П Р О Т О К О Л № 18/14.08.2015 год.

Днес, 14.08.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Георги Чорбаджийски, Петя Хантова, Иванка Кехайова, Мария Прешелкова, Росица Иванчева-Паскова и Светлана Радулова.

Не присъстват представители на Контролния съвет.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

2.      Разни.

 

По т. 1

В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 19 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 216

1.      По искане по ДП № 339 ЗМ-195/2015 г. по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адвокат Благой Горанов;

2.      По искане по НОХД № 359/2015 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адвокат Наталия Карасмилова;

3.      По искане по ДП № 459/2015 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адвокат Венета Итева;

4.      По искане по ДП № 339 ЗМ-357/2015 г. по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адвокат Роза Орманлиева;

5.      По искане по ДП № 339 ЗМ-357/2015 г. по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адвокат Благой Горанов;

6.      По искане по ДП № 98/2010 г. по описа на РУ – МВР – Разлог – определя адвокат Нели Стойчева;

7.      По искане по НОХД № 428/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адвокат Селма Падарева;

8.      По искане по НОХД № 112/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адвокат Нели Стойчева;

9.      По искане по ДП № 314 ЗМ-232/2015 г. по описа на РУП – Петрич – заменя адвокат Борис Харизанов с адвокат Велина Банчева;

10.  По искане по ДП № 677/2015 г. по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адвокат Анастасия Маринова;

11.  По искане по ДП № 677/2015 г. по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адвокат Роза Орманлиева;

12.  По искане по ДП № 32/2015 г. по описа на ГПУ – Златарево – определя адвокат Георги Божинов;

13.  По искане по ДП № 972/2007 г. по описа на 02 РУ – МВР – Благоевград – определя адвокат Христина Солачка;

14.  По искане по ДП № 588/2014 г. по описа на 02 РУ – МВР – Благоевград – определя адвокат Валентина Голева;

15.  По искане по ДП № 339 ЗМ-511/2015 г. по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адвокат Димитър Андонов;

16.  По искане по ЧНД № 628/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адвокат Емилия Цекова;

17.  По искане по ДП № 314 ЗМ-447/2015 г. по описа на РУП – Петрич – определя адвокат Ани Ампова;

18.  По искане по гр.д. № 565/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адвокат Димитрина Харамлийска;

19.  По искане по гр.д. № 656/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адвокат Жана Андонава.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 28.08.2015 година от 13,30 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

.