П Р О Т О К О Л  № 8/09.04.2015 год.

          Днес, 09.04.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Светлана Радулова, Георги Чорбаджийски, Иванка Кехайова и Росица Иванчева-Паскова.

          Присъстват представители на Контролния съвет – Михаил Андреев, Петър Йовчев, Снежанка Ангелова и Иван Данчев.

 

               Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Полагане на клетва от нововписани адвокати;

2. Информация за събитията случили се за периода 26.03.2015 г. до 09.04.2015 година;

3. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

 4. Отчет за изпълнението на бюджета на Адвокатската колегия и на бюджета на правната помощ за I-во тримесечие на 2015 година;

 5. Отчет на постъпилите искания и осъществените защити по Закона за правната помощ през I– во тримесечие на 2015 година;

 6. Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

7. Разглеждане на жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;

 8. Разглеждане на проблеми възникнали при изпълнение на чл. 27 от Закона за адвокатурата;

-          Вземане на решение за начина на отразяване на он-лайн посетените семинари;

-          Резглеждане на предложението на адвокатите от град Гоце Делчев за организиране на собствено он-лайн обучение;

 9. Организация на семинара на 17-18.04.2015 година;

10. Преглед на предстоящите събития и тяхната организация;

11.  Разни.

 

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването им като адвокати, клетва положиха НИКОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА и ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ.

По т. 2

Докладва адвокат Ядков за събитията случили се за периода 26.03.2015 година – 08.04.2015 година, както и за мероприятията в който е взел участие, свързани с Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

По т. 3

-заявление с вх. № 283/03.04.2015 годинаот адвокат Георги Бориславов Савов, с молба да бъде отписан от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, поради преминаване на друга работа. Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата. Адвокат Савов е върнал адвокатската си карта и е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

-заявление вх. № 263/27.03.2015 година- от адвокат Цветана Ангелова Иванова за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адреса на кантора, както и телефонния номер за контакт. Адвокат Иванова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

-заявление с вх. № 290/06.04.2015 годинаот адвокат Крум Василев Поповски, с искане да бъде отписан от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата. Адвокат Поповски е върнал адвокатската си карта и е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

-заявление с вх. № 315/09.04.2015 годинаот Силвия Руменова Марушкина за вписването й като младши адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

 Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата

-заявление с вх. № 299/08.04.2015 годинаот Румен Стефанов Вучев за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

-заявление с вх. № 291/07.04.2015 годинаот Антония Лазарова Картулева за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

-заявление с вх. № 328/14.04.2015 годинаот Йорданска Цвяткова Ганчена за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

По подадените заявления адвокат Ядков докладва, че са налице всички изисквания за вписване на заявените обстоятелства в Регистръра на адвокатите членове в Адвокатска колегия Благоевград с изключение на заявления с вх. № 299/08.04.2015 година, подадено от Румен Стефанов Вучев, заявление с вх. № 291/07.04.2015 година, подадено от Антония Лазарова Картулева, заявление с вх. № 328/14.04.2015 година, подадено от Йорданка Цвяткова Ганчева по което бе констатирано, че по отношение на заявление с вх. № 291/07.04.2015 година липсват доказателства за валидно трудово правоотношение, по отношение на заявление с вх. № 328/14.04.2015 година, следва да се представи заявление за вписване в регистъра с адрес на кантора в населеното място в района на Адвокатска колегия Благоевград, а по заявление с вх. № 299/08.04.2015 година, следва да бъде извършена допълнителна проверка по отношение на юридическия стаж.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 85

1.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Георги Бориславов Савов на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 01.04.2015 година.

 Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

2.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Цветана Иванова, който да се счита: гр. Петрич, ул. „Христо Ботев” № 12,  както и промяна в номера и за контакт на адвокат Иванова.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

3.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Крум Василев Поповски на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 01.04.2015 година.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

4.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград СИЛВИЯ РУМЕНОВА МАРУШКИНА, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Менча Кърничева” № 25, ет. 3.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

5.ДА БЪДЕ уведомен РУМЕН СТАФАНОВ ВУЧЕВ, че ще бъде извършена допълнителна проверка по отношение на юридическия стаж.

Решението е взето с6 гласа „за”.

 

6.ДА БЪДЕ уведомена АНТОНИЯ ЛАЗАРОВА КАРТУЛЕВА, че до датата на следващото заседание, което ще се състои на 24.04.2015 година, следва да представи доказателства за валидно трудово правоотношение.

Решението е взето с6 гласа „за”.

 

7.ДА БЪДЕ уведомена ЙОРДАНКА ЦВЯТКОВА ГАНЧЕВА, че съгласно чл. 40, ал. 6 от Закона за адвокатурата, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да има кантора в населеното място в района на адвокатската колегия, чийто член е. Адресът на кантората се заявява за вписване в адвокатския съвет.

В тази връзка до датата на следващото заседание, което ще се състои на 24.04.2015 година, следва да се представи заявление за вписване в регистъра с адрес на кантора в населеното място в района на Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 4

Докладва Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2015 година на Адвокатската колегия. Сочи, че събираемостта е добра, както и че към момента не е налице преразход в разходната част на бюджетите.

След изслушване отчета на Секретаря на Адвокатския съвет Благоевград за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2015 година и след обсъждане на същия, Адвокатският съвет и Контролния съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 86

ОДОБРЯВА направените разходи от Адвокатски съвет Благоевград по изпълнение на бюджета на Адвокатска колегия и бюджета на Правната помощ за първо тримесечие на 2015 година, катоПРИЕМА отчета на Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград за изпълнение на бюджета на Адвокатската колегия Благоевград, както и отчета на Секретаря за изпълнението на бюджета на Правната помощ за първо тримесечие на 2015 година.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 5

1.Докладва Заместник-председателя на Адвокатски съвет Благоевград адвокат Елена Поповаза изпълнението на правната помощ за първо тримесечие на 2015 година, която представя отчет в писмен вид, сочещ броя на постъпилите искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ и процесуално представителство по граждански дела, както и разпределението им по отделни райони и адвокати.

Същата сочи, че е налице драстично намаление на исканията от органите на съда и досъдебното производство за определяне на адвокати за осъществяване на безплатна правна помощ, както и за назначаване на особени представители.

След изслушване и обсъждане доклада на Председателя и доклада на Заместник-председателя, Адвокатски съвет и Контролен съвет взеха следното   

 

РЕШЕНИЕ № 87

ПРИЕМАТ ОТЧЕТА на Заместник-председателя на Адвокатски съвет за изпълнение на правната помощ в Адвокатска колегия Благоевград за първо тримесечие на 2015 година.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

2.Докладва адвокат Ядков, молба с вх. № 316/09.04.2015 година от адвокат Елена Равначка, с която уведомява, че предвид приключеното първо тримесечие за 2015 година, не е получавала ангажимент в качеството си на служебен защитник, така както е декларирала.

В  същата моли да се прецизират направените до момента разпределения на делата, с цел да се избегне наложената до момента некоректна практика, стриктно изпълнява задълженията си като адвокат към Адвокатска колегия Благоевград и разчита на същото.

След станалите разисквания разиквания, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 88

ДА БЪДЕ уведомена адвокат Равначка, че същата е вписана като служебен защитник в регистъра на служебните защитници, който се поддържа от НБПП като е заявила да бъде определяна като такава по наказателни и граждански дела.

По справка в деловодството на Адвокатска колегия Благоевград от град Благоевград като служебни защитници са вписани 104 броя адвокати, от които 33 са заявили желание да се явяват само по граждански дела.

За първо тримесечие на 2015 година броят на постъпилите искания за определяне на служебни защитници по наказателни дела е 64, по граждански дела - 14 искания и по изпълнителни дела – 6 броя, т.е общият брой на исканията за периода са 84. С оглед на посочения брой искания спрямо броя на вписаните адвокати, е обективно невъзможно всеки един от вписаните адвокати да получи служебна защита било по наказателни, било по граждански или изпълнителни дела.

ДА БЪДЕ уведомена, че Адвокатски съвет Благоевград разпределя постъпилите искания за определяне на особени представители по граждански дела първоначално измежду адвокатите, заявили желание да се явяват само по граждански дела, като целта е и адвокатите по граждански дела да получат почти еднакъв брой дела с тези адвокати, които се явяват по наказателни дела. Освен Вас още 38 броя адвокати от град Благоевград, не са получили нито една служебна защита през първото тримесечие на 2015 година. Всеобща и трайна тенденция е исканията по наказателни и по граждански дела, всяко тримесечие да намаляват, поради което за продължителен период от време Адвокатски съвет Благоевград не може да възложи служебна защита на всички вписани в регистъра адвокати. Освен това, Вие сте отказали да бъдете определена като служебен защитник по делото за определяне на общ размер на наказания /кумулация/, поради което този Ваш отказ се брои за възложена служебна защита. За съдебен район Благоевград се наблюдава тенденция вписаните адвокати много често да отказват поемането на служебни защити, особено в почивни и празнични дни, което затруднява работата на отговорниците за съдебен район Благоевград. Поради горните причини, а не поради наложена некоректна практика в разпределянето на служебни защити, за първо тримесечие на 2015 година, не сте била определяна за служебен защитник по наказателно или гражданско дело.

Адвокатски съвет Благоевград изразява несъгласие с класификацията, че се налага некоректна практика по разпределяне на исканията за определяне на служебни защитници и особени представители. Адвокатски съвет Благоевград винаги се е стремял да разпределя равномерно и справедливо постъпилите искания за определяне на служебни защитници и не можем да сподели мнението за наличие на некоректна система на разпределение на исканията за служебна защита.

ДА БЪДЕ подготвен отговор от адвокат Попова, във връзка с подадената молба от адвокат Елена Равначка с вх. № 316/09.04.2015 година, съобразно мотивите на решението, за което да бъде уведомена адвокат Равначка.

Решението е взето с 6 гласа „за”

По т. 6

1.      В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 25 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 89

1. По искане по ДП № 120/2015 г. по описа на  РУ – МВР – Гоце Делчев – определя адв. М. Колджиева

2. По искане по ДП № 167/2015 г. по описа на  РУ – МВР – Гоце Делчев – определя адв. И. Коджебашев

3. По искане по НОХД № 621/2009 г. по описа на РС – Разлог – оределя адв. А. Парцова

4. По искане по ДП № 66/2014 г. по описа на  ОСлО – Благоевград – определя адв. М. Шопова

5. По искане по гр.д.№ 874/2015 г. по описа на  РС – Гоце Делчев – С оглед упражняване на правомощията на Адвокатски съвет по чл. 18, т. 3 от Закона за правната помощ, както и с оглед законосъобразно и адекватно заплащане на адвоката, който ще осъществява правната помощ, както и с оглед посочване на възнаграждението на особения представител, съобразено с чл.7, ал.2 от  Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./, следва да се посочи размера на възнаграждението на особения представител, което ще се плати от бюджета  на съда.

6. По искане по НОХД № 30/2015 г. по описа на РС – Разлог – оределя адв. С. Падарева

7. По искане по НОХД № 401/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Н. Захариева

8. По искане по ЧНД № 190/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Е. Попова

9. По искане по ДП № 5062/2014 г. по описа на  РУ – МВР – Гоце Делчев – определя адв. Д. Шагов

10. По искане по гр.д. №1374/2014г. по описа на РС – Благоевград – определяадв. Н. Боянина

11. По искане по ДП №314 ЗМ-174/2015г. по описа на  РУ – МВР – Петрич – определя адв. В. Пиргова

12. По искане по ДП №716/2014 г.по описа на 02 РУ – МВР – Благоевград – определя адв. Е. Равначка

13. По искане по ДП № 97/2015 г.по описа на  РУ – МВР – Гоце Делчев – определя адв. А. Гюнджиев

14. По искане по ДП № 5010/2013г. по описа на  РУ – МВР – Петрич – определяадв. Т. Гунчев

15. По искане по ЧНД № 177/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. К. Събев

16. По искане по НОХД № 173/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Л. Шушорова

17. По искане по НОХД № 240/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. В. Банчева

18. По искане по НОХД № 5/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. М. Чаракчиев

19. По искане по ДП № 674/2014 г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определяадв. А. Колаксъзова

20.  По искане по Адм.д. №149/2015 г. по описа на  Административен съд – Благоевград – определяадв. Й. Стойчева

21. По искане по ЧНД № 175/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Л. Кацарова

22. По искане по НОХД  № 1886/2014г. по описа на РС – Благоевград – Съгласно указанията на Национално бюро за правна помощ с изх. № 10-16-4400/05.10.2010 година,лицето на което се предоставя правна помощ, следва да удостовери желанието си за ползване на служебен зашитникчрез попълване на декларация по образец.            

В тази връзка, искането ще бъде разгледано на Адвокатски съвет, след предоставяне на декларация, че подсъдимият желае назначаване на служебен защитник.

23. По искане по ЧНД № 116/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. С. Ангелова

24. По искане по ЧНД № 399/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Велянова

25. По искане по ДП № 5034/2014 г. по описа на  РУ – МВР – Разлог – определяадв. М. Клечерова

 

По т. 7

По т. 10

Докладва адвокат Ядков, че на 16.04.2015 година се навършват 136 години от приемането на Търновската конституция.

В тази връзка и с оглед препоръката на Висшия адвокатски съвет и решението на Общото събрание на адвокатите от страната, проведено на 21.02.2015 година и свои решения от 24 и 31 март, реши на 16 април 2015 година – Деня на Конституцията и юриста, следва да се проведе ДЕН В ПОДКРЕПА на Проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата /ЗИДЗА/.

Сочи, че Висшия адвокатски съвет е одобрил отличителни знаци, които да се поставят този ден. Същите вече са на разположение в офиса на Адвокатската колегия на ул. „Полковник Димов” № 1 и при отговорниците по райони, а ще бъдат предоставени свободно и на мястото на събитието. Адвокат Ядков предложи Адвокатски съвет да организира митинг-шествие, което да се проведе на 16.04.2015 година пред сградата на съдебната палата в град Благоевград от 11,00 часа и да се поднесе венец пред паметника на Тодор Александров.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 94

1. Адвокатски съвет Благоевград организира митинг – шествие, което да се проведе на 16.04.2015 година пред сградата на съдебната палата в град Благоевград от 11,00 часа и да се поднесе венец пред паметника на Тодор Александров.

2. ДА БЪДАТ уведомени всички адвокати, членове на Адвокатска колегия Благоевград по електронни пощи, да се присъединят към празничното събитие и по този начин да подкрепят с личното си присъствие общата инициатива на адвокатите от страната в подкрепа на ЗИДЗА.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

По т. 11

1.Разгледано бе предложение на адвокат Иван Чолаков и други адвокати от Адвокатска колегия Благоевград, с искане да бъде отправено предложение до всички адвокатски съвети и Висшия адвокатски съвет да бъде предложено на Адвокатските съвети, провеждането на Национално съвещание за обсъждане и приемане на решение за предприемане на общи повсеместни действия от колегиите и адвокатите в страната за защита на Законопроекта.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 95

ДА БЪДЕ отправено предложение от всички адвокатски колегии и Висшия адвокатски съвет за провеждане на Национална среща по въпроса:

„Обсъждане на дейността на Висшия адвокатски съвет и на Адвокатските съвети и приемане на конкретни решения за действия, с цел гласуване от Народното събрание на внесения в Народното събрание на 23.01.2015 година Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата”.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

2.  ДА БЪДЕ предложено на адвокатските съвети и Висшия адвокатски съвет провеждането на Националната среща да бъде на 08-09.05.2015 година.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 9

1. Докладва адвокат Попова, че в изпълнение на програмата за провеждане на семинари и обучение за 2015 година на 17-18.04.2015 година ще се проведе изнесен семинар в комплекс „Раденка” до град Разлог на тема „Лекарска грешка”, с лектор Стоян Ставру. Сочи, че за провеждането на семинара адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград са уведомени по електронните пощи, като поканата за провеждането на семинара е качена на сайта на Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 96

ДА СЕ ПРОВЕДЕизнесено семинарно обучениена 17 – 18.04.2015годинав комплекс „Реденка” до град Разлог, при следната програма:

17.04.2015 година /петък/ от 15,30 ч. – 19,00 ч. „Права на пациента”;

18.04.2015 година /събота/ от 09,30 ч. – 12,00 ч. – „Гражданскоправна отговорност на лекаря”.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

По т. 8

1.  Докладва адвокат Ядков, че съгласно чл. 27 от Закона за адвокатурата и чл. 8 от Наредба № 4 от 2006 година на Висш адвокатски съвет, адвокатите са длъжни да поддържат и повишават квалификацията си, като са длъжни да участват годишно в не по-малко от четири учебни часа в избрана от тях форма и тематика.

В тази връзка от началото на 2014 година, в Адвокатска колегия Благоевград бе въведена „Книжка за регистрация на участие на адвоката в програми за обучение и квалификация”.

Адвокат Ядков докладва, че през изминалата 2014 година Адвокатска колегия Благоевград съвместно с Центъра за обучение на адвокати са организирали 10 /десет/ семинара, като посещаемостта на семинарите възлиза на 33,3%  в период. Сочи, че съгласно изготвена справка за посещаемостта на семинарите около 50% от адвокатите вписани в Адвокатска колегия Благоевград не се обучават, което е изключително тревожно.  

С решение № 59/27.02.2015 година, членовете на Адвокатска колегия Благоевград са уведомени, че в срок до 30 март на 2015 година следва да представят в Адвокатски съвет доказателства за посетени от тях курсове, семинари и други форми за повишаване на квалификацията си в изпълнение на чл. 27 от Закона за адвокатурата за попълване на съществуващите на всеки адвокат от Адвокатска колегия Благоевград квалификационни книжки, въведени съгласно решение № 67/11.04.2014 година.

В тази връзка на електронната поща на колегията бяха изпратени редица сертификати и удостоверения от адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград, доказващи повишаване на квалификацията и изпълнение на чл. 27 от Закона за адвокатурата.

Освен сертификати, бяха изпратени и регистрационни формуляри за онлайн обучение, от адвокатите Димитринка Марангозова, адвокат Галина Савова и адвокат Костадин Сирлещов, както и писмо от адвокат Ася Велчева сочещо форма на самообучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация.

Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба № 4 от 09.01.2006 година за обучение и квалификация на адвокатите, адвокатите поддържат и повишават своята квалификация чрез участие и в други форми на обучение, но не се сочи самообучение, което не може да се приеме за повишаване на квалификацията.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

РЕШЕНИЕ № 97

1.ДА БЪДЕ уведомена адвокат Ася Велчева, че самообучението и самоподготовката  не представлява изпълнение на чл. 27 от Закона за адвокатурата.

ДА СЕ укаже на адвокат Велчева, че следва да изпрати доказателства за посетените от нея семинари.

 

2.НЕ ЗАЧИТА отчет с вх. № 249/25.03.2015 година от адвокат Галина Савова и отчет с вх. № 250/25.03.2015 година на адвокат Костадин Сирлещов за дейностите за поддръжка и повишаване на квалификация през 2015 година, за проведени онлайн обучения, както и изпратеното писмо с вх. № 272/31.03.2015 година от адвокат Димитринка Марангозова, сочещо присъствие в онлайн семинар, тъй като към същите няма доказателства, че има реално проведено онлайн обучение.

ДА СЕ укаже на адвокат Марагозова, адвокат Сирлещов и адвокат Савова, че същите, следва да изпратят доказателства за посетените от тях семинари.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 2.Докладва адвокат Ядков, че от страна на адвокатите практикуващи в град Гоце Делчев е поставен въпроса за провеждане на онлайн обучение.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 98

ДА БЪДЕ направено предложение до Висш адвокатски съвет, в изпълнение на чл. 122, ал. 1, т. 9 от Закона за адвокатурата да разработи програми чрез Центъра за обучение на адвокати за онлайн обучение със съответната техническа обезпеченост.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

3.Докладва адвокат Ядков, че поради отсъствие на адвокат Хантова по обективни причини следва да бъде подпомагана в дейността й към Адвокатски съвет Багоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 99

При отсъствие на адвокат Хантова, ДА БЪДЕ подпомагана в дейността й към Адвокатски съвет Благоевград от адвокат Елена Попова по отношение на правната помощ и от адвокат Светлана Радулова и адвокат Росица Иванчева – Паскова по отношение на културно масовата дейност.

 Решението е взето с 6 гласа „за”.

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 24.04.2015 година от 13,30 часа

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........................................

                  /адв. Емил Ядков/

                                                                       СЕКРЕТАР:....................................................

                                                                                                   /адв. Светлана Радулова/

            ПРОТОКОЛЧИК:..........................................

               /Цветанка Христова/

.