П Р О Т О К О Л № 13/22.05.2015 год.

Днес, 22.05.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Елена Попова, Росица Иванчева-Паскова, Мария Прешелкова, Петя Хантова, Георги Чорбаджийски и Светлана Радулова.

Не присъстват представители на Контролния съвет

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Полагане на клетва от нововписани адвокати;

2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

3. Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

4. Организация на семинара на 05.06.2015 година;

5. Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;

6. Финансови въпроси;

7. Разглеждане на писмо изх. №708/18.05.2015 на Висш адвокатски съвет и вземане на конкретни решения;

8. Вземане на становище по дневния ред на Националната конференция на българската адвокатура, която ще се проведе на 06.06.2015 година;

9. Доклад на работната група по повод на честването на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград;

10. Разни.

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването им като адвокати, клетва положиха ЙОРДАНКА ЦВЯТКОВА ГАНЧЕВА, АНТОНИЯ ЛАЗАРОВА КАРТУЛЕВА, ЕЛЕНА АТАНАСОВА ПАМУКЛИЙСКА и ЕЛИАНА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА.

 

По т. 2

-Заявление с вх. № 492/21.05.2015 година от ДАМЯН ЯНАКИЕВ АБАРОВ за вписването му като младши адвокат в регистъра на младшите адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

-заявление с вх. № 408/15.05.2015 година от адвокат ВЕЛИК ИЛИЕВ ГОГОВ за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите на основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата.

Адвокат Гогов е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

-доклад с изх. № 361/13.05.2015 година от Председателя на Адвокатски съвет Благоевград – адвокат Ядков, с който уведомява членовете на адвокатски съвет за настъпила смърт на адвокат Димитър Кавраков, с предложение да бъде заличен от списъка на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград на основание чл. 22, ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата, както и да бъде направено предложение до Национално бюро за правна помощ за заличаване на адвокат Кавраков от Националния регистър за правна помощ.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 132

1.ВПИСВА в регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия Благоевград ДАМЯН ЯНАКИЕВ АБАРОВ, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 41, ет. 1, офис 106.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

2.ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия Благоевград Велик Илиев Гогов и на основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата, ВПИСВА същия в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград, считано от 15.05.2015 година.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

3.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ДИМИТЪР ВАНГЕЛОВ КАВРАКОВ, поради настъпила смърт, считано от 11.05.2015 година, като бъде направено предложение до Национално бюро за правна помощ за заличаването му от Националния регистър за правна помощ.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 3

1. В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 13 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 133

1. По искане по НЧХД № 166/2015 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Б. Белчева

2. По искане по ЧНД № 215/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Т. Илиева

3. По искане по ДП №244 ЗМ-73/2015 г. по описа на ОД – МВР – Благоевград – определя адв. Я. Пандева

4. По искане по НЧХД № 630/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. С. Попов

5. По искане по гр.д. № 566/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Христова

6. По искане по ЧНД № 284/2015 г. по описа на РС – Петрич – да се изпрати писмо до Районен съд Петрич, че съгласно писмо изх. № 10-16-4400 от 05.10.2010 г. на Национално бюро за правна помощ към съответното искане трябва да бъде приложена декларация, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ, а такава липсва приложена към Вашето искане.

След представяне на декларация, че лицето Стефан Кънчев Стефанов желае назначаване на служебен защитник, същото ще бъде разгледано отново на Адвокатски съвет.

7. По искане по ДП № 29//2015 г. по описа на ГПУ – Златарево – определя адв. Т. Г унчев

8. По искане по ДП №314 ЗМ-237/2015 г.по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. Т. Гунчев

9. По искане по гр.д. № 753/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. С. Бузгьова

10. По искане по гр.д. № 75/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Д. Динев

11. По искане по НОХД № 623/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Богданова

12. По искане по НОХД № 647/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Мелниклийска

13. По искане по ДП № 611/2014 г. по описа на РУ – МВР – Г. Делчев – определя адв. А. Шопова

 

2. Заверява 95 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 08.05.2014 г. – 22.05.2015 г.

 

По т. 4

1. Докладва адвокат Георги Чорбаджийски, чев изпълнение на програмата за провеждане на семинари и обучение за 2015 година на 05.06.2015 година ще се проведе семинар на тема:  „Възобновяване на наказателни дела”, „Новости в компетенциите на Върховния касационен съд по наказателни дела в касационното произвоство и в производството по възобновяване”. „Актуални проблеми в наказателния процес – приложението на чл. 281 и 287 от НПК”. „Причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, предствляващи източник на повишена опасност – по смисъла на чл. 123 от НК”, с лектор Павлина Панова. Сочи, че за провеждането на семинара адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград следва да бъдат уведомени по електронните пощи, като поканата за провеждането на семинара е качена на сайта на Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 134

ДА СЕ ПРОВЕДЕ семинарно обучение на 05.06.2015 година в залата на Адвокатска колегия Благоевград на адрес: Благоевград, ул. „Полковник Димов” № 1, ет. 3, при следната програма:

9.30 – 11.00 ч. – „Възобновяване на наказателни дела”, „Новости в компетенциите на Върховния касационен съд по наказателни дела в касационното произвоство и в производството по възобновяване”

11.0    – 11.15 ч. – почивка

11.15 – 12.30 ч. - „Актуални проблеми в наказателния процес – приложението на чл. 281 и 287 от НПК”.

12.30– 13.30 ч.– почивка

13.30 – 14.30 ч. – „Причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, предствляващи източник на повишена опасност – по смисъла на чл. 123 от НК”.

14.30– 14.45 ч.- почивка

14.45 – 16.30 ч. -„Причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, предствляващи източник на повишена опасност – по смисъла на чл. 123 от НК” – продължение.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 5

В залата влиза адвокат Ядков.

 

По т. 6

Докладва адвокат Ядков, че на 15.05.2015 година в офиса на Адвокатска колегия Благоевград се проведе семинар за обучение на младшите адвокати от Адвокатска колегия Благоевград. Сочи, че финансирането на същия ще се извърши от Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”. Сумата, която е гласувна от Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати, представлява възнаграждение на лекторите, които са членове на Адвокатска колегия Благоевград. Същата ще бъде преведена по банковата сметка на колегията, която следва да бъде разпределена между лекторите на семинара.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 146

ДА БЪДЕ разпределена по равно между лекторите получената сума от Центъра за обучение на адвокати, запроведеното обучение на младшите адвокати на Адвокатска колегия Благоевград, проведено на 15.05.2015 година.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 7

Докладва адвокат Емил Ядков, че с писмо изх. № 708/18.05.2015 година Висшият адвокатски съвет уведомява Адвокатските съвети, че с решение на Общото събрание на адвокатите от страната, проведено на 21.02.2015 година в град София, е препоръчано на Висшия адвокатски съвет да създаде „Социален фонд за здравно и социално подпомагане на адвокатите”. В изпълнение на същото, Висшият адвокатски съвет формира работна група в състав: председател адвокат Любомир Денев и членове – адвокат Димо Димов и адвокат Емил Ядков, които да подготвят проет за решение на Висшия адвокатски съвет за изпълнение на решението на Общото събрание на адвокатите от страната от 21.02.2015 година.

В тази връзка в срок до 05.06.2015 година съветите на Адвокатските колегии следва да дадът становище за структурата, организацията и дейността на „Социален фонд за здравно и социално подпомагане на адвокатите”, както и за способите за неговото финансиране. Предложенията по обхвата, устройството, набирането и управлението на привлечените средства във фонда следва да бъдат съобразени с действащото законодателство, като очакванията са да бъде споделен и опита на съответната колегия в тази насока, както и да бъдат дадени всякакви други предложения, свързани с организацията и дейността на фонда.

Адвокат Емил Ядков сочи, че Висшия адвокатски съвет разпределя по значителна сума годишно за помощи на адвокати, като при разпределянето им съществува диспропорция, няма разработени критерии, по които да бъдат отпускани, както и под каква форма се отпускат същите – под формата на подпомагане или под формата на здравна или социална помощ. 

След направените разисквания по така постъпилото писмо от Висш адвокатски съвет, бяха направени предложения от страна на членовете на Адвокатски съвет, а именно:

Адвокат Росица Иванчева-Паскова– средствата да бъдат разпределяни между отделните колегии, които съгласно разработените собствени критерии да извършват разпределяне на същите, съгласно нуждите на конкретните адвокати или бъдат разработени критерии и правила за разпределяне на тези средства, като за тази цел може да се почерпи от опита на колегията ни, към която има създаден „Фонд за подпомагане на адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград”, с вече утвърдена структура, правила и критерии за разпределяне на събраните средства.

Следващото предложение от страна на адвокат Росица Иванчева е при пенсиониране всеки един адвокат да получава някаква сума, която да бъде съобразена с продължителността на членството в Адвокатската колегия. Сочи, че от фонда за подпомагане на адвокати и служители на колегията могат да се отделят средства за различни видове застраховки, като застраховка „Живот”, медицински застраховки, профилактични прегледи и други такива, като целта е да се мисли за различни мероприятия за разходване на тези средства.

Адвокат Георги Чорбаджийски сочи, че идеята на адвокат Иванчева за застраховка „Живот” е много добра, както и ако фонда за подпомагане на адвокати към Адвокатска колегия Благоевград набере достатъчно средства може от тези средства с решение на Общото събрание да се извършат преговори със застрахователни компания за групови застраховки с преференциални условия за членовете на колегията.

Адвокат Елена Попова предлага в тази насока управителния съвет на фонда за подпомагане на адвокати да организира различни мероприятия за набиране на допълнителни средства, както и разпределяните средства от Висшия адвокатски съвет да бъдат съразмерно разпределяни между колегиите в страната, в зависимост от потребностите на отделните колегии.

След обсъждане на всички предложения, Адвокатски съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 147

1. ДА БЪДЕ уведомена Работната група, създадена с решение на Висш адвокатски съвет за изработване на структура, организация и дейност на „Социален фонд за здравно и социално подпомагане на адвокати”, за създадения в Адвокатска колегия Благоевград „Фонд за подпомагане на адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград” с досега натрупаната практика по този въпрос, а именно начина на събиране на средства, тяхното разходване, структура и организация на фонда, както и да бъдат изпратени правилата във Висш адвокатски съвет.

2. ПРЕДЛАГА на Работната група в състав: председател адвокат Любомир Денев и членове – адвокат Димо Димов и адвокат Емил Ядков, в обхвата на дейността на „Социален фонд за здравно и социално подпомагане на адвокатите” да бъдат включени следните въпроси:

            -изработване на критерии за здравно подпомагане;

            -изработване на критерии за социално подпомагане;

            -застраховане на адвокатите – здравна застраховка, застраховка „Живот”;

            -подпомагане на пенсиониращи адвокати;

            -стимулиране на отделни мероприятия на адвокатските колегии и адвокати със социална насоченост;

            -стимулиране на адвокати станали родители през текущата година;

            -извършване на профилактични прегледи на адвокатите.       

3. По отношение на въпросите за финансиране, Адвокатски съвет счита, че няма пречка отделяните до този момент средства от Висш адвокатски съвет за социално и здравно подпомагане на адвокати от страната да бъдат включени във финансирането на един такъв подобен фонд.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

Докладва адвокат Емил Ядков, че следва да се акцентира върху всички възможни теми, методи и способи за превенция и профилактика на здравето, както и организирането на профилактични медицински прегледи на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

В тази връзка адвокат Петя Хантова предлага участието в различни програми за извършването на здравна профилактика на адвокатите.

Адвокат Емил Ядков направи предложение да бъдат проведени разговори за извършване на прегледи при мамолог, както и прегледи на простатната жлеза на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 148

Да бъдат проведени разговори със здравни заведения и учреждения за организиране на профилактични прегледи на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, както и да бъде проведена и такава профилактика и по градовете на територията на Адвокатската колегия.

Упълномощава адвокат Светлана Радулова, адвокат Росица Иванчева-Паскова и адвокат Емил Ядков да внесат предложения за следващото заседание на Адвокатски съвет Благоевград.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

По т. 8

Докладва адвокат Емил Ядков, че на заседание от 24 април 2015 година, Висшият адвокатски съвет е приел решение за провеждане на Пролетна национална конференция на българската адвокатура на 6 юни 2015 година на територията на Адвокатска колегия Видин.

Националната конференция ще бъде посветена на проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, като темата е – „Приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата – първа ефективна крачка на съдебната реформа”.

Адвокат Емил Ядков сочи, че във връзка с насрочената на 06.06.2015 година Национална конференция в град Видин от страна на Висш адвокатски съвет с писмо изх. № 716/21.05.2015 година е поискано от Председателите на адвокатските съвети в срок до 29.05.2015 година да предоставят информация във Висшия адвокатски съвет, какви действия са извършени от съответната колегия в подкрепа на исканите промени на Закона за адвокатурата и какво предстои да бъде направено.

В тази връзка от тази информация е съобщено на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград и е поискано тяхното мнения и предложения  за бъдещите действия на Адвокатски съвет в подкрепа на законопроекта.

В тази връзка от страна на адвокат Ядков има изготвен доклад за това какви действия са извършени от страна на Адвокатска колегия Благоевград в подкрепа на исканите промени на Закона за адвокатурата, както следва:

На 23.01.2015 година в Народното събрание на Република България бе внесен Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

След 23.01.2015 година от страна на Адвокатски съвет – Благоевград бяха предприети редица действия свързани с движението на Законопроекта и внасянето му първо четене от народните представители.

 Накратко нашите действия бяха следните:

1. На 09.02.2015 година наши представители взеха участие в изготвяне на експозето на Висшия адвокатски съвет на Законопроекта за изменение на Закона за адвокатурарта.

2. На 12.02.2015 година Председателя на Адвокатския съвет участва в нарочно организирано радиопредаване, посветено на измененията в Закона за адвокатурата по Радио Благоевград.

3. На 17.02.2015 година Председателя на Адвокатски съвет участва заедно с Председателя и Заместник – Председателя на Висшия адвокатски съвет в пресконференцията, организирана в БТА за излагане на основните изменения в Закона за адвокатурата.

4. На 26.02.2015 година наши представители участваха в заседание на работната група по изработване на ЗИДЗА за разглеждане на становищата, изпратени от организациите, възразяващи срещу измененията в Закона за адвокатурата и формиране на позицията на Висшия адвокатски съвет.

5. На 04.03.2015 година наши представители участваха в заседание на работната група по изработване на становището на Висшия адвокатски съвет по чл. 122, ал. 1, т. 11 от ЗА по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, както и по приемането на това становище.

6. На 17.03.2015 година наши представители проведоха среща с народните представители от Благоевградски избирателен район от ПП „ДПС” за разясняване на основните изменения в Закона за адвокатурата.

7. На 20.03.2015 година наши представители взеха участие в заседание на контактна група, формирана от Висшия адвокатски съвет, Съвета на нотариусите и Съвета на частните съдебни изпълнители за разрешаване и изграждане на становищата на трите професионални организации по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

8. На 24.03.2015 година наши представители взеха участие в срещите, които Висшият адвокатски съвет проведе с парламентарните групи на Коалиция „Реформаторския блок”, ПП „ДПС” и Коалиция „БДЦ”.

9. На 24.03.2015 година представители на Адвокатска колегия – Благоевград проведоха среща с народния представител от Благоевградски избирателен район от Коалиция „Патриотичен фронт” за разясняване на основните изменения в Закона за адвокатурата.

10. На 30.03.2015 година членове на Адвокатския съвет проведоха среща с народните представители от Благоевградски избирателен район от ПП „ГЕРБ” в гр. Благоевград

11. На 06.04.015 година наши представители проведоха среща с народните представители от Благоевградски избирателен район от Коалиция „реформаторски блок” за разясняване на основните изменения в Закона за адвокатурата.

12. На 01.04.2015 година наши представители взеха участие заедно с представители на Висшия адвокатски съвет в среща с парламентарните групи на ПП „ГЕРБ” и ПП „АБВ”.

13. На 07.04.2015 година наши представители взеха участие в заседание на Контактната група на Висшия адвокатски съвет, Съвета на нотариусите и Съвета на Частните съдебни изпълнители, като това заседание не се проведе поради отказ на Съвета на Нотариусите и Съвета на Частните съдебни изпълнители да присъстват на договорената на 20.03.2015 година среща.

14. На 07.04.2015 година Председателя на АК – Благоевград участва в телевизионното предаване „Още от деня” по БНТ, Канал 1;

15. На 16.04.2015 година Председателя на Адвокатския съвет участва в радиопредаване по Радио Благоевград посветено на промените в Закона за адвокатурата, като неотменима част от конституционно създадения правов ред в страната.

16. На 16.04.2015 година Адвокатска колегия – Благоевград проведе митинг в подкрепа на Закона за адвокатурата и за честване на Деня на Конституцията пред сградата на Окръжен съд – Благоевград, за което бе създаден специален видеоклип, публикуван на сайта на Адвокатската колегия.

17. На 17.04.2015 година бе публикувана специална статия във вестник „Струма”, посветена на проведения на 16.04.2015 година митинг в подкрепа на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата от адвокатите от Адвокатска колегия – Благоевград.

18. На 06.05.2015 година бе публикувана статия във вестник „Струма” на Председателя на Адвокатска колегия – Благоевград „Промените в Закона не накърняват правата на нотариусите, юристи и счетоводители”.

19. В сайтовете на Адвокатска колегия Благоевград бе разкрита специална рубрика „Закон за ИДЗА”, в която се публикуват всички материали свързани с мероприятия на Адвокатската колегия за изменението и допълнението на Закона за адвокатурата.

Кратката ретроспекция на извършените от Адвокатски съвет действия и мероприятия говорят за огромната ни ангажираност в процеса по реализация в конкретни правни разпоредби на текстовете на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

След изслушване на доклада, постъпилите становища на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград и станалите разисквания по същия от страна на членовете на Адвокатски съвет Благоевград бяха предложени още редица действия за приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, които трабва да бъдат направени като предложения, за да може да се вземат конкретни решения, а именно: Продължаване на срещите с парламентарно предложените групи, временно преустановяване определяне на служебните защитници и особени представители в случай че до 15.09.2015 година не бъде внесено за гласуване на първо четене, както е да бъде препоръчано на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград да не участват като членове на избирателните комисии в местните избори 2015 година.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 149

1. Адвокатски съвет – Благоевград изразява становище, че внесеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата на 23.01.2015 година от група народни представители в 43-то Народно събрание, следва да се отстоява без каквито и да било отстъпления от конкретни негови текстове, с които се въвеждат нови принципи в работата на адвокатурата, нови принципи в организацията на органите на адвокатурата, в принципа за възможността на адвокатурата да се бори срещу нелегалното „адвокатстване” и всички онези лица, които извършват адвокатска работа на наш гръб.

2. Адвокатски съвет – Благоевград счита, че в този момент българската адвокатура следва да покаже единството си и пълната подкрепа на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, внесен от група народни представители в 43-то Народно събрание на 23.01.2015 година.

3. ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ на Националната конференция на Българската адвокатура, която ще се проведе на 06.06.2015 година в град Видин да препоръча на адвокатските съвети, в случай, че до 15.09.2015 година Законопроекта не бъде внесен за гласуване на първо четене, да преустановят временно определянето на служебни защитници и особени представители.

4. ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ на Националната конференция на Българската адвокатура, която ще се проведе на 06.06.2015 година в град Видин да препоръча на адвокатите, в случай, че до 15.09.2015 година Законопроекта не бъде внесен за гласуване на първо четене, да не участват в местните избори като членове на избирателни комисии.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

По т. 9

Докладва работната група във връзка с честването на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград, че от страна на рекламна агенция S360са получени две оферти с определени артикули, необходими за честването на празника, а от страна на рекламна агенция „Перун дизаин” все още няма постъпила оферта.

От  така направените предложения по оферти, за най-подходящи към настоящия момент са:  

-          Конферентна чанта за документи;

-          Книгата – история на Благоевградската адвокатура – Шалев;

-          Химикал с надписи и логото на колегията;

-          Плакети с логото на колегията;

-          Бутилка вино с етикет и стилизиран надпис с логото на колегията;

-          Значки с логото на колегията;

-          Луксозни химикалки с логото на Адвокатска колегия Благоевград;

-          Диплянки за предстоящото събитие;

-          Значка за отбелязване на 100-годишнината;

И евентуално чаши с надписи и логото на колегията

След обсъждане на предложенията и станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, приема за сведение събраната до момента информация във връзка с честването на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград, като възлага на работната група извършване на преговори и договаряне на цени за изработване на рекламните материали.

 

По т. 10

Докладва адвокат Емил Ядков, че от страна на „Лакорда” АД е постъпило запитване за извършване на презентация, относно начините за пълноценно ползване на компютърната информационна система „Лакорда”, която презентация е безплатна за адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 150

ДА БЪДЕ предложено на „Лакорда” АД извършването на презентация на адвокатите от адвокатска колегия Благоевград на 05.06.2015 година, след приключване на организирания съвместен семинар между Центъра за обучение на адвокати и Адвокатска колегия Благоевград.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 12.06.2015 година от 13,30 часа.

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

    /адв. Емил Ядков/

                                                                          СЕКРЕТАР:.......................................

                                                                                          /адв. Светлана Радулова/

 

           ПРОТОКОЛЧИК:................................

     /Цветанка Христова/

 

.