П Р О Т О К О Л № 24/16.10.2015 год.

Днес, 16.10.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Георги Чорбаджийски, Мария Прешелкова, Иванка Кехайова, Петя Хантова и Светлана Радулова.

Не присъстват представители на Контролния съвет.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Полагане на клетва от нововписани адвокати;

2.  Информация за събитията случили се в периода 06.10.2015 година – 16.10.2015 година;

3.  Вземане на решение по чл. 22, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата.

4.  Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

5.  Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

6.  Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;

7.  Организация на семинара на 23.10.2015 година и на 06.11.2015 година;

8.   Вземане на решение за честване на „Деня на адвоката”;

9.   Обсъждане на въпроси свързани с организация провеждането на Общото събрание на адвокатите през м. Януари 2016 година;

10. Разни.

 

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването им като адвокати, клетва положиха СОФИЯ КОСТАДИНОВА ВЪЛИНА, ВЕРКА ЛЮБЕНОВА ЛАЗАРОВА, ЛЮБОМИР МИТКОВ ГЕОРГИЕВ.

 

По т. 2

Докладва адвокат Ядков, че на 08-09.10.2015 година бе тържествено отбелязано навършването на 100 години от създаването на Адвокатска колегия Благоевград с провеждане на редица мероприятия.

      На 08.10.2015 година бе открита фотоизложба „Свят в цвят” в Съдебната палата на Окръжен съд – Благоевград, а от 17,30 ч. бе представена книгата „100 години Благоевградска адвокатурата” в залата на Адвокатска колегия Благоевград.

На 09.10.2015 година от 10,00 часа – 12,30 часа се проведе конференция в зала 6313 на Правно-историческия факултет на тема: „Ролята на адвокатурата за справедливостта на процеса”. Лектори на същата бяха Александър Цеков – доктор по Конституционно право и Весела Мирчева – преподавател в Правно-историческия факултет, Катя Бельова – Председател на Окръжен съд Благоевград, Надежда Шутова – Прокурор в Окръжна прокуратура Благоевград, и адвокат Любомир Денев – член на Висш адвокатски съвет. 

От 17,00 часа в Драматичен театър „Никола Вапцаров” бе отбелязано тържествено честването с членовете на Адвокатска колегия Благоевград с нашите гости.

Поканени да участват бяха представители на Депутати, Областен управител на град Благоевград, Община Благоевград, Съдилищата, Югозападен университет „Неофит Рилски”, както и представители на Адвокатските колегии от страната, представители на Адвокатска колегия Солун, Адвокатска колегия Бурса, Адвокатска колегия Македония, колеги адвокати, студенти и граждани.

Сочи, че с действията при провеждането на всички мероприятия, Адвокатския съвет доказа екипност, отговорност и експедитивност. За добрата организация на празника, безкористно се включиха и младите адвокати, които помагаха във всичко, чувстваше се тяхната полза и отговорност, което показва, че колегията има бъдеще.

Адвокат Ядков изразява огромната си благодарност към всички, които взеха участие в празника на Адвокатската колегия за усилията и отделеното време.   

В залата влиза адвокат Чорбаджийски.                                 

По т. 3

      

По т. 4

- Заявление вх. № 758/09.10.2015 г. – от адвокат РУМЕН ГЕОРГИЕВ ШАРЛАНДЖИЕВ за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора.

Адвокат Шарланджиев е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

- Заявление с вх. № 795/30.09.2015 годинаот МАРИЕТА КОСТАДИНОВА ПЕТЛОВА-БОЧУКОВА за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

- Заявление с вх. № 764/14.10.2015 годинаот ИВАНКА ИЛИЕВА СОЛАЧКА за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

- заявление с вх. № 902/11.12.2014 годинаот младши адвокат МАРТИН ХРИСТОВ БУСАРОВ за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите.

Адвокат Бусаров е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

- Молба вх. № 775/16.10.2015 година- от адвокат ГАЛЯ СТЕФАНОВА БАШЛИЕВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на телефонния номер за контакт.

Адвокат Башлиева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания, Адвокатския съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 253

1.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Румен Шарланджиев, който да се счита: град Гоце Делчев, ул. „Иван Вазов” № 8.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

2.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Мариета Костадинова Петлова-Бочукова, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 43Б, ет. 2.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

3.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Иванка Илиева Солачка, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Шишман” № 20.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

4.ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия Благоевград Мартин Христов Бусаров и на основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата, ВПИСВА същият в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград, считано от 15.10.2015 година.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

5.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в телефонния номер за контакт на адвокат Башлиева.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 5

1. В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 31 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 254

1.   По искане по НОХД № 646/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Хр. Стоянов;

2.  По искане по НЧХД № 125/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. И. Манова;

3.   По искане по НЧХД № 508/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Д. Чолакова;

4.  По искане по НОХД № 610/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. В. Пенелова;

5.  По искане по ДП № 314 ЗМ-79/2014 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Е. Станкова;

6.  По искане по НОХД № 1211/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв.Г. Мудев;

7.  По искане по ДП № 13/2015 г. по описа на РУ – Разлог – определя адв.С. Падарева;

8.  По искане по НОХД № 650/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Д. Михайлова;

9.  По искане по ЧНД № 506/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Л. Кацарова;

10.  По искане по НОХД № 702/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. В. Коцева;

11.  По искане по ДП № 299/2015 г. по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адв. А. Маринова;

12.  По искане по НОХД № 605/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Д. Андонов;

13. По искане по НОХД № 606/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Р. Орманлиева;

14.  По искане по ДП № 390/2015 г. по описа на РУ – Разлог – определя адв.Р. Зотева;

15. По искане по ДП № 15/2015 г. по описа на Окръжна следствена служба – определя адв.Кр. Дуков;

16. По искане по НОХД № 1197/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Л. Картулев;

17. По искане по ДП № 331 ЗМ-275/2015 г. по описа на РУ – Разлог – определя адв.Т. Лазарова;

18.  По искане по ДП № 235/2015 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Б. Ангелова-Стоянова;

19.  По искане по ЧНД № 934/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. С. Божинов;

20. По искане по Гр.д № 759/2015 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. И. Кехайова;

21.  По искане по НОХД № 520/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. И. Димитров;

22. По искане по НОХД № 435/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Н. Полежанов;

23. По искане по НОХД № 1384/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Е. Равначка;

24.  По искане по НОХД № 1807/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Т. Бойкова;

25.  По искане по гр.д. № 91/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. В. Никова;

26.  По искане по гр.д. № 549/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. З. Събева;

27. По искане по НОХД № 526/2015 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. М. Икономова;

28. По искане по ДП № 3794 ЗМ-137/2015 г. по описа на РУ – Банско – определя адв. М. Клечерова;

29.  По искане по гр.д .№ 27/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Т. Кузманов;

30. По искане по ДП № 1899 ЗМ-574/2015 г. по описа на 01 РУ – МВР – Благоевград – определя адв. М. Георгиева.

31. По искане по НОХД № 1641/2015 година по описа на РС – Благоевград – адв. Галина Савова.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

2. Заверява 47 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 24.09.2015 г. – 16.10.2015 година.

    Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

3.Докладва адвокат Ядков, че от страна на Национално бюро за правна помощ са изпратени списъци на вписаните и заличените от Националния регистър за правна помощ адвокати, приети с решение от заседание на Национално бюро за правна помощ проведено на 30.09.2015 година.

В тази връзка на нововписаните адвокати, следва да започне разпределяне на служебни защити, съгласно списъци за разпределяне на постъпилите искания за определяне на служебни защитници и особени представители.

 

По т. 6

Докладва адвокат Иванка Кехайова

       По т. 7

Докладва адвокат Георги Чорбаджийски, чев изпълнение на програмата за провеждане на семинари и обучение за 2015 година на 23.10.2015 година ще се проведе семинар на тема „Практически въпроси по прилагането на ЗУЕС” с лектор Стоян Ставру. В тази връзка на всички адвокати - членове на Адвокатска колегия Благоевград, бяха изпратени съобщения по електронните пощи.

Сочи, че съгласно програмата за провеждане на семинари и обучение за 2015 година на 06.11.2015 година следва да се проведе семинар на тема: „Прилагане на правото на ЕС в България - анализ на практиката на българските съдилища относно предложение на принципите на върховенство, непосредствена приложимост, директен ефект", "Дела по ЗОДОВ”, но се чака потвърждение от лектора на семинара.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 261

ДА СЕ ПРОВЕДЕ семинарно обучениена 06.11.2015година в залата на Адвокатска колегия Благоевград на тема: „Прилагане на правото на ЕС в България - анализ на практиката на българските съдилища относно предложение на принципите на върховенство, непосредствена приложимост, директен ефект", "Дела по ЗОДОВ”.

Решението е взето с 7 гласа „за”.          

По т. 8

Докладва адвокат Емил Ядков, че предстои честване на празника 22 ноември „Деня на адвоката”. В тази връзка от страна на Адвокатска колегия Кюстендил по електронна поща е изпратена оферта с преференциални цени за хотелско настаняване в парк-хотел „Кюстендил” за периода 20-21.11.2015 година с включени нощувка, закуска и вечеря.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

РЕШЕНИЕ № 262

            ДА БЪДЕ организирано честване на деня 22-ноември „Деня на адвоката” по оферта изпратена от Адвокатска колегия Кюстендил.

            ДА БЪДАТ уведомени членовете на Адвокатска колегия Благоевград за условията в офертата, чрез изпращане на покана до всички по електронните пощи, както следва:

Наближава професионалния ни празник – Деня на адвоката, който ще бъде отбелязан тържествено съвместно с Адвокатска колегия – Кюстендил на 20.11.2015 година – петък, в новоткрития Парк-хотел „Кюстендил”, в подножието на планина Осогово и лесопарк „Хисарлъка”

При следните условия:

Настаняване в двойна стая – 48 лева

Настаняване в единична стая – 60 лева.

Цените са пакетни и включат нощувка със закуска, празнична вечеря, ползване на сауна, парна баня, джакузи, външен минерален басейн, високоскоростен интернет, паркинг и туристически данък, туристическа застраховка и ДДС.

Моля, желаещите да ЗАЯВЯТ присъствието си и ЗАПЛАТЯТ изцяло пакетната цена в срок до 30.10.2015 г. /петък/ в офиса на колегията.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

По т. 9

Докладва Председателя на Адвокатски съвет Благоевград за определяне на дневния ред за провеждане на редовното Общо събрание на Адвокатска колегия Благоевград, както и избор на членове – основни и резервни на Избирателната комисия. Съгласно чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата съставът на Избирателната комисия се състои от Председател, двама членове и трима резервни членове и същите трябва да подготват провеждането на изборите, включително книжата, правилата за дайствие на самата Избирателна.

Докладва, че предстои и изпращане на покана за провеждане на Редовно общо събрание на адвокатите, вписани в Адвокатска колегия Благоевград с уточнен дневен ред за публикуване в Държавен вестник

 

По т. 10

1.    Докладва адвокат Емил Ядков, че с оглед въвеждането на електронното правосъдие в Република България и подготовката на българската адвокатура за това, Висш адвокатски съвет е взел решение за закупуване на преференциални условия на електронен подпис /КЕП/ от желаещите адвокати.

От Висш адвокатски съвет настояват за максимална експедитивност за заявяване на желание за закупуване на КЕП от желаещите адвокати, разходите за което следва да бъдат предвидени в бюджета на Висш адвокатски съвет за 2016 година.

В тази връзка членовете на Адвокатска колегия Благоевград са уведомени на електронните си пощи, че в срок до 22.10.2015 година следва да заяват в офиса на колегията желанието си за придобиване на електронен подпис.

 

2.    Докладва адвокат Ядков, че за десет месеца дарителският фонд за подпомагане на адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград работи, при което възникнаха няколко проблема, които не са уредени във времените правила за дарителска дейност.

            В тази връзка Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 263

            ВЪЗЛАГА на адвокат Елена Попова да подготви вариант за допълнение на временните правила за дарителска дейност.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 30.10.2015 година от 13,30 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

.