П Р О Т О К О Л № 23/06.10.2015 год.

Днес, 06.10.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Георги Чорбаджийски, Росица Иванчева, Иванка Кехайова, Петя Хантова и Светлана Радулова.

Не присъстват представители на Контролния съвет.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

2. Организация на семинара на 23.10.2015 година;

3. Решаване на въпроси свързани с организация честването на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград;

4. Разни.

 

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването й като адвокат, клетва положи ЗАГОРКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА.

-заявление с вх. № 742/02.10.2015 годинаот адвокат Мартин Боянов Кацарски, с молба да бъде отписан от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата. Адвокат Кацарски е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата и е върнал адвокатската си карта.

-Заявление с вх. № 795/30.09.2015 годинаот Мариета Костадинова Петлова-Бочукова за вписването й в регистъра на Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата, но в заявлението не е отбелязано дали иска да бъде вписана като адвокати или младши адвокат, което обстоятелство е важно с оглед преценката наличието на условията по чл. 6, ал. 3, във връзка с останалите предпоставки по чл. 5 и чл. 6 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания, Адвокатския съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 251

1.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Мартин Боянов Кацарски на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

2.ОТЛАГА разглеждане на заявление с вх. № 795/30.09.2015 година подадено от Мариета Костадинова Петлова-Бочукова за следващото заседание на Адвокатски съвет Благоевград.

ДА БЪДЕ уведомена, че следва да отбележи на заявлението за вписване в регистъра на Адвокатска колегия Благоевград дали иска да бъде вписана като адвокати или младши адвокат, което обстоятелство е важно с оглед преценката наличието на условията по чл. 6, ал. 3, във връзка с останалите предпоставки по чл. 5 и чл. 6 от Закона за адвокатурата.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

По т. 2

Докладва адвокат Чорбаджийски, чев изпълнение на програмата за провеждане на семинари и обучение за 2015 година на 23.10.2015 година ще се проведе семинар на тема „Практически въпроси по прилагането на ЗУЕС” с лектор доктор Стоян Ставру – адвокат от Софийска адвокатска колегия при следната програма:

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 252

ДА СЕ ПРОВЕДЕ семинарно обучениена 23.10.2015годинав залата на Адвокатска колегия Благоевград на адрес: Благоевград, ул. „Полковник Димов” № 1, ет. 3, при следната програма:

                09.30 – 11.00 ч.– „Особености при възникване на етажната собственост /етажна собственост преди въвеждане на сградата в експлоатация/. Жилищен комплекс от затворен тип – възникване, вписване и особености в управлението.

            11.00 – 11.15 ч. – почивка

            11.15 – 12.30 ч. – „Сдружение на етажните собственици – учредяване, правоспособност, прекратяване”.

            12.30 – 13.30 ч. – почивка

            13.30 – 14.30 ч. – „Бюджета на етажната собственост. Изваждане на етажен собственик – чл. 45 от Закона за собствеността”.

            14.30 – 14.45 ч. – почивка

            14.45 – 16.30 ч. – „Изпълнение и контрол върху решенията на органите на Европейския съюз”.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

По т. 3

Докладва адвокат Ядков, че във връзка с организация честването на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград одобрените и поръчани рекламни материали са доставени в офиса на колегията, а именно, книгата „100 години история на Благоевградска адвокатура”, чантите, химикалките, тефтерите и бутилките вино, специално подготвени за празника на колегията.

            Сочи, се че поканите за официалните гости са вече връчени.

Адвокат Ядков сочи, че на 08.10.2015 година ще бъде открита фотоизложбата „Свят в цвят”, и ще бъде представена книгата „100 години Благоевградска адвокатура”, а на 09 октомври 2015 година от 10,00 часа в зала 6313 на Правно-исторически факултет ще се проведе среща-дискусия на тема: „Ролята на адвокатурата за справедливостта на процеса”. От 17,00 часа в Драматичен театър „Никола Вапцаров” ще има празничен концерт, а от 20,00 часа – празнична вечеря за всички адвокати, членове на Адвокатска колегия Благоевград.        

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 16.10.2015 година от 13,30 часа

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

 

.