П Р О Т О К О Л № 25/30.10.2015 год.

Днес, 30.10.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Мария Прешелкова, Иванка Кехайова, Петя Хантова и Светлана Радулова.

Присъстват представители на Контролния съвет, адвокат Михаил Андреев – Председател на Контролния съвет и адвокат Татяна Лазарова-Цанева – член на Контролния съвет.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

2.      Отчет за изпълнението на бюджета на Адвокатската колегия и на бюджета на правната помощ за III-то тримесечие на 2015 година;

3.      Отчет на постъпилите искания и осъществените защити по Закона за правната помощ през III – то тримесечие на 2015 година;

4.      Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

5.      Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;

6.      Разглеждане на методическите указания за дисциплинарното производство, приети от Висш дисциплинарен съд;

7.      Определяне на ред и начини за провеждане на инвентаризация на имуществото на Адвокатска колегия Благоевград и избор на комисия за извършване на инвентаризация;

8.      Вземане на решение по т. 3 от Дневния ред на заседанието от 16.10.2015 година;

9.      Разглеждане на проект за изменение и допълнение на временните правила за дарителска дейност на Дарителски фонд за подпомагане на адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград;

10.  Организация на семинара на 06.11.2015 година и на честването на „Деня на адвоката” на 20.11.2015 година;

11.  Разглеждане на постъпила оферта с вх. № 796/26.10.2015 година от Алианц Банк България АД;

12.  Разглеждане на постъпило предложение с вх. № 785/20.10.2015 година от Дарителски фонд за подпомагане на адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград;

13.  Разни.

 

По т. 1

1.      Заявление с вх. № 777/19.10.2015 годинаот ИВАН ВЪЛЧАНОВ ВАНЧЕВ за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

 Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

2. Заявление вх. № 787/21.10.2015 годинаот младши адвокат СТРАХИЛ НИКОЛОВ ГОШЕВ за отразяване в регистъра на младшите адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора.

Младши адвокат Гошев е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

3. Заявление с вх. № 799/28.10.2015 годинаот адвокат КОЦА ПЕТКОВА ХРИСТОВА, с молба да бъде отписана от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата. Адвокат Христова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 264

1. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ИВАН ВЪЛЧАНОВ ВАНЧЕВ, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Брегалница” № 2.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

2. ВПИСВА в регистъра на младшите адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на младши адвокат СТРАХИЛ НИКОЛОВ ГОШЕВ, който да се счита: гр. Благоевград, ж.к. „Еленово”, бл. 9, вх. А, ет. 2, ап. 6. 

Решението е взето с 6 гласа „за”.

3.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград КОЦА ПЕТКОВА ХРИСТОВА на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 01.11.2015 година.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

     По т. 2

            Докладва Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на Адвокатската колегия. Сочи, че събираемостта, към момента е добра, както и че към момента не е налице преразход в разходната част на бюджетите.

            След изслушване отчета на Секретаря на Адвокатския съвет Благоевград за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2015 година и след обсъждане на същия, Адвокатският съвет и Контролния съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 265

             ОДОБРЯВА направените разходи от Адвокатски съвет Благоевград по изпълнение на бюджета на Адвокатска колегия и бюджета на Правната помощ за трето тримесечие на 2015 година, катоПРИЕМА отчета на Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград за изпълнение на бюджета на Адвокатската колегия Благоевград, както и отчета на Секретаря за изпълнението на бюджета на Правната помощ за трето тримесечие на 2015 година.

     Решението е взето с 6 гласа "за".

По т. 3

       Докладва Заместник-председателя на Адвокатски съвет Благоевград адвокат Елена Поповаза изпълнението на правната помощ за трето тримесечие на 2015 година, като представя отчет в писмен вид, сочещ броя на постъпилите искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ и процесуално представителство по граждански дела, както и разпределението им по отделни райони и адвокати.

            Сочи, се че е налице леко завишаване на броя на исканията спрямо трето тримесечие на 2014 година от органите на съда и досъдебното производство за определяне на адвокати за осъществяване на безплатна правна помощ, както и за назначаване на особени представители.

            След изслушване и обсъждане доклада на Заместник-председателя, Адвокатски съвет и Контролен съвет взеха следното          

 

РЕШЕНИЕ № 266

            ПРИЕМАТ ОТЧЕТА на Заместник-председателя на Адвокатски съвет за изпълнение на правната помощ в Адвокатска колегия Благоевград за трето тримесечие на 2015 година.

            Решението е взето с 6  гласа „за”.

 

По т. 4

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 22 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 267

1.      По искане по ДП № 314 ЗМ-589/2014 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Н. Кехайова;

2.      По искане по ДП № 54/2015 г. по описа на ОД – МВР – Благоевград – определя адв. М. Тунтева;

3.      По искане по гр.д. № 1503/2015 г. по описа на РС – Благоевград – да се изпрати сигнал до Национално бюро за правна помощ, за това че на 21.10.2015 година в Адвокатски съвет Благоевград постъпи искане с вх. № 1685/21.10.2015 година от Атанас Иванов – съдия в Районен съд Благоевград по гр.д. № 1503/2015 година по описа на Районен съд Благоевград за определяне на особен представител на ответника Ася Пламенова Джолева по реда на чл. 47, ал. 6 от ГПК.

Искането е придружено с Определение № 8063/20.10.2015 година имащо характер на акт по чл. 25, ал. 3 от Закона за правната помощ.

Съгласно утвърдената организация на правната помощ от Адвокатски съвет Благоевград по чл. 89, т. 15 от Закона за адвокатурата, съобщено надлежно и своевременно на същия съдия, искането бе разпределено на Заместник-председателя на Адвокатски съвет Благоевград за предварителна преценка за приложението на чл. 18, т. 4 от Закона за правната помощ и Наръчника за предоставяне на правна помощ в съдилищата, утвърден от Национално бюро за правна помощ. Междувременно отговарящият за правната помощ служител в Адвокатска колегия Благоевград му бе възложено от Председателя извършване на устна стравка в деловодството на Районен съд Благоевград за обстоятелството дали има внесено възнаграждение за особения представител. По изричното разпореждане на съдия Иванов, устна информация по въпроса за внесеното възнаграждение не бе предоставена на Адвокатски съвет.

Въз основа на тези действия искането по гр.д. № 1503/2015 година по описа на Районен съд Благоевград бе внесено за разглеждане на заседание на Адвокатски съвет Благоевград на 30.10.2015 година. При разглеждането му е контастирано, че към него не е приложен документ за внесено възнаграждение за особения представител, съгласно глава XIV, т. 4 от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ”, публикуван в „Адвокатски преглед” № 7/2015 година. Констатирано е, че в искането по гр.д. № 1503/2015 година не е посочена цената на иска, което не позволява да се прецени дали определеното възнаграждение от съда в размер на 300,00 лева отговаря на изискванията на Наредба № 1/2004 година на Висш адвокатски съвет. Въз основа на тези констатации, Адвокатски съвет Благоевград отказва да определи особен представител по допусната правна попомщ на ответника Ася Пламенова Джолева по гр.д. № 1503/2015 година по описа на Районен съд Благоевград.

Освен това, искането е изпратено до Адвокатски съвет Благоевград в противоречие със заповед № 218 на Административният ръководител на Районен съд Благоевград.

4. По искане по ЧНД № 785/2015 г. по описа на РС – Сандански – да се изпрати писмо на Районен съд Сандански, че в Адвокатска колегия - Благоевград е постъпило искане от Районен съд – Сандански по ЧНД № 785/2015година за определяне на адвокат, който да осъществи правната помощ на лицето ВАЛЕНТИН ЗОЕВ ИВАНОВ, без да са изпълнени изискванията на Раздел V от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 годинана Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”, а именно – липсва декларация от осъденото лице, че желае служебен защитник.

В тази връзка и в изпълнение на задължителните указания на Национално бюро за правна помощ в горепосочения наръчник, да бъде уведомен Районен съд Сандански, че следва да се представидекларация, подписана от осъденото лице, че желае да бъде защитавано от служебен защитник. 

В тази връзка да бъде изпратено уведомление до Районен съд Сандански, че след представяне на декларация, Адавокатски съвет - Благоевград веднага ще определи служебен защитник.

5.      По искане по ДП № 1899 ЗМ-520/2015 г. по описа на 01 РУ – МВР – Благоевград – определя адв. А. Велянова;

6.      По искане по ДП № 314 ЗМ-459/2015 г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. М. Чаракчиев;

7.      По искане по НОХД № 549/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Н. Стойчева;

8.      По искане по НОХД № 595/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. М. Говедарева;

9.      По искане по гр.д. № 964/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. З. Събева;

10.  По искане по НОХД № 565/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Р. Недин;

11.  По искане по ДП № 314 ЗМ-425/2015 г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. Т. Гунчев;

12.  По искане по НОХД № 727/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Б. Ангелова;

13.  По искане по ЧНД № 1951/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Р. Бараков;

14.  По искане по НОХД № 515/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Н. Захариева;

15.  По искане по НОХД № 614/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Р. Кацарска;

16.  По искане по ДП № 314 ЗМ-560/2015 г.по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. М. Кондова;

17.  По искане по ЧНД № 2029/2015 г. по описа на РС – Благоевград – да се изпрати писмо на Районен съд Благоевград, че в Адвокатска колегия - Благоевград е постъпило искане от Районен съд – Благоевград по ЧНД № 2029/2015 година за определяне на адвокат, който да осъществи правната помощ на лицето АНТОН АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ, без да са изпълнени изискванията на Раздел V от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 година на Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”, а именно – липсва декларация от осъденото лице, че желае служебен защитник.

В тази връзка и в изпълнение на задължителните указания на Национално бюро за правна помощ в горепосочения наръчник, да бъде уведомен Районен съд Благоевград, че следва да се представи декларация, подписана от осъденото лице, че желае да бъде защитавано от служебен защитник. В тази връзка да бъде изпратено уведомление до Районен съд Благоевград, че след представяне на декларация, Адавокатски съвет - Благоевград веднага ще определи служебен защитник.

18.  По искане по НОХД № 1669/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Р. Григорова;

19.  По искане по ДП № 5071/2013 г. по описа на ОД – МВР – Благоевград – определя адв. Я. Пандева;

20.  По искане по ДП № 314 ЗМ-645/2015 г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. П. Йовчев;

21.  По искане по НОХД № 532/2015 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. И. Зойков;

22.  По искане по гр.д. № 1616/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Ж. Андонова;

2.Заверява 55 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 16.10.2015 г. – 30.10.2015 г.

По т. 5

 

По т. 6

Докладва адвокат Ядков, че от страна на Висш адвокатски съвет по молба на Висш дисциплинарен съд са изпратени методически указания и образци на документи за провеждане на първоинстанционни дисциплинарни производства по Закона за адвокатурата, приети на заседанието на Висшия дисциплинарен съд на 02.10.2015 година. Същите имат за цел да се улесни, уеднакви и подобри работата на Дисциплинарните съдилища в адвокатските колегии на страната. Сочи, че между образците на документи има и книжа, които засягат работата на Адвокатските съвети, които следва да бъдат утвърдени.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 273

УТВЪРЖДАВА образците „ВИДОВЕ КНИГИ”, които се водят при Дисциплинарния съд на Адвокатска колегия Благоевград, така както са предложени от Висш Дисциплинарен съд, както следва:

1.Дневник на делата за ..... година;

2.Азбучник;

3.Срочна книга за ..... година;

4.Книга за предаване/приемане в архив на делата;

5.Архивна книга;

6.Книга за входяща и изходяща кореспонденция на Дисциплинарен съд;

7.Печати-входяща изходяща кореспонденция

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 7

Във връзка с провеждане на годишната инвентаризация на активите в Адвокатска колегия Благоевград и след проведено обсъждане, Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 274

ОПРЕДЕЛЯ КОМИСИЯ, която да извърши пълна годишна инвентаризация за срок от 1 /един/ месец, считано от 02.11.2015 година в Адвокатска колегия Благоевград в състав:

1.      Адвокат Светлана Радулова– Председател на комисията;

2.      Адвокат Росица Иванчева-Паскова;

3.      Адвокат Михаил Андреев

Доклада на комисията да бъде разгледан на заседанието на Адвокатски съвет Благоевград на 04.12.2015 година.

Решението е взето със 6 гласа „за”.

      По т. 8

    

            По т. 9

            1.Докладва адвокат Ядков, който сочи, че с решение № 263/16.10.2015 година е възложено на адвокат Елена Попова да подготви вариант за допълнение на „Временните правила за организацията и дейността дарителска дейност на Дарителски фонд за подпомагане на адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград”.

            В тази връзка предложението на адвокат Елена Попова е да бъде добавена нова алинея 6 на чл. 8.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 276

            ДА БЪДЕ въведена нова алинея 6 на чл. 8, а именно: „Отказите за предоставяне на помощи на Управителния съвет на Дарителския фонд за подпомагане на адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград подлежат на обжалване в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването му пред Адвокатски съвет Благоевград, чието решение е окончателно”.

            Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

            2.Докладва адвокат Ядков, че с решение № 20 от 24.01.2015 година Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, прие и одобри „Временни правила за организация и дейността на дарителски фонд за подпомагане на адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград”.

            Сочи, че за тези десет месеца, в които Дарителският фонд работи, възникнаха проблеми, които не са уредени във „Временните правила за дарителска дейност”.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 277

ДА БЪДЕ уведомен Управителния съвет на Дарителския фонд за подпомагане на адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград, че в срок до 12.11.2015 година, могат да направят предложения за промени в утвърдените „Временни правила за организацията и дейността на дарителски фонд за подпомагане на адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград”, които да бъдат разгледани от Адвокатски съвет в заседанието му на 12.11.2015 година и впоследствие да бъдат предложени и гласувани от Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

            Решението е взето с 6 гласа „за”.

            По т. 10

Докладва адвокат Георги Чорбаджийски, чев изпълнение на програмата за провеждане на семинари и обучение за 2015 година на 06.11.2015 година ще се проведе семинар на тема Прилагане на правото на ЕС в Българияи „Дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди“ с лектор Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд при следната програма:

            09.30 – 11.00 ч.Прилагане на правото на ЕС в България – анализ на практиката на българскитесъдилищаотносно приложение на принципите на върховенство, непосредственаприложимост, директенефект.

·         Производства по преюдициални запитвания по чл. 267 от ДСЕС

·         Предпоставки за допустимост на процедурата

·         Правни последици на решението на СЕС

            11.00 – 11.15 ч. – почивка

            11.15 – 12.30 ч.Прилагане на правото на ЕС в България – анализ на практиката на българскитесъдилищаотносно приложение на принципите на върховенство, непосредственаприложимост, директенефект.

·         Производства по преюдициални запитвания по чл. 267 от ДСЕС

·         Предпоставки за допустимост на процедурата

·         Правни последици на решението на СЕС

(продължение)

            12.30 – 13.30 ч. – почивка

            13.30 – 14.30 ч.Дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

·         Проблеми в съдебната практика по допустимостта и основателността на исковете.

            14.30 – 14.45 ч. – почивка

            14.45 – 16.30 ч. – Дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

·         Проблеми в съдебната практика по допустимостта и основателността на исковете.

(продължение)

Дискусия

 

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 278

ДА СЕ ПРОВЕДЕ семинарно обучениена 06.11.2015 година в залата на Адвокатска колегия Благоевград на тема: „Прилагане на правото на ЕС в България - анализ на практиката на българските съдилища относно предложение на принципите на върховенство, непосредствена приложимост, директен ефект", "Дела по ЗОДОВ”.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

            По т. 11

            Докладва адвокат Емил Ядков, че от страна на „Алианц Банк България” АД в офиса на Адвокатска колегия Благоевград е постъпила специална оферта за финансиране на адвокати, съдебни изпълнители и нотариуси. В същата се представят промоционални условия за банково обслужване /финансиране/ на физически лица, както и че посочените в настоящата оферта параметри по продукти са индикативни и подлежат на промяна на база резултата от извършената кредитна оценка на клиента.

            След запознаване и обсъждане на настоящата оферта, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 279

            ПРИЕМА за информация и сведение предложената от „Алианц Банк България” АД специална оферта за финансиране на адвокати, съдебни изпълнители и нотариуси.

            Решението е взето с 6 гласа „за”.

            По т. 12

            Докладва адвокат Ядков, че от страна на Председателя на Дарителския фонд за подпомагане на адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград е постъпило предложение, с което в изплънение на Решение № 12/14.10.2015 година, предлага на Адвокатски съвет Благоевград, да предостави на Дарителски фонд, фотографиите от конкурса „Свят в цвят” с цел същите да бъдат разпродадени и да бъдат събрани допълнителни средства за Дарителски фонд.

            Сочи се още, че Управителния съвет на Дарителският фонд е на мнение, че организирането на благотворителна инициатива, на която да бъдат разпродадени фотографиите от конкурса „Свят в цвят” е подходящ начин да се наберат допълнителни средства за Дарителски фонд.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

РЕШЕНИЕ № 280

            ДА БЪДАТ предоставени фотографиите от конкурса „Свят в цвят”, с цел същите да бъдат разпродадени и да бъдат събрани допълнителни средства за Дарителския фонд.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 13

            1. Докладва адвокат Емил Ядков, че в Адвокатска колегия Благоевград са получени 200 броя от списание „Адвокатски преглед”, книжка № 7/2015 година. От тях Адвокатски съвет Благоевград е предоставил на Окръжен съд Благоевград 27 броя, Районен съд Благоевград 15 броя, Окръжна прокуратура Благоевград 15 броя, Районна прокуратура 14 броя – общо 71 броя. Тези списания бяха предоставени от количеството, което бе изпратено за предоставяне на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

            В тази връзка адвокат Емил Ядков сочи, че са ни необходими 62 броя за предоставяне на съдиите и прокурорите в районните съдилища и районните прокуратури в град Петрич, град Сандански, град Гоце Делчев и град Разлог, както и 71 броя от списанието, които вече бяха предадени на съдиите и прокурорите практикуващи в Благоевград, а същевременно с тях бе намалено количеството от списанието, което да се предостави на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград или общо са необходими още 132 броя.

            Необходимия брой от списание „Адвокатски преглед”, книжка № 7/2015 година вече е заявено на Висш адвокатски съвет с писмо изх. № 680/29.10.2015 година.

            2.Докладва адвокат Емил Ядков, че следващото заседание на Адвокатски съвет Благоевград следва да бъда разширено. На същото трябва да присъстват членовете на Дисциплинарния съд и Контролния съвет, тъй като предстои определяне на дневния ред на Общото събрание на адвокатите от страната, както и избор на членове на Избирателна комисия за провеждане на изборите през месец януари на 2016 година.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 12.11.2015 година от 13,30 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

 

.