П Р О Т О К О Л № 27/20.11.2015 год.

Днес, 20.11.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Мария Прешелкова, Иванка Кехайова, Петя Хантова, Росица Иванчева-Паскова, Георги Чорбаджийски и Светлана Радулова.

Не присъстват представители на Контролния съвет и Дисциплинарния съд.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

 

1. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

По т. 1

-заявление с вх. № 842/13.11.2015 годинаот адвокат Дафина Кирилова Пецева, с което иска временно преустановяване упражняването на адвокатска професия.

Към заявлението е приложено удостоверение, че е избрана за кмет на кметство на изборите, проведени на 01.11.2015 година.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

Адвокат Пецева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата и е върнала адвокатската си карта.

 

-заявление с вх. № 841/13.11.2015 година от адвокат Георги Костадинов Гюров, с молба да бъде отписан от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

Адвокат Гюров е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата и е върнал адвокатската си карта.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 313

1.ВЗЕМА решение за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия от Дафина Кирилова Пецева на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 16.11.2015 година

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

2.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Георги Костадинов Гюров на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 13.11.2015 година.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 04.12.2015 година от 13,30 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

.