П Р О Т О К О Л № 28/27.11.2015 год.

Днес, 27.11.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Мария Прешелкова, Иванка Кехайова, Петя Хантова, Росица Иванчева-Паскова, Георги Чорбаджийски и Светлана Радулова.

Не присъстват представители на Контролния съвет и Дисциплинарния съд.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

По т. 1

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 18 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 314

1. По искане по ДП № 1899 ЗМ-423/2015 г. по описа на 01 РУ – МВР – Благоевград – определя адв. Виолета Станкова;

2. По искане по ДП № 677/2015 г. по описа на РУ – МВР – Гоце Делчев – определя адв. Костадин Шопов;

3. По искане по ДП № 688/2015 г. по описа на РУ – МВР – Гоце Делчев – определя адв. Зоя Пулева;

4. По искане по ДП № 689/2015 г. по описа на РУ – МВР – Гоце Делчев – определя адв. Катя Кардашева;

5. По искане по гр.д. № 1287/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Иван Тошев, адв. Йорданка Стойчева, адв. Георги Димитров, адв. Диньо Динев;

6. По искане по НОХД № 301/2015 г. по описа на РС – Гоце Делчев– определя адв. Румен Шарланджиев;

7.  По искане по НОХД № 302/2015 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Аврам Москов;

8.  По искане по НОХД № 105/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Бояна Ангелова;

9.  По искане по ДП № 314 ЗМ-676/2015 г. по описа на РУ – Петрич – определя адв. Ани Ампова;

10.  По искане по ЧНД № 459/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Цвета Рангелова;

11.  По искане по ДП № 5/2015 г. по описа на Окръжен следствен отдел – определя адв. Иван Зашев;

12.  По искане по НОХД № 2015/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Медарова;

13.  По искане по ДП № 339 ЗМ-655/2015 г. по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адв. Янка Толькова;

14.  По искане по ДП № 503/2015 г. по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адв. Лидия Шушорова;

15.  По искане по ДП № 420/2015 г. по описа на РУ – МВР – Г. Делчев – определя адв. Костадинка Богданова;

16.  По искане по ДП № 591/2015 г. по описа на РУ – МВР – Г. Делчев – определя адв. Наталия Карасмилова;

17.  По искане по гр.д. № 96/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Роза Бацалова;

18.  По искане по гр.д. № 2069/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Меглена Андонова.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 04.12.2015 година от 13,30 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

.