П Р О Т О К О Л № 22/24.09.2015 год.

Днес, 24.09.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Георги Чорбаджийски, Росица Иванчева, Мария Прешелкова, Иванка Кехайова и Светлана Радулова.

Не присъстват представители на Контролния съвет.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Полагане на клетва от нововписан адвокат;

2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

3. Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

4. Определяне на дежурни адвокати за четвърто тримесечие на 2015 година;

5. Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;

6. Решаване на въпроси свързани с организация честването на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград;

7. Разни.

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването й като адвокат, клетва положи НИКОЛА СЛАВЕВ КИТАНОВ.

По т. 2

- Заявление вх. № 708/17.09.2015 г. – от младши адвокат КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ВОНИДОВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора. Адвокат Вонидова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания, Адвокатския съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 239

1.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на младши адвокат Кристина Вонидова, който да се счита: гр. Благоевград, пл. „Христо Ботев” № 6. 

Решението е взето с 6 гласа „за”.

По т. 3

1. В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 17 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 240

1.По искане по НОХД № 102/2011 г. по описа на РС – Разлог – да уведомим РС – Разлог – да се изпрати писмо на Районен съд Разлог, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград проведено на 24.09.2015 година бе разгледано постъпило искане от Районен съд – Разлог по НОХД № 102/2015 година за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на подсъдимия БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ.

В тази връзка да бъде уведомен Районен съд Разлог, че служебен защитник на подсъдимия в досъдебното производство е бил адвокат Николай Коцаков, който съгласно указанията на Национално бюро за правна помощ, следва да осъществи правната помощ и в съдебната фаза.

2.По искане по НОХД № 505/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. А. Парцова;

3.По искане по НОХД № 501/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Б. Георгиева;

4.По искане по НОХД № 279/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. А. Хаджистоянова;

5.По искане по НОХД № 1069/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. С. Коемджиева;

6.По искане по НОХД № 1510/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Цв. Рангелова;

7.По искане по НОХД № 1258/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Т. Чонина;

8.По искане по НОХД № 247/2015 г. по описа на РС –Гоце Делчев – определя адв. Б. Сарандева;

9.По искане по В.гр.д. № 742/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Биков;

10.По искане по ДП №1899 ЗМ-187/2015 г.по описа на 01 РУ – МВР – Благоевград –определя адв. М. Узунова;

11.По искане по ДП №244ЗМ-152/2015 г.по описа на 01 РУ – МВР – Благоевград –определя адв. Я. Пандева;

12.По решение на НБПП № 141/2015 г. определя адв. Р. Филипова;

13.По искане по НОХД № 466/2015 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Е. Хасанова;

14. По искане по НОХД № 413/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. С. Попов;

15.По искане по гр.д. № 1901/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Цомпова;

16.По искане по ДП № 314 ЗМ-563/2014 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. В. Пиргова;

17.По искане по ДП № 3794 ЗМ-137/2015 г. по описа на РУ – Банско – определя адв. М. Кацарски

Решението е взето с 6 гласа „за”.

2. Заверява 16 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 11.09.2015 г. – 24.09.2015 година.

3. Адвокатски съвет Благоевград разгледа заявление с вх. № 717/24.09.2015 година подадено от адвокат НИКОЛА СЛАВЕВ КИТАНОВ, член на Адвокатска колегия Благоевград, за вписване в Националния регистър за правна помощ на Национално бюро за правна помощ.

 След запознаване с подаденото заявление, Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 241

ОДОБРЯВА заявление с вх. № 717/24.09.2015 година подадено от адвокат НИКОЛА СЛАВЕВ КИТАНОВ за вписване в регистъра на Национално бюро за правна помощ.

ДА БЪДЕ направено предложение до Национално бюро за правна помощ за вписване на адвокат Никола Славев Китанов в регистъра на служебните защитници.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

По т. 4

ОПРЕДЕЛЯ ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ за седмиците от четвърто тримесечие на 2015 година за районите на Районен съд – Благоевград, Районен съд – Сандански, Районен съд – Петрич, Районен съд – Разлог и Районен съд – Гоце Делчев, както следва:

За район Благоевград:

Отговорници:адв. Светлана Радулова – 0888/939 007 и адв. Росица Иванчева -Паскова - 0898/910 712

01 ОКТОМВРИ - 04 ОКТОМВРИ 2015 година

1.      адв. Пенка Смукова                              - 0886/787 488

2.      адв. Петър Петров                                 - 0888/410 973

3.      адв. Рангел Бараков                              - 0899/885 191

4.      адв. Румяна Григорова                          - 0888/646 161

5.      адв. Снежанка Ангелова                      - 0899/155 263

6.      адв. Станислава Ангелова                   - 0899/899 893

7.      адв. Станислава Георгиева                   - 0886/292 820

8.      адв. Стефка Коемджиева                      - 0886/437 551

 

05 ОКТОМВРИ - 11 ОКТОМВРИ 2015 година

1.      адв. Таня Бойкова                                  - 0887/344 921

2.      адв. Теодор Тошев                                 - 0888/645 271

3.      адв. Тодорка Чонина                             - 0889/521 783

4.      адв. Цвета Рангелова                            - 0887/788 446

5.      адв. Адриана Мелниклийска               - 0898/658 749

6.      адв. Асен Вакареев                               - 0894/050 201

7.      адв. Бойка Бойкова                               - 0889/866 509

8.      адв. Величка Ушатова                          - 0899/942 223

9.      адв. Венета Медарова                           - 0879/331 333

 

12 ОКТОМВРИ - 18 ОКТОМВРИ 2015 година

1.      адв. Галина Савова                               - 0888/300 124

2.      адв. Георги Тошев                                 - 0888/405 787

3.      адв. Елена Бистричка                            - 0898/604 548

4.      адв. Елена Равначка                              - 0898/663 987

5.      адв. Иван Катърджиев                          - 0877/172 898

6.      адв. Иван Тошев                                    - 0898/317 248

7.      адв. Иван Зашев                                     - 0888/355 076

8.      адв. Керстин Кацарска                          - 0896/898 390

 

19 ОКТОМВРИ - 25 ОКТОМВРИ 2015 година

1. адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

2. адв. Мария Шопова                                 - 0898/636 374

3. адв. Марян Биков                                    - 0879/260 167

4. адв. Мая Драгиева                                   - 0898/700 374

5. адв. Мая Тунтева                                     - 0898/536 860

6. адв. Меглена Андонова                          - 0888/413 527

7. адв. Милуш Бараков                               - 0887/802 631

8. адв. Надежда Римпева                            - 0898/703 871

 

26 ОКТОМВРИ - 01 НОЕМВРИ 2015 година

1. адв. Пенка Смукова                                - 0886/787 488

2. адв. Петър Петров                                   - 0888/410 973

3. адв. Рангел Бараков                                - 0899/885 191

4. адв. Румяна Григорова                            - 0888/646 161

5. адв. Снежанка Ангелова                        - 0899/155 263

6. адв. Станислава Ангелова                     - 0899/899 893

7. адв. Станислава Георгиева                    - 0886/292 820

8. адв. Стефка Коемджиева                                    - 0886/437 551

 

02 НОЕМВРИ - 08 НОЕМВРИ 2015 година

1. адв. Таня Бойкова                                                - 0887/344 921

2. адв. Теодор Тошев                                   - 0888/645 271

3. адв. Тодорка Чонина                              - 0889/521 783

4. адв. Цвета Рангелова                              - 0887/788 446

5. адв. Адриана Мелниклийска                 - 0898/658 749

6. адв. Асен Вакареев                                 - 0894/050 201

7. адв. Бойка Бойкова                                 - 0889/866 509

8. адв. Величка Ушатова                             - 0899/942 223

9. адв. Венета Медарова                             - 0879/331 333

 

09 НОЕМВРИ - 15 НОЕМВРИ 2015 година

1. адв. Галина Савова                                 - 0888/300 124

2. адв. Георги Тошев                                   - 0888/405 787

3. адв. Елена Бистричка                              - 0898/604 548

4. адв. Елена Равначка                                - 0898/663 987

5. адв. Иван Катърджиев                            - 0877/172 898

6. адв. Иван Тошев                                      - 0898/317 248

7. адв. Иван Зашев                                       - 0888/355 076

8. адв. Керстин Кацарска                            - 0896/898 390

 

16 НОЕМВРИ - 22 НОЕМВРИ 2015 година

1. адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

2. адв. Мария Шопова                                 - 0898/636 374

3. адв. Марян Биков                                    - 0879/260 167

4. адв. Мая Драгиева                                   - 0898/700 374

5. адв. Мая Тунтева                                     - 0898/536 860

6. адв. Меглена Андонова                          - 0888/413 527

7. адв. Милуш Бараков                               - 0887/802 631

8. адв. Надежда Римпева                            - 0898/703 871

 

23 НОЕМВРИ - 29 НОЕМВРИ 2015 година

1. адв. Пенка Смукова                                - 0886/787 488

2. адв. Петър Петров                                   - 0888/410 973

3. адв. Рангел Бараков                                - 0899/885 191

4. адв. Румяна Григорова                            - 0888/646 161

5. адв. Снежанка Ангелова                        - 0899/155 263

6. адв. Станислава Ангелова                     - 0899/899 893

7. адв. Станислава Георгиева                    - 0886/292 820

8. адв. Стефка Коемджиева                                    - 0886/437 551

 

30 НОЕМВРИ - 06 ДЕКЕМВРИ 2015 година

1.адв. Таня Бойкова                                     - 0887/344 921

2.адв. Теодор Тошев                                    - 0888/645 271

3.адв. Тодорка Чонина                               - 0889/521 783

4.адв. Цвета Рангелова                               - 0887/788 446

5.адв. Адриана Мелниклийска                  - 0898/658 749

6.адв. Асен Вакареев                                  - 0894/050 201

7.адв. Бойка Бойкова                                  - 0889/866 509

8.адв. Величка Ушатова                               - 0899/942 223

9.адв. Венета Медарова                              - 0879/331 333

 

07 ДЕКЕМВРИ - 13 ДЕКЕМВРИ 2015 година

 1. адв. Галина Савова                                 - 0888/300 124

2. адв. Георги Тошев                                   - 0888/405 787

3. адв. Елена Бистричка                              - 0898/604 548

4. адв. Елена Равначка                                - 0898/663 987

5. адв. Иван Катърджиев                            - 0877/172 898

6. адв. Иван Тошев                                      - 0898/317 248

7. адв. Иван Зашев                                       - 0888/355 076

8. адв. Керстин Кацарска                            - 0896/898 390

 

14 ДЕКЕМВРИ - 20 ДЕКЕМВРИ 2015 година

1. адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

2. адв. Мария Шопова                                 - 0898/636 374

3. адв. Марян Биков                                    - 0879/260 167

4. адв. Мая Драгиева                                   - 0898/700 374

5. адв. Мая Тунтева                                     - 0898/536 860

6. адв. Меглена Андонова                          - 0888/413 527

7. адв. Милуш Бараков                               - 0887/802 631

8. адв. Надежда Римпева                            - 0898/703 871

 

21 ДЕКЕМВРИ - 27 ДЕКЕМВРИ 2015 година

1. адв. Пенка Смукова                                - 0886/787 488

2. адв. Петър Петров                                   - 0888/410 973

3. адв. Рангел Бараков                                - 0899/885 191

4. адв. Румяна Григорова                            - 0888/646 161

5. адв. Снежанка Ангелова                        - 0899/155 263

6. адв. Станислава Ангелова                     - 0899/899 893

7. адв. Станислава Георгиева                    - 0886/292 820

8. адв. Стефка Коемджиева                                    - 0886/437 551

 

28 ДЕКЕМВРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2015 година

1. адв. Таня Бойкова                                                - 0887/344 921

2. адв. Теодор Тошев                                   - 0888/645 271

3. адв. Тодорка Чонина                              - 0889/521 783

4. адв. Цвета Рангелова                              - 0887/788 446

5. адв. Адриана Мелниклийска                 - 0898/658 749

6. адв. Асен Вакареев                                 - 0894/050 201

7. адв. Бойка Бойкова                                 - 0889/866 509

8. адв. Величка Ушатова                             - 0899/942 223

9. адв. Венета Медарова                             - 0879/331 333

 

За район Гоце Делчев

Отговорник: адв. Иванка Кехайова: - 0887/798 664

 

01 ОКТОМВРИ – 04 ОКТОМВРИ 2015 година

1. адв. Иван Тюхков                                               - 0895/364 842

2. адв. Костадин Шопов                             - 0898/767 991

3.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

4.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

 

05    КТОМВРИ - 11 ОКТОМВРИ 2015 година

1. адв. Роза Бацалова                                   - 0896/789 910

2.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

3.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

4.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

5.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

 

12 ОКТОМВРИ - 18 ОКТОМВРИ 2015 година

1. адв. Иван Тюхков                                               - 0895/364 842

2. адв. Костадин Шопов                             - 0898/767 991

3. адв. Костадинка Богданова                    - 0898/709 877

4. адв. Нели Терзиева                                 - 0898/767 603

 

19 ОКТОМВРИ - 25 ОКТОМВРИ 2015 година

1. адв. Роза Бацалова                                   - 0896/789 910

2. адв. Тодор Петрелийски                         - 0878/597 046

3.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

4.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

5.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

 

26 ОКТОМВРИ - 01 НОЕМВРИ 2015 година

1.  адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

2.  адв. Костадин Шопов                            - 0898/767 991

3.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

4.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

 

02 НОЕМВРИ - 08 НОЕМВРИ 2015 година

1. адв. Роза Бацалова                                   - 0896/789 910

2. адв. Тодор Петрелийски                         - 0878/597 046

3.    адв. Анелия Шопова                              - 0888/584 637

4.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

5.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

 

09 НОЕМВРИ - 15 НОЕМВРИ 2015 година

1. адв. Иван Тюхков                                               - 0895/364 842

2. адв. Костадин Шопов                             - 0898/767 991

3.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

4.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

 

16 НОЕМВРИ - 22 НОЕМВРИ 2015 година

1. адв. Роза Бацалова                                   - 0896/789 910

2. адв. Тодор Петрелийски                         - 0878/597 046

3.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

4.      адв. Георги  Димитров                          -0887/730 730

5.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

 

23 НОЕМВРИ - 29 НОЕМВРИ 2015 година

1. адв. Иван Тюхков                                               - 0895/364 842

2. адв. Костадин Шопов                             - 0898/767 991

3.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

4.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

 

30 НОЕМВРИ - 06 ДЕКЕМВРИ 2015 година

1. адв. Роза Бацалова                                   - 0896/789 910

2.  адв. Тодор Петрелийски                                    - 0878/597 046

3.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

4.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

5.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

 

07 ДЕКЕМВРИ - 13 ДЕКЕМВРИ 2015 година

1. адв. Иван Тюхков                                               - 0895/364 842

2. адв. Костадин Шопов                             - 0898/767 991

3.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

4.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

 

14 ДЕКЕМВРИ - 20 ДЕКЕМВРИ 2015 годин

1. адв. Роза Бацалова                                   - 0896/789 910

2. адв. Тодор Петрелийски                         - 0878/597 046

3.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

4.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

5.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

 

21 ДЕКЕМВРИ - 27 ДЕКЕМВРИ2015 година

1. адв. Иван Тюхков                                               - 0895/364 842

2. адв. Костадин Шопов                             - 0898/767 991

3.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

4.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

 

28 ДЕКЕМВРИ - 31ДЕКЕМВРИ2015 година

1. адв. Роза Бацалова                                   - 0896/789 910

2. адв. Тодор Петрелийски                         - 0878/597 046

3.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

4.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

5.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

 

За район Петрич

Отговорник: адв. Петя Хантова: -/0745/20 669, 0898/629 958

 

01 ОКТОМВРИ – 04 ОКТОМВРИ 2015 година

1.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

2.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

3.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

4.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

5.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

6.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

7.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

8.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

 

05 ОКТОМВРИ – 11 ОКТОМВРИ 2015 година

1.      адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

2.      адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

3.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

4.      адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

5.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

6.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

7.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

8.      адв. Велина Банчева                              - 0889/995 057

9.      адв. Велина Пиргова                             - 0888/143 943

 

12 ОКТОМВРИ – 18 ОКТОМВРИ 2015 година

1.      адв. Велик Гогов                                               - 0888/786 611

2.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

3.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

4.      адв. Даниела Талева                              - 0888/302 474

5.      адв. Дафина Пецева                              - 0887/864 920

6.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

7.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

8.      адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

9.      адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

 

19 ОКТОМВРИ – 25 ОКТОМВРИ 2015 година

1.      адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

2.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

3.      адв. Маргарита Райчева                                    - 0898/622 821

4.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

5.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

6.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

7.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

8.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

 

26 ОКТОМВРИ – 01 НОЕМВРИ 2015 година

1.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

2.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

3.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

4.      адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

5.      адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

6.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

7.      адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

8.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

9.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

 

02 НОЕМВРИ – 08 НОЕМВРИ 2015 година

1.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

2.      адв. Велина Банчева                              - 0889/995 057

3.      адв. Велина Пиргова                             - 0888/143 943

4.      адв. Велик Гогов                                               - 0888/786 611

5.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

6.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

7.      адв. Даниела Талева                              - 0888/302 474

8.      адв. Дафина Пецева                              - 0887/864 920

9.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

 

09 НОЕМВРИ – 15 НОЕМВРИ 2015 година

1.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

2.      адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

3.      адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

4.      адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

5.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

6.      адв. Маргарита Райчева                                    - 0898/622 821

7.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

8.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

9.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

 

 16 ОКТОМВРИ – 22 НОЕМВРИ 2015 година

1.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

2.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

3.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

4.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

5.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

6.      адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

7.      адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

8.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

 

23 НОЕМВРИ – 29 НОЕМВРИ 2015 година

1.      адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

2.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

3.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

4.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

5.      адв. Велина Банчева                              - 0889/995 057

6.      адв. Велина Пиргова                             - 0888/143 943

7.      адв. Велик Гогов                                               - 0888/786 611

8.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

9.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

 

30 НОЕМВРИ – 06 ДЕКЕМВРИ 2015 година

1.      адв. Даниела Талева                              - 0888/302 474

2.      адв. Дафина Пецева                              - 0887/864 920

3.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

4.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

5.      адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

6.      адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

7.      адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

8.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

9.      адв. Маргарита Райчева                                    - 0898/622 821

 

07 ДЕКЕМВРИ – 13 ДЕКЕМВРИ 2015 година

1.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

2.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

3.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

4.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

5.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

6.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

7.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

8.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

 

14 ДЕКЕМВРИ – 20 ДЕКЕМВРИ 2015 година

1.      адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

2.      адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

3.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

4.      адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

5.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

6.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

7.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

8.      адв. Велина Банчева                              - 0889/995 057

9.      адв. Велина Пиргова                             - 0888/143 943

 

21    ДЕКЕМВРИ – 27 ДЕКЕМВРИ 2015 година

1.      адв. Велик Гогов                                               - 0888/786 611

2.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

3.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

4.      адв. Даниела Талева                              - 0888/302 474

5.      адв. Дафина Пецева                              - 0887/864 920

6.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

7.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

8.      адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

9.      адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

 

28    ДЕКЕМВРИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2015 година

1.      адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

2.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

3.      адв. Маргарита Райчева                                    - 0898/622 821

4.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

5.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

6.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

7.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

8.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

 

За район Разлог

01 ОКТОМВРИ – 04 ОКТОМВРИ 2015 година

1.адв. Анелия Хаджистоянова                              - 0885/088 737

2. адв. Тодор Кузманов                              - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

05 ОКТОМВРИ – 11 ОКТОМВРИ 2015 година

1. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                                  - 0877/514 651

 

12 ОКТОМВРИ – 18 ОКТОМВРИ 2015 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Тодор Кузманов                              - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

19 ОКТОМВРИ – 25 ОКТОМВРИ 2015 година

1. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                                  - 0877/514 651

 

26 ОКТОМВРИ – 01 НОЕМВРИ 2014 година

1.адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Тодор Кузманов                                           - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

02 НОЕМВРИ – 08 НОЕМВРИ 2015 година

1. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                                  - 0877/514 651

 

09 НОЕМВРИ – 15 НОЕМВРИ 2015 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Тодор Кузманов                              - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

16 НОЕМВРИ  –  22 НОЕМВРИ  2015 година

1. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                                  - 0877/514 651

 

23 НОЕМВРИ – 29 НОЕМВРИ 2015 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Тодор Кузманов                              - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

30 НОЕМВРИ – 06 ДЕКЕМВРИ 2015 година

1. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                                  - 0877/514 651

 

07 ДЕКЕМВРИ – 13 ДЕКЕМВРИ 2015 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Тодор Кузманов                                           - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

14 ДЕКЕМВРИ – 20 ДЕКЕМВРИ2015 година

1. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                                  - 0877/514 651

 

21 ДЕКЕМВРИ – 27 ДЕКЕМВРИ 2015 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Тодор Кузманов                              - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

28 ДЕКЕМВРИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2015 година

1. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

2.адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

3.адв. Славчо Попов                                  - 0877/514 651

 

За район Сандански:

Отговорник: адв. Елена Благоева Попова - /0746/ 3 11 75, 0888/201 923

 

01 ОКТОМВРИ - 04 ОКТОМВРИ 2015година

1.адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

4. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

 

05 ОКТОМВРИ - 11 ОКТОМВРИ 2015година

1. адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

            2. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

3.адв. Роза Орманлиева                              - 0888/226 146

4.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

6.адв. Янка Толькова                                  - 0898/565 553

 

12 ОКТОМВРИ - 18 ОКТОМВРИ 2015година

1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

4. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

 

19 ОКТОМВРИ - 25 ОКТОМВРИ 2015година

1.адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

            2. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

3.адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

4.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

6.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

  26 ОКТОМВРИ - 01 НОЕМВРИ 2015 година

1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

4. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

 

02 НОЕМВРИ - 08 НОЕМВРИ 2015година

1. адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

            2. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

3.адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

4.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

6.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

09 НОЕМВРИ - 15 НОЕМВРИ 2015година

1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

4. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

 

16 НОЕМВРИ - 22 НОЕМВРИ 2015година

1. адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

            2. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

3.адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

4.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

6.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

23 НОЕМВРИ - 29 НОЕМВРИ 2015година

1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

4. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

 

30 НОЕМВРИ - 06 ДЕКЕМВРИ 2015година

1. адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

            2. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

3.адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

4.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

6.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

07 ДЕКЕМВРИ - 13 ДЕКЕМВРИ 2015година

1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

4. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

 

14 ДЕКЕМВРИ - 20 ДЕКЕМВРИ 2015година

1. адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

            2. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

3.адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

4.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

6.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

21 ДЕКЕМВРИ - 27 ДЕКЕМВРИ 2015година

1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

4. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

 

28 ДЕКЕМВРИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2015година

1. адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

            2. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

3.адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

4.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

6.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

В залата влиза адвокат Емил Ядков.

По т. 5

       По т. 6

            Докладва адвокат Ядков, че във връзка с организация честването на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград одобрените и поръчани рекламни материали ще бъдат доставени до дни в офиса на колегията, а именно, книгата „100 години история на Благоевградска адвокатура”, както тефтерите и бутилките вино, специално подготвени за празника на колегията.

            Сочи, се че поканите за официалните гости са вече готови и следващите дни ще бъдат връчени.

            Докладва, че е проведена среща и с младшите адвокати практикуващи в град Благоевград, които ще бъдат ангажирани с техническото обезпечаване на празника. Предстои и одобряване на подредените снимки във фотоизложба, коята е подготвена от снимки на адвокати от Адвокатска колегия Благоевград взели участие в фотоконкурска „Свят в цвят”.

            Адвокат Ядков сочи, че на 09 октомври 2015 година от 10,00 часа в зала 6313 на Правно-исторически факултет ще се проведе среща-дискусия на тема: „Ролята на адвокатурата за справедливостта на процеса”, както и че от страна на Адвокатска колегия Благоевград и Адвокатско туристическо дружество ще бъде организирано незабравимо туристическо преживяване в Пирин платина и посещение на една от най-хубавата хижа в България, носеща името на големия поет Пейо Яворов.

 

            По т. 7

            Докладва се молба с вх. № 710/23.09.2015 година на Стефан Николов Кордев, с която моли Председателя на Адвокатската колегия Благоевград да му бъде заменен назначения от Адвокатски съвет Благоевград служебен защитник адвокат Рангел Бараков, тъй като не е доволен от начина по който е защитаван.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

РЕШЕНИЕ № 250

            ДА БЪДЕ проведен разговор с адвокат Рангел Бараков във връзка с така постъпилата молба от Стефан Николов Кордев с вх. № 710/23.09.2015 година.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 06.10.2015 година от 13,30 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

.