксъзова          - 0887/400 979

3.      адв. Божана Тошева                   - 0885/111 417

4.      адв. Борис Харизанов               - 0878/511 885

5.      адв. Ваица Пенелова                 - 0886/777 885

6.      адв. Велина Банчева                  - 0889/995 057

7.      адв. Велина Пиргова                 - 0888/143 943

 

25 МАЙ – 31 МАЙ 2015 година

1.      адв. Велик Гогов                                   - 0888/786 611

2.      адв.Георги Божинов                - 0887/525 529

3.      адв. Гергана Коларова              - 0898/971 327

4.      адв. Даниела Талева                  - 0888/302 474

5.      адв. Дафина Пецева                  - 0887/864 920

6.      адв. Димитрина Марангозова  - 0899/030 508

7.      адв. Елена Георгиева                - 0887/707 256

 

01 ЮНИ – 07 ЮНИ 2015 година

1.      адв. Емилия Божкова                - 0898/391 086

2.      адв. Иван Данчев                      - 0888/655 297

3.      адв. Иванка Дюзова                  - 0885/244 892

4.      адв. Илонка Закова                   - 0886/418 541

5.      адв. Маргарита Райчева                       - 0898/622 821

6.      адв. Мариана Попова                - 0898/606 996

7.      адв. Мария Кондова                  - 0895/805 656

 

08 ЮНИ – 14 ЮНИ 2015 година

1.      адв. Надежда Кехайова             - 0888/420 130

2.      адв. Надка Танева                      - 0898/913 354

3.      адв. Олег Янчев                         - 0898/581 534

4.      адв.Павлик Узунов                  - 0887/387 169

5.      адв. Петя Хантова                     - 0898/629 958

6.      адв. Славянка Тимова               - 0888/635 496

7.      адв. Сузана Полизоева              - 0878/630 254

8.      адв. Цветана Динева                 - 0898/682 054

 

15 ЮНИ – 21 ЮНИ 2015 година

1.      адв. Албена Златкова                - 0888/678 096

2.      адв. Анелия Колаксъзова         - 0887/400 979

3.      адв. Божана Тошева                  - 0885/111 417

4.      адв. Борис Харизанов               - 0878/511 885

5.      адв. Ваица Пенелова                 - 0886/777 885

6.      адв. Велина Банчева                 - 0889/995 057

7.      адв. Велина Пиргова                - 0888/143 943

 

22 ЮНИ – 30 ЮНИ 2015 година

1.      адв. Велик Гогов                                   - 0888/786 611

2.      адв.Георги Божинов                - 0887/525 529

3.      адв. Гергана Коларова              - 0898/971 327

4.      адв. Даниела Талева                  - 0888/302 474

5.      адв. Дафина Пецева                  - 0887/864 920

6.      адв. Димитрина Марангозова  - 0899/030 508

7.      адв. Елена Георгиева                - 0887/707 256

 

За район Разлог

 

01 АПРИЛ – 05 АПРИЛ 2015 година

1. адв. Любка Крънчева                  - 0886/748 625

2. адв. Тодор Кузманов                   - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                      - 0898/703 855

 

06 АПРИЛ – 12 АПРИЛ2015 година

1. адв. Илонка Пандева                  - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                      - 0877/514 651

4.адв. Анелия Хаджистоянова      - 0885/088 737

 

13 АПРИЛ – 19 АПРИЛ 2015 година

1. адв. Любка Крънчева                  - 0886/748 625

2. адв. Тодор Кузманов                   - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                      - 0898/703 855

 

20 АПРИЛ – 26 АПРИЛ 2015 година

1. адв. Илонка Пандева                  - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                      - 0877/514 651

4.адв. Анелия Хаджистоянова      - 0885/088 737

 

27 АПРИЛ – 03 МАЙ 2014 година

1. адв. Любка Крънчева                  - 0886/748 625

2. адв. Тодор Кузманов                   - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                      - 0898/703 855

 

04 МАЙ – 10 МАЙ 2015 година

1. адв. Илонка Пандева                  - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                      - 0877/514 651

4.адв. Анелия Хаджистоянова      - 0885/088 737

 

 

11 МАЙ – 17 МАЙ 2015 година

1. адв. Любка Крънчева                  - 0886/748 625

2. адв. Тодор Кузманов                   - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                      - 0898/703 855

 

18 МАЙ – 24 МАЙ 2015 година

1. адв. Илонка Пандева                  - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                      - 0877/514 651

4.адв. Анелия Хаджистоянова      - 0885/088 737

 

25 МАЙ – 31 МАЙ 2015 година

1. адв. Любка Крънчева                  - 0886/748 625

2. адв. Тодор Кузманов                   - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                      - 0898/703 855

 

01 ЮНИ – 07 ЮНИ 2015 година

1. адв. Илонка Пандева                  - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                      - 0877/514 651

4.адв. Анелия Хаджистоянова      - 0885/088 737

 

08 ЮНИ – 14 ЮНИ 2015 година

1. адв. Любка Крънчева                  - 0886/748 625

2. адв. Тодор Кузманов                   - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                      - 0898/703 855

 

15 ЮНИ – 21 ЮНИ 2015 година

1. адв. Илонка Пандева                  - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                      - 0877/514 651

4.адв. Анелия Хаджистоянова      - 0885/088 737

 

22 ЮНИ – 30 ЮНИ 2015 година

1. адв. Любка Крънчева                  - 0886/748 625

2. адв. Тодор Кузманов                   - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                      - 0898/703 855

 

 

 

За район Сандански:

Отговорник: адв. Елена Благоева Попова - /0746/ 3 11 75, 0888/201 923

 

01 АПРИЛ - 05 АПРИЛ 2015 година

1.адв. Людмила Кацарова              - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                    - 0887/947831

3. адв. Роза Орманлиева                 - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин                         - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                   - 0888/251 085

6. адв. Янка Толькова                     - 0898/565 553

 

06 АПРИЛ - 12 АПРИЛ 2015 година

1. адв.Анастасия Маринова           - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                    - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова                - 0887/602 177

4.адв. Димитър Андонов               - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов          - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                    - 0888/665  911

 

13 АПРИЛ - 19 АПРИЛ 2015 година

1. адв. Людмила Кацарова              - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                    - 0887/947831

3. адв. Роза Орманлиева                 - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин                         - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                   - 0888/251 085

6. адв. Янка Толькова                     - 0898/565 553

 

20 АПРИЛ - 26 АПРИЛ 2015 година

1.адв.Анастасия Маринова           - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                    - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова                - 0887/602 177

4.адв. Димитър Андонов               - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов          - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                    - 0888/665  911

 

            27 АПРИЛ - 03 МАЙ 2015 година

1. адв. Людмила Кацарова              - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                    - 0887/947831

3. адв. Роза Орманлиева                 - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин                         - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                   - 0888/251 085

6. адв. Янка Толькова                     - 0898/565 553

 

04 МАЙ - 10 МАЙ 2015 година

1.адв.Анастасия Маринова           - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                    - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова                - 0887/602 177

4.адв. Димитър Андонов               - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов          - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                    - 0888/665 911

 

18 МАЙ - 24 МАЙ 2015 година

1. адв. Людмила Кацарова              - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                    - 0887/947831

3. адв. Роза Орманлиева                 - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин                         - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                   - 0888/251 085

6. адв. Янка Толькова                     - 0898/565 553

 

25 МАЙ - 31 МАЙ 2015 година

1. адв.Анастасия Маринова           - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                    - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова                - 0887/602 177

4.адв. Димитър Андонов               - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов          - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                    - 0888/665  911

 

01 ЮНИ - 07 ЮНИ 2015 година

1. адв. Людмила Кацарова              - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                    - 0887/947831

3. адв. Роза Орманлиева                 - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин                         - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                   - 0888/251 085

6. адв. Янка Толькова                      - 0898/565 553

 

08 ЮНИ - 14 ЮНИ 2015 година

1. адв.Анастасия Маринова           - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                    - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова                - 0887/602 177

4.адв. Димитър Андонов               - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов          - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                    - 0888/665 911

 

15 ЮНИ - 21 ЮНИ 2015 година

1. адв. Людмила Кацарова              - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                    - 0887/947831

3. адв. Роза Орманлиева                 - 0888/226 146

4. адв. Росен Недин                         - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                   - 0888/251 085

6. адв. Янка Толькова                      - 0898/565 553

 

22 ЮНИ - 30 ЮНИ 2015 година

1. адв.Анастасия Маринова           - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                    - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова                - 0887/602 177

4.адв. Димитър Андонов               - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов          - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                    - 0888/665  911

 

По т. 7

1. Докладва адвокат Попова, чев изпълнение на програмата за провеждане на семинари и обучение за 2015 година на 17-18.04.2015 година ще се проведе изнесен семинар в комплекс „Раденка” до град Разлог на тема „Лекарска грешка”, с лектор Стоян Ставру. Сочи, че за провеждането на семинара адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград са уведомени по електронните пощи, като поканата за провеждането на семинара е качена на сайта на Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 81

ДА СЕ ПРОВЕДЕ изнесено семинарно обучениена 17 – 18.04.2015годинав комплекс „Реденка” до град Разлог, при следната програма:

17.04.2015 година /петък/ от 15,30 ч. – 19,00 ч. „Права на пациента”;

 

18.04.2015 година /събота/ от 09,30 ч. – 12,00 ч. – „Гражданскоправна отговорност на лекаря”.

ОПРЕДЕЛЯ записване само срещу заплащане на пълната сума на съответната услуга до края на работния ден на 08.04.2015 година в офиса на колегията или при отговорниците по райони.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

В момента в заседанието се включи адвокат Емил Ядков.

 

По т. 2

-Заявление вх. № 237/20.03.2015 година- от адвокат Славчо Иванов Попов за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на телефонния номер за контакт.

Адвокат Попов е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

-Заявление вх. № 246/24.03.2015година – от адвокат Пенка Юриева Смукова за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора, както и промяна в номера й за контакт.

Адвокат Смукова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

-Заявление вх. № 243/24.03.2015 година – от адвокат Давид Любенов Сукалински за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора.

Адвокат Сукалински е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

-Заявление вх. № 172/27.02.2015 година– от адвокат Диана Михайлова Гемкова-Юнчова за отписване от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението не са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата, а с писмо с изх. № 193/17.03.2015 година адвокат Гемкова-Юнчова е уведомена, че следва да върне адвокатската карта в офиса на колегията, да представи декларация по чл. 48 от Закона за адвокатурата за обявяване на начина, по който е приключило изпълнението на задължението и по поверените й дела, както и да заплати членския внос до месеца на отписване.

Към настоящия момент от страна на адвокат Гемкова-Юнчова не са изпълнени указанията в цитирания срок.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 82

1.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в телефонния номер за контакт на адвокат Попов.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

2.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора, който да се счита: гр. Благоевград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, ет. 2, оф. 1, както и промяна в номера и за контакт на адвокат Смукова.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

3.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Сукалински, който да се счита: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 23. 

Решението е взето с 6 гласа „за”.

           

            4.ОТКАЗВА отписване на адвокат Диана Гемкова-Юнчова от регистъра на адвокатите към Адвокатска колегия Благоевград, на основание чл. 22 от Закона за адвокатурата.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

Решението подлежи на обжалване пред Висш адвокатски съвет в 14-дневен срок от връчването му по реда на чл. 7 от Закона за адвокатурата.

 

По т. 6

1.Докладва адвокат Радулова, че от страна на фирма „ТИМ-6-Миланов” ЕООД е представен договор за абонамент за модификация, усъвършенстване, поддръжка и методична помощ за работа на програмен продукт за събиране на членски внос по задание от Възложителя и програмен продукт WinTRZ - Тим-6 за труд и работна заплата.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 83

ДА БЪДЕ сключен договор между „ТИМ-6-Миланов” ЕООД за срок от една година, считано от 01.01.2015 година.

Възлага изпълнението на Председателя на Адвокатския съвет.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

2.Поради изтичане срока на договора с „ЕТ „Буран – Венцислав Петров” за техническо и програмно обслужване на наличната компютърна техника, периферия и софтуер на Адвокатска колегия Благоевград и необходимостта от подписването на анекс към него, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 84

ДА БЪДЕ преподписан договора с ЕТ „Буран – Венцислав Петров” за срок от една година, считано от 27.01.2014 година.

Възлага изпълнението на Председателя на Адвокатския съвет.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

            Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 09.04.2015 година от 13,30 часа.

 

            ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

                   /адв. Елена Попова/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:....................................................

                                                                                                  /адв. Светлана Радулова/

 

             ПРОТОКОЛЧИК:..........................................

                 /Цветанка Христова/

.