П Р О Т О К О Л № 20/11.09.2015 год.

Днес, 11.09.2015 година от 11.00 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Георги Чорбаджийски, Росица Иванчева, Мария Прешелкова, Петя Хантова, Иванка Кехайова и Светлана Радулова.

Не присъстват представители на Контролния съвет.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Полагане на клетва от нововписан адвокат;

2. Информация за събитията случили се в периода 24.07.2015 година – 11.09.2015 година;

3. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

4. Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

5. Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;

6. Организация на семинарната дейност за IV-то тримесечие на 2015 година;

7. Организация на семинара на 25.09.2015 година;

8. Вземане на решение за определяне на представители за участие в курс за обучение на адвокати организиран от ЦОА „Кръстю Цончев”;

9. Решаване на въпроси свързани с организация честването на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград;

10.Разни.

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването й като адвокат, клетва положи ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА БОЖИНОВА.

По т. 2

Докладва адвокат Ядков, че за периода 24.07.2015 година – 11.09.2015 година е поръчана книгата „100-години Благоевградска адвокатура” написана от авторите Димитър Тюлеков и Димитър Шалев. Одобрена е корицата, броя на листата, както и срока за отпечатване на същата. Поръчани бяха и тефтерите необходими за празника на колегията.

През изминалия период редовно бяха определяни и служебни защитници по постъпили искания в колегията след съгласуване с отговорниците по градове.

По т. 3

1.Заявление с вх. № 616/29.07.2015 годинаот СОФИЯ КОСТАДИНОВА ВЪЛИНА за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

2.Заявление с вх. № 678/09.09.2015 годинаот ВЕРКА ЛЮБЕНОВА ЛАЗАРОВА за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

3.Заявление с вх. № 683/10.09.2015 годинаот ЗАГОРКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

4.Заявление с вх. № 682/10.09.2015 годинаот адвокат ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА ГОЛЕВА за отписване на адвокатския й сътрудник ПЕТЪР ИВАНОВ БАЛДЖИЕВ. Към заявлението са приложени Заповед за прекратяване на трудов договор, справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда заверена от ТД на НАП, както и е върнал картата си на адвокатски сътрудник.

5.Заявление с вх. № 529/30.06.2015 годинаот адвокат ДАВИД ЛЮБЕНОВ СУКАЛИНСКИ, с молба да бъде отписан от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата. Адвокат Сукалински е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 218

1.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград СОФИЯ КОСТАДИНОВА ВЪЛИНА, с адрес на кантора: град Петрич, ул. „Истра” № 2, ет. 4, ап. 1.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

2.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ВЕРКА ЛЮБЕНОВА ЛАЗАРОВА, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 41, ет. 2 на основание чл. 6, ал. 3, във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за адвокатурата.

Решението евзето с 7 гласа „за”.

3.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ЗАГОРКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Цар Иван Шишман” № 18.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

4.ОТПИСВА от регистъра на адвокатските сътрудници към Адвокатска колегия Благоевград Петър Иванов Балджиев, адвокатски сътрудник при адвокат Валентина Александрова Голева, считано от 01.09.2015 година, на основание заявление за отписване и заповед за прекратяване на трудово правоотношение.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

5.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Давид Любенов Сукалински на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

            Докладва адвокат Ядков

1.Заявление с вх. № 635/13.08.2015 годинаот ЛЮБОМИР МИТКОВ ГЕОРГИЕВ за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

 Същият е вписан като чуждестранен адвокат към Софийска адвокатска колегия в регистъра на чуждестраните адвокати към Висш адвокатски съвет.

Към заявлението са приложени следните документи: Заявление за издаване на идентификационна карта; сертификат за най-високо ниво на владеене на гръцки език – С2 по Общоевропейска Езикова Рамка; Сертификат за владеене на английски език на ниво „Напреднал” – С1 по Общоевропейска Езиова Рамка; декларация-съгласие за водене на електронна кореспонденция; декларация на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за адвокатурата; медицинско удостоверение № 127286/29.07.2015 година; свидетелство за съдимост; вносна бележка за платена такса в полза на Висш адвокатски съвет за вписване като адвокат; вносна бележка за платена такса в полза на Адвокатска колегия Благоевград за вписване като адвокат; удостоверение № 1/09.07.2015 година за успешно издържан изпит по чл. 19а от Закона за адвокатурата; уверение за вписването му в Регистъра на Адвокатите от 12-ти септември 2011 година издадено от Върховен съд на Кипър; удостоверение за правоспособност издадено от Министерството на правосъдието Република България; Диплома за завършено висше образование в УНСС; копие от трудова книжка.  

След разглеждане на постъпилите документи, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 219

1. На основание чл. 19, ал. 4 и ал. 6 във вр. чл. 18, т. 2, предл. 1, във вр. с чл. 19а  от Закона за адвокатурата ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ЛЮБОМИР МИТКОВ ГЕОРГИЕВ, с ЕГН 8604150068 с адрес на кантора: град Благоевград, жк. „Еленово”, ул. „Явор” № 12, ет. 2, ап. 6 по подадено от него заявление с вх. № 635/13.08.2015 година.

Решението да се изпрати на Контролния съвет на Адвокатската колегия, същото подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Висш адвокатски съвет чрез Адвокатски съвет Благоевград.

Препис-извлечение от настоящото решение следва да бъде изпратено до Висш адвокатски съвет за отписването на адвокат ЛЮБОМИР МИТКОВ ГЕОРГИЕВ от регистъра на чуждестранните адвокати към Висш адвокатски съвет, след влизането му в сила.

 

МОТИВИ:При проверка наличието предпоставките за вписване на чуждестранния адвокат ЛЮБОМИР МИТКОВ ГЕОРГИЕВ, на основание чл. 17, ал. 1, предл. 2 от  Закона за адвокатурата, във вр. с чл. 18, т. 2 предл. 1 от Закона за адвокатурата, Адвокатския съвет констатира следното:

Кандидатът за вписване в регистрите на Адвокатска колегия Благоевград ЛЮБОМИР МИТКОВ ГЕОРГИЕВ има завършено юридическо образование и придобита правоспособност в Република Кипър има придобита юридическа правоспособност по глава 14 от Закона за съдебната власт. Същият на 12.09.2011 година е вписан в Регистъра на адвокатите към Върховния съд на Република Кипър с регистрационен номер 4337 видно от служебна бележка от 10.06.2015 година на Върховния съд на Република Кипър.

Същия е вписан в Регистъра на чуждестранните адвокати с решение № 574/21.03.2014 година на Висш адвокатски съвет.

Видно от удостоверение № 1 от 09.07.2015 година на Висш адвокатски съвет, ЛЮБОМИР МИТКОВ ГЕОРГИЕВ е издържал успешно предвидение в чл. 19а от Закона за адвокатурата изпит проведен на 30.06.2015 година и 01.07.2015 година, т. е налице са предпоставките на чл. 18, т. 2, предл. 1 от Закона за адвокатуратата.  

От извършената съвкупна проверка бе установено, че са налице всички основания за вписване на кандидата в Адвокатска колегия Благоевград на основание чл. 19, ал. 4 и ал. 6 от Закона за адвокатурата, във вр. с чл. 18, т. 2 предл. 1 и чл. 19а от Закона за адвокатурата. 

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

 В залата влиза адвокат Петя Хантова

По т. 4

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 25 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното решение:

 

1.По искане по ДП № 203/2015 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Анелия Колаксъзова;

2.По искане по гр.д № 125/2015 г. по описа на РС – Гоце Делчев – заменя адвокат Катя Кардашева с адв. Милена Колджиева;

3.По искане по НОХД № 822/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Славянка Тимова;

4.По искане по ДП № 7852 ЗМ 311/2015 г. по описа на 02 РУП – Благоевград – определя адв. Надежда Римпева;

5.По искане по НОХД № 376/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Любка Крънчева;

6.По искане по НОХД № 349/2015 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Катя Кардашева;

7.По искане по НОХД № 293/2015 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Катя Воденичарова;

8.По искане по НОХД № 1351/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Адриана Мелниклийска;

9.По искане по ЧНД № 192/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Атанас Малешевски;

10.По искане по гр.д № 1482/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Иван Тошев;

11.По искане по ДП № 7852зм-402/2015 г. по описа на 02 РУП – Благоевград – определя адв. Елена Бистричка и адв. Диана Табутова;

12.По искане по НОХД № 411/2015 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Костадин Шопов;

13.По искане по ДП № 325/2015 г. по описа на РУ – Гоце Делчев – определя адв. Албена Лавчиева;

14.По искане по ДП № 12/2010 г. по описа на ГПУ-Гоце Делчев – определя адв. Георги Димитров, адв. Лилия Герова, адв. Тодор Петрелийски и адв. Анелия Шопова;

15.По искане по ДП № 224/2015 г. по описа на РУ – Банско – определя адв.Николай Коцаков;

16.По искане по НОХД № 1760/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Иван Катърджиев;

17.По искане по ЧНД № 257/2015 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Димитър Шагов;

18.По искане по НОХД № 1767/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Георги Ангов;

19.По искане по ЧНД № 223/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Василка Христова;

20.По искане по НОХД № 282/2015 г. по описа на РС–Гоце Делчев – определя адв. Роза Бацалова;

21.По искане по ДП № 6/2014 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Иван Данчев;

22.По искане по ДП № 192/2015 г. по описа на РУ – Г. Делчев – определя адв. Иван Коджебащев;

23.По искане по гр.д. № 440/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Дафина Пецева;

24.По искане по ДП № 105/2015 г. по описа на РУ – Разлог – определя адв. Петър Сланчев;

25.По искане по ДП № 314 ЗМ-424/2015 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. Димитрина Харамлийска.

 

2.Заверява 40 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 28.08.2015 г. – 11.09.2015 г.

3. Докладва се молба с вх. № 691/11.09.2015 година от адвокат Петя Хантова, която сочи, че е получила уведомление от системата обслужваща правната помощ, че е назначена по гражданско дело № 306/2015 година по описа на Районен съд Петрич. След справка в деловодството по делото е установила, че е определена за особен представител по два обективно съединени иска – единия брачен – развод по исков ред и другия за лишаване на родителски права. Установила е още, че и е определено възнаграждение в размер на 500,00 лева, което е по ниско от минималния размер по Наредба № 1/20014 година на Висш адвокатски съвет.

С настоящата молба моли да бъде определено възнаграждение по Наредба № 1/2004 година и по двата обективно съединени иска, като моли да бъде уведомен и съда за това, който да предприеме действия по уведомяване на ищеца по делото за да довнесе дължимия размер на възнаграждение за особен представител.

В тази връзка Адвокатски съвет Благоевград счита, че определеният особен представител - адвокат Петя Хантова следва да изпълнява своите задължения след като бъдат представени на Адвокатски съвет Благоевград, доказателства за довнесено възнаграждение за особеното представителсто по иска по чл. 49 ал. 1 от Семейния кодекс в размер на 100,00 /сто/ лева и доказателства за внесено възнаграждение за процесуалното представителство по иска по чл. 132 от Семейния кодекс в размер на 300,00 /триста/ лева.

В тази връзка следва ДА БЪДЕ дадено указание на адвокат Петя Хантова във вр. с чл. 18, т. 4, във вр. с чл. 25, ал. 3, т. 3 и т. 5 от Закона за правната помощ, че следва да изпълнява задължението си по уведомително писмо с изх. № 1494/21.08.2015 година след представяне на доказателства за допусната правна помощ на ответника по иск по чл. 132 от Семейния кодекс и за довнесеното възнаграждение за осъществяване на особеното представителство.

Водим от горното Адвокатски съвет Благоевград, взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 220

ДА БЪДЕ уведомен Съдията-докладчик по гражданско дело № 306/2015 година по описа на Районен съд Петрич, че не са налице условията по чл. 18, т. 4, във вр. с чл. 25, ал. 3, т. 3 и т. 5 от Закона за правната помощ по отношение на иска по чл. 132 от Семейния кодекс, предявен по това дело, както и че липсват доказателства, че дължимото се съгласно Наредба № 1/2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения, дължимо се за процесуалното представителство по иска по чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс е внесено изцяло.

ДА БЪДЕ направено искане до Съдията-докладчик да представи в Адвокатски съвет Благоевград доказателства за довнесено адвокатско възнаграждение в размер на 100,00 /сто/ лева за процесуалното представителство на иска по чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс и 300,00 /триста/ лева за процесуалното представителство по иска по чл. 132 от Семейния кодекс.

ДА БЪДЕ указано на адвокат Петя Хантова, че поради липсата на изпълнени условия по чл. 25, ал. 3, т. 3 и т. 5, във вр. с чл. 18, т. 4 от Закона за правната помощ не е определена да осъществява процесуално представителство по предявения по гр.д. № 306/2015 година по описа на Районен съд Петрич иск с правно основание по чл. 132 от Семейния кодекс, както и че дължимото се възнаграждение за процесуално представителство по иска по чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс не е внесен изцяло, което е основание да направя възражение по чл. 26, ал. 2 от Закона за правната помощ.

Решението е взето с 7 гласа „за”, без участието на адвокат Петя Хантова.

 

По т. 5

По т. 6

            Докладва адвокат Георги Чорбаджийски, че съгласно утвърдения график за семинарна дейност на Адвокатска колегия Благоевград, през четвърто тримесечие на 2015 година предстои организиране на три семинара, но след разговор с Цетъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” се оказва, че част от лекторите са в невъзможност да проведат обучението на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

            В тази връзка бе направено предложение датите за семинарите да бъдат разместени и след станалите разисквания, Адвокатския съвет взе следното 

РЕШЕНИЕ № 235

УТВЪРЖДАВА промени в утвърдения график за семинарна дейност на Адвокатска колегия Благоевград за 2015 година, като поради невъзможност да се осигури лектор предлага нова дата, а именно 23.10.2015 година с тема: „Етажна собственост” или тема предвидена за семинара на 06.11.2015 година, като ДА БЪДЕ уточнен с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” лектора за втората тема и разместването на двете дати, взависимост от ангажиментите на лекторите.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

По т. 7

Докладва адвокат Чорбаджийски, който сочи, че във връзка с взетото предходно решение с утвърдени промени в графика за семинарна дейност, следва семинара насрочен за 25 септември 2015 година за младшите адвокати, поради организационни причини да не бъде провеждан.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 236

ДА НЕ БЪДЕ организиран семинара на 25.09.2015 година за младшите адвокати на Адвокатска колегия Благоевград на тема: Основни положения на адвокатската защита в граждански процес.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

По т. 8

Докладва адвокат Ядков, че с писмо изх. № Ц-103/22.07.2015 година, Адвокатският съвет е уведомен, че Центърът за обучение на адвокати организира специален курс за подготовка на адвокати за национална защита на гражданите според стандартите на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на ЕСПЧ.

В тази връзка адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград са уведомени на електронните си пощи за предстоящия курс, за условията и изискванията за участие в курса, както и за крайния срок за подаване на заявления в офиса на колегията.

В резултата на изпратеното писмо в офиса на колегията постъпиха 7 заявления, а именно:

-          Молба с вх. № 647/21.08.2015 година от адвокат Яница Георгиева Златева;

-          Заявление с вх. № 655/01.09.2015 година от адвокат Николай Атанасов Марин;

-          Молба с вх. № 658/28.08.2015 година от адвокат Десислава Костадинова Грозданова;

-          Молба с вх. № 663/04.09.2015 година от адвокат Красимира Костадинова Тагарева;

-          Заявление с вх. № 664/04.09.2015 година от адвокат Вяра Младенова Станкова;

-          Кратко писмо с вх. № 665/04.09.2015 година от адвокат Ася Александрова Велчева;

-          Заявление с вх. № 66/04.09.2015 година от адвокат Стефка Фильова Коемджиева.

 

След разглеждане и обсъждане на така постъпилите заявления на гласуване бяха подложени заявленията на адвокат Яница Златева, адвокат Красимира Тагарева и адвокат Николай Марин.

Слд станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

РЕШЕНИЕ № 237

ОПРЕДЕЛЯ като представители от Адвокатска колегия Благоевград, адвокат Яница Златева, адвокат Красимира Тагарева и адвокат Николай Марин, които да вземат участие в курса за подготовка на адвокати за национална защита на гражданите според стандартите на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на ЕСПЧ.

Решението е взето с 7 гласа „за” и 1 глас „въздържал се”.

По т. 9

Докладва адвокат Ядков, че във връзка с организация честването на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград са одобрени и поръчени голяма част от рекламните материали за празника. Сочи, че се очаква книгата „100-години Благоевградска адвокатура”, да бъда готова до 25.09.2015 години, тефтерите ще бъдат готови до 30.09.2015 години, а останалата част от рекламните материали са вече в офиса на колегията.

Договорени са поканите и програмата за празника, коята следва да бъде направена и на английски език за чуждестранните гости.

Докладва се, че във връзка с техническото обезпечаване на празника следва да бъдат ангажирани част от младшите адвокати, практикуващи в град Благоевград.

Предстои подготовка на събраните снимки от фотоконкурса „Свят в цвят” и подреждането им във фотоизложба.

По т. 10

Докладва се молба с вх. № 657/02.09.2015 година подадена от адвокат Иван Тошев, в която моли временно да бъде освободен от заплащане на членски внос към Адвокатска колегия Благоевград. След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 238

Оставя без уважение молбата на адвокат Иван Тошев за освобождаване от членски внос.

ОПРЕДЕЛЯ адвокат Иван Тошев като особен представител по гр.д. № 1482/2015 година по описа на Районен съд Благоевград.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 24.07.2015 година от 13,30 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова

.