П Р О Т О К О Л № 17/24.07.2015 год.

Днес, 24.07.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Георги Чорбаджийски, Петя Хантова, Иванка Кехайова и Светлана Радулова.

Не присъстват представители на Контролния съвет.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

2.      Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

3.      Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;

4.      Решаване на въпроси свързани с организация честването на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград;

5.      Разни.

 

По т. 1

1.Заявление с вх. № 576/14.07.2014 година от адвокат Нели Георгиева Стойчева за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите.

Адвокат Стойчева е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 197

1.ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати адвокат Нели Георгиева Стойчева и на основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата ВПИСВА същата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

          

По т. 2

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 19 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 198

1.   По искане по НОХД № 395/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Н. Полежанов;

2.  По искане по НОХД № 189/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. П. Смукова;

3.  По искане по ДП № 1899 ЗМ-170/2015 г. по описа на 01 РУ – МВР – Благоевград – определя адв. Р. Григорова;

4.  По искане по гр.д.№ 394/2015 г. по описа на РС – Благоевград – С оглед упражняване на правомощията на Адвокатски съвет по чл. 18, т. 3 от Закона за правната помощ, както и с оглед законосъобразно и адекватно заплащане на адвокатите, които ще осъществяват правната помощ, както и с оглед адекватното определяне  на възнаграждението на особените представители, съобразено с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./, следва да се посочи размера на възнаграждението на особените представители, което ще се плати от бюджета на съда по утвърдената практика за организация на правната помощ в Благоевградски съдебен район. Дори когато се касае за заплащане на възнаграждението на особен представител от бюджета на съда, неговият размер се определя предварително от съда и Адвокатски съвет трябва да бъде информиран за това преди да определи адвокат.

В случай, че бъде посочен размера на възнаграждението на особените представители от бюджета на съда, Адвокатски съвет - Благоевград ще определи веднага особени представители при условията на Решение № 26/2010 година и Решение № 230/2014 година на Адвокатски съвет – Благоевград, за което Районен съд – Благоевград е уведомен своевременнона 03.02.2015 година.

5.  По искане по ДП № 7852 ЗМ-206/2015 г. по описа на 02 РУ – МВР – Благоевград – определя адв. К. Кацарска и адв. М. Тунтева;

6.  По искане по ДП № 131/2015 г. по описа на РУ – МВР – Банско – определя адв. И. Димитров;

7.  По искане по НОХД № 408/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Б. Георгиева;

8.  По искане по НОХД № 374/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Т. Лазарова;

9.  По искане по НОХД № 602/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Е. Станкова;

10.  По искане по ДП № 307/2014 г. по описа на  РУ – МВР – Сандански – определя адв. Х. Стоянов;

11.  По искане по ЧНД № 528/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Д. Андонов;

12.  По искане по НОХД № 959/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Вакареев;

13.  По искане по търг.д. № 99/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. А. Велянова;

14.  По искане по ЧНД № 174/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Т. Илиева;

15.  По искане по ДП № 339 ЗМ-217/2015 г. по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адв. Б. Горанов;

16.  По искане по ДП № 314 ЗМ-176/2015 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Б. Харизанов;

17.  По искане по ДП № 314 ЗМ-353/2015 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Ц. Иванова;

18.  По искане по ЧНД № 959/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Богданова;

19.  По искане по ДП № 417/2015 г. по описа на РУП – Г. Делчев – определя адв. Д. Шагов.

 

2.Заверява 65 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 10.07.2015 г. – 24.07.2015 г.

 

3.Докладва адвокат Елена Попова, заявление с вх. № 449/29.05.2015 година от адвокат Елиана Спасова и заявление с вх. № 583/16.07.2015 година от адвокат Цветанка Христова, в които заявяват желанието си да бъдат вписани в Националния регистър за правна помощ към Национално бюро за правна помощ.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

РЕШЕНИЕ № 199

1.ДА БЪДЕ НАПРАВЕНО предложение до Национално бюро за правна помощ за вписване в регистъра за правна помощ към Национално бюро за правна помощ адвокат Елиана Спасова, член на Адвокатска колегия Благоевград.

2.УКАЗВА на адвокат Цветанка Христова в едноседмичен срок да впише банковата си сметка в заявлението за вписване в регистъра за правна помощ, след което Адвокатски съвет Благоевград ще се произнесе по същото.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 3

 

По т. 4

1.На заседанието присъстват господин Димитър Шалев и господин Димитър Тюлеков, на които бе възложено изработването на книгата за историята на Адвокатска колегия Благоевград. Сочат, че в рамките на две седмици следва да се приеме окончателния вариант на книгата, за да се премине към печат на същата.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното  

РЕШЕНИЕ № 211

ВЪЗЛАГА на Председателя, Заместник-председателя и Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград да извършат всички необходими действия по одобряване на окончателния вариант на книгата „История на Благоевградска адвокатска колегия”, както и за подаване на печат в одобрения вариант.

 

2.Докладва адвокат Ядков, че във връзка с организация на честването на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград е разработена програма за мероприятията, които ще организира колегията, както и мястото на провеждане на същите, а именно: откриване на фотоизложба „Свят в цвят”, представяне на книгата „100-години Адвокатска колегия Благоевград”, конференция, празничен концерт и празнична вечеря. Обсъдено бе и техническото обезпечение на празника, както и отговорниците за различните мероприятия.

На заседанието бе обсъдена и оферта от Университетски център „Бачиново” за празничната вечеря на 09.10.2015 година, различните покани за различните мероприятия, изработването на диплянки с цялата програма за честването, както и официалните гости който ще присъстват, включително и чуждестранни такива.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 212

1.УТВЪРЖДАВА оферта на Университетски център „Бачиново”, с така предложените в офертата цени за нощувка и вечеря.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

2.УТВЪРЖДАВА програма 100 години Адвокатска колегия Благоевград с направените промени, както следва:

 

08.10.2015г. – четвъртък

16.00ч. – Откриване на фотоизложба „Свят в цвят”

                                   Място на провеждане – Съдебна палата  

17.30ч. – Представяне на книгата „100г. Адвокатска колегия”

Място на провеждане – Зала на Адвокатска колегия                   

09.10.2015г. – петък

10. 00ч. – 12.30ч.  - Конференция

Място на провеждане – Зала на Адвокатска колегия

17. 00ч. – Празничен концерт:

Място на провеждане – ДТ „Никола Вапцаров”

20. 30ч. – Празнична вечеря

Място на провеждане – база Бачиново

    Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

3.ВЪЗЛАГА на Председателя, Заместник-председателя и Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, ведно с отговорниците, организацията по осъществяване на програмата.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

4.ПРЕДОСТАВЯ право на Председателя, Заместник-председателя и Секретаря, решаването на всички оперативни въпроси свързани с организацията на 100 годишнината на Адвокатска колегия Благоевград, както и утвърждаването на книгата на Благоевградска адвокатска колегия.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

По т. 5

1.Докладва адвокат Ядков, че с писмо изх. № 440/23.06.2015 година, адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград са уведомени, за това че отчетите, които са изпратени в Адвокатска колегия Благоевград след срока посочен в разпоредбите на чл. 38, ал. 4 от Закона за правната помощ ще бъдат връщани без да се обработват.

След изпратеното писмо в Адвокатска колегия Благоевград е постъпил отчет от адвокат Гергана Юрукова, ведно с молба, в която уведомява, че участието по делото й е приключило на 02.05.2014 година, но предвид обема на материалите по делото, обстоятелството, че през лятото на 2014 година за един по-продължителен период от време е била в отпуск по болест, представя отчета към настоящия етап.

След преглед на същия е констатирано, че липсва акт за назначаване на адвокат Юрукова, както и не е ясно, кога е приключило делото на въззивната инстанция.

В тази връзка адвокат Гергана Юрукова е уведомена, че следва да представи доказателства за продължителния период от време в отпуск по болест, след което молбата ще бъде разгледана отново.

Към настоящия момент не са постъпили поисканите доказателства от страна на адвокат Гергана Юрукова.

С оглед на горното и станалите разисквания, и на основание чл. 38, ал. 4 от Закона за правната помощ и решение № 162/12.06.2015 година на Адвокатски съвет, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 213

ДА БЪДЕ върнат отчета на адвокат Гергана Юрукова, поради неспазване срока по чл. 38, ал. 4 от Закона за правната помощ.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

2.Докладва адвокат Емил Ядков, молба от адвокат Александър Гюнджиев, с която уведомява да не бъде назначаван за служебен защитник на ищеца Георги Гущанов, поради конфликт на интереси, както и за това, че от 15.07.2015 година, когато му е изпратено уведомителното писмо от Адвокатски съвет Благоевград до настоящия момент не може да осъществи контакт с ищеца Гущанов, както и че същия не е правил опити да се свърже с него, поради което е в невъзможност да изпълни задълженията си като служебен защитник.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

РЕШЕНИЕ № 214

ДА БЪДЕ уведомен адвокат Александър Гюнджиев, че на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за правната помощ, замяната на вече определен от Адвокатски съвет служебен защитник може да бъде извършена по искане на органа по чл. 25 от Закона за правната помощ, но не и от определения адвокат.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

3.Докладва адвокат Ядков, че на 26.02.2015 година, Управителния съвет на Дарителски фонд към Адвокатска колегия Благовевград е приел ред и критерии за отпускане на финансова помощ за подпомагане на адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград.

В тази връзка от страна на Председателя на Фонда е постъпило предложение, членовете на Адвокатска колегия Благоевград да бъдат уведомени на електронните пощи за приетите Ред и критерии за отпускане на финансова помощ за подпомагане на адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград, както и за приетите на Общото събрание на Адвокатска колегия Благоевград – Временни правила за организация на дарителския фонд.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

РЕШЕНИЕ № 215

ДА БЪДАТ уведомени по електронните пощи, адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград за приетите Ред и критерии за отпускане на финансова помощ за подпомагане на адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград от Управителния съвет на Дарителски фонд към Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 24.07.2015 година от 13,30 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

.