П Р О Т О К О Л № 12/18.05.2015 год.

Днес, 18.05.2015 година от 10.30 часа, се проведе извънредно заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Росица Иванчева-Паскова, Иванка Кехайова, Мария Прешелкова, Петя Хантова, Георги Чорбаджийски и Светлана Радулова.

Не присъстват представители на Контролния съвет

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.    Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници на 19 чужди граждани с бежански статут от ГПУ – Петрич.

По т. 1

1.Докладва адвокат Попова, че в Адвокатски съвет е изпратено писмо от Началник ГПУ – Петрич, комисар Ивайло Стоянов, за това, че в ГПУ – Петрич при РДГП – Смолян се водят 19 /деветнадесет/ броя Досъдебни производства срещу чужди граждани, който са придружавани от лица не навършили 16 годишна възраст. Сочи, че за цитираните чужди граждани е в ход и процедура за връщане обратно приемане и поетапно на гръцките гранични власти на 18 и 19.05.2015 година на ГКПП – Промахон/Кулата, тъй като същите са с бежански статут на териториията на Република Гърция, и че пречка за изпълнение на процедурата е не приключването на досъдебните производства.

Молят за становище и извънредно свикване на Съвета на Адвокатската колегия Благоевград с оглед на определяне на служебни защитници на чуждите граждани, на база на изпратените искания за предоставяне на правна помощ.

Адвокат Радулова: считам, че сме изправени пред изключителна ситуация за определяне на служебни защитници свързана с екстрадиционни производства между Репиблика Българи и Република Гърция, които налагат ние да помогнем на държавното обвинение своевременно да изпълним искането на ГПУ - Петрич по изключение, с оглед конкретните обстоятелства, както и да бъде указано на ГПУ – Петрич, че в бъдеще при подобен вид искания следва да се мотивират, поради какви причини, извън разпоредбите на Закона за правната помощ, Адвокатски съвет Благоевград, следва да определя в отклонение на приетите решения по спешност служебни защитници.

След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 131

 1. По искане по ДП №114/2015 г. по описа на ГПУ – Петрич определя адвокат Славянка Тимова;
 2. По искане по ДП №115/2015 г. по описа на ГПУ – Петрич определя адвокат Славянка Тимова;
 3. По искане по ДП №116/2015 г. по описа на ГПУ – Петрич определя адвокат Славянка Тимова;
 4. По искане по ДП № 117/2015 г. по описа на ГПУ – Петрич определя адвокат Албена Златкова;
 5. По искане по ДП № 118/2015 г. по описа на ГПУ – Петрич определя адвокат Албена Златкова;
 6. По искане по ДП № 119/2015 г. по описа на ГПУ – Петрич определя адвокат Анелия Колаксъзова;
 7. По искане по ДП № 120/2015 г. по описа на ГПУ – Петрич определя адвокат Анелия  Колаксъзова;
 8. По искане по ДП № 121/2015 г. по описа на ГПУ – Петрич определя адвокат Виктория Коцева;
 9. По искане по ДП № 122/2015 г. по описа на ГПУ – Петрич определя адвокат Виктория Коцева;
 10. По искане по ДП № 123/2015 г. по описа на ГПУ – Петрич определя адвокат Георги Божинов;
 11. По искане по ДП №124/2015г. по описа на ГПУ – Петрич е определен адвокат Георги Божинов;
 12. По искане по ДП № 125/2015 г. по описа на ГПУ – Петрич определя адвокат Надка Танева;
 13. По искане по ДП № 126/2015 г. по описа на ГПУ – Петрич определя адвокат Надка Танева;
 14. По искане по ДП № 127/2015 г. по описа на ГПУ – Петрич определя адвокат Сузана Полизоева;
 15. По искане по ДП № 128/2015 г. по описа на ГПУ – Петрич определя адвокат Сузана Полизоева;
 16. По искане по ДП № 129/2015 г. по описа на ГПУ – Петрич определя адвокат Коца Христова;
 17. По искане по ДП № 130/2015 г. по описа на ГПУ – Петрич определя адвокат Коца Христова;
 18. По искане по ДП № 131/2015 г. по описа на  ГПУ – Петрич определя адвокат Даниела Талева;
 19. По искане по ДП № 132/2015 г. по описа на ГПУ – Петрич определя адвокат Даниела Талева.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 22.05.2015 година от 13,30 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.........................................

/адв. Емил Ядков/

                                                              ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................

                                                                                    /адв. Елена Попова/

                                                            СЕКРЕТАР:..............................................

                                                                                   /адв. Светлана Радулова/

                                                              ЧЛЕНОВЕ:................................................

                                                                                    /адв. Росица-Иванчева/

                                                                              ...................................................

                                                                                   /адв. Георги Чорбаджийски/

                                                                              ...................................................

                                                                                   /адв. Мария Прешелкова/

                                                                                ...................................................

                                                                                   /адв. Иванка Кехайова/

                                                                                 ...................................................

                                                                                   /адв. Петя Хантова/ 

ПРОТОКОЛЧИК:.......................................

/Цветанка Христова/

.