П Р О Т О К О Л  №  21/18.09.2015 год.

Днес, 18.09.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Росица Иванчева-Паскова, Иванка Кехайова, Мария Прешелкова, Петя Хантова, Георги Чорбаджийски и Светлана Радулова.

            Не присъстват представители на Контролния съвет.

Заседанието протече при следния дневен ред:

 

1. Разглеждане на заявленията за допускане и участие в изпита за адвокати и младши адвокати през есеннатасесия на 2015година.

По т. 1:

На заседанието бяха разгледани подадените до 15.09.2015 година документи на кандитатите за изпита за адвокати и младши адвокати за есенната сесия на 2015 година, подадени в срока посочен в Наредба № 2 на Висш адвокатски съвет за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати.

Адвокатският съвет констатира, че подадените документи са съобразени с Наредба № 2 на Висш адвокатски съвет за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати.

Предвид горното Адвокатски съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 238

Допуска до участие в изпит 25 броя подадени заявления от кандидати по приложения списък при спазване на посочените условия:

1. АТАНАС ИВАНОВ КАРАГОГОВ, ЮЗУ

2. АТАНАС СТОЯНОВ ПОПОВ, ЮЗУ

3. ВАСИЛКА СТОЯНОВА КЮТУКЧИЕВА, ЮЗУ

4. ГЕОРГИ ИВАНОВ КИТАНОВ, ЮЗУ

5. ДИАНА СОТИРОВА ПАВЛОВА,ЮЗУ

6. ДОБРИ ВЕЛИНОВ ДИМИТРОВ, ЮЗУ

7. ЕВЕЛИНА РУМЕНОВА НИКОЛОВА, ЮЗУ

8. ИСМАИЛ МЕХМЕД НИНЬОВ, ЮЗУ

9. КАТЯ ДИМИТРОВА ДАМБОВА, ЮЗУ

10.  МАРГАРИТА ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА, ЮЗУ

11.  МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА СТОИНКОВА, ЮЗУ

12.  МАРИЕЛА ХРИСТОВА БАДАЛОВА, ЮЗУ

13.  МАРИЯ АНГЕЛОВА ПАСКОВА, ЮЗУ

14.  МАРИЯНА НИКОЛАЕВА НЕСТОРОВА УНСС

15.  МИЛЕНА МИХАЙЛОВА КАСАПИНОВА, ЮЗУ

16.  НЕЙЛИН МЕХМЕДОВА БОЗОВА, ЮЗУ

17.  НЕЛИ ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА, ЮЗУ

18.  НИКОЛА ИЛИЕВ ТАФРОВ, ЮЗУ

19.  НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ГЬОШЕВ,ЮЗУ

20.  ПЕТЪР ИВАНОВ БАЛДЖИЕВ, ЮЗУ

21.  РОСИЦА ЕВТИМОВА ДИМИТРОВА, ЮЗУ

22.  СИЛВИЯ СТОЯНОВА СМИЛЯНОВА, ЮЗУ

23.  СОНЯ КОСТАДИНОВА ТРЕНДАФИЛОВА-ПЕТРОВА, ЮЗУ

24.  ТЕОДОРА ДИМИТРОВА МИЦИНА, ЮЗУ

25.  ЯНА ДАНЧЕВА МАРИНОВА, ЮЗУ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

 

СЕКРЕТАР:………………………….

/адв. Светлана Радулова/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

 

.