П Р О Т О К О Л № 16/10.07.2015 год.

Днес, 10.07.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Георги Чорбаджийски, Мария Прешелкова, Петя Хантова, Росица Иванчева-Паскова и Светлана Радулова.

Присъстват представители на Контролния съвет, а именно: Михаил Андреев, Петър Йовчев, Татяна Лазарова-Цанева.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

2.      Вземане на решение по писмо с вх. № 531/30.06.2015 година на Районен съд Благоевград, както и за особеното представителство по Закона за закрила на детето;

3.      Отчет за изпълнението на бюджета на Адвокатската колегия и на бюджета на правната помощ за II-ро тримесечие на 2015 година;

4.      Отчет на постъпилите искания и осъществените защити по Закона за правната помощ през II – ро тримесечие на 2015 година;

5.      Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

-          Вземане на решение за актуализиране на списъка на дежурните адвокати

6.      Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;

7.      Решаване на въпроси свързани с организация честването на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград;

8.      Разни.

 

По т. 1

1.Заявление с вх. № 559/08.07.2015 година от КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА БОЖИНОВА за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

 

2.Заявление с вх. № 863/02.12.2014 година от адвокат ГЕРГАНА МЕТОДИЕВА ЮРУКОВА за отписването на адвокатския й сътрудник на Михаела Нелкова Анастасова.

Към заявлението са приложени заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, прикрепено със справка за приети уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда и е върната картата на адвокатския сътрудник.

 

3.Заявление с вх. № 546/03.07.2015 година от НИКОЛА СЛАВЕВ КИТАНОВ за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

 

4.Заявление с вх. № 529/30.06.2015 година от адвокат ДАВИД ЛЮБЕНОВ СУКАЛИНСКИ, с което уведомява, че на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за адвокатурата временно ще преустанови упражнавянето на адвокатската професия, заради избирането му на Висша държавна длъжност, несъвместима с адвокатската професия.

Към заявлението е приложен акт № 4 за встъпване в длъжност, както и заповед № 1-08/01.07.2015 година.

 

5.Заявление вх. № 539/02.07.2015 година от адвокат БАЙРАМ МЕХМЕДОВ ЧАНГАЛОВ за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора.

Адвокат Чангалов е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

6.Заявление вх. № 538/02.07.2015 година от адвокат ВАСИЛ ВЛАДИМИРОВ ВАСЕВ за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора.

Адвокат Васев е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

7.Заявление с вх. № 567/09.07.2014 година от адвокат Ефтим Христов Ефтимов за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите.

Адвокат Ефтимов е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

По подадените заявления адвокат Ядков докладва, че са налице всички изисквания за вписване на заявените обстоятелства в Регистъра на адвокатите, членове на Адвокатска колегия Благоевград с изключение на заявление с вх. № 529/30.06.2015 година подадено от адвокат Давид Сукалински, по което бе констатирано, че адвокат Сукалински е назначен на основание чл. 81, ал. 1 и чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, във връзка с чл. 19, ал. 5, чл. 19а, ал. 1 от Закона за администрациятя, чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и чл. 8, ал. 2 и Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от Постановление № 67 на Министерски съвет от 2010 година за заплатите в бюджетните организации и дейности. 

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 178

1.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА БОЖИНОВА, с адрес на кантора: град Петрич, ул. „Княз Борис I” № 16.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

2.ОТПИСВА от регистъра на адвокатските сътрудници МИХАЕЛА ВЕЛКОВА АНАСТАСОВА, адвокатски сътрудник при адвокат Гергана Юрукова на основание подадено заявление с вх. № 557/08.07.2015 година.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

3.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград НИКОЛА СЛАВЕВ КИТАНОВ, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Аргир Манасиев” № 2, ет. 3.

Решението е взето с 6гласа „за”.

 

4.ОСТАВЯ без уважение заявлението на ДАВИД СУКАЛИНСКИ за временно преустановяване на адвокатската професия по чл. 23, ал. 1 от Закона за адвокатурата, като УКАЗВА на адвокат ДАВИД ЛЮБЕНОВ СУКАЛИНСКИ, че с оглед възникналото между него и патентното ведомство трудово правоотношение, същия трябва да подаде заявление за отписване от регистрите на Адвокатска колегия Благоевград.

След извършване на уведомяването Адвокатски съвет Благоевград ще вземе решение дали са налице условията за отписване от Адвокатска колегия Благоевград.

 

5.ОСТАВЯ без разглеждане заявлението на БАЙРАМ МЕХМЕДОВ ЧАНГАЛОВ за промяна на адреса на кантора, тъй като в заявлението не се сочи промяна на адреса на кантора.

 Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

6.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат ВАСИЛ ВЛАДИМИРОВ ВАСЕВ, който да се счита: гр. Благоевград, ул. „Чакалица” № 2, ет. 3, ап. 9. 

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

7.ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати адвокат Ефтим Христов Ефтимов и на основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата ВПИСВА същият в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

В залата влиза адвокат Петя Хантова.

 

По т. 2

     1.Адвокат Ядков докладва, че в Адвокатски съвет Благоевград е постъпило писмо с вх. № 531/30.06.2015 година на Районен съд Благоевград, с което се уведомява Адвокатска колегия Благоевград, че съдиите в Районен съд Благоевград са разработили първото за страната информационно помагало, наречено „План за родителстване”, с което да бъдат подпомогнати и улеснени родители в раздяла и развод за постигане на съгласие и споразумение по всички въпроси, касаещи и засягащи интереса и бъдещето на техните деца.Помагалато е разработено в рамките на проект с Фондация „Международна социална служба-България”, по който била адаптирана и първата съдебна зала в региона за изслушване на деца в гражданските дела.

     В писмото се сочи, че съдиите са разработили и бланка – образец на примерен План за родителстване /споразумение/, който да се ползва от родители и техните адвокати при желание за приключване на съдебните дела и спорове по този подходящ за психиката на децата начин. Към писмото са приложени и информационните брошури „План за родителстване”, разработен от съдиите на Благоевградски районен съд.

     Същевременно адвокат Ядков докладва, че в Адвокатски съвет Благевград са постъпили запитвания от адвокати, относно обявения вече на сайта на Районен съд Благоевград и по медийте „План за родителстване” за неговата относимост към работата на адвокатите, като дори са изказани редица негативни становища относно същият.

На заседанието присъства и адвокат Весела Цомпова-Стоянова, която представя становище, относно Информационно помагало – „План за родителстване”.

След станалите разисквания и по повод на същото Адвокатски съвет изразява следното становище:

Адвокатски съвет Благоевград изразява несъгласието си относно инициативата на Районен съд – Благоевград за разработване и разпространение на информационното помагало „План за родителстване” и бланка – образец „Примерен план за родителстване”,  и изпращането им на страните по бракоразводните процеси и делата за родителски права, ведно с доказателствата по делото, както и публикуването им на сайта на Районен съд Благоевград, поради следното:

На първо място Адвокатски съвет Благоевград подкрепя всяка инициатива, която ще допринесе за защита правата на децата и на техните висши интереси, за което подобаващата роля на адвоката е незаменима. Съгласно чл. 134 от Конституцията на Република България адвокатите подпомагат гражданите и юридическите лица при защита на техните права и законни интереси. В тази връзка Адвокатски съвет – Благоевград счита, че адвокатите, като процесуални представители на страните по силата на българската конституция са задължени и законово определени да насърчават родителите към постигане на съгласие и споразумение по тези въпроси. В тази връзка следва да се отбележи, че в голям брой от делата, именно поради положените усилия от адвокатите, въпреки изострените отношения и конфликти между страните, се сключва съдебна спогодба по въпросите, които се отнасят до децата и тяхното бъдеще.

На второ място постигането на споразумение или сключването на съдебна спогодба по въпросите, които се отнасят до правата на децата в рамките на бракоразводните процеси или в самостоятелните производства, инициирани по повод раздяла, а именно: упражняване на родителски права, определяне местоживеене на детето, издръжка и др. в най - голяма степен може да се повлияе благоприятно за преодоляване на травмата, която изживяват децата, преди всичко с юридическата помощ на адвокатите.

На трето място Адвокатски съвет възразява, че в така предложеният „План за родителстване„ ролята на адвоката е игнорирана. Единствено на едно място е споменато, че наред с близки и роднини, страните могат да се съветват и с адвокат. Изрично е отбелязано, че планът за родителстване се изготвя „писмено и доброволно от двамата родители“, без съответната компетентна и квалифицирана помощ по едни такива важни въпроси, каквито са тези свързани с уреждане на правата на децата.

На четвърто място Адвокатски съвет – Благоевград счита, че „Плана за родителстване” не намира опора в действащите в Република България закони – Семеен кодекс, Закон за закрила на детето, Граждански процесуален кодекс. Не съществува разпоредба, която да дава право на съда да изпраща „Плана за родителстване” заедно с книжата за размяна между страните. Разпоредбата на чл. 131 от ГПК не позволява на съда да изпраща други книжа, освен посочените от закона. Обратното, представлява даване на правни съвети от страна на съда, което е недопустимо от разпоредите на Закона за съдебната власт. Адвокатски съвет, счита, че „Планът за родителстване” не намира опора и в Семейния кодекс, особено в бракоразводните процеси, където въпросите за родителските права и издръжката на децата, както и режима на свиждане на децата с родителите са само част от всички брачни искове, по които съдът е длъжен да се произнесе и по които съдът не може да насочва страните.

На пето място популяризирането на „Плана за родителстване” в представения ни вид, който е общодостъпен на сайта на Районен съд – Благоевград и изпращането на бланки образци на страните във фазата на размяна на книжа ще доведе до накърняване правата и интересите на децата, тъй като те няма да бъдат адекватно защитени от двамата родители, а съдът не може да указва на страните как да бъде сключено същото и да дава правна помощ за постигането му. Допълнителен довод в тази насока е и заглавието на рекламната брошура, в която подчертано и в едър шрифт е посочено „ КАК ДА ИЗГОТВИТЕ САМИ ПЛАН ЗА РОДИТЕЛСТВАНЕ“?. В тази връзка за действащите адвокати възникват и редица допълнителни въпроси, като например: Ако страните сами попълнят бланката – образец във вида, в който им е изпратена, така ли ще бъде одобрена от съда или в протокола ще бъде оформено, като споразумение? Кой ще преценява законосъобразността на постигнатото споразумение, ако то противоречи на интереса на децата, след като съдът не може да дава правни съвети? Ако в „Плана за родителстване” е отбелязано, че издръжката, ще бъде превеждана по сметка на детето /посочено, като един от възможните варианти в информационното помагало/, ще бъде ли одобрено това от съда, при положение, че същността на издръжката е покриването на ежедневните нужди и разходи на детето, а превеждането на пари по банков влог на детето не е изплащане на издръжка?

На шесто място Адвокатски съвет Благоевград, счита че следва да бъде направено искане пред Районен съд Благоевград реализацията на „План за родителстване”, в този му вид, да бъде съобразена със становищата на Адвокатския съвет и практикуващите адвокати и едва тогава да се пристъпи към неговата реализация на практика.

Във връзка с гореизложеното Адвокатски съвет – Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 179

 

1.Адвокатски съвет – Благоевград подкрепя всяка инициатива, която ще допринесе за защита правата на децата и на техните висши интереси.

2. Адвокатски съвет – Благоевград счита, че за всякакви подобни инициативи адвокатите следва да бъдат предварително информирани и да им бъде искано становище, а не да се иска подкрепа за вече реализирани идеи, които не се споделят от адвокатите.

3. Адвокатски съвет – Благоевград счита, че утвърдения „План за родителстване” и прикрепената към него бланка – образец „Примерен план за родителстване” не са съобразени изцяло с разпоредбите на Семейния кодекс и Закона за закрила на детето.

4. Адвокатски съвет – Благоевград счита, че не съществува правна норма, която да дава възможност на съда да изпраща заедно с книжата за размяна по реда на ГПК и допълнителни такива, които не са посочени в ГПК.

5. Изпращането на каквито и да било разяснителни бланки, процедури, които не изхождат от страните и не са посочени в ГПК не е в съответствие с разпоредбите на Закона за съдебната власт, който забранява на съда да дава правни съвети и да изземва ролята на процесуалния представител в процеса, която е гарантирана от Конституцията на Република България.

6. Да бъде направено искане пред Районен съд – Благоевград  реализацията на „План за родителстване”, в този му вид, да бъде съобразена със становищата на Адвокатския съвет и практикуващите адвокати и едва тогава да се пристъпи към неговата реализация на практика.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

2.Адвокат Ядков докладва, че на предходното заседание на Адвокатски съвет Благоевград е възложено на адвокат Цомпова подготвянето на становище относно Процесуално представителство на деца по Закона за закрила на детето, тъй като се наблюдава противоречива практика на съдилищата за назначаване на особени представители на деца по Закона за защита на детето във връзка с проведения семинар на 12-13.06.2015 година на тема: „Участие на детето в съдебни производства”.

В становището на адвокат Цомпова се сочи, че по делата за предприемане на мерки за закрила на деца не се назначават особени представители, които да представляват детето и да защитават неговите законни интереси, като единствено в Районен съд Разлог практиката е уеднаквена от всички съдебни състави и по такива дела се назначава особен представител.

В становището на адвокат Цомпова се сочи, че в производствата, по които се предприемат мерки за закрила на детето по съдебен път, са налице предпоставките на чл. 15, ал. 8 от Закона за закрила на детето, чл. 23, ал. 1, във връзка с чл. 21, т. 3 от Закона за правната помощ за задължително процесуално представителство на детето. Обект на защита в това производство са правата и интересите на детето, които в хипотезите на чл. 25, ал. 1 от Закона за закрила на детето са накърнени или съществува реална опасност да бъдат нарушени.

В предвидените в закона основания за настаняването на детето извън семейството му, чрез настаняване в семейство на роднини или близки, настаняване за отглеждане в приемно семейство, социална услуга-резидентен тип или специализирана институция, решенията на съда пряко влияят върху живота на детето. Разпоредбата на чл. 15, ал. 8 от Закона за закрила на детето, която визира, че детето има право на правна помощ и жалба във всички производства, засягащи негови права и законни интереси е императивна и съдилищата задължително следва да назначават особен представител. В тази връзка се предлага Адвокатски съвет Благоевград да вземе решение, относно необходимостта от назначаване на особени представители на децата във всички случаи на производства пред съд за защита и гарантиране правата на децата по Закона за закрила на детето. Да бъде направено искане пред всички съдилища на Благоевградски съдебен район, производствата по Закона за закрила на детето, с оглед защита правата и интересите на детето, да бъдат определяни особени представители по реда на Закона за правната помощ, такава каквато е практиката в Районен съд Разлог.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 180

1. Адвокатски съвет Благоевград счита, че съгласно чл. 15, ал. 8 от Закона за закрила на детето, детето има право на правна помощ и жалба във всички производства засягащи неговите права и законни интереси. Тази норма на Закона е императивна и следва да задължава съдилищата да назначават задължително особени представители на децата по реда на Закона за правната помощ във всички производства пред съд. Именно по този начин в най – пълна степен се гарантират защитата на правата и законните интереси на децата.

2. Адвокатски съвет Благоевград да направи искане до Окръжен съд Благоевград, Районен съд Благоевград, Районен съд Петрич, Районен съд Сандански, Районен съд Гоце Делчев, Районен съд Разлог, във всички производства по Закона за закрила на детето пред съд, с оглед защита правата и интересите на детето, да бъдат определяни особени представители по реда на Закона за правната помощ.

 

3. Решението да бъде изпратено на Фондация „Международна социална служба – България”, Уницеф България, Агенция за закрила на детето и Национално бюро за правна помощ.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

 По т. 3

 Докладва Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, за изпълнението на бюджета за второ тримесечие на Адвокатската колегия. Сочи, че събираемостта, към момента е добра, както и че към момента не е налице преразход в разходната част на бюджетите.

  След изслушване отчета на Секретаря на Адвокатския съвет Благоевград за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2015 година и след обсъждане на същия, Адвокатският съвет и Контролния съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 181

    ОДОБРЯВА направените разходи от Адвокатски съвет Благоевград по изпълнение на бюджета на Адвокатска колегия и бюджета на Правната помощ за второ тримесечие на 2015 година, катоПРИЕМА отчета на Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград за изпълнение на бюджета на Адвокатската колегия Благоевград, както и отчета на Секретаря за изпълнението на бюджета на Правната помощ за второ тримесечие на 2015 година.

     Решението е взето с 7 гласа „за”.

По т. 4

Докладва Заместник-председателя на Адвокатски съвет Благоевград адвокат Елена Поповаза изпълнението на правната помощ за второ тримесечие на 2015 година, като представя отчет в писмен вид, сочещ броя на постъпилите искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ и процесуално представителство по граждански дела, както и разпределението им по отделни райони и адвокати.

Сочи, се че е налице леко завишаване на броя на исканията спрямо второто тримесечие на 2014 година от органите на съда и досъдебното производство за определяне на адвокати за осъществяване на безплатна правна помощ, както и за назначаване на особени представители.

След изслушване и обсъждане доклада на Заместник-председателя, Адвокатски съвет и Контролен съвет взеха следното          

 

РЕШЕНИЕ № 182

ПРИЕМАТ ОТЧЕТА на Заместник-председателя на Адвокатски съвет за изпълнение на правната помощ в Адвокатска колегия Благоевград за второ тримесечие на 2015 година.

Решението е взето с 7  гласа „за”.

По т. 5

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 22 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 183

1.  По искане по НЧХД № 430/2015 г. по описа на РС – Петрич –  отпада нуждата от служебен защитник

2.  По искане по НОХД № 364/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Е. Цекова

3.  По искане по НОХД № 339/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Т. Кузманов

4.  По искане по НОХД № 416/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Я. Толькова

5.  По искане по ЧНД № 1058/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Л. Картулев

6.  По искане по НОХД № 1179/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Велева

7.  По искане по ВНОХД № 218/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. В. Дукова

8.  По искане по ДП № 314 ЗМ-309/2015 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Бояна Ангелова

9.  По искане по НОХД № 371/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. А. Богданова

10.  По искане по ДП № 314 ЗМ-87/2014 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. П. Йовчев

11.  По искане по ДП № 314ЗМ-319/2015 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. К. Христова

12.  По искане по ДП № 272/2015 г. по описа на РУП – Г. Делчев – определя адв. Е. Хасанова

13.  По искане по ЧНД № 995/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Р. Бараков

14.  По искане по НОХД № 341/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Е. Станкова

15.  По искане по НОХД № 311/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Д. Михайлова

16.  По искане по ДП № 7/2015 г. по описа на ГПУ – Г. Делчев – определя адв. И. Зойков

17.  По искане по НОХД № 374/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Т. Лазарова

18.  По искане по НОХД № 103/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. С. Божинов

19.  По искане по НОХД № 254/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Д. Харамлийска

20.  По искане по ДП № 314 ЗМ-132/2015 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. И. Данчев

21.  По искане по ДП № 378/2014 г. по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адв. Кр. Събев

22.  По искане по ДП № 339 ЗМ-350/2015 г. по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адв. Д. Чолакова

 

2.Заверява 68бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 26.06.2015 г. – 10.07.2015 г.

 

По т. 6

 

От залата излиза адвокат Росица Иванчева-Паскова.

 

По т. 7

            Докладва адвокат Емил Ядков, че във връзка с организация честването на 100-годишнинта на Адвокатска колегия Благоевград и съгласно оферта от 26.06.2015 година, разгледана на Адвокатски съвет е сключен договор с фирма Бест Гифт България, като към момента са заявени следните рекламни материали: чанта за документи, метална химикалка с тъчпад, малък и голям плакет, метална кутия за химикалка, както и рекламни торбички. Предстои изготвянето на оферта за бележници, значки и етикети за бутилки от вино.

            От страна на Университетски център „Бачиново” е изпратена оферта за нощувка и вечеря за адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград с цена на нощувка 18,00 лева за двойна стая на човек и вечеря на цена 32,00 лева.

            Докладва и адвокат Светлана Радулова, която е провела разговори с Перун Дизаин за направата на значки с логото на колегията, като цената за 100 броя значки е 3,60 на значка, а цената на 200 броя значки е с цена 2,60 на значка. Същата е провела разговор и с представителя на Ансамбъл „Пирин”, както и с директора на Драматичен театър „Никола Вапцаров”. Договорените цена са както следва: 150,00 лена на час за наемането на помещението на Драматичен театър „Никола Вапцаров” и 1000,00 лева на час за ангажиране на Ансамбъл „Пирин”.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 192

 1.ДА БЪДЕ нает Драматичен театър „Никола Вапцаров” на 09.10.2015 година за три часа, а именно от 16,30 часа до 19,30 часа на цена от 150,00 лева за час.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

2.ДА БЪДЕ ангажиран Ансамбъл „Пирин” за един час при цена за час 1000,00 лева.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

3.ДА БЪДЕ направена поръчка за 200 броя значки с логото на колегията.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

4.УПЪЛНОМОЩАВА Председателя и/или Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград да сключат договорите.

Решението е взето с 6 гласа „за”

 

По т. 8

2.Докладва адвокат Емил Ядков молба с вх. № 521/26.06.2015 година от адвокат Гергана Юрукова – назначена за служебен защитник на подсъдимия Любомир Добрев по НОХД № 937/2007 година по описа на Районен съд Благоевград.

В същата сочи, че представя отчет по горецитираното дело, като участието по същото е приключило на 02.05.2014 година, но предвид обема на материалите по делото, обстоятелството, че през лятото на 2014 година за един по продължителен период от време е била отпуск по болест, другите и служебни ангажименти, представя отчета към настоящия етап.

С оглед на обема на работата, предоставена по делото, сложността и тежестта на делото и изложените по-горе обстоятелства, моли да бъде приет отчета, като са налице уважителни причини.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 194

УКАЗВА на адвокат Гергана Юрукова да представи доказателства до датата на следващото заседание на Адвокатски съвет Благоевград за продължителния период от време в отпуск по болест, след което молбата й ще бъде разгледана отново.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

4.Докладва адвокат Петя Хантова, декларация – съгласие за водене на електронна кореспонденция с адвокатите вписани в Адвокатска колегия Благоевград, която да бъде утвърдена от Адвокатски съвет Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 196

УТВЪРЖДАВА декларация-съгласие за водене на електронна кореспонденция.

ДА БЪДЕ изпратена декларация-съгласие за водене на електронна кореспонденция на всички адвокати по електронните им пощи, като за нововписаните адвокати, същите да бъдат прилагани към комплекта с документи за вписване в Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 24.07.2015 година от 13,30 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

 

.