П Р О Т О К О Л № 11/08.05.2015 год.

Днес, 08.05.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Росица Иванчева-Паскова, Иванка Кехайова, Мария Прешелкова, Петя Хантова, Георги Чорбаджийски и Светлана Радулова.

Не присъстват представители на Контролния съвет

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.    Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

2.    Вземане на решение по писмо изх. № 15-12-17/21.04.2015 година на Национално бюро за правна помощ и обсъждане на наръчник за предоставяне на правна помощ от съдилищата

3.    Вземане на решение за начина на формиране и изплащане разходите на  Дисциплинарния обвинител по дисциплинарни дела;

4.    Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;

5.    Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

6.    Организация на семинара на младшите адвокати, който ще се проведе на 15.05.2015 година;

7.    Вземане на решение за промяна на датата за провеждане на семинара на 29.05.2015 година;

8.    Доклад на работната група във връзка с честването на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград;

9.     Разни.

По т. 1

-Заявление с вх. № 359/23.04.2015годинаот Цветанка Боянова Христоваза вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

По подаденото заявлениеадвокат Ядков докладва, че са налице всички изисквания за вписване на заявените обстоятелства в Регистъра на адвокатите, членове на Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ №114

1.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ЦВЕТАНКА БОЯНОВА ХРИСТОВА,с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 47, ет. 3.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

По т. 2

1.Докладва адвокат Ядков писмо изх. № 15-12-17/21.04.2015 година на Национално бюро за правна помощ, с което на основание чл. 8, т. 1 и т. 6 от Закона за правната помощ и в изпълнение на правомощията на Национално бюро за правна помощ за осъществяване на общо и методическо ръководство и контрол по правната помощ, представят на Адвокатските съвети, Единни критерии и правила за разпределение на служебните защити и Единни стандарти за качество, оценка и контрол на предоставената правна помощ, които са задължителни за прилагане от адвокатските съвети и служебните защитници от Националния регистър за правна помощ.

След обсъждане на същите и станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

РЕШЕНИЕ№ 115

Адвокатски съвет Благоевград приема за сведение изпратените с писмо изх. № 15-12-17/21.04.2015 година Единни критерии и правила за разпределение на служебните защити и Единни стандарти за качество, оценка и контрол на предоставената правна помощ, които са задължителни за прилагане от адвокатските съвети и служебните защитници от Националния регистър за правна помощ.

Адвокатски съвет Благоевград със свое решение № 26/11.06.2010 година /изменено и допълнено с решение № 68/23.07.2010 г. на редовно заседание на съвета на Адвокатска колегия – Благовеград, изменено и допълнено с решение № 61/22.03.2013 г. на редовно заседание на съвета на Адвокатска колегия – Благоевград, изменено и допълнено с решение № 230/19.12.2014 г. на редовно заседание на съвета на Адвокатска колегия Благоевград и изменено и допълнено с решение № 10/09.01.2015 година на редовно заседание на съвета на Адвокатска колеигя Благоевград/ и решение № 230/19.12.2014 година е изработил свои вътрешни правила, съобразно чл. 89, т. 15 от Закона за адвокатурата.

Утвърдените от Национално бюро за правна помощ Единни критерии и правила за разпределение на служебните защити и Единни стандарти за качество, оценка и контрол на предоставената правна помощ са практика в работата на Адвокатски съвет Благоевград и не е необходимо същото да бъде инкорпорирано като отделно решение на Адвокатски съвет.

Що се отнася до Единните стандарти за качество, оценка и контрол на предоставената правна помощ, Адвокатски съвет счита, че стандартите за качество на предоставената правна помощ касае служебните защитници и особени представители определяни по Закона за правната помощ, а не касае работата на Адвокатския съвет и са свързани с дейността на Национално бюро за правна помощ, което оценява труда на служебните защитници и особени представители и го изплаща, още повече, съгласно чл. 39 от Закона за правната помощ, заплащането на предоставената правна помощ се извършва от Национално бюро за правна помощ без да се съобразява с предложеното възнаграждение от Адвокатски съвет.

Поради изложеното по – горе Адвокатски съвет, счита че единните стандарти не следва да бъдат приемани и утвърждавани с решение на Адвокатските съвети.

ДА БЪДЕ уведомено Национално бюро за правна помощ за взетото решение, както и за взетите решение № 26/11.06.2010 година и решение № 230/19.12.2014 година на Адвокатски съвет Благоевград, ведно с решенията за тяхното изменение.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

2. Докладва адвокат Ядков, че от страна на Национално бюро за правна помощ е изпратен проект на Наръчник за предоставяне на правна помощ от съдилищата за предложение.

След обсъждане на същия и станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

РЕШЕНИЕ№ 116

ДА БЪДЕ ПРЕДЛОЖЕНО на Национално бюро за правна помощ, Наръчника за предоставяне на правна помощ от съдилищата, да се отнася и за органите на Досъдебното производство и Прокуратурите, а не само на съдилищата.

Адвокатски съвет Благоевград счита, че така предложения Наръчник следва да бъде приет и утвърден също с решение по смисъла на чл. 8, т. 1 и т. 6 от Закона за правната помощ за да има той задължителен характер и за органите по чл. 25 от Закона за правната помощ, както и за да служи на Адвокатските съвети за изпълнение на правомощията им по чл. 18, т. 4 от Закона за правната помощ

Решението е взето с 6 гласа „за”.

По т. 3

Докладва адвокат Ядков, че от страна на Висш Дисциплинарен съд е поискано от Адвокатска колегия Благоевград да даде алгуритъм и начин за определяне на разходите по Дисциплинарните производства. Адвокат Ядков сочи, че в цялата страна проблема с разноските е противоречив, неясен, както и че от страна на Адвокатска колегия Благоевград в тази връзка се изготвят две справки за направените разходи по образувани дисциплинарни дела, включващи – ксерокопиране, пощенски разходи, възнаграждения на членовете на дисциплинарен съд, пътни разноски.

В тази връзка се постави въпроса за разходите на Дисциплинарния обвинител на Адвокатския съвет Благоевград, както и че до момента в бюджета на колегията няма отделно перо във връзка с направените разходи по образуване на Дисциплинарните дела.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното   

РЕШЕНИЕ№ 117

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на Дисциплинарния обвинител за явяване в едно заседание в размер на 20,00 лева и пътни разноски, считано от 01.01.2015 година, като изплащането на тези разноски да се извършва от раздел I, буква А, т. 5 от бюджета на Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

По т. 6

Докладва адвокат Чорбаджийски, чев изпълнение на програмата за провеждане на семинари и обучение за 2015 година на 15.05.2015 година ще се проведе семинар за младши адвокати, с лектор адвокат Елена Благоева Попова и адвокат доктор Давид Сукалински. Сочи, че за провеждането на семинара на младшите адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград са уведомени по електронните пощи, като поканата за провеждането на семинара е качена на сайта на Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 118

ДА СЕ ПРОВЕДЕ семинарно обучениена младшите адвокати на 15.05.2015 година в залата на Адвокатска колегия Благоевград на адрес: Благоевград, ул. „Полковник Димов” № 1, ет. 3, при следната програма:

9.30 – 11.00 ч. – „Адвокатска защита по граждански дела” – лектор адвокат Елена Благоева Попова – заместник – председател на Адвокатски съвет Благоевград.

11.00 – 11.15 ч. – почивка

11.15 – 12.30 ч. - „Етичен кодекс на адвоката” – лектор адвокат Елена Благоева Попова – заместник – председател на Адвокатски съвет Благоевград.

12.30 – 13.30 ч.– почивка

13.30 – 14.30 ч. – „Правото на защита в досъдебното производство” – лектор адвокат доктор Давид Сукалински.

14.30 – 14.45 ч.– почивка

14.45 – 16.30 ч.– дискусия – лектор адвокат доктор Давид Сукалински.

 

По т. 7

Докладва адвокат Чорбаджийски, чев изпълнение на програмата за провеждане на семинари и обучение за 2015 година на 29.05.2015 година следва се проведе семинар за адвокати, с лектор Павлина Панова. Сочи, че е уведомен, че лектора Панова е отказала предварително определената от нея дата, защото имала ангажимент, който не може да бъде отложен. Предложението в тази насока е да бъде определена нова дата за провеждане на семинара.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 119

ДА БЪДЕ променена дата на семинара по наказателно право от 29.05.2015 година на 05.06.2015 година, поради ангажимент на лектора

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 4

По т. 5

1.Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 28 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ №127

1.     По искане по НАХД № 715/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Узунова

2.     По искане по НОХД № 781/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Т. Бойкова

3.     По искане по ЧНД № 115/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Н. Римпева

4.     По искане по ДП № 314 ЗМ-237/2015 г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. К. Христова

5.     По искане по НОХД № 1764/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Р. Григорова

6.     По искане по НОХД № 86/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Л. Лазарова

7.     По искане по НАХД № 717/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Е. Бистричка

8.     По искане по НОХД № 313/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. А. Златкова

9.     По искане по НОХД № 686/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Т. Лазарова

10.   По искане по НЧХД № 39/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. М. Кацарски

11.   По искане по НОХД № 104/2015 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. К. Воденичарова

12.   По искане по НОХД № 501/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Д. Стойкова

13.   По искане по гр.д. № 1213/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Л. Крънчева

14.   По искане по НЧХД № 51/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. А. Ампова

15.   По искане по НОХД № 234/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. П. Йовчев

16.   По искане по ДП №5160/2014 г. по описа на ОД – МВР – Благоевград – определя адв. П. Петров

17.   По искане по НОХД № 140/2015 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. М. Пиринска

18.   По искане по гр.д. № 54/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Я. Толькова

19.   По искане по ДП № 339 ЗМ-274/2015 г. по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адв. Д. Михайлова

20.   По искане по ДП № 339 ЗМ-274/2015 г. по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адв. Е. Цекова

21.   По искане по ДП № 131/2015 г. по описа на РУ – МВР – Г. Делчев – определя адв. Е. Арнаудова

22.   По искане по ДП № 66/2015 г. по описа на РУ – МВР – Разлог – определя адв. Р. Зотева

23.   По искане по ДП №10/2014 г. по описа на РУ – МВР – Разлог – определя адв. Н. Стойчева

24.   По искане по ЧНД № 432/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. П. Узунов

25.   По искане по ЧНД № 843/2015 година по описа на РС – Благоевград. След като разгледа приложеното към искането разпореждане от 30.04.2015 година и след станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ №128

ДА БЪДЕ изпратено писмо до Районен съд Благовеград, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград бе разгледано постъпило искане от РС - Благоевград за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на лицето ВАЛЕРИ АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ по ЧНД № 843/2015 година на РС – Благоевград, на което бе констатирано, че липсва изявление от страна на лицето за предоставяне на правна помощ и за назначаване на служебен защитник.

Съгласно писмо изх. № 09-13-25 от 27.10.2009 година на Национално бюро за правна помощ действащо и към настоящия момент, допускането на правна помощ в разпоредително заседание, без да се изследва волята на лицето не е съобразено със Закона за правната помощ и НПК.

Съгласно писмо изх. № 10-16-4400 от 05.10.2010 година на Национално бюро за правна помощ към съответното искане трябва да бъде приложена декларация, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ, а такава липсва приложена към Вашето искане.

След представяне на декларация, че подсъдимият желае назначаване на служебен защитник, същото ще бъде разгледано отново на Адвокатски съвет.

 

26.По искане вх. № 777 от 08.05.2015 година от Атанас Иванов – районен съдия в Районен съд Благоевград за определяне на особен представител.

Към момента на постъпване на документите в Адвокатски съвет искането е само придружено с определение номер 3513 от 05.05.2015 година.

След извършена устна справка от член на Адвокатски съвет в деловодството на Районен съд Благоевград бе констатирано, че към настоящия момент не е внесено определеното от съдията възнаграждение за особен представител. Адвокатски съвет констатира, че искането е постъпило в деловодството на Адвокатски съвет без да са изпълнени условията на заповед № 218/13.05.2015 година на Председателя на Районен съд Благоевград.

Към настоящия момент не е изтекъл срокът за внасяне, както и не е изтекъл срокът за произнасяне.

При тази фактическа обстановка Адвокатски съвет счита, че ако бъдат предоставени доказателства за внесен депозит, същият ще определи особен представител по реда на свое решение № 26 /изменено и допълнено с решение № 68/23.07.2010 г. на редовно заседание на съвета на Адвокатска колегия – Благовеград, изменено и допълнено с решение № 61/22.03.2013 г. на редовно заседание на съвета на Адвокатска колегия – Благоевград, изменено и допълнено с решение № 230/19.12.2014 г. на редовно заседание на съвета на Адвокатска колегия Благоевград и изменено и допълнено с решение № 10/09.01.2015 година на редовно заседание на съвета на Адвокатска колеигя Благоевград/, което е сведено до знанието на съдиите от Районен съд Благовград, с писмо входирано в Районен съд Благоевград на 03.02.2015 година за информация и сведение.

В тази връзка и след станалите разисквания Адвокатски съвет, взе следното

РЕШЕНИЕ №129

ОТЛАГА разглеждането на искане вх. № 777/08.05.2015 година на Ананас Иванов съдия в Районен съд Благоевград за определяне на особен представител по ч.гр.д № 545/2015 година по описа на същия съд до изтичане на сроковете в приложеното към искането определение № 3513/05.05.2015 година, след което същото ще бъде разгледано съобразно решение № 26/11.06.2010 година и решение № 230/19.12.2014 година.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

27. По искане по ЧНД № 300/2015 година по описа на РС – Сандански. След като разгледа приложеното към искането разпореждане от 30.04.2015 година и след станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ №130

ДА БЪДЕ изпратено писмо до Районен съд Сандански, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград бе разгледано постъпило искане от РС - Сандански за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на лицето КИРИЛ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ по ЧНД № 300/2015 година на РС – Сандански, на което бе констатирано, че липсва изявление от страна на лицето за предоставяне на правна помощ и за назначаване на служебен защитник.

Съгласно писмо изх. № 09-13-25 от 27.10.2009 година на Национално бюро за правна помощ действащо и към настоящия момент, допускането на правна помощ в разпоредително заседание, без да се изследва волята на лицето не е съобразено със Закона за правната помощ и НПК.

Съгласно писмо изх. № 10-16-4400 от 05.10.2010 година на Национално бюро за правна помощ към съответното искане трябва да бъде приложена декларация, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ, а такава липсва приложена към Вашето искане.

След представяне на декларация, че подсъдимият желае назначаване на служебен защитник, същото ще бъде разгледано отново на Адвокатски съвет.

28. По искане по НОХД № 806/2015 година по описа на Районен съд Благоевград – да се изпрати писмо до Районен съд Благоевград, че в Адвокатска колегия Благоевград постъпи информация, че по НОХД № 806/2015 година по описа на Районен съд Благоевград, лицето ФЕЛИКС СТОЙНЕВ УЗУНОВ, на което е допусната правна помощ, е упълномощил договорен защитник.

С оглед своевременното определяне на служебен защитник, Ви моля да уточните дали все още съществува необходимост от определянето на такъв.

 

По т. 8

Докладва работната група във връзка с честването на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград. Същите сочат рекламните материали, които ще бъдат необходими за юбилея, както и мястото на което ще се проведе официалната част на мероприятието. Сочат се и гостите, който следва да бъдат поканени, както и колегиите, с които Адвоктска колегия Благоевград поддържа международни отношения.

След обсъждане на предложенията и станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, приема за сведение събраната до момента информация във връзка с честването на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград, като възлага на работната група извършване на преговори и договаряне на цени за изработване на рекламните материали.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 22.05.2015 година от 13,30 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

                                                           СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                /адв. Светлана Радулова/

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

.