П Р О Т О К О Л № 19/28.08.2015 год.

Днес, 28.08.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Елена Попова, Георги Чорбаджийски, Петя Хантова, Иванка Кехайова, Мария Прешелкова, Росица Иванчева-Паскова и Светлана Радулова.

Не присъстват представители на Контролния съвет.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

2. Разни.

 

По т. 1

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 17 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 217

1.      По искане по ДП № 339 ЗМ-425/2015 г. по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адвокат Красимир Събев;

2.      По искане по гр.д. № 622/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адвокат Георги Божинов;

3.      По искане по гр.д. № 1032/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адвокат Даниела Ангелова;

4.      По искане по ЧНД № 1530/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адвокат Красимир Дуков;

5.      По искане по ДП № 314 ЗМ-478/2015 г. по описа на РУП – Петрич – определя адвокат Славянка Тимова;

6.      По искане по гр.д. № 802/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адвокат Борис Харизанов;

7.      По искане по ДП № 758/2013 г. по описа на 01 РУ – МВР – Благоевград – определя адвокат Красимир Дуков;

8.      По искане по ЧНД № 335/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адвокат Георги Тошев;

9.      По искане по НОХД № 495/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адвокат Райна Кацарска;

10.  По искане по ДП № 7852 ЗМ-110/2014 г. по описа на 02 РУ – МВР – Благоевград – определя адвокат Даниела Стойкова;

11.  По искане по ДП № 1899 ЗМ-187/2015 г. по описа на 01 РУ – МВР – Благоевград – определя адвокат Станислава Георгиева;

12.  По искане по ДП № 1899 ЗМ-459/2015 г. по описа на 01 РУ – МВР – Благоевград – определя адвокат Иван Зашев;

13.  По решение на НБПП № 130/2015 г. определя адвокат Кристина Вонидова;

14.  По искане по НОХД № 745/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адвокат Цветана Динева;

15.  По решение на НБПП № 133/2015 г. определя адвокат Димитрина Миленкова;

16.  По искане по НОХД № 857/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адвокат Цветана Динева;

17.  По искане по НАХД № 890/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адвокат Надка Танева.

 

2.Заверява 23 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 14.08.2015 г. – 28.08.2015 година.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 11.09.2015 година от 11,00 часа.

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Елена Попова/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:....................................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

 

ПРОТОКОЛЧИК:.........................................

/Цветанка Христова/

.