П Р О Т О К О Л № 15/26.06.2015 год.

Днес, 26.06.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Георги Чорбаджийски, Мария Прешелкова, Петя Хантова, Иванка Кехайова и Светлана Радулова.

Не присъстват представители на Контролния съвет

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Полагане на клетва от нововписан адвокат;

2. Информация за събитията случили се в периода 12.06.2015 година – 26.06.2015 година;

3. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

4. Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

5. Определяне на дежурни адвокати за трето тримесечие на 2015 година;

6. Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;

7. Обсъждане на дисциплинарната практика на Адвокатски съвет Благоевград, съгласно решение от 19.06.2015 година на Висш дисциплинарен съд;

8. Решаване на въпроси свързани с организация честването на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград;

9. Разни.

 

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването му като адвокат, клетва положи ЦВЕТАНКА БОЯНОВА ХРИСТОВА.

По т. 2

1. Докладва адвокат Весела Стоянова – Цомпова, за участието си в семинар в рамите на проект „Правосъдие – проятел на детето” на тема „Участие на детето в съдебни производства” на 12 и 13 Юни 2015 година, организиран от Фондация „Международна социална служба – България” в партньорство с Югозападен университет „Неофит Рилски” и Районен съд – Благоевград.

Сочи и темите засегнати в семинара, а именно: Детето като субект на права и участник в съдебното производство – новости в законодателната уредба и съдебната практика; добри практики на Районен съд – Благоевград, свързани с участие на деца в съдебни производства; ролята на Дирекция „Социално подпомагане” в производства, по които се засягат права и интереси на деца; работа с деца и семейства, които участват в съдебни производства в Благоевград – пилотиране на „Програма за деца и родители за преодоляване на конфликти”; социални услуги за деца в община Благоевград; процесуално представителство на деца и родители в произвоства по семейния кодекс – опитът и гледната точка на адвоката; предизвикателства в работата на съдебния изпълнител в производствата по „предаване на дете”.

В семинара са взели участие съдии от Районните съдилища в Благоевград, Гоце Делчев, Разлог, Сандански и Петрич, държавни съдебни изпълнители, представители на академичната общност, социални работници от ОЗД – Дирекция социално подпомагане в област Благоевград, представители на община Благоевград, както и колеги от неправителствения сектор.

Сочи, че е изнесла доклад по отношение на процесуалното представителство на децата, както и с основните принципи и конвенцията за правата на детето. По граждански производства по Семейния кодекс е обърнала внимание, че адвокатите представляват основно родителите, а много радко се назначава особен представител на децата, които остават на заден план, които са реално страна в процеса.

Според адвокат Цомпова основия въпрос, който следва да бъде поставен за разглеждане е: следва ли да бъдат назначавани особени представители на децата по граждански производства по Семейния кодекс? Сочи, че по отношение на правната консултация, както и при изготвяне на документи не се използват достатъчно разпоредбите на Закона за правнана помощ.

Предложението й в тази насока е разработване на подходящи материали, който да бъдат предоставени свободно от отдел закрила на детето във връзка с назначаването на особени представители на децата, за които материали може да се потърси помощ и от Фондация „Международната социална служба – България”.

2.Докладва адвокат Елена Попова, че съгласно решение № 163 от 12.06.2015 година на Адвокатски съвет Благоевград е взела участие в организираната кръгла маса от Софийски адвокатски съвет на 19.06.2015 година.

Срещата е била официално открита от Омбудсмана на Република България, като представители на адвокатските колегии е имало само от адвокатска колегия Благоевград, Сливен, Ловеч, Варна и Русе. Кръглата маса е била посветена на усъвършенстване на практиката на законодателството в областта на правната помощ, с цел постигане на максимално добра защита на правата на гражданите получаващи правна помощ, както и разумно изразходване на средствата от това перо на държавния бюджет.

Сочи и темите засегнати в организираната кръгла маса, а именно: установената практика по вписване на адвокати в Списъка на Национално бюро за правна помощ, дежурни адвокати, приемане на отчетите и взаимодействие с органите, допускащи правна помощ; конкретни мерки за регулиране на правната помощ в съответствие с чл. 89, т. 15 от Закона за адвокатурата и чл. 18 от Закона за правната помощ; задължения на адвокатите, осъществяващи правна помощ и дисциплинарната отговорност, във връзка с осъществяването и неосъществяването на дължимата правна помощ; проблеми пред адвокатите и адвокатския съвет при назначаване на особени представители, осъществяването и отчитането на правната помощи и софтуерни проблеми; новите положения в Закона за правната помощ след изменението му от 19.03.2013 година; празнотите в Закона за правната помощ, комуникация с Национално бюро за правна помощ и необходимост от обобщаване на видовете инфорамция по правната помощ; злоупотреба с правната помощ и предложения за преодоляването на необосновано допускана правна помощ и за необходимите законодателни промени.

По т.3

Докладва адвокат Ядков, че няма постъпили заявления за вписване, отбелязване и заличаване в адвокатските регистри.

По т. 4

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 22 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 167

1. По искане по ДП №314 ЗМ-168/2015 г.по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. О. Янчев;

2. По искане по НОХД № 251/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Хр. Стоянов;

3. По искане по търг.д. № 41/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Св. Радулова;

4. По искане по изп. д. № 20127960401839/2012 по описа на ЧСИ– Шукри Дервиш – определя адв. Д. Хаджиева-Недина;

5. По искане по НОХД № 264/2015 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. И. Тюхков;

6. По искане по НОХД № 1068/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Цв. Рангелова;

7. По искане по ДП №276/2005 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. П. Хантова;

8. По искане по ДП № 314 ЗМ-252/2015 г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. Г. Божинов;

9. По искане по ДП №314 ЗМ-252/2015 г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. А. Ампова;

10. По искане по НОХД № 565/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Ушатова;

11. По искане по НОХД № 752/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. П. Петров;

12. По искане по ДП №5041/2014 г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. Д. Харамлийска;

13. По искане по ЧНД № 1105/2015 г. по описа на РС – Благоевград – да се изпрати писмо до РС – Благоевград, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград бе разгледано постъпило искане от Районен съд - Благоевград за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на лицето ИВА БОЙКОВА ДАЧЕВА по ЧНД № 1105/2015 година на Районен съд – Благоевград, на което бе констатирано, че липсва изявление от страна на лицето за предоставяне на правна помощ и за назначаване на служебен защитник, а предоставянето на правната помощ е допусната в закрито заседание.

Съгласно писмо изх. № 09-13-25 от 27.10.2009 година на Национално бюро за правна помощ действащо и към настоящия момент, допускането на правна помощ в закрито заседание, без да се изследва волята на лицето не е съобразено със Закона за правната помощ и НПК.

Съгласно писмо изх. № 10-16-4400 от 05.10.2010 година на Национално бюро за правна помощ към съответното искане трябва да бъде приложена декларация, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ, а такава липсва приложена към Вашето искане.

След представяне на декларация, че подсъдимата желае назначаване на служебен защитник, същото ще бъде разгледано отново на Адвокатски съвет.

14. По искане по НОХД № 610/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Г. Чорбаджийски;

15. По искане по гр.д. № 567/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. С. Симеонов;

16. По искане по ДП № 1899 ЗМ-319/2015 г. по описа на 01 РУ – МВР – Благоевград – определя адв. П. Смукова;

17. По искане по гр.д. № 271/2014 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. М. Кацарски;

18. По искане по ДП № 507/2014 г. по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адв. Р. Недин;

19. По искане по ДП №252/2015 г. по описа на РУ – МВР – Г. Делчев – определя адв. М. Икономова;

20. По искане по ДП № 170/2015 г. по описа на РУ – МВР – Г. Делчев – определя адв. К. Димитрушев;

21. По искане по ДП № 3794 ЗМ-22/2015 г. по описа на РУ – МВР – Банско – определя адв. П.Сланчев;

22. По искане по НОХД № 229/2015 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Е. Арнаудова-Хасанова.

 

2.Заверява 21 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 12.06.2015 г. – 26.06.2015 г.

 

По т. 5

ОПРЕДЕЛЯ ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ за седмиците от трето тримесечие на 2015 година за районите на Районен съд – Благоевград, Районен съд – Сандански, Районен съд – Петрич, Районен съд – Разлог и Районен съд – Гоце Делчев, както следва:

 

За район Благоевград:

Отговорници: адв. Светлана Радулова – 0888/939 007и адв. Росица Иванчева-Паскова - 0898/910 712

01 ЮЛИ - 05 ЮЛИ 2015 година

1.      адв. Керстин Кацарска                          - 0896/898 390

2.      адв. Мария Георгиева                           - 0877/212 040

3.      адв. Мария Шопова                               - 0898/636 374

4.      адв. Марян Биков                                  - 0879/260 167

5.      адв. Мая Драгиева                                - 0898/700 374

6.      адв. Мая Тунтева                                  - 0898/536 860

7.      адв. Меглена Андонова                         - 0888/413 527

8.      адв. Милуш Бараков                              - 0887/802 631

9.      адв. Надежда Римпева                          - 0898/703 871

 

06 ЮЛИ - 12 ЮЛИ 2015 година

1.      адв. Пенка Смукова                              - 0886/787 488

2.      адв. Петър Петров                                - 0888/410 973

3.      адв. Рангел Бараков                             - 0899/885 191

4.      адв. Росен Михалов                             - 0878/834 744

5.      адв. Румяна Григорова                         - 0888/646 161

6.      адв. Снежанка Ангелова                       - 0899/155 263

7.      адв. Станислава Ангелова                    - 0899/899 893

8.      адв. Станислава Георгиева                   - 0886/292 820

9.      адв. Стефка Коемджиева                      - 0886/437 551

 

13 ЮЛИ - 19 ЮЛИ 2015 година

1.      адв. Таня Бойкова                                  - 0887/344 921

2.      адв. Теодор Тошев                                 - 0888/645 271

3.      адв. Тодорка Чонина                              - 0889/521 783

4.      адв. Цвета Рангелова                            - 0887/788 446

5.      адв. Адриана Мелниклийска                  - 0898/658 749

6.      адв. Асен Вакареев                               - 0894/050 201

7.      адв. Бойка Бойкова                               - 0889/866 509

8.      адв. Величка Ушатова                           - 0899/942 223

9.      адв. Венета Медарова                           - 0879/331 333

 

20 ЮЛИ - 26 ЮЛИ 2015 година

1.      адв. Галина Савова                               - 0888/300 124

2.      адв. Георги Тошев                                 - 0888/405 787

3.      адв. Диана Башлиева                            - 0878/410 502

4.      адв. Елена Бистричка                            - 0898/604 548

5.      адв. Елена Равначка                             - 0898/663 987

6.      адв. Иван Катърджиев                           - 0877/172 898

7.      адв. Иван Тошев                                    - 0898/317 248

8.      адв. Иван Зашев                                    - 0888/355 076

 

 

21 ЮЛИ - 02 АВГУСТ 2015 година

1. адв. Керстин Кацарска                                  - 0896/898 390

            2. адв. Мария Георгиева                                   - 0877/212 040

3. адв. Мария Шопова                                       - 0898/636 374

4. адв. Марян Биков                                          - 0879/260 167

5. адв. Мая Драгиева                                        - 0898/700 374

6. адв. Мая Тунтева                                          - 0898/536 860

7. адв. Меглена Андонова                                 - 0888/413 527

8. адв. Милуш Бараков                                      - 0887/802 631

9. адв. Надежда Римпева                                  - 0898/703 871

 

03 АВГУСТ - 09 АВГУСТ 2015 година

1. адв. Пенка Смукова                                 - 0886/787 488

2. адв. Петър Петров                                   - 0888/410 973

3. адв. Рангел Бараков                                - 0899/885 191

4. адв. Росен Михалов                                - 0878/834 744

5. адв. Румяна Григорова                            - 0888/646 161

6. адв. Снежанка Ангелова                         - 0899/155 263

7. адв. Станислава Ангелова                     - 0899/899 893

8. адв. Станислава Георгиева                    - 0886/292 820

9. адв. Стефка Коемджиева                        - 0886/437 551

 

10 АВГУСТ - 16 АВГУСТ 2015 година

1. адв. Таня Бойкова                                    - 0887/344 921

2. адв. Теодор Тошев                                   - 0888/645 271

3. адв. Тодорка Чонина                                - 0889/521 783

4. адв. Цвета Рангелова                              - 0887/788 446

5. адв. Адриана Мелниклийска                    - 0898/658 749

6. адв. Асен Вакареев                                 - 0894/050 201

7. адв. Бойка Бойкова                                 - 0889/866 509

8. адв. Величка Ушатова                             - 0899/942 223

9. адв. Венета Медарова                             - 0879/331 333

                                                                                                                

17 АВГУСТ - 23 АВГУСТ 2015 година

1. адв. Галина Савова                                  - 0888/300 124

2. адв. Георги Тошев                                    - 0888/405 787

3. адв. Диана Башлиева                               - 0878/410 502

4. адв. Елена Бистричка                              - 0898/604 548

5. адв. Елена Равначка                                - 0898/663 987

6. адв. Иван Катърджиев                              - 0877/172 898

7. адв. Иван Тошев                                       - 0898/317 248

8. адв. Иван Зашев                                       - 0888/355 076

 

24 АВГУСТ - 30 АВГУСТ 2015 година

1. адв. Керстин Кацарска                            - 0896/898 390

2. адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

3. адв. Мария Шопова                                 - 0898/636 374

4. адв. Марян Биков                                    - 0879/260 167

5. адв. Мая Драгиева                                  - 0898/700 374

6. адв. Мая Тунтева                                    - 0898/536 860

7. адв. Меглена Андонова                          - 0888/413 527

8. адв. Милуш Бараков                               - 0887/802 631

9. адв. Надежда Римпева                            - 0898/703 871

 

31 АВГУСТ - 06 СЕПТЕМВРИ 2015 година

1. адв. Пенка Смукова                                - 0886/787 488

2. адв. Петър Петров                                  - 0888/410 973

3. адв. Рангел Бараков                               - 0899/885 191

4. адв. Росен Михалов                                - 0878/834 744

5. адв. Румяна Григорова                           - 0888/646 161

6. адв. Снежанка Ангелова                         - 0899/155 263

7. адв. Станислава Ангелова                     - 0899/899 893

8. адв. Станислава Георгиева                     - 0886/292 820

9. адв. Стефка Коемджиева                        - 0886/437 551

 

07 СЕПТЕМВРИ - 13 СЕПТЕМВРИ 2015 година

1. адв. Таня Бойкова                                    - 0887/344 921

2. адв. Теодор Тошев                                   - 0888/645 271

3. адв. Тодорка Чонина                                 - 0889/521 783

4. адв. Цвета Рангелова                               - 0887/788 446

5. адв. Адриана Мелниклийска                     - 0898/658 749

6. адв. Асен Вакареев                                  - 0894/050 201

7. адв. Бойка Бойкова                                  - 0889/866 509

8. адв. Величка Ушатова                              - 0899/942 223

9. адв. Венета Медарова                              - 0879/331 333

 

14 СЕПТЕМВРИ - 20 СЕПТЕМВРИ 2015 година

1. адв. Галина Савова                                 - 0888/300 124

2. адв. Георги Тошев                                   - 0888/405 787

3. адв. Диана Башлиева                              - 0878/410 502

4. адв. Елена Бистричка                              - 0898/604 548

5. адв. Елена Равначка                                - 0898/663 987

6. адв. Иван Катърджиев                             - 0877/172 898

7. адв. Иван Тошев                                      - 0898/317 248

8. адв. Иван Зашев                                      - 0888/355 076

 

21 СЕПТЕМВРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2015 година

1. адв. Керстин Кацарска                            - 0896/898 390

2. адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

3. адв. Мария Шопова                                 - 0898/636 374

4. адв. Марян Биков                                    - 0879/260 167

5. адв. Мая Драгиева                                  - 0898/700 374

6. адв. Мая Тунтева                                    - 0898/536 860

7. адв. Меглена Андонова                           - 0888/413 527

8. адв. Милуш Бараков                               - 0887/802 631

9. адв. Надежда Римпева                            - 0898/703 871

 

 

За район Гоце Делчев

Отговорник: адв. Иванка Кехайова: - 0887/798 664

 

01 ЮЛИ - 05 ЮЛИ 2015 година

1.      адв. Роза Бацалова                              - 0896/789 910

2.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

3.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

4.      адв. Георги Димитров                           - 0887/730 730

5.      адв. Зоя Пулева                                   - 0895/451 910

 

 

06 ЮЛИ - 12 ЮЛИ 2015 година

1. адв. Иван Тюхков                                               - 0895/364 842

2. адв. Костадин Шопов                                         - 0898/767 991

            3. адв. Костадинка Богданова                                - 0898/709 877

            4. адв. Нели Терзиева                                            - 0898/767 603

 

13 ЮЛИ - 19 ЮЛИ 2015 година

1.      адв. Роза Бацалова                                 - 0896/789 910

2.      адв. Тодор Петрелийски                          - 0878/597 046

3.      адв. Анелия Шопова                                - 0888/584 637

4.      адв. Георги  Димитров                             - 0887/730 730

5.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

 

20 ЮЛИ - 26 ЮЛИ 2015 година

      1.  адв. Иван Тюхков                                       - 0895/364 842

      2.  адв. Костадин Шопов                                  - 0898/767 991

3.  адв. Костадинка Богданова                         - 0898/709 877

4.  адв. Нели Терзиева                                     - 0898/767 603

 

27 ЮЛИ - 02 АВГУСТ 2015 година

      1.  адв. Роза Бацалова                                      - 0896/789 910

      2.  адв. Тодор Петрелийски                               - 0878/597 046

3.  адв. Анелия Шопова                                     - 0888/584 637

4.  адв. Георги Димитров                                   - 0887/730 730

5.  адв. Зоя Пулева                                           - 0895/451 910

 

03 АВГУСТ - 09 АВГУСТ 2015 година

      1.  адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

      2.  адв. Костадин Шопов                             - 0898/767 991

3.  адв. Костадинка Богданова                    - 0898/709 877

4.  адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

 

10 АВГУСТ - 16 АВГУСТ 2015 година

      1.  адв. Роза Бацалова                                  - 0896/789 910

      2.  адв. Тодор Петрелийски                           - 0878/597 046

3.  адв. Анелия Шопова                                 - 0888/584 637

4.  адв. Георги Димитров                               - 0887/730 730

5.  адв. Зоя Пулева                                       - 0895/451 910

 

17 АВГУСТ - 23 АВГУСТ 2015 година

      1.  адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

      2.  адв. Костадин Шопов                             - 0898/767 991

3. адв. Костадинка Богданова                    - 0898/709 877

4. адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

 

24 АВГУСТ - 30 АВГУСТ 2015 година

      1.  адв. Роза Бацалова                              - 0896/789 910

      2.  адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

3.  адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

4.  адв. Георги Димитров                           - 0887/730 730

5.   адв. Зоя Пулева                                  - 0895/451 910

 

31 АВГУСТ - 06 СЕПТЕМВРИ 2015 година

1.  адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

2.  адв. Костадин Шопов                            - 0898/767 991

3.  адв. Костадинка Богданова                   - 0898/709 877

4.  адв. Нели Терзиева                               - 0898/767 603

 

07 СЕПТЕМВРИ - 13 СЕПТЕМВРИ 2015 година

1.  адв. Роза Бацалова                                  - 0896/789 910

2.  адв. Тодор Петрелийски                           - 0878/597 046

3.  адв. Анелия Шопова                                 - 0888/584 637

4.  адв. Георги Димитров                               - 0887/730 730

5.  адв. Зоя Пулева                                       - 0895/451 910

 

14 СЕПТЕМВРИ - 20 СЕПТЕМВРИ 2015 година

1.  адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

2.  адв. Костадин Шопов                            - 0898/767 991

3.  адв. Костадинка Богданова                   - 0898/709 877

4.  адв. Нели Терзиева                               - 0898/767 603

 

21 СЕПТЕМВРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2015 година

1.  адв. Роза Бацалова                                  - 0896/789 910

2.  адв. Тодор Петрелийски                           - 0878/597 046

3.  адв. Анелия Шопова                                 - 0888/584 637

4.  адв. Георги Димитров                               - 0887/730 730

5.  адв. Зоя Пулева                                       - 0895/451 910

 

За район Петрич

Отговорник: адв. Петя Хантова: -/0745/20 669, 0898/629 958

01 ЮЛИ – 05 ЮЛИ 2015 година

 

1.      адв. Даниела Талева                            - 0888/302 474

2.      адв. Дафина Пецева                             - 0887/864 920

3.      адв. Димитрина Марангозова                - 0899/030 508

4.      адв. Елена Георгиева                           - 0887/707 256

5.      адв. Емилия Божкова                           - 0898/391 086

6.      адв. Иван Данчев                                 - 0888/655 297

7.      адв. Иванка Дюзова                             - 0885/244 892

8.      адв. Илонка Закова                              - 0886/418 541

9.      адв. Маргарита Райчева                       - 0898/622 821

 

 

06 ЮЛИ – 12 ЮЛИ 2015 година

1.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

2.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

3.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

4.      адв. Надка Танева                                 - 0898/913 354

5.      адв. Олег Янчев                                    - 0898/581 534

6.      адв.Павлик Узунов                                - 0887/387 169

7.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

8.      адв. Петър Кютукчиев                           - 0888/223 622

9.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

 

13 ЮЛИ – 19 ЮЛИ 2015 година

1.      адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

2.      адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

3.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

4.      адв. Анелия Колаксъзова                      - 0887/400 979

5.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

6.      адв. Борис Харизанов                            - 0878/511 885

7.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

8.      адв. Велина Банчева                             - 0889/995 057

9.      адв. Велина Пиргова                              - 0888/143 943

 

20 ЮЛИ – 26 ЮЛИ 2015 година

1.      адв. Велик Гогов                                     - 0888/786 611

2.      адв.Георги Божинов                               - 0887/525 529

3.      адв. Гергана Коларова                           - 0898/971 327

4.      адв. Даниела Талева                             - 0888/302 474

5.      адв. Дафина Пецева                              - 0887/864 920

6.      адв. Димитрина Марангозова                 - 0899/030 508

7.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

8.      адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

9.      адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

 

27 ЮЛИ – 02 АВГУСТ 2015 година

1.      адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

2.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

3.      адв. Маргарита Райчева                        - 0898/622 821

4.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

5.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

6.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

7.      адв. Надка Танева                                 - 0898/913 354

8.      адв. Олег Янчев                                    - 0898/581 534

9.      адв.Павлик Узунов                                 - 0887/387 169

 

03 АВГУСТ – 09 АВГУСТ 2015 година

1.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

2.      адв. Петър Кютукчиев                           - 0888/223 622

3.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

4.      адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

5.      адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

6.      адв. Албена Златкова                           - 0888/678 096

7.      адв. Анелия Колаксъзова                      - 0887/400 979

8.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

9.      адв. Борис Харизанов                            - 0878/511 885

 

10 АВГУСТ – 16 АВГУСТ 2015 година

1.      адв. Ваица Пенелова                              - 0886/777 885

2.      адв. Велина Банчева                              - 0889/995 057

3.      адв. Велина Пиргова                              - 0888/143 943

4.      адв. Велик Гогов                                    - 0888/786 611

5.      адв.Георги Божинов                               - 0887/525 529

6.      адв. Гергана Коларова                           - 0898/971 327

7.      адв. Даниела Талева                             - 0888/302 474

8.      адв. Дафина Пецева                              - 0887/864 920

9.      адв. Димитрина Марангозова  -                0899/030 508

 

17 АВГУСТ – 23 АВГУСТ 2015 година

1.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

2.      адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

3.      адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

4.      адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

5.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

6.      адв. Маргарита Райчева                        - 0898/622 821

7.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

8.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

9.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

 

24 АВГУСТ – 30 АВГУСТ 2015 година

1.      адв. Надка Танева                                 - 0898/913 354

2.      адв. Олег Янчев                                    - 0898/581 534

3.      адв.Павлик Узунов                                - 0887/387 169

4.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

5.      адв. Петър Кютукчиев                           - 0888/223 622

6.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

7.      адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

8.      адв. Цветана Динева                              - 0898/682 054

9.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

 

31 АВГУСТ – 06 СЕПТЕМВРИ 2015 година

1.      адв. Анелия Колаксъзова                      - 0887/400 979

2.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

3.      адв. Борис Харизанов                            - 0878/511 885

4.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

5.      адв. Велина Банчева                             - 0889/995 057

6.      адв. Велина Пиргова                             - 0888/143 943

7.      адв. Велик Гогов                                   - 0888/786 611

8.      адв.Георги Божинов                              - 0887/525 529

9.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

 

07 СЕПТЕМВРИ – 13 СЕПТЕМВРИ 2015 година

1.      адв. Даниела Талева                              - 0888/302 474

2.      адв. Дафина Пецева                              - 0887/864 920

3.      адв. Димитрина Марангозова                 - 0899/030 508

4.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

5.      адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

6.      адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

7.      адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

8.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

9.      адв. Маргарита Райчева                        - 0898/622 821

 

14 СЕПТЕМВРИ – 20 СЕПТЕМВРИ 2015 година

1.      адв. Мариана Попова                             - 0898/606 996

2.      адв. Мария Кондова                               - 0895/805 656

3.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

4.      адв. Надка Танева                                 - 0898/913 354

5.      адв. Олег Янчев                                    - 0898/581 534

6.      адв.Павлик Узунов                                - 0887/387 169

7.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

8.      адв. Петър Кютукчиев                           - 0888/223 622

9.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

 

21 СЕПТЕМВРИ – 30 СЕПТЕМВРИ 2015 година

1.      адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

2.      адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

3.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

4.      адв. Анелия Колаксъзова                      - 0887/400 979

5.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

6.      адв. Борис Харизанов                            - 0878/511 885

7.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

8.      адв. Велина Банчева                             - 0889/995 057

9.      адв. Велина Пиргова                             - 0888/143 943

 

За район Разлог:

 

01 ЮЛИ – 05 ЮЛИ 2015 година

1.адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                             - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                                  - 0877/514 651

 

06 ЮЛИ – 12 ЮЛИ 2015 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Тодор Кузманов                             - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                - 0898/703 855

 

13 ЮЛИ – 19 ЮЛИ 2015 година

1. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                             - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                                  - 0877/514 651

 

 

20 ЮЛИ – 26 ЮЛИ 2015 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Тодор Кузманов                              - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                - 0898/703 855

 

27 ЮЛИ – 02 АВГУСТ 2014 година

1.адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                             - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                                  - 0877/514 651

 

03 АВГУСТ – 09 АВГУСТ 2015 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                   - 0885/088 737

2. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

10 АВГУСТ – 16 АВГУСТ 2015 година

1. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                              - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                                  - 0877/514 651

 

17 АВГУСТ – 23 АВГУСТ 2015 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                    - 0885/088 737

2. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

24 АВГУСТ – 30 АВГУСТ 2015 година

1. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                              - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                                  - 0877/514 651

 

31 АВГУСТ – 06 СЕПТЕМВРИ 2015 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                    - 0885/088 737

2. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

07 СЕПТЕМВРИ – 13 СЕПТЕМВРИ 2015 година

1. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                              - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                                   - 0877/514 651

 

14 СЕПТЕМВРИ – 20 СЕПТЕМВРИ 2015 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                    - 0885/088 737

2. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

21 СЕПТЕМВРИ – 30 СЕПТЕМВРИ 2015 година

1. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                              - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                                  - 0877/514 651

 

За район Сандански:

Отговорник: адв. Елена Благоева Попова - /0746/ 3 11 75, 0888/201 923

 

01 ЮЛИ - 05 ЮЛИ 2015година

1.адв. Димитър Андонов                            - 0889/290 014

2.адв. Добромир Парапанов                       - 0888/949 616

3. адв. Иглика Манова                               - 0888/665 911

4. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

5. адв. Нели Захариева                              - 0887/947831

6.адв. Роза Орманлиева                            - 0888/226 146

 

06 ЮЛИ - 12 ЮЛИ 2015година

1. адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

2.адв. Христо Стоянов                                 - 0888/251 085

3.адв. Янка Толькова                                  - 0898/565 553

4. адв.Анастасия Маринова                         - 0898/510 186

5. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

6. адв. Виолета Станкова                             - 0887/602 177

 

13 ЮЛИ - 19 ЮЛИ 2015година

1. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

2.адв. Добромир Парапанов                       - 0888/949 616

3. адв. Иглика Манова                               - 0888/665 911

4. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

5. адв. Нели Захариева                              - 0887/947 831

6. адв. Роза Орманлиева                            - 0888/226 146

 

20 ЮЛИ - 26 ЮЛИ 2015година

1.адв. Росен Недин                                    - 0887/743 008

2.адв. Христо Стоянов                               - 0888/251 085

3.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

4. адв.Анастасия Маринова                        - 0898/510 186

5. адв. Благой Горанов                               - 0898/251 429

6. адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

 

27 ЮЛИ - 02 АВГУСТ 2015 година

1. адв. Димитър Андонов                            - 0889/290 014

2. адв. Добромир Парапанов                        - 0888/949 616

3. адв. Иглика Манова                                 - 0888/665 911

4. адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

5. адв. Нели Захариева                               - 0887/947831

6.адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

 

03 АВГУСТ - 09 АВГУСТ 2015година

1. адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

2.адв. Христо Стоянов                                 - 0888/251 085

3.адв. Янка Толькова                                   - 0898/565 553

4. адв.Анастасия Маринова                         - 0898/510 186

5. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

6. адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

 

10 АВГУСТ - 16 АВГУСТ 2015година

1. адв. Димитър Андонов                            - 0889/290 014

2.адв. Добромир Парапанов                        - 0888/949 616

3. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

4. адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

5. адв. Нели Захариева                               - 0887/947831

6.адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

 

17 АВГУСТ - 23 АВГУСТ 2015година

1. адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

2.адв. Христо Стоянов                                 - 0888/251 085

3.адв. Янка Толькова                                   - 0898/565 553

4. адв.Анастасия Маринова                         - 0898/510 186

5. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

6. адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

 

24 АВГУСТ - 30 АВГУСТ 2015година

1. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

2.адв. Добромир Парапанов                       - 0888/949 616

3. адв. Иглика Манова                               - 0888/665 911

4. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

5. адв. Нели Захариева                               - 0887/947831

6.адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

 

31 АВГУСТ - 06 СЕПТЕМВРИ 2015година

1. адв. Росен Недин                                  - 0887/743 008

2.адв. Христо Стоянов                               - 0888/251 085

3.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

4. адв.Анастасия Маринова                        - 0898/510 186

5. адв. Благой Горанов                               - 0898/251 429

6. адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

 

07 СЕПТЕМВРИ - 13 СЕПТЕМВРИ 2015година

1. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

2.адв. Добромир Парапанов                       - 0888/949 616

3. адв. Иглика Манова                               - 0888/665 911

4. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

5. адв. Нели Захариева                               - 0887/947831

6.адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

 

14 СЕПТЕМВРИ - 20 СЕПТЕМВРИ 2015година

1. адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

2.адв. Христо Стоянов                                 - 0888/251 085

3.адв. Янка Толькова                                   - 0898/565 553

4. адв.Анастасия Маринова                         - 0898/510 186

5. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

6. адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

 

21 СЕПТЕМВРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2015година

1. адв. Димитър Андонов                            - 0889/290 014

2.адв. Добромир Парапанов                        - 0888/949 616

3. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

4. адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

5. адв. Нели Захариева                               - 0887/947831

6.адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

 

По т. 6

Докладва адвокат Иванка Кехайова.

 

По т. 8

Докладва господин Шалев, че е прегледал направените бележки от адвокат Юлия Ангелова и адвокат Снежана Попова, които са взети предвид преди отпечатване на книгата история на Благоевградска адвокатска колегия. Сочи, че голяма част от информацията поместена в книгата, следва да бъде прегледана персонално, тъй като за част от адвокатите – членове на колегията информацията е оскъдна.

Адвокат Ядков сочи, че до края на месец юли бележките следва да бъдат отразени за да се одобри окончателния текс на книгата и да се премине към предпечат.

 

По т. 9

1.Докладва адвокат Ядков, че от страна на Висш адвокатски съвет е изпратено писмо на професор Метин Фейзиоглу – Председател на Висш адвокатски съвет, Република Турция, с което уведомяват, че важен проблем на страната им е прилагането на държавни политики, които застрашават околната среда и човешкото здраве, без да имат предвид предупрежденията на местни адвокатски съвети, професионални организации, работнически съюзи и неправителствени организации.

Сочи се, че членовете на Висш адвокатски съвет, Република Турция, смятат, че ядрените електроцентрали представляват заплаха за бъдещето както на хората, така и на околната среда на страната им.

Смятат, че българския Висш адвокатски съвет ще сподели ценностите на правовата държава, човешките права и опазването на околната среда и човешкото здраве, за избягване на трагедията като тази в Чернобил в Синоб, Турция.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 175

            ВЪЗЛАГА на адвокат Чорбаджийски да подготви декларация във връзка с получено писмо вх. № 494/16.06.2015 година, препратено от Висш адвокатски съвет, което да бъде изпратено на Висш адвокатски съвет, Република България и Висш адвокатски съвет, Република Турция.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

            2.Адвокатски съвет Благоевград отвори кутията за „Финансова помощ за адвокати от Адвокатска колегия Благоевград”, намираща се в офиса на колегията и констатира, че в нея се намириха 86,71 /осемдесет и шест лева и седемдесет и една стотинки/.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

  РЕШЕНИЕ № 176

            ДА БЪДЕ внесена на каса събраната сума от адвокати, членове на Адвокатска колегия Благоевград в размер на 86,71 /осемдесет и шест лева и седемдесет и една стотинки/, след което същата да бъде преведена по сметка на „Фонд за подпомагане на адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград”, съгласно договор за дарение.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

          3.Докладва адвокат Ядков, че вече са съгласувани датите за провеждане на профилактичните прегледи на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград за Благоевград и за районите Петрич, Сандански, Гоце Делчев и Разлог.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 177

     ВЪЗЛАГА на адвокат Ядков подписването на договор с Медицински център „Благоевград – 2009” ЕООД за извършване на профилактични медицински прегледи на членовете на Адвокатска колегия Благоевград, съгласно офертата на Медицински център „Благоевград – 2009” ЕООД и утвърдения график.

     Прегледите да бъдат за сметка на Адвокатска колегия Благоевград.

     Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

      Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 10.07.2015 година от 13,30 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

 

.