П Р О Т О К О Л № 14/12.06.2015 год.

Днес, 12.06.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Росица Иванчева-Паскова, Мария Прешелкова, Петя Хантова, Иванка Кехайова и Светлана Радулова.

Не присъстват представители на Контролния съвет

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Полагане на клетва от нововписан адвокат;

2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

3. Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;

4. Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

5. Вземане на решение, съгласно писмо изх. № 15-12-03/23.01.2015 година на Национално бюро за правна помощ;

6. Разглеждане на покана с вх. № 471/08.06.2015 година на Софийска адвокатска колегия;

7. Разглеждане и обсъждане на книгата Благоевградска адвокатска колегия;

8. Организация на честването на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград;

9. Разглеждане на оферти за извършване на профилактични прегледи на адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград;

10.Разни.

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването му като адвокат, клетва положи ДАМЯН ЯНАКИЕВ АБАРОВ

По т. 2

- Заявление вх. № 461/03.06.2015 г. – от адвокат Магдалена Георгиева Пиринска за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора.

Адвокат Пиринска е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 151

1.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Магдалена Пиринска, който да се счита: гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски” № 13

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 3

По т. 4

1.      В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 33 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 161

1. По искане по ДП № 356/2014 година по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адв. Л. Шушорова;

2. По искане по ДП № 314 ЗМ-195/2015 година по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. А. Богданова;

3. По искане по гр.д. № 1459/2014 година по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Цомпова;

4.  По искане по НОХД № 270/2015 година по описа на РС – Сандански – отпаднала нуждата от определяне на служебен защитник;

5. По искане по търг.д. № 39/2013 година по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Р. Зотева- Коцакова;

6. По искане по НОХД № 373/2015 година по описа на РС – Петрич – определя адв. И. Данчев;

7. По искане по НЧХД № 166/2015 година по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. И. Пандева;

8. По искане по НОХД № 217/2015 година по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Т. Петканина

9. По искане по гр.д. № 181/2012 година по описа на РС – Петрич – определя адв. Г. Коларова

10.  По искане по ЧНД № 814/2015 година по описа на РС – Благоевград – определя адв. Г. Бончева

11.  По искане по ЧНХД № 844/2015 година по описа на РС – Благоевград – определя адв. Т. Чонина;

12.  По искане по ЧНХД № 824/2015 година по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Велянова;

13.  По искане по гр.д. № 567/2015 година по описа на РС – Благоевград – да се изпрати писмо на Районен съд Благоевград, за това, че Адвокатски съвет отказва да определи особен представител по следните съображения:

Няма доказателства за внесено възнаграждение и същото е под минимума на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./ и е изпратено в нарушение на Заповед № 218 на Председателя на Районен съд Благоевград.

            Адвокатски съвет Благоевград изразява готовността след изпращанене доказателства за внесено възнаграждение да бъде определен особен представител при условията на Решение № 26/2010 година и Решение № 230/2014 година на Адвокатски съвет – Благоевград, за които Районен съд – Благоевград е уведомен своевременно на 03.02.2015 година.

14.  По искане по ДП № 339 ЗМ-287/2014 година по описа на РУ – МВР – Сандански – отпада нуждата от служебен защитник;

15.  По искане по ДП № 5012/2014 година по описа на ОД – МВР – Благоевград – определя адв. С. Ангелова;

16.  По искане по ЧНД № 539/2015 година по описа на РС – Петрич – определя адв. П. Узунов;

17.  По искане по ДП № 751/14/2015 година по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адв. В. Станкова;

18.  По искане по гр.д. № 943/2015 година по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Ангелова;

19.  По искане по НЧХД № 197/2015 година по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. И. Тюхков;

20.  По искане по ДП № 314 ЗМ-5/2015 година по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. А. Ампова;

21.  По искане по НОХД № 894/2015 година по описа на РС – Благоевград – определя адв. С. Коемджиева;

22.  По искане по НОХД № 700/2015 година по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Медарова;

23.  По искане по ДП №243/2014 година по описа на РУ – МВР – Г. Делчев – определя адв. Г. Димитров;

24.  По искане по НОХД № 734/2015 година по описа на РС – Благоевград – определя адв. Р. Бараков;

25.  По искане по НОХД № 252/2015 година по описа на РС – Разлог – определя адв. А. Парцова;

26.  По искане по гр.д. № 1276/2014 година по описа на РС – Разлог – определя адв. М. Клечерова;

27.  По искане по изп. д. № 20137020401301/2013 година по описа на ЧСИ– Георги Цеклеов – да се изпрати писмо до ЧСИ Георги Цеклеов, че на основание чл. 18, т. 4 от Закона за правната помощ във връзка с чл. 25, ал. 3 от Закона за правната помощ във връзка с чл. 430 от ГПК отказва да определи особен представител, тъй като се касае за осъществяване на  правна помощ на ипотекарен длъжник, който няма постоянен и настоящ адрес в Република България, като в тази хипотеза особен представител се назначава с определение на съда по искане на взискателя по реда на чл. 430 от ГПК, а такъв акт не е приложен.

28.  По искане по ДП № 7852-ЗМ-331/2014 година по описа на 02 РУ – МВР – Благоевград – определя адв. В. Голева;

29.  По искане по ДП № 314 ЗМ-307/2015 година по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. С. Полизоева;

30.  По искане по НОХД № 171/2014 година по описа на РС – Петрич – определя адв. С. Тимова;

31.  По искане по ЧНХД № 889/2015 година по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Биков;

32.  По искане по гр.д. № 99/2015 година по описа на РС – Гоце Делчев – да се изпрати писмо до Районен съд Гоце Делчев, че Адвокатски съвет – Благоевград отказва да определи адвокат за осъществяване на допусната правна помощ по гр.д. № 99/2015 година по описа на Районен съд - Гоце Делчев по следните съображения.

На 22.04.2015 година в Адвокатски съвет – Благоевград е постъпило искане вх. № 653/22.04.2015 година по гр.д. № 99/2015 година по описа на Районен съд - Гоце Делчев.

С решение № 101/24.04.2015 година Адвокатски съвет е направил искане до съдията за посочване размера на възнаграждението на особения представител.

Същевременно поради липса на отговор на 20.05.2015 година е била проведена среща между Председателя, Заместник-председателя и член на Адвокатски съвет – Благоевград и Председателя на Районен съд - Гоце Делчев и ръководителите на гражданско отделение, на което отново е отправена молба в определенията на съда да бъде посочван размера на адвокатското възнаграждение включително и по гр.д.№ 99/2015 година.

От страна на Адвокатски съвет – Благоевград бе направен опит да бъдат ангажирани адвокати от Адвокатска колегия – Благоевград при така определените от съда параметри за осъществяване на правна помощ, като нито един адвокат не изрази съгласие да осъществи особено представителство. По тези причини, както и по утвърдената практика за организация на правната помощ в Благоевградски съдебен район, дори когато се касае за заплащане на възнаграждението на особен представител от бюджета на съда, неговият размер се определя предварително от съда и Адвокатски съвет трябва да бъде информиран за това преди да определи адвовкат.

Адвокатски съвет не може да определи особен представител като в случай, че бъде посочен размера на възнаграждението на особения представител от бюджета на съда, Адвокатски съвет - Благоевград ще определи веднага особен представител при условията на Решение № 26/2010 година и Решение № 230/2014 година на Адвокатски съвет – Благоевград, за което Районен съд – Гоце Делчев е уведомен своевременно на 10.02.2015 година  включително и на 20.05.2015 година;

33.  По искане по гр.д. № 74/2015 година по описа на РС – Гоце Делчев – да се изпрати писмо до Районен съд Гоце Делчев, че Адвокатски съвет Благоевград отказва да определи адвокат за осъществяване на допусната правна помощ по гр.д. № 74/2015 година по описа на Районен съд - Гоце Делчев по следните съображения:

На 01.04.2015 година в Адвокатски съвет – Благоевград е постъпило искане вх. № 522/01.04.2015 година по гр.д. № 99/2015 година по описа на Районен съд - Гоце Делчев.

С решение № 89/09.04.2015 година Адвокатски съвет е направил искане до съдията за посочване размера на възнаграждението на особения представител.

Същевременно поради липса на отговор на 20.05.2015 година е била проведена среща между Председателя, Заместник-председателя и член на Адвокатски съвет – Благоевград и Председателя на Районен съд - Гоце Делчев и ръководителите на гражданско отделение, на което отново е отправена молба в определенията на съда да бъде посочван размера на адвокатското възнаграждение включително и по гр.д. № 74/2015 година.

От страна на Адвокатски съвет – Благоевград бе направен опит да бъдат ангажирани адвокати от Адвокатска колегия – Благоевград при така определените от съда параметри за осъществяване на правна помощ, като нито един адвокат не изрази съгласие да осъществи особено представителство. По тези причини, както и по утвърдената практика за организация на правната помощ в Благоевградски съдебен район, дори когато се касае за заплащане на възнаграждението на особен представител от бюджета на съда, неговият размер се определя предварително от съда и Адвокатски съвет трябва да бъде информиран за това преди да определи адвокат.

Адвокатски съвет не може да определи особен представител като в случай, че бъде посочен размера на възнаграждението на особения представител от бюджета на съда, Адвокатски съвет - Благоевград ще определи веднага особен представител при условията на Решение № 26/2010 година и Решение № 230/2014 година на Адвокатски съвет – Благоевград, за което Районен съд – Гоце Делчев е уведомен своевременно на 10.02.2015 година включително и на 20.05.2015 година.

2.      Заверява 82 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 22.05.2014 г. – 12.06.2015 г.

 

По т. 5

Докладва адвокат Ядков, че от страна на Национално бюро за правна помощ са върнати отчети по предоставена правна помощ на адвокати – служебни защитници затова, че същите не са спазили срокът предвиден в чл. 38, ал. 4 от Закона за правната помощ, което съгласно чл. 37, ал. 2 от същия е основание за отказ за заплащане на адвокатско възнаграждение.

В тази връзка адвокат Ядков сочи, че с писмо изх. № 77/27.01.2015 година, адвокатите – служебни защитници от Адвокатска колегия Благоевград са уведомени по електронните пощи за изпратеното писмо от Национално бюро за правна помощ, в което уведомяват Адвокатските съвети за това, че служебните защитници определени и назначени за предоставяне на правна помощ след 19.03.2013 година са длъжни да отчетат извършената работа в срок до една година от преустановяване на участието им в производството.

Въпреки изпратеното писмо в Адвокатски съвет Благоевград постъпват отчети от адвокати, в които не е спазен срокът предвиден в чл. 38, ал. 4 от Закона за правната помощ, които са изпратени в Националното бюро за правна помощ за изплащане на възнаграждение, като същите са върнати с уведомяване, че се отказва плащане, но в случай, че се представят документи, удостоверяващ наличието на уважителни причини за забавеното подаване на отчета, същият ще бъде преразгледан.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 162

ОТЧЕТИТЕ, които са депозирани в Адвокатски съвет Благоевград след срока посочен в разпоредбите на чл. 38, ал. 4 от Закона за правната помощ да бъдат връщани без да се обработват.

Оправомощава Председателя на Адвокатски съвет Благоевград да издаде нарочна заповед във връзка с изпълнение на решението, което да се сведе до знанието на служителите на Адвокатска колегия Благоевград, отговорниците по градове, а също и да съобщено на служебните защитници от Адвокатска колегия Благоевград.

 

По т. 6

Докладва адвокат Ядков, че от страна на Софийски адвокатски съвет е изпратена покана с вх. № 471/08.06.2015 година за участие в кръгла маса на тема: „Правна помощ, опит, достижения и въпроси за решаване”, която ще се проведе на 19.06.2015 година в град София.

Сочи, че кръглата маса се организира от Адвокатския съвет на Софийска адвокатска колегия и ще бъде официално открита от Омбудстмана на Република България господин Константин Пенчев. В работата на кръглата маса като гост ще участва Национално бюро за правна помощ, представлявано от госпожа Петя Добрева, директор на Дирекция „Правна помощ”, Министъра на правосъдието, Председателят на Върховния касационен съд, Председателят на Върховния административен съд, Главният прокурор на Република България, Главния разследващ при ГД МВР, Председателят на Военно-апелативния съд, Директорът на Института за държавата и правото към БАН и научните работници, Директорът на Националния институт по правосъдие, Деканът на Юридическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски”, Председателите на Софийския апелативен съд, Софийския градски съд, Софийския окръжен съд, Софийския районен съд, Административния съд София-град, Административния съд София-област, РС – Ихтиман, РС – Сливница, РС – Костинброд, съдии от изброените съдилища, Председателят на Висшия адвокатски съвет, Председатели на Адвокатските колегии в страната, медии, адвокати, работещи по Закона за правната помощ, както и представители на български неправителствени организации, работещи в областта на защитата на правата на гражданите.

В поканата се сочи, че кръглата маса е постветена на усъвършенстване на практиката и на законодателството в областта на правната помощ, с цел постигане на максимално добра защита на правата на гражданите получаващи правна помощ, както и разумно изразходване на средствата от това перо на държавния бюджет.

След станалите разисвания, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 163

ДА БЪДЕ уведомен Софийски адвокатски съвет, че участие в кръглата маса на тема: „Правна помощ, опит, достижения и въпроси за решаване” ще вземе участие адвокат Елена Благоева Попова – Заместник – председател на Адвокатски съвет Благоевград и отговорник на правната помощ.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

По т. 7

Докладва адвокат Ядков с решение № 165/24.10.2013 година е одобрен договора и е възложено на фирма ЕТ „Ирин-Пирин-Димитър Шалев” изработване на книга за историята на Адвокатска колегия Благоевград.

В тази връзка от страна на авторите на книгата има предоставени материали, които са изпратени на адвокатите с дълъг адвокатски стаж за преглеждане на същите, с молба да дадът техните бележки по подготвения първоначален вариант на книгата Благоевградска адвокатска колегия.

На заседанието присъства адвокат Юлия Ангелова, както и господин Димитър Шалев Докладва, че са извършени множество проверки за съдържащата се информация за адвокатурата в Държавен архив Благоевград и в архива на Адвокатска колегия Благоевград, както и че за събиране на информация за историята на адвокатурата в района са осъществени връзки с наследници на починали адвокати.

Адвокат Ядков сочи, че от страна на адвокат Снежана Попова и адвокат Юлия Ангелова са направени бележки по така подготвения първоначален вариант на книгата Благоевградска адвокатска колегия.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград приема за сведение така направените бележки от адвокат Снежана Попова и адвокат Юлия Ангелова, като предлага на господин Димитър Шалев същите да бъдат своевременно отразени в подготвения първоначален вариант на книгата Благоевградска адвокатска колегия.

По т. 8

Докладва адвокат Петя Хантова, че във връзка с организацията на честването на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград от страна на „ЕС 360” ЕООД ще  изпратят рекламни материали /мостри/, които да бъдат прегледани от Адвокатски съвет Благоевград преди да бъде направена самата поръчка и преди да бъдат уточнени конкретните бройки на рекламните материали.

Сочи, че съгласно график на културно-масовите мероприятия за 2015 година, следва да бъде обявен фотоконкурса през 2015 година, който следва да приключи на 07.09.2015 година за да може и да бъде организирана и изложбата за 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 164

ВЪВ ВРЪЗКА с честване на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград да бъде обявен фотоконкурс на тема: „Свят в цвят”, като в срок до 07.09.2015 година, снимките следва да бъдат представени в офиса на колегията във формат А4 за да може да бъде организирана изложбата за честването на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград.

По т. 9

Докладва адвокат Ядков, че съгласно решение № 148/22.05.2015 година е възложено на членове на адвокатски съвет Благоевград, да проведат разговори със здравни заведения и учреждения за организиране на профилактични прегледи на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, както и да бъде проведена и такава профилактика и по градовете на територията на Адвокатската колегия.

В тази връзка от страна на „медицински център Пулс” АД е постъпила оферта с вх. № 475/10.06.2015 година с преференциални цени за извършване на профилактични прегледи в „медицински център Пулс” АД за ранна диагностика на ракови заболявания на простата, шийката на матката, гърдата и дебелото черво за адвокати, служители в адвокатска колегия и адвокатските кантори. В същата се сочи, че „медицински център Пулс” АД работи по договор със Здравната каса и прегледи могат да бъдат извършвани и с направление.

Докладва се и оферта от МЦ „Благоевград – 2009” ЕООД с вх. № 488/12.06.2015 година с предложение за провеждане на профилактични прегледи за рак на млечната жлеза и рак на простатата.

И двата медицински центъра работят с нова и съвременна апаратура, като разликата между двата центъра е че медицински център „Пулс” предлага прегледи само в самата клиника, докато медицински център „Благоевград – 2009” предлага прегледи и по градове до пункт.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 165

ОДОБРАВЯ оферта на Медицински център „Благоевград-2009” ЕООД при предложените параметри.

ВЪЗЛАГА на адвокат Ядков да извърши преговори с Медицински център „Благоевград-2009” ЕООД с цел уточняване на конкретни дати за извършване на профилактичните прегледи.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

По т. 10

1.Докладва адвокат Ядков, че на 06.06.2015 година е взел участие в Националната конференция в град Видин. В същата са взели участие и адвокат Елена Попова – Заместник-председател на Адвокатски съвет Благоевград, адвокат Светлана Радулова – Секретар на Адвокатски съвет Благоевград, адвокат Иво Стефанов – член на Висш дисциплинарен съд и адвокат Иван Чолаков – член на Адвокатска колегия Благоевград.

Темата на конференцията е „Приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата – първа ефективна крачка на съдебната реформа” на която е била избрана мандантна комисия за обощаване на направените предложения.

Адвокат Емил Ядков, сочи решенията след обобщаване на направените предложения, а именно: Три от предложенията на Адвокатски съвет бяха приети като решения на Националната конференция, а едно не бе прието. Националната конференция прие общо 9 /девет/ решения, каито се очаква официално да бъдат съобщени от Висш адвокатски съвет и след това да бъдат уведомени адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

 

2.Докладва адвокат Ядков, че в офиса на колегията Кирил Праматарски е оставил незаверената си осигурителна книжка за 2000 година с молба същата да бъде надлежно оформена за да послужи пред отдел „Пенсии” на РУ „СО” Благоевград за преизчисляване на размера на пенсията.

Адвокат Ядков сочи, че Кирил Праматарски е лишен от права през 2011 година за неплащане на членски внос към Адвокатска колегия Благоевград и Висш адвокатски съвет. Въпреки това, че Праматарски е лишен от права, все още не е заплатил дължимия членски внос към Адвокатска колегия Благоевград и Висш адвокатски съвет, същият е подавал и искания за вписване в Адвокатската колегия, които към настоящия момент не са уважавани.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

РЕШЕНИЕ № 166

ДА БЪДЕ издадено официално удостоверение на Кирил Праматарски за внесените осигуровски за 2000 година в Адвокатска колегия Благоевград на базата на съхраняващата се в колегията ведомостза да може същият сам да извърши заверката на осигурителната си книжка като самоосигураващо се лице.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 26.06.2015 година от 13,30 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

 

.