П Р О Т О К О Л № 26/12.11.2015 год.

Днес, 12.11.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Мария Прешелкова, Иванка Кехайова, Петя Хантова, Росица Иванчева-Паскова, Георги Чорбаджийски и Светлана Радулова.

Присъстват представители на Контролния съвет, адвокат Михаил Андреев – Председател на Контролния съвет и адвокат Татяна Лазарова-Цанева – член на Контролния съвет. От Дисциплинарен съд – Василка Христова, Албена Златкова, Димитрина Маркова, Диана Табутова, Петър Петров, Мария Икономова, Росица Зотева-Коцакова.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

 

1.    Полагане на клетва от нововписани адвокати;

2.    Приемане на проект за изменение на „Временни правила за организация и дейността на Дарителски фонд за подпомагане на адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград”;

3.    Приемане на Дневния ред и условията за провеждане на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград на 30-31.01.2016 година;

3.1. Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград да се проведе на 30-31.01.2016 година, съгласно чл. 81, ал. 1 от Закона за адвокатурата, от 09,00 часа в залата на Адвокатска колегия Благоевград на адрес: град Благоевград, ул. „Полковник Димов” № 1, етаж 3;

3.2.Общото събрание да се проведе при следния дневен ред:

3.2.1. Отчети на Председателя и Секретаря на Адвокатския съвет за дейността на Адвокатския съвет през 2015 година, проект за решение – приема отчетите на Председателя и на Секретаря на Адвокатски съвет за дейността на Адвокатския съвет през 2015 година;

3.2.2.Доклад на Контролния съвет; проект за решение – приема доклада на Председателя на Контролния съвет;

3.2.3.Отчет на Дисциплинарния съд; проект за решение – приема отчета на Председателя на Дисициплинарен съд;

3.2.4.Отчет на Председателя на Управителния съвет на Дарителския фонд за подпомагане на адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград – приема отчета на Председателя на Управителния съвет;

3.2.5.Обсъждане и приемане на бюджет на Адвокатска колегия Благоевград за 2016 година; проект за решение – приема бюджета на Адвокатска колегия Благоевград за 2016 година;

3.2.6.Обсъждане и приемане на изменения във Временните правила за организацията и дейността на Дарителския фонд за подпомагане на адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград;

3.2.7.Обсъждане и приемане на бюджет на Управителния съвет на Дарителския фонд за подпомагане на адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград за 2016 година; проект за решение – приема бюджета на Управителния фонд за подпомагане на адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград за 2016 година;

3.2.8.Избор на членове на Управителния съвет на Дарителския фонд за подпомагане на адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград;

3.2.9.Вземане на решение за определяне броя на членовете на адвокатския съвет, дисциплинарния съд и контролния съвет;

3.2.10.Избор на председател на адвокатския съвет, на членовете на адвокатския съвет, на членовете на контролния съвет, на председател на дисциплинарния съд и на членовете на дисциплинарния съд;

3.2.11.Избор на делегати за Общо събрание на адвокатите в страната;

3.2.12.Разни.

4.        Избиране на членове на избирателната комисия за провеждане на избор на органи на адвокатската колегия, съгласно чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата;

5.        Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

6.        Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

7.        Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;

8.        Финансови въпроси;

8.1.Обсъждане на въпроса за издаване на отделна книга от докладите от Конференцията на 09.10.2015 година;

8.2.Обсъждане на въпроса за рекламните материали за 2016 година;

8.3.Формиране на комисия за формиране на новия бюджет за 2016 година;

9.     Организация на семинара на 11.12.2015 година;

10.    Разни.

 

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването им като адвокати, клетва положиха ИВАНКА ИЛИЕВА СОЛАЧКА И МАРИЕТА КОСТАДИНОВА ПЕТЛОВА-БОЧУКОВА.

 

По т. 2

Докладва адвокат Ядков, че на предходното заседание на Адвокатски съвет Благоевград с решение № 276/30.10.2015 година е въведена нова алинея 6 на чл. 8, а именно: „Отказите за отпускане на помощи на Управителния съвет на Дарителския фонд за подпомагане на адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград подлежат на обжалване в 7/седем/ - дневен срок от съобщаването му пред Адвокатски съвет Благоевград, който се произнася с решение, което е окончателно”.

Сочи, че това решение е по повод на постановените откази от страна на Дарителския фонд по заяления подадени от адвокати за отпускане на финансова помощ, които откази не могат да бъдат преглеждани.

В тази връзка с писмо изх. № 690/02.11.2015 година Управителния съвет на Дарителския фонд за подпомагане на адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград е уведомен за решение № 277/30.10.2015 година, с което в срок до 12.11.2015 година, могат да направят предложения за промени в утвърдените „Временни правила за организацията и дейността на дарителския фонд за подпомагане на адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград”, които да бъдат предложени и гласувани от Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

С писмо вх. № 830/10.11.2015 година, Адвокатския съвет е уведомен, че на свое заседание на 06.11.2015 година, Управителния съвет на Дарителски фонд е приел „Проект за изменение и допълнение на временни правила за организацията и дейността на дарителски фонд за подпомагане на адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград”.

 Измененията предложени от Управителния съвет на Дарителски фонд са в чл. 4, чл. 8, ал. 1, чл. 10, ал. 1, чл. 11, ал. 2, ал. 4, ал. 5, добавя се нова ал. 6, ал. 7, ал. 8, ал. 9, ал. 10, в чл. 12, ал. 2.

Първото предложение е за изменение в чл. 4, а именно:

Чл. 4 гласи:

Паричните средства могат да се набират от:

-дарения от частни лица;

-дарения от юридически лица със стопанска и с нестопанска цел;

-приходи от организиране на благотворителни инициативи;

-други приходи.

 

Предложението на Управителния фонд е следното:

Чл. 4. Паричните средства могат да се набират от:

-част от членския внос, който се заплаща ежемесечно от адвокатите, членове на Адвокатска колегия Благоевград, като размера се определя всяка година от Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград;

-дарения на имущества и парични средства от български и чуждестранни физически и юридически лица;

-завещания на имущества и парични средства от български и чуждестранни физически лица;

-приходи от организиране на благотворителни инициативи;

-други приходи.

След станалите разисквания бе направено предложение изразът „определя всяка година” да бъде заменен с „изменя” в първата подточка на чл. 4.

Във връзка с горното Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд взеха следното

РЕШЕНИЕ № 281

ДА БЪДЕ предложен за гласуване на Общото събрение на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, следните промени в чл. 4, а именно:

„Чл. 4.Паричните средства могат да се набират от:

-част от членския внос, който се заплаща ежемесечно от адвокатите, членове на Адвокатска колегия Благоевград, като размера се изменя от Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград;

-дарения на имущества и парични средства от български и чуждестранни физически и юридически лица;

-завещания на имущества и парични средства от български и чуждестранни физически лица;

-приходи от организиране на благотворителни инициативи;

-други приходи.”

Решението е взето с 17 гласа „за”.

Второто предложение е за изменение в чл. 8, а именно:

Чл. 8 гласи:

Чл. 8. Управителния съвет се свиква на заседание от Председателя му най-малко веднъж на три месеца или по инициатива на 1/3 от членовете му.

Предложението на Управителния съвет е следното:

Чл. 8. Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя му или по инициатива на 1/3 от членовете му.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд взеха следното

РЕШЕНИЕ № 282

ДА БЪДЕ предложен за гласуване на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, следната промяна в чл. 8, а именно:

„Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя му или по инициатива на 1/3 от членовете му.”

Решението е взето с 17 гласа „за”.

Третото предложение е за изменение в чл. 10, ал. 1, а именно:

Чл. 10, ал. 1 гласи:

Чл. 10, ал. 1. За постигане целите на фонда, паричните дарения за адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград, постъпват в дарителски кутии или по набирателна сметка, открита на името на Адвокатска колегия Благоевград за нуждите на фонда, като събраната сума се отчита и отразява в протокол, подписан от Управителния съвет на всеки три месеца.

Предложението на Управителния съвет е следното:

„Чл. 10, ал. 1. За постигане целите на фонда, паричните дарения за адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград, постъпват в дарителски кутии или по набирателна сметка, открита на името на Адвокатска колегия – Благоевград за нуждите на фонда, а в случай на проведени благотворителни мероприятия, събраните средства, се отчитат и отразяват в протокол, подписан от Управителния съвет. Когато има постъпили средства в Дарителски кутии, същите се отварят на всеки три месеца, събраните в тях суми се описват в протокол, който се подписва от Управителния съвет.”

След станалите разисквания бе направено предложение изразът „Когато има постъпили средства” да бъде премахнат.

Във връзка с горното Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд взеха следното

РЕШЕНИЕ № 283

ДА БЪДЕ предложен за гласуване на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, следната промяна в чл. 10, ал. 1, а именно:

„Чл. 10, ал. 1. За постигане целите на фонда, паричните дарения за адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград, постъпват в дарителски кутии или по набирателна сметка, открита на името на Адвокатска колегия – Благоевград за нуждите на фонда, а в случай на проведени благотворителни мероприятия, събраните средства, се отчитат и отразяват в протокол, подписан от Управителния съвет. Дарителските кутии, се отварят на всеки три месеца, като събраните в тях суми се описват в протокол, който се подписва от Управителния съвет.”

Решението е взето с 17 гласа „за”.

Следващото предложение е за изменение в чл. 11, ал. 2, ал. 4, ал. 5, нова ал. 6, ал. 7, ал. 8, ал. 9, ал. 10.

Чл. 11, ал. 2 гласи:

Заявленията се входират в офиса на фонда и се предават на Председателя на Управителния съвет. Същият ги внася за разглеждане от Управителния съвет, който взема решение на свое редовно заседание за начина на разходване на средствата в деня на отваряне на дарителските кутии и събраните суми по дарителската сметка за отчетния тримесечен период.

Предложението на Управителния съвет е следното:

„Чл. 11, ал. 2 Заявленията и приложенията към него се входират в офиса на Дарителския фонд към АК Благоевград и се докладват на Председателя в деня на потъпването им.

Председателя на Управителния съвет на Дарителски фонд свиква заседание на Управителния съвет в 7-дневен срок от датата на входиране на заявлението за подпомагане. В случай на обективна невъзможност на членовете на УС, да се явят на заседание, то може да се проведе и след този срок, но не по-късно от 14 дни от датата на депозиране на заявлението. Председателя на Управителния съвет на Дарителски фонд предоставя документите за разглеждане пред Управителния съвет, който след разглеждане и обсъждане на същите, взема решение отпускане на помощ или отказва.

Размера на отпуснатата помощ, се определя в зависимост от нуждите на кандидата за подпомагане и като се съобразява с бюджeта на Дарителския фонд.

Размера на отпусната финансова помощ не може да бъде по-голям от 1/5 от годишния бюджет на Дарителски фонд.

Решението за отпускане на помощ се взема от Управителния съвет с мнозинство 2/3.”

След станалите разисквания бе направено предложение изразът „в 7-дневен срок” да бъде заменен с „до 7 дни” , както и „мнозинство 2/3” да бъде заменено с „от целия състав”.

Във връзка с горното Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд взеха следното

РЕШЕНИЕ № 284

ДА БЪДЕ предложен за гласуване на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, следната промяна в чл. 11, ал. 2, а именно:

„Чл. 11, ал. 2 Заявленията и приложенията към него се входират в офиса на АК Благоевград и се докладват на Председателя в деня на постъпването им.

Председателя на Управителния съвет на Дарителски фонд свиква заседание на Управителния съвет до 7 дни от датата на входиране на заявлението за подпомагане. В случай на обективна невъзможност на членовете на УС, да се явят на заседание, то може да се проведе и след този срок, но не по-късно от 14 дни от датата на депозиране на заявлението. Председателя на Управителния съвет на Дарителски фонд предоставя документите за разглеждане пред Управителния съвет, който след разглеждане и обсъждане на същите, взема решение отпускане на помощ или отказва.

Размера на отпуснатата помощ, се определя в зависимост от нуждите на кандидата за подпомагане и като се съобразява с бюджeта на Дарителския фонд.

Размера на отпусната финансова помощ не може да бъде по-голям от 1/5 от годишния бюджет на Дарителски фонд.

Решението за отпускане на помощ се взема от Управителния съвет с мнозинство от целия състав”.

Решението е взето с 17 гласа „за”.

Чл. 11, ал. 4 гласи:

Чл. 11, ал. 4. Членовете на комисията на всеки три месеца отварят дарителските кутии и правят отчет на събраните дарителски средства като съставят съответен протокол, подписан от всички членове и съхраняван в протоколна книга.

Предложението на Управителния съвет е следното:

„Ал. 4. Когато се поставя кутия за дарения и има определена от УС на ДФ комисия, членовете на комисията на всеки три месеца отварят дарителските кутии и правят отчет на събраните дарителски средства, като съставят протокол, подписан от всички членове и съхраняван в протоколна книга за събраните средства.”

След станалите разисквания бе направено предложение да отпадне цялата алинея 4, тъй като е в противоречие с предходна алинея.

Във връзка с горното Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд взеха следното

РЕШЕНИЕ № 285

ДА БЪДЕ предложено за гласуване на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, да отпадне цялата ал. 4 на чл. 11.

Решението е взето с 17 гласа „за”.

 

Чл. 11, ал. 5 гласи:

Чл. 11, ал. 5. Разпределението на събраните дарителски средства се извършва от УС по критерии, определени от същия, както и при спазване на следните критерии:

-здравословно състояние на адвоката, подал заявление за получаване на помощ или за освобождаване от членски внос, установено с представяне на медицинска документация;

-продължителност на отпуска, поради временна нетрудоспособност;

-възраст, семейно положение и адвокатски стаж на адвокат, подал заявление за подпомагане;

-други критерии.

 

Предложението на Управителния съвет е следното:

„Чл. 5. Разпределението на събраните дарителски средства се извършва от УС по критерии, определени от същия, както и при спазване на следните критерии:

-здравословно състояние на адвоката и служителя, подал заявление за получаване на помощ, установено с представяне на медицинска документация;

-продължителност на отпуска, поради временна нетрудоспособност;

-възраст, семейно положение и адвокатски стаж на адвоката, подал заявление за подпомагане;

-други критерии;”

Във връзка с горното Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд взеха следното

РЕШЕНИЕ № 286

ДА БЪДЕ предложено за гласуване на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, така предложената ал. 5 на чл. 11, а именно:

„Чл. 5. Разпределението на събраните дарителски средства се извършва от УС по критерии, определени от същия, както и при спазване на следните критерии:

-здравословно състояние на адвоката и служителя, подал заявление за получаване на помощ, установено с представяне на медицинска документация;

-продължителност на отпуска, поради временна нетрудоспособност;

-възраст, семейно положение и адвокатски стаж на адвоката, подал заявление за подпомагане;

-други критерии;”

Решението е взето с 17 гласа „за”.

 

Предложената от Дарителския фонд новата ал. 6 гласи:

„Право да подават заяления за отпускане на финансова помощ имат адвокати, които са претърпели тежък еднократен здравословен инцидент, който им пречи по време на лечението да упражняват ефективно адвокатската си професия, като например – инфаркт; инсулт; средно и тежко увреждане на опорно-двигателния апарат в следствие на падания, катастрофи и др.; хирургическо отстраняване, респективно присаждане на органи; тежки увреждания на зрението и слуха и т.н, както и адвокати които се нуждаят от спешна операция;”

След станалите разисквания бе направено предложение изразът „подават заявления за отпускане на финансова помощ” да бъде заменен с „получават помощ”, както и „адвокатската си” да бъде заменено с „професията си”.

Във връзка с горното Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд взеха следното

РЕШЕНИЕ № 287

ДА БЪДЕ предложено за гласуване на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, така предложената нова ал. 6 на чл. 11, а именно:

Нова /6/. „Право да получават помощ имат адвокати и служители, които са претърпели тежък еднократен здравословен инцидент, който им пречи по време на лечението да упражняват ефективно професията си, като например – инфаркт; инсулт; средно и тежко увреждане на опорно – двигателния апарат в следствие на падания, катастрофи и др.; хирургическо отстраняване, респективно присаждане на органи; тежки увреждания на зрението и слуха, и т.н., както и адвокати, които се нуждаят от спешна операция;”

Решението е взето с 17 гласа „за”.

Предложената от Дарителскя фонд новата ал. 7 гласи:

„Право да подават заявления за отпускане на финансова помощ имат адвокати намиращи се в тежко общо здравословно състояние, което им пречи по време на лечението да упражняват ефективно адвокатската професия – в т.ч. адвокати с множество тежки хронични заболявания; адвокати с онкологични заболявания, изискващи продължително лечение; адвокати препърпели множество операции, свързани с отстраняване, респективно присаждане на органи, изискващи продължително лечение; адвокати с тежки заболявания на опорно двигателния апарат, които са довели до продължителни затруднения при упражняване на професията, тежки хормонални увреждания – в т.ч. захарна болест и свързаните с нея усложнения, хронични увреждания на зрението и слуха и т. н.”

След станалите разисквания бе направено предложение изразът „подават заявления за отпускане на финансова помощ” да бъде заменен с „получават помощ”, както и „адвокатската си” да бъде заменено с „професията си”.

Във връзка с горното Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд взеха следното

РЕШЕНИЕ № 288

ДА БЪДЕ предложено за гласуване на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, така предложената нова ал. 7 на чл. 11, а именно:

Нова /7/. „Право да получават помощ имат адвокати и служители, намиращи се в тежко общо здравословно състояние, което им пречи по време на лечението да упражняват ефективно професията си – в т.ч. с множество тежки хронични заболявания; с онкологични заболявания, изискващи продължително лечение; претърпели множество операции, свързани с отстраняване, респективно присаждане на орани, изискващи продължително лечение; с тежки заболявания на опорно-двигателния апарат, които са довели до продължителни затруднения при упражняване на професията, тежки хормонални увреждания – в т.ч. захарна болест и свързаните с нея усложнения, хронични увреждания на зрението на слуха и т. н.”

Решението е взето с 17 гласа „за”.

Предложената от Дарителския фонд нова ал. 8 гласи:

„Право да подават заявления за отпускане на финансова помощ имат адвокати, които са препърпели тежък еднократен житейски инцидент, който е довел до значителни по размер имушествени загуби, поради които са изпаднали в тежко материално състояние. Такива инциденти могат да бъдат наводнения, пожари, земетресения и др.”

След станалите разисквания отново бе направено предложение изразът „подават заявления за отпускане на финансова помощ” да бъде заменен с „получават помощ”.

Във връзка с горното Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд взеха следното

РЕШЕНИЕ № 289

ДА БЪДЕ предложено за гласуване на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, така предложената нова ал. 8 на чл. 11, а именно:

Нова /8/. „Право да получават помощ имат адвокати и служители, които са претърпели тежък еднократен житейски инцидент, който е довел до значителни по размер имуществени загуби, поради които са изпаднали в тежко материално състояние. Такива инциденти могат да бъдат наводнения, пожари, земетресения и др.”

Решението е взето с 17 гласа „за”.

Предложената от Дарителския фонд нова ал. 9 гласи:

„Право да подават заявления за отпускане на финансова помощ имат членове на семейства на починали адвокати, които в следствие на загубата са изпаднали в затруднено материално състояние, което не им позволява да посрещат нормално разумните си разходи”.

След станалите разисквания отново бе направено предложение изразът „подават заявления за отпускане на финансова помощ” да бъде заменен с „получават помощ”.

Във връзка с горното Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд взеха следното

 

РЕШЕНИЕ № 290

ДА БЪДЕ предложено за гласуване на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, така предложената нова ал. 9 на чл. 11, а именно:

Нова /9/. „Право да получават помощ имат членове на семейства на починали адвокати и служители, които в следствие на загубата са изпаднали в затруднено материално състояние, което не им позволява да посрещат нормално разумните си разходи”.

Решението е взето с 17 гласа „за”.

 

От залата излиза адвокат Георги Чорбаджийски.

 

Предложената от Дарителския фонд нова ал. 10 гласи:

„Право на финансова помощ имат адвокати, които са заплатили членския си внос, към датата на подаване на заявлението и представят декларация за семейно и материално положение, или документи удостоверяващи тези обстоятелства”.

След станалите разисквания отново бе направено предложение изразът „подават заявления за отпускане на финансова помощ” да бъде заменен с „получават помощ”, както и да бъде добавен изразът„да нямат закъснение в заплащането на членски внос за повече от 3 месеца”.

Във връзка с горното Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд взеха следното

 

РЕШЕНИЕ № 291

ДА БЪДЕ предложено за гласуване на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, така предложената нова ал. 10 на чл. 11, а именно:

Нова /10/. „Право да получават помощ имат адвокати и служители, които, към датата на подаване на заявлението нямат закъснение в заплащането на членски внос за повече от 3 месеца и представят декларация за семейно и материално положение, или документи удостоверяващи тези обстоятелства”.

Решението е взето с 16 гласа „за”.

 

Следващото предложение е за изменение в чл. 12, ал. 2, а именно:

Чл. 12, ал. 2 гласи:

Чл. 12, ал. 2. Тримесечните протоколи на комисията, Платежните и касови документи се съхраняват от Председателя на УС или избран секретар като се описват в нарочен регистър /дневник/.

Предложението на Управителния съвет е следното:

„Протоколите от заседанията на управителния съвет, тримесечните протоколи на комисията, платежните и касови документи се съхраняват в офиса на Дарителски фонд.”

След станалите разисквания бе направено предложение редакцията на тази алинея да бъде следната: „тримесечните протоколи на комисията”, както и „офиса на Дарителски фонд” да бъдат премахнати, а да се добавят изразите „и всички останали документи” и „Всички документи от дейността на Дарителския фонд се съхраняват в офиса на Адвокатска колегия Благоевград.”

Във връзка с горното Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд взеха следното

РЕШЕНИЕ № 292

ДА БЪДЕ предложен за гласуване на Общото събрение на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, следната промяна в чл. 12, ал. 2, а именно:

„Всички документи от дейността на Дарителския фонд се съхраняват в офиса на колегията .”

Решението е взето с 16 гласа „за”.

От страна на адвокат Елена Попова бе направено предложение мандатът на Управителния съвет да бъде 3 години, а не 1 година, така както е в чл. 5, ал. 3.

Адвокат Мария Прешелкова направи предложение мандатът на Управителния съвет да бъде 2 години.

На гласуване бяха подложени двете предложения:

По първото предложение, а именно Мандатът на Управителния съвет да бъде 3 години се проведе следното гласуване:

13 гласа -  „за”.

3 гласа - „за”.

Във връзка с горното Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд взеха следното

РЕШЕНИЕ № 293

ДА БЪДЕ предложен за гласуване на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, следната промяна в чл. 5, ал. 3, а именно:

„Мандатът на Управителния съвет е 3 години .”

Решението е взето с 13 гласа „за”.

            В залата влиза адвокат Георги Чорбаджийски.

            По т. 3

Докладва Председателя на Адвокатски съвет Благоевград за определяне на дневния ред за провеждане на редовното Общо събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, избор на членове – основни и резервни на Избирателната комисияза провеждане на избор на ръководни органи на Адвокатската колегия, както и делегати за общото събрание на адвокатите в страната.

Съгласно чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата съставът на Избирателната комисия е от Председател, двама членове и трима резервни членове и същите трябва да подготват провеждането на изборите, включително книжата, правилата за действие на самата Избирателна комисия и за провеждане на избора, да събират предложенията за ръководни органи на Адвокатската колегия и делегати, както и за други правомощия, дадени им в Закона за адвокатурата.

С оглед на това Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 294

  ДА СЕ ПРОВЕДЕ редовно Общо събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград на 30-31.01.2016 година от 9,00 часа, като се отправи покана до адвокатите от колегията чрез Държавен вестник със следното съдържание:

 

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ БЛАГОЕВГРАД

 

Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата, свиква Редовно общо събрание на адвокатите, вписани в Адвокатска колегия Благоевград, което ще се проведе на 30–31.01.2016година, с начало от 09,00 часа в залата на Адвокатска колегия Благоевград, намираща се в град Благоевград, ул. „Полковник Димов” № 1, ет. 3, при следния дневен ред:

1. Отчети на Председателя и Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград за дейността на Адвокатски съвет през 2015 година;

2. Доклад на Контролния съвет;

3. Отчет на Дисциплинарния съд;

4. Отчет на Председателя на Управителния съвет на Дарителския фонд за подпомагане на адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград;

5. Обсъждане и приемане на бюджет на Адвокатска колегия Благоевград за 2016 година;

6. Обсъждане и приемане на изменения във Временните правила за организацията и дейността на Дарителски фонд за подпомагане на адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград;

7. Обсъждане и приемане на бюджет на Управителния съвет на Дарителски фонд за подпомагане на адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград за 2016 година;

8. Избор на членове на Управителния съвет на Дарителски фонд за подпомагане на адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград;

9. Вземане на решение за определяне броя на членовете на Адвокатски съвет, Дисциплинарен съд и Контролен съвет;

10. Избор на Председател на Адвокатски съвет, на членовете на Адвокатски съвет, на членовете на Контролен съвет, на членове на Дисциплинарен съд и на Председател на Дисциплинарен съд;

11. Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната;

12. Разни.

Регистрацията на адвокатите за участие в Общото събрание се извършва в деня на Общото събрание от 08,00 часа.

Участието в Общото събрание е лично или чрез адвокат пълномощник, вписан в Адвокатска колегия Благоевград. Всички адвокати при регистрацията си, се легитимират с адвокатската карта и писмено пълномощно /за упълномощените/. На основание чл. 81, ал. 7 от Закона за адвокатурата, пълномощното се представя от упълномощителя в Адвокатски съвет в деня преди събранието или от упълномощения при регистрацията му в деня на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата, събранието ще се проведе един част по-късно на обявения ден, независимо от броя на присъстващите членове.

Решението е взето с 17 гласа „за”.

 

По т. 4

Докладва адвокат Ядков, който сочи че, въпреки че до 30 ноември 2015 година, следва да бъде направен избор на членове – основни и резервни на Избирателната комисияза провеждане на избор на ръководни органи на Адвокатската колегия, то определянето на състава на Избирателната комисия следва да се извърши по-рано, тъй като тя има да решава организационни въпроси, да утвърждава правила и книжаза провеждане на изборите на органи на Адвокатска колегия Благоевград.

В тази връзка за Председател на Избирателната беше издигната кандидатурата на адвокат Атанас Белички.

            След проведено гласуване заседаващите взеха единодушно следното

 

РЕШЕНИЕ 295

            ИЗБИРАТ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ на Избирателната комисия адвокат Атанас Белички.

            Решението е взето с 17 гласа „за”.

 

            За основни членове бяха направени следните предложения:

                        1.Адвокат Пенка Смукова;

                        2.Адвокат Мариана Узунова.

            След проведено гласуване заседаващите взеха следното

 

РЕШЕНИЕ 296

            ИЗБИРАТ ЗАОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ на Избирателната комисия следните адвокати:

                        1.Адвокат Пенка Смукова;

                        2.Адвокат Мариана Узунова

Решението е взето с 17 гласа „за”.

 

            За резервни членове бяха направени следните предложения:

                        1.Адвокат Рангел Бараков;

2.Адвокат Антоанета Богданова;

                        3.Адвокат Арбен Конедарев.

След проведено гласуване заседаващите взеха следното единодушно

 

                                                           РЕШЕНИЕ 297

            ИЗБИРАТ ЗА  РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ на Избирателната комисия следните адвокати:

                        1.Адвокат Рангел Бараков;

2.Адвокат Антоанета Богданова;

                        3.Адвокат Арбен Конедарев.

Решението е взето с 17 гласа „за”.

 

От залата излизат членовете на Контролния съвет и членовете на Дисциплинарния съд.

           

По т. 5

Няма постъпили заявления за вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри.

Решения не бяха взети.

 

По т. 6

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 33 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 298

1.      По искане по ЧНД № 546/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Л. Шушорова;

2.      По искане по гр.д. № 480/2015 г. по описа на РС – Гоце Делчев – Да се изпрати писмо до Районен съд Гоце Делчев, че съгласно Раздел ХІV т. 4 от „Наръчника за задълженията на съда и особености при предоставяне на правна помощ на основание чл. 29, чл. 39, ал. 3, чл. 47, ал. 6, чл. 48, ал. 2 и чл. 430 от ГПК”, публикуван в брой № 7/2015 година  в Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, особен представител ще бъде определен след довнасяне на възнаграждение в размер на 100,00 лева, съгласно чл.7, ал.4 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ.Бр.28 от 28.03.2014 година/.;

3.      По искане по гр.д. № 1287/2015 г. по описа на РС –Благоевград – определя адв. И. Тошев;

4.      По искане по гр.д. № 1312/2015 г. по описа на РС –Благоевград – Да бъде изпратено писмо до Районен съд Благоевград с молба, да бъдат изпратени доказателства за внаесено възнаграждение за особен представител, с оглед изпълняване правомощията на Адвокатски съвет – Благоевград по чл. 18, т. 3 и т. 4 от Закона за правната помощ, съгласно Раздел І, т. 2 от „Наръчника за Адвокатските съвети по прилагане на Закона за правната помощ” и Раздел ХІV, т. 4 от „Наръчника за задълженията на съда и особености при предоставяне на правна помощ на основание чл. 29, чл. 39, ал. 3, чл. 47, ал. 6, чл. 48, ал. 2 и чл. 430 от ГПК”, с оглед своевременното определяне на особен представител;

5.      По искане по ЧНД № 1057/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Е. Станкова;

6.      По искане по НОХД № 338/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. В. Голева;

7.      По искане по ДП № 56/2015 г. по описа на Окръжна следствена служба – определя адв. Сн. Ангелова и адв. Сн. Аргирова;

8.      По искане по НОХД № 301/2015 г. по описа на РС – Гоце Делчев – Да бъде изпратено писмо до Районен съд Гоце Делчев, че в Раздел V от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 година на Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”.

В тази връзка и в изпълнение на задължителните указания на Национално бюро за правна помощ в горепосочения наръчник, да бъде уведомен Районен съд Гоце Делчев, че следва да се представи декларация, подписана от осъденото лице, че желае да бъде защитавано от служебен защитникили нарочно определение, че производството ще е по реда на задочното производство.

След представяне на горецитираните документиАдавокатски съвет - Благоевград веднага ще определи служебен защитник.

9.      По искане по НОХД № 302/2015 г. по описа на РС – Гоце Делчев – Да бъде уведомен Районен съд Гоце Делчев, че в Раздел V от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 година на Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”.

В тази връзка и в изпълнение на задължителните указания на Национално бюро за правна помощ в горепосочения наръчник, следва да се представи декларация, подписана от осъденото лице, че желае да бъде защитавано от друг служебен защитникразличен от адвокат Димитрушев или нарочно определение, че производството ще е по реда на задочното производство.

След представяне на горецитираните документиАдавокатски съвет - Благоевград веднага ще определи служебен защитник

10.  По искане по ДП № 1899 ЗМ-326/2015 г. по описа на 01 РУ – МВР – Благоевград – определя адв. С. Гошев;

11.  По искане по ДП № 314 ЗМ-136/2015 г.по описа на РУ – МВР – Петрич – отпада нуждата от служебен защитник;

12.  По искане по ЧНД № 1053/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. И. Данчев;

13.  По искане по ЧНД № 2029/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Малешевски;

14.  По искане по ДП № 220/2015 г. по описа на Окръжна следствена служба – определя адв. А .Богданова;

15.  По искане по ЧНД № 820/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Хр. Стоянов

16.  По искане по ДП № 7852 ЗМ - 383/2015 г. по описа на 02 РУП – Благоевград – определя адв. А. Вакареев;

17.  По искане по гр.д. № 931/2015 г. по описа на РС –Благоевград – определя адв. Б. Юсева

18.  По искане по НОХД № 777/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Я. Толькова;

19.  По искане по ЧНД № 639/2015 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. М. Икономова;

20.  По искане по ЧНД № 640/2015 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. И. Бельов;

21.  По искане по ДП № 331 ЗМ-211/2015 г.по описа на РУ – МВР – Разлог – определя адв. П. Сланчев

 

            Решението е взето с 17 гласа „за”.

2.Заверява 42 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 30.10.2015 г. – 12.11.2015 г.

 

По т. 7

 

По т. 8

1. Докладва адвокат Емил Ядков, който сочи, че в офиса на Адвокатската колегия се намират докладите от лекторите, участници в Конференцията /среща – дискусия/ по повод честването на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград.

В тази връзка, негово предложение същите да бъдат издадени в отделна книга с отделните лектори, като се възложи на издателска къща „Ирин Пирин” да подготви оферта за издаването й.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

РЕШЕНИЕ № 304

ДА БЪДЕ възложено на издателска къща „Ирин Пирин” изготвянето на оферта за издаване на отделна книга с докладите на лекторите, участници в Конференцията по повод честването на 100-годишнината на Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

2. Докладва адвокат Ядков, че всяка година на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, присъстващи на Общото събрание се дават подаръци. Предложението му в тази насока е изработването на настолни календари, като в изработването им да бъдат включени фотографиите от фотоконкурса „Свят в цвят”.

 След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

РЕШЕНИЕ № 305

ДА БЪДАТ изработени настолни календари за всеки един адвокат от Адвокатска колегия Благоевград, като в изработването им да бъдат включени фотографиите от фотоконкурса „Свят в цвят”.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

3.Докладва адвокат Ядков, който предлага да бъде сформирана комисия за изработване на бюджет на Адвокатска колегия Благоевград за 2016година в състав Председател адвокат Светлана Радулова и членове адвокат Елена Попова и адвокат Петя Хантова.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 306

            Определя работна група в състав адвокат Светлана Радулова, адвокат Елена Попова и адвокат Петя Хантоваза изготвяне на проекто-бюджети на Адвокатска колегия и Правната помощ за 2016година.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

            По т. 9

            Докладва адвокат Ядков, че съгласно утвърдения график за семинарна дейност на Адвокатска колегия Благоевград за 2015 година на 11.12.2015 година следва да бъде проведен семинар с първа тема: „Престъпления по транспорта и съобщенията” с лектор адвокат Явор Нотев и втора тема: „Проблеми на производството, което се образува по тъжба на пострадалия” с лектор адвокат Красимир Аврамов.

            В тази връзка са проведени разговори с Центъра за обучение на адвокати, които изказват опасения, че няма да могат да осигурят лектора Нотев за първата тема. Предложението на Центъра за обучение на адвокати или да се осигури друг лектор или темата да бъда сменена с друга.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

            РЕШЕНИЕ № 307

            ДА БЪДЕ уведомен Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”, да бъде подсигурен друг лектор за темата: „Престъпления по транспорта и съобщенията”, за семинара който ще се проведе на 11.12.2015 година в залата на Адвокатска колегия Благоевград.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

            По т. 10

1.Докладва адвокат Ядков, че във връзка с настъпващите новогодишни празници и предвид това, че до момента има 6 бебета родени през 2015 година, чиито родители са адвокати от Адвокатска колегия Благоевград и след станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 308

            ОТПУСКА помощ на адвокатите станали родители през 2015 година по 100,00 лева на родено дете.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

2. Докладва адвокат Ядков, че във връзка с предстоящите новогодишни празници, по традиция следва да бъде органицирано коледно тържество за деца на адвокати от Адвокатска колегия Благоевград, което да се проведе на 18.12.2015 година в залата на Адвокатска колегия Благоевград.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 309

 ДА БЪДЕ организирано коледно тържество за децата на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград на 18.12.2014 година в залата на колегията на ул. „Полковник Димов” № 1, ет. 3, като се изпратят писма до всички адвокати на Адвокатска колегия Благоевград.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

3.Докладва адвокат Ядков, че от страна на Софийски адвокатски съвет и Асоциацията за жените-адвокати организатори е изпратена покана за участие в Международна конференция на тема: „Институциите, медиите и обществеността заедно срещу насилието срещу жени”, коята ще се състои на 26 и 27 ноември 2015 година, в конферентната зала на Представителството на Европейската комисия в България.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 310

            ДА БЪДЕ уведомен Софийски адвокатски съвет и Асоциацията за жените-адвокати, че в Международната конференция, от страна на Адвокатски съвет Благоевград ще вземат участие адвокат Мария Прешелкова и адвокат Петя Хатова. 

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

5. Докладва адвокат Ядков, че от страна на Висш адвокатски съвет е получено писмо с вх. № 815/04.11.2015 година, с което уведомяват, че на основание чл. 122, т. 6 от Закона за адвокатурата приема предложението на адвокат Иван Бораджиев, член на Висшия дисциплинарен съд, два броя образци за първоинстанционно дисциплинарно производство.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

РЕШЕНИЕ № 312

УТВЪРЖДАВА образците „Справка за дисциплинарна съдимост” и „Удостоверение”, които се водят при Дисциплинарния съд на Адвокатска колегия Благоевград, така както са предложени от Висш Дисциплинарен съд.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

 

.