П Р О Т О К О Л  №  10/24.04.2015 год.

Днес, 24.04.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Росица Иванчева-Паскова, Иванка Кехайова, Мария Прешелкова, Георги Чорбаджийски и Светлана Радулова.

Не присъстват представители на Контролния съвет

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Полагане на клетва от нововписан адвокат;

2.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

3.      Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

-          Разглеждане на заявление подадено от адвокат Кютукчиев;

4.      Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;

5.      Вземане на решение за изменение на тарифата на Адвокатска колегия Благоевград;

-          Определяне на членски внос за чуждестранни адвокати;

6.      Изпълнение на решение № 59/27.02.2015 година на Адвокатски съвет Благоевград и вземане на решение относно изпълнението на чл. 27 от Закона за адвокатурата;

7.      Организация на честването на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград. Набелязване на конкретни мерки и действия;

8.      Разни.

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването й като адвокат, клетва положи СИЛВИЯ РУМЕНОВА МАРУШКИНА.

По т. 2

-  Заявление с вх. № 291/07.04.2015 година - докладва адвокат Радулова, че заявлението е подадено от Антония Лазарова Картулева за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Адвокат Радулова сочи, че съгласно решение № 85/09.04.2015, същата е уведомена, че следва да приложи към заявлението доказателства за валидно трудово правоотношение.

В тази връзка на 14.04.2015 година е представен трудов договор, допълнително споразумение към трудов договор, заповед № ЛС-И-76 от Министерството на правосъдието, удостоверение с изх. № 167/01.03.2010 година, че Антония Картулева, е вписана в регистъра на Нотариалната камара като помощник - нотариус, копие от трудова книжка, както и справка актуално състояние на всички трудови договори.

Сочи, че са налице всички условия за вписване на Антония Картулева, като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

- Заявление с вх. № 328/14.04.2015година– докладва адвокат Попова, че  заявлението е подадено от Йорданка Цвяткова Ганчева за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатитена Адвокатска колегия Благоевград.

Адвокат Попова сочи, че съгласно решение № 85/09.04.2015 година, същата е уведомена, че съгласно чл. 40, ал. 6 от Закона за адвокатурата, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да има кантора в населеното място в района на адвокатската колегия, чийто член е. Адресът на кантора се заявява за вписване в адвокатския съвет.

В тази връзка с вх. № 328/14.04.2015 година е представено ново заявление от страна на Йорданка Ганчева, с посочен адрес на кантора с населено място в района на Адвокатска колегия Благоевград.

Сочи, че са налице всички условия за вписване на Йорданка Ганчева, като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

-Заявление с вх. № 299/08.04.2015 година докладвано от адвокат Росица Иванчева. Заявлението е подадено от Румен Стефанов Вучев за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Адвокат Иванчева сочи, че съгласно решение № 85/09.04.2015 година е извършила допълнителна проверка по отношение на юридическия стаж на Румен Вучев, като е констатирала, че от представените документи, относно стажа на Румен Вучев не са налице изискванията на чл. 6, ал. 3 от Закона за адвокатурата, т.е няма 5/пет/ години юридически стаж.

- Заявление с вх. № 351/21.04.2015годинаот Елена Атанасова Памуклийска за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

- Заявление с вх. № 353/22.04.2015година от Елиана Георгиева Спасова за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

- Заявление с вх. № 359/23.04.2015годинаот Цветанка Боянова Христова за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени документи за вписването й като адвокат.

- Заявление вх. № 350/21.04.2015г. – от адвокат Пламен Илиев Щеряновза отразяване в регистъра на адвокатите промяна на електронна поща и адрес на адвокатска кантора. Адвокат Щерянов е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

По подадените заявления адвокат Ядков докладва, че са налице всички изисквания за вписване на заявените обстоятелства в Регистъра на адвокатите, членове на Адвокатска колегия Благоевград с изключение на заявление с вх. № 299/08.04.2015 година подадено от Румен Вучев, по което бе констатирано, че няма нужния юридически стаж. 

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 100

1.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград АНТОНИЯ ЛАЗАРОВА КАРТУЛЕВА, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Стефан Стамболов” № 5, ет. 1.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

2.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ЙОРДАНКА ЦВЯТКОВА ГАНЧЕВА, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Илинден” № 5.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

3.ОТКАЗВА вписване в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград РУМЕН СТЕФАНОВ ВУЧЕВ, поради недоказан юридически стаж, по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за адвокатурата, във връзка с § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за адвокатурата.

След изтичане периода на обжалване да бъде върната таксата на Румен Вучев.

Решението е взето с 5гласа „за”и 3 „против”.

4.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ЕЛЕНА АТАНАСОВА ПАМУКЛИЙСКА, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Стефан Стамболов” № 1.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

5.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ЕЛИАНА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 48.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

6.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промянана електронна поща и адрес на адвокатска кантора на адвокат Пламен Щерянов, който да се счита: гр. Разлог, ул. „Охрид” № 12. 

Решението е взето с 8 гласа „за”.

7. ОСТАВЯ разглеждането на заявление с вх. № 359/23.04.2015 година на Цветанка Христова за следващото заседание на Адвокатски съвет, което ще се проведе на 08.05.2015 година.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

По т. 3

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 28 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 101

1.      По искане по ДП № 14/2015 г. по описа на  ГПУ – МВР – Златарево – определя адв. Е. Станкова

2.      По искане по ДП № 15/2015 г. по описа на  ГПУ – МВР – Златарево – определя адв. Ц. Иванова

3.      По искане по НОХД № 792/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. А. Хаджистоянова

4.      По искане по НОХД № 113/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Н. Коцаков

5.      По искане по ДП № 314 ЗМ-56/2015 г. по описа на  РУ – МВР – Петрич – определя адв. Т. Гунчев

6.      По искане по ДП № 690 /2014 г. по описа на  РУ – МВР – Петрич – определя адв. В. Коцева

7.      По искане по ДП № 314 ЗМ-206/2015 г. по описа на  РУ – МВР – Петрич – определя адв. А. Богданова

8.      По искане по НОХД № 16/2015 г. по описа на  РС – Гоце Делчев – определя адв. А. Лавчиева

9.      По искане по НОХД  №1886 /2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Гр. Димитров

10.  По искане по ЧНД № 22/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. П. Узунов

11.  По искане по НОХД  №320 /2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Тунтева

12.  По искане по НОХД № 338/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. В. Дукова

13.  По искане по ЧНД № 114/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. С. Георгиева

14.  По искане по НОХД  № 371/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Георгиева

15.  По искане по ДП № 65//2015 г. по описа на  ГПУ – МВР – Петрич – определя адв. Е. Станкова

16.  По искане по ЧНД № 337/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Ц. Иванова

17.  По искане по НОХД № 139/2015 г. по описа на  РС – Гоце Делчев – определя адв. И. Бельов

18.  По искане по изп. д. № 20117980400149/2011 по описа на ЧСИ – Гергана Стойнева– определя адв. И. Ибришимова

19.  По искане по ДП № 314 ЗМ-77/2015 г. по описа на  РУ – МВР – Петрич – определя адв. Н. Танева и М. Чаракчиев

20.  По искане по ДП № 116 /2015 г. по описа на  РУ – МВР – Г. Делчев – определя адв. И. Зойков

21.  По искане по ДП № 98/2010 г. по описа на  РУ – МВР – Разлог – определя адв. Б. Георгиева

22.  По искане по ЧНД № 788/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Михайлова

23.  По искане по НОХД № 613/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Въчкова

24.  По искане по НОХД № 225/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. И. Данчев

25.  По искане по НОХД № 200/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Н. Кехайова

26.  По искане по гр.д. № 10/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – С оглед упражняване на правомощията на Адвокатски съвет по чл. 18, т. 3 от Закона за правната помощ, както и с оглед законосъобразно и адекватно заплащане на адвоката, който ще осъществява правната помощ, за да бъде определен особен представител, следва да се представи доказателство за внесено възнаграждение в размер на 300,00 лева, съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./. В тази връзка, Ви моля, да ни бъде представено доказателство за внесено възнаграждение на особения представител и искането Ви ще бъде разгледано своевременно.

27.  По искане по гр.д. № 99/2015 г. по описа на  РС – Гоце Делчев – Адвокатски съвет констатира, че не е определен размера на възнаграждението за особения представител. В тази връзка, Ви моля, да ни бъде представено ново определение, в което да се посочи размера на възнаграждението на особения представител, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 6 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./., платимо от бюджета на съда и искането Ви ще бъде разгледано своевременно.

28.  По искане по гр.д. № 508/2015 г. по описа на  РС – Гоце Делчев - Адвокатски съвет – Благоевград Ви уведомява, че особен представител ще бъде определен след като Районен съд – Гоце Делчев уточни на какво основание се допуска правна помощ, както и за чия сметка ще бъде възнаграждението на особения представител, за сметка на съда или за сметка на Национално бюро за правна помощ.

2. Заверява 80 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 09.04.2015 г. – 24.04.2015 година.

3. Докладва адвокат Ядков, молба с вх. № 340/16.04.2015 година на адвокат Петър Кютукчиев, с която моли да бъде включен в списъка на дежурните адвокати за 2015 година на основание чл. 29 от Закона за правната помощ. В същата сочи, че е наясно че е пропуснал крайния срок за подаване на заявлението за вписване като дежурен адвокат за 2015 година, като този пропуск се дължи на грешка допусната при изпращането по електронен път на документа.

4. Докладва адвокат Ядков, заявление с вх. № 364/24.04.2015 година на адвокат Любка Крънчева, с което иска да бъде отписана от регистъра на дежурните адвокати.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград

РЕШЕНИЕ № 102

1.ВПИСВА в регистъра на дежурните адвокати адвокат Петър Кютукчиевна основание чл. 29 от Закона за правната помощ.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

2.ОТПИСВА от регистъра на дежурните адвокати адвокат Любка Крънчева на основание чл.29 от Закона за правната помощ, по нейна молба.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

След така взетите решения УТВЪРЖДАВА списък на дежурни адвокати за периода 27.04.2015 година до 30.06.2015 година за градовете Разлог и Петрич, както следва:

За район Петрич

Отговорник: адв. Петя Хантова: -/0745/20 669, 0898/629 958

 

27 АПРИЛ  –  03 МАЙ 2015 година

1.      адв. Велик Гогов                        - 0888/786 611

2.      адв. Георги Божинов                 - 0887/525 529

3.      адв. Гергана Коларова              - 0898/971 327

4.      адв. Даниела Талева                 - 0888/302 474

5.      адв. Дафина Пецева                  - 0887/864 920

6.      адв. Димитрина Марангозова  - 0899/030 508

7.      адв. Елена Георгиева                - 0887/707 256

8.      адв. Петър Кютукчиев               - 0888/223 622

04 МАЙ  –  10 МАЙ 2015 година

1.      адв. Емилия Божкова                - 0898/391 086

2.      адв. Иван Данчев                        - 0888/655 297

3.      адв. Иванка Дюзова                   - 0885/244 892

4.      адв. Илонка Закова                    - 0886/418 541

5.      адв. Маргарита Райчева            - 0898/622 821

6.      адв. Мариана Попова                 - 0898/606 996

7.      адв. Мария Кондова                   - 0895/805 656

11 МАЙ  –  17 МАЙ 2015 година

1.      адв. Надежда Кехайова             - 0888/420 130

2.       адв. Надка Танева                     - 0898/913 354

3.       адв. Олег Янчев                         - 0898/581 534

4.       адв. Павлик Узунов                   - 0887/387 169

5.       адв. Петя Хантова                     - 0898/629 958

6.       адв. Славянка Тимова              - 0888/635 496

7.       адв. Сузана Полизоева             - 0878/630 254

8.       адв. Цветана Динева                - 0898/682 054

18 МАЙ  –  24 МАЙ 2015 година

1.      адв. Албена Златкова                - 0888/678 096

2.      адв. Анелия Колаксъзова          - 0887/400 979

3.      адв. Божана Тошева                   - 0885/111 417

4.      адв. Борис Харизанов               - 0878/511 885

5.      адв. Ваица Пенелова                 - 0886/777 885

6.      адв. Велина Банчева                  - 0889/995 057

7.      адв. Велина Пиргова                  - 0888/143 943

25 МАЙ  –  1 МАЙ 2015 година

1.      адв. Велик Гогов                        - 0888/786 611

2.      адв. Георги Божинов                 - 0887/525 529

3.      адв. Гергана Коларова              - 0898/971 327

4.      адв. Даниела Талева                  - 0888/302 474

5.      адв. Дафина Пецева                  - 0887/864 920

6.      адв. Димитрина Марангозова  - 0899/030 508

7.      адв. Елена Георгиева                 - 0887/707 256

8.      адв. Петър Кютукчиев               - 0888/223 622

01 ЮНИ  –  07 ЮНИ 2015 година

1.      адв. Емилия Божкова               - 0898/391 086

2.      адв. Иван Данчев                      - 0888/655 297

3.      адв. Иванка Дюзова                  - 0885/244 892

4.      адв. Илонка Закова                   - 0886/418 541

5.      адв. Маргарита Райчева           - 0898/622 821

6.      адв. Мариана Попова                - 0898/606 996

7.      адв. Мария Кондова                  - 0895/805 656

08 ЮНИ  –  14 ЮНИ 2015 година

1.      адв. Надежда Кехайова             - 0888/420 130

2.      адв. Надка Танева                      - 0898/913 354

3.      адв. Олег Янчев                          - 0898/581 534

4.      адв. Павлик Узунов                    - 0887/387 169

5.      адв. Петя Хантова                      - 0898/629 958

6.      адв. Славянка Тимова               - 0888/635 496

7.      адв. Сузана Полизоева              - 0878/630 254

8.      адв. Цветана Динева                  - 0898/682 054

15 ЮНИ  –  21 ЮНИ 2015 година

1.      адв. Албена Златкова                - 0888/678 096

2.      адв. Анелия Колаксъзова         - 0887/400 979

3.      адв. Божана Тошева                   - 0885/111 417

4.      адв. Борис Харизанов               - 0878/511 885

5.      адв. Ваица Пенелова                 - 0886/777 885

6.      адв. Велина Банчева                  - 0889/995 057

7.      адв. Велина Пиргова                  - 0888/143 943

22 ЮНИ  –  30 ЮНИ 2015 година

1.      адв. Велик Гогов                        - 0888/786 611

2.      адв. Георги Божинов                 - 0887/525 529

3.      адв. Гергана Коларова              - 0898/971 327

4.      адв. Даниела Талева                  - 0888/302 474

5.      адв. Дафина Пецева                  - 0887/864 920

6.      адв. Димитрина Марангозова  - 0899/030 508

7.      адв. Елена Георгиева                - 0887/707 256

8.      адв. Петър Кютукчиев               - 0888/223 622

 

За район Разлог:

 

27 АПРИЛ – 03 МАЙ 2014 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова       - 0885/088 737

2. адв. Тодор Кузманов                    - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                       - 0898/703 855

04 МАЙ – 10 МАЙ 2015 година

1. адв. Илонка Пандева                  - 0885/040 452

2. адв. Николай Коцаков                 - 0888/981 493

3. адв. Славчо Попов                      - 0877/514 651

11 МАЙ – 17 МАЙ 2015 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова       - 0885/088 737

2. адв. Тодор Кузманов                    - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                       - 0898/703 855

18 МАЙ – 24 МАЙ  2015 година

1. адв. Илонка Пандева                  - 0885/040 452

2. адв. Николай Коцаков                - 0888/981 493

3. адв. Славчо Попов                      - 0877/514 651

25 МАЙ – 31 МАЙ 2015 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова       - 0885/088 737

2. адв. Тодор Кузманов                     - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                       - 0898/703 855

01 ЮНИ – 07 ЮНИ  2015 година

1. адв. Илонка Пандева                  - 0885/040 452

2. адв. Николай Коцаков                - 0888/981 493

3. адв. Славчо Попов                      - 0877/514 651

08 ЮНИ – 14 ЮНИ 2015 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова       - 0885/088 737

2. адв. Тодор Кузманов                    - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                       - 0898/703 855

15 ЮНИ – 21 ЮНИ 2015 година

1. адв. Илонка Пандева                   - 0885/040 452

2. адв. Николай Коцаков                 - 0888/981 493

3. адв. Славчо Попов                      - 0877/514 651

22 ЮНИ – 30 ЮНИ 2015 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова       - 0885/088 737

2. адв. Тодор Кузманов                     - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                       - 0898/703 855

ДА БЪДАТ уведомени органите по чл. 25 от Закона за правната помощ за направените промени в списъците за дежурните адвокати.

По т. 4

 

По т. 5

Докладва адвокат Ядков, че врегистрите на чуждестранните адвокати към Адвокатска колегия Благоевград е вписан адвокат Андреа Де Амичис, на който е определен като придружаващ адвокат, адвокат Невена Демерджиева от Адвокатска колегия Благоевград.

Адвокат Анреа Де Амичис е вписан с решение  № 928 от 12.12.2014, в Единния регистър на чуждестранните адвокати,  за което Адвокатски съвет Благоевград е уведомен от Висш адвокатски с писмо изх. № 335/06.03.2015 година.

Сочи, се че адвокат Андреа Де Амичис е заплатил дължимата се встъпителна такса към Висш адвокатски съвет, както и заплаща членски внос към тях. Поставен бе въпроса, след като чуждестранните адвокати се вписват към регистрите на съответните колегии, следва да имат правата и задълженията на адвокатите в съответната колегия, съгласно чл. 14 от Закона за адвокатурата.

В тази връзка постъпи предложение да бъде въведена такса – членски внос към Адвокатска колегия Благоевград в размер на членски внос заплащан от всички членове на Адвокатската колегия.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

 РЕШЕНИЕ № 105

ВЪВЕЖДА нова такса в раздел II–както следва:

Членски внос към Адвокатска колегия Благоевград за чуждестранни адвокати – 18,00 от които 3,00 лв. за Фонд за подпомагане на адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград.

 Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

1. ДА БЪДЕ уведомен адвокат Андреа Де Амичис, чрез придружаващия адвокат Невена Демержиева, че същият дължи членски внос в размер на членския внос заплащан от всички членове на Адвокатска колегия Благоевград, считано от датата на вписването му.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

По т. 6

Докладва адвокат Чорбаджийски, като прави сравнителен анализ за посещаемостта на семинарите през 2014 година и посещаемостта до момента през 2015 година. Сочи, че посещаемостта през 2014 година е възлиза на 32%, а за 2015 година, към момента е 37%.

Адвокат Чорбаджийски е против налагане на дисциплинарна отговорност на адвокатите, които не желаят да посещават семинари, а всеки от тях трябва да има усещането за повишаване на квалификацията съобразно динамиката на времето.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

РЕШЕНИЕ № 106

ДА ПРОДЪЛЖИ разяснителна кампания на Адвокатски съвет към адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, че изпълнението на чл. 27 от Закона за адвокатурата е задължително.

ДА СЕ напомнянето на това задължение чрез вписването му в уведомителните писма до адвокатите, в червен цвят.

 

По т. 7

1.Докладва адвокат Ядков, че на 15.05.2015 година ще се проведе семинар за младшите адвокати вписани в Адвокатска колегия Благоевград, с лектор адвокат Елена Благоева Попова и адвокат доктор Давид Сукалински при следната програма:

09,30 – 11,00 часа – „Адвокатска защита по граждански дела” – лектор адвокат Елена Благоева Попова – земестник – председател на Адвокатска колегия Благоевград.

11,00 – 11,15 часа – почивка

11,15 – 12,30 часа – „Етичен кодекс на адвоката” – лектор адвокат Елена Благоева Попова – заместник – председател на Адвокатски съвет Благоевград.

12,30 – 13,30 часа – почивка

13,30 – 14,30 часа - „Правото на защита в досъдебното производство” – лектор адвокат доктор Давид Сукалински

14,30 – 14,45 часа – почивка

14,45 – 16,00 часа – дискусия – лектор адвокат доктор Давид Сукалински.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

РЕШЕНИЕ № 107

ДА БЪДАТ уведомени младшите адвокати по електронните пощи за семинара организиран от Адвокатска колегия Благоевград и Центъра за обучение на адвокати на 15.05.2015 година, както и че присъствието им е задължително.

 

2.Докладва адвокат Ядков, че в изпълнение на график на семинарна дейност на Адвокатска колегия Благоевград за 2015 година, следва да се проведе семинар на 29.05.2015 година в залата на Адвокатска колегия Благоевград по наказателна тема. В тази връзка са изпратени съобщения на адвокатите от адвокатска колегия Благоевград, занимаващи се единствено с наказателно право, за предложение на теми за провеждане на семинара.

            В тази връзка са получени няколко предложения.

            След обсъждане на същите и станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

РЕШЕНИЕ № 107 А

ДА БЪДЕ проведен семинар на 29.05.2015 година в залата на Адвокатска колегия Благоевград с лектор Павлина Панова със следните теми: „Възобновяване на наказателни дела”, „Новости в компетенциите на Върховния касационен съд по наказателни дела в касационното производство и в производството по възобновяване”, „Актуални проблеми в наказателния процес – приложението на чл. 281 и 287 от НПК”, както и „Причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие, или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност – по смисъла на чл. 123 НК”.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 8

Във връзка с предстоящото честване на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград и набелязването на конкретни мерки и действия за организацията й, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

РЕШЕНИЕ № 108

ВЪЗЛАГА на адвокат Радулова, адвокат Иванчева, адвокат Хантова и адвокат Чорбаджийски проучване на въпроса за изготвяне на рекламни материали, както и за ангажиране на място за честване на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград.

ОПРЕДЕЛЯ срок за изпълнение – следващото заседание на Адвокатски съвет, което ще се проведе на 08.05.2015 година.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

По т. 9

1.Докладва адвокат Ядков, че от ING животозастраховане „ING животозастраховане Агенция 16 Пирин” е получено предложение с вх. № 309/09.04.2015 година на Адвокатски съвет, за безплатна лекция от екип от финансови консултанти, която лекция изследва науката „Лични финанси”, обхващаща следните подтеми: инвестиции, пенсии, управление на риск, данъци и наследство. Сочат, че лекцията е с продължителност от едни час, с възможност за удължаване при възникнали въпроси и дискусии.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет, взе следното

РЕШЕНИЕ № 109

ДА БЪДЕ уведомена ING животозастраховане Агенция 16 „Пирин”, че при наличие на интерес ще бъдат уведомени своевременно на посочените от тях координати.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

2. Докладва адвокат Ядков, че в офиса на колегията е получена молба от Биляна Петкова – заместник управител на фондация „МС ОБЩЕСТВО – България” – клон Благоевград, с която моли за съдействие във връзка с организирането на Благотворителна изложба на картини и фотоси, с цел събиране на средства за изграждане на център за работа на лица с МС, което ще се състои на 08.05.2015 година във фоайето на Община Благоевград. С молбата иска съдействие поканата да бъде изпратена по електронна поща на всеки един адвокат, член на Адвокатска колегия Благоевград.

 След станалите разисквания, Адвокатски съвет, взе следното

РЕШЕНИЕ № 110

ДА БЪДАТ изпратени на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград за сведение и информация молба от Биляна Благоева Петкова – заместник управител на фондация „МС ОБЩЕСТВО – България”, ведно с отправената към адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград покана по електронните пощи.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

3.Докладва адвокат Ядков, че в офиса на колегията е получена покана от Районен съд Петрич, с което уведомяват, че заедно с Фондация „Право и интернет” организират еднодневно обучение на тема: „Електронен подпис и електронен документ – процесуално правни и материално правни аспекти”. Сочи се, че лектор на обучението ще бъде професор доктор Георги Димитров.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 110А

ДА БЪДАТ уведомени адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград за изпратената покана от Районен съд Петрич за еднодневно обучение на тема: „Електронен подпис и електронен документ – процесуално правни и материално правни аспекти”, с лектор професор доктор Георги Димитров.

Решението е взето с 8 гласа „за”

4.Докладва адвокат Ядков жалба с вх. № 349/21.04.2015 година от адвокат Иван Тюхков. В жалбата си адвокат Тюхков моли Адвокатски съвет Благоевград да преразгледа отчета му отново, тъй като е получил по банковата си сметка сума от 280,00 лева по отчет по служебна защита по НОХД № 312/2012 година по описа на РС – Гоце Делчев, по което има многократни явявания както в Районен съд Гоце Делчев, така и в Окръжен съд Благоевград, производство за тежко престъпление по смисъла на чл. 195, ал. 1, т. 4, пр. 2 от НК във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК.

Адвокатски съвет Благоевград разгледа отново отчетът му и констатира, че предложената от него сума надвишава изплатената от Национално бюро за правна помощ такава. До толкова, до колкото Адвокатски съвет не е компетентен да преразглежда свои решения за определяна на възнаграждения, както и решения на Национално бюро за правна помощ, следва жалбата да бъде изпратена на Национално бюро за правна помощ, защото по същество същата представлява искане за ревизия, по осъществена служебна защита, осъществена от адвокат Тюхков по предоставяне правна помощ по НОХД № 312/2012 година по описа на РС Гоце Делчев.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 111

ДА БЪДЕ изпратена жалба с вх. № 349/21.04.2015 година от адвокат Тюхков по компетентност на Национално бюро за правна помощ, с искане за ревизия на определената и изплатената служебна защита по НОХД № 312/2012 година по описа на РС Гоце Делчев.

ДА БЪДЕ уведомен адвокат Тюхков, че подобни последващи жалби няма да бъдат разглеждани, тъй като те не са от компетентността на Адвокатски съвет и ще бъдат връщани без разглеждане. 

Решението е взето с 8 гласа „за”

5.Докладва адвокат Ядков, писмо с вх. № 346/21.04.2015 година, с което Адвокатска колегия Пазарджик, уведомяват, че на 29,30 и 31 май 2015 година ще се проведе семинар в град Велико Търново. В писмото канят адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград да присъстват на семинара.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 112

ДА БЪДЕ изискана допълнителна информация от Адвокатска колегия Пазарджик за темата на семинара и условията за настаняване, както и да бъдат уведомени, че съгласно график за провеждане на семинари на Адвокатска колегия Благоевград на 29.05.2015 година в Адвокатска колегия Благоевград също ще се проведе съвместен семинар с Центъра за обучение на адвокати.

Решението е взето с 8 гласа „за”

6. Докладва адвокат Ядков, че на заседание от 09.04.2015 година, Адвокатски съвет Благоевград е взел решение № 95, с което следва да бъде отправено предложение от всички адвокатски колегии и Висшия адвокатски съвет за провеждане на Национална среща по въпроса”

„Обсъждане на дейността на Висшия адвокатски съвет и на Адвокатските съвети и приемане на конкретни решения за действия, с цел гласуване от Народното събрание на внесения в Народното събрание на 23.01.2015 година Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата”.

            След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 113

ИЗМЕНЯ свое решение № 95/09.04.2015 година, като бъде поискано от Висш адвокатски съвет да включи в дневния ред на Нациналната конференция, която ще се проведе на 06.06.2015 година в град Видин въпросът „Обсъждане на дейността на Висшия адвокатски съвет и на Адвокатските съвети и приемане на конкретни решения за действия, с цел гласуване от Народното събрание на внесения в Народното събрание на 23.01.2015 година Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата” .

  Решението е взето с 8 гласа „за”

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 08.05.2015 година от 13,30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........................................

    /адв. Емил Ядков/

                                                           СЕКРЕТАР:....................................................

                                                                                      /адв. Светлана Радулова/

ПРОТОКОЛЧИК:..........................................

    /Цветанка Христова/

 

.