П Р О Т О К О Л  №  9/20.04.2015 год.

Днес, 20.04.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Росица Иванчева-Паскова, Иванка Кехайова, Мария Прешелкова, Георги Чорбаджийски и Светлана Радулова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

 

1. Разглеждане на заявленията за допускане и участие в изпита за адвокати и младши адвокати през пролетнатасесия на 2015година.

По т. 1:

            На заседанието бяха разгледани подадените до 15.04.2015 година документи на кандитатите за изпита за адвокати и младши адвокати за пролетната сесия на 2015 година, подадени в срока посочен в Наредба № 2 на Висш адвокатски съвет за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати.

            Адвокатският съвет констатира, че подадените документи са съобразени с Наредба № 2 на Висш адвокатски съвет за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати.

                Предвид горното Адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 99

Допуска до участие в изпит 28 броя подадени заявления от кандидати по приложения списък при спазване на посочените условия:

1.      АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ ЯНКОВ, НОВ БЪЛГАРСКИ;

2.      АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ, ЮЗУ;

3.      АТАНАС ИВАНОВ ДОНЧЕВ, ЮЗУ;

4.      АТАНАС ИВАНОВ КАРАГОГОВ, ЮЗУ;

5.      АТАНАС СТОЯНОВ ПОПОВ, ЮЗУ;

6.      ВАСИЛКА СТОЯНОВА КЮТУКЧИЕВА, ЮЗУ;

7.      ВАСКА АТАНАСОВА ПЕЛТЕКОВА, ЮЗУ;

8.      ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ БАТЕВ, УНСС;

9.      ДАНИКА АНТОНОВА ТОМОВА, ЮЗУ;

10.  ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЧОЛАКОВ, ЮЗУ;

11.  ДУНКА САЛИ ЮРКИНА, ЮЗУ;

12.  ЗАХАРИ КОСТАДИНОВ МАЛКОЧЕВ,ЮЗУ;

13.  ИЛИЯ МАРИНОВ АТАНАСОВ, ЮЗУ;

14.  ИСМАИЛ МЕХМЕД НИНЬОВ, ЮЗУ

15.  ИСМАИЛ МУСА АЯНСКИ, ЮЗУ;

16.  КАТЕРИНА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА, ЮЗУ;

17.  КАТЯ КОСТАДИНОВА УШЕВА, ЮЗУ;

18.  МАРГАРИТА ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА, ЮЗУ;

19.  МАРИАНА АНГЕЛОВА БОЯДЖИЕВА, ЮЗУ;

20.  МАРИО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ, ЮЗУ;

21.  МЕТОДИ РОСЕНОВ ДИМОВ, ЮЗУ;

22.  МИЛЕНА МИХАЙЛОВА КАСАПИНОВА, ЮЗУ;

23.  НАДЯ СТЕФАНОВА МАСЛАРОВА, ЮЗУ;

24.  НЕЛИ ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА, ЮЗУ;

25.  ТОДОР БОЖИЛОВ ДРАГУНИН, ЮЗУ;

26.  ФИДАНКА ИВАНОВА ДЕРЕДЖИЕВА, ЮЗУ;

27.  ХРИСТИНА АСЕНОВА КОЛЖИЕВА, ЮЗУ;

28.  ЯНА ДАНЧЕВА МАРИНОВА, ЮЗУ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

СЕКРЕТАР:………………………….......

/адв. Светлана Радулова/

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

 

.