П Р О Т О К О Л № 29/04.12.2015 год.

Днес, 04.12.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Мария Прешелкова, Иванка Кехайова, Петя Хантова, Росица Иванчева-Паскова и Светлана Радулова.

Не присъстват представители на Контролния съвет и Дисциплинарния съд.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Полагане на клетва от нововписан адвокат;

2. Информация за събитията случили се в периода 12.11.2015 година – 04.12.2015 година;

3. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

4. Приемане доклада на комисията по инвентаризация и предложения;

5. Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

6. Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;

7. Организация на семинара на 11.12.2015 година;

8. Организация на коледното парти на 18.12.2015 година;

9. Разни.

По т. 1

1. След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването му като адвокат, клетва положи ИВАН ВЪЛЧАНОВ ВАНЧЕВ, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

По т. 2

Докладва адвокат Мария Прешелова, за това че с адвокат Петя Хантова са взели участие в Международна конференция на тема: „Институцийте, медиите и общесвеността заедно срещу насилието върху жени”. Сочат, че конференцията се организира от Асоциацията за жените-адвокати – юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, съвместно със Съвета на Софийска Адвокатска колегия, с финансовата подкрепа на Висшия Адвокатски съвет, в партньорството с Международната Федерация на жените с юридически професии, Италианската Асоциация на жените-юристи и други организации, работещи в тази област. Сочат, че целта на конференцията е да се постави фокус върху необходимостта от обединяване на усилията и координиране дейността на различните институции и организации, ангажирани с проблема за насилието върху жени, да се чуят гледните точки и проблеми, и да се изследват възможностите за опимизиране на механизмите за защита и превенция срещу този вид насилие. Друга важна цел е била да се насочи общественото внимание към нуждата от подписване на ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие и от синхронизиране на българското законодателство и механизми за борба с насилието към световните и европейски норми и процедури.  

Докладва адвокат Ядков, който сочи, че през този период са проведени две заседания на Висш адвокатски съвет. На заседанието си от 27.11.2015 година Висшия адвокатски съвет е взел решение, с което ще подпомогне родителите на родените деца през 2016 година с една минимална работна заплата. Сочи, че е избрана и фирмата, която ще изработва електронните подписи на адвокатите изявили желание за получаване на електронен подпис. Не е ясен въпроса за чия сметка ще бъдат подписите, като се очаква Висшия адвокатски съвет да излезе с решение в тази насока.  

По т. 3

1.Заявление с вх. № 872/30.11.2015 годинаот МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА СТОИНКОВА за вписването й като младши адвокат в регистъра на младшите адвокати на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

2.Заявление с вх. № 898/04.12.2015 годинаот РАЛИЦА ТЕОДОРОВА КИПРОВА за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

3.Заявление с вх. № 890/03.12.2015 годинаот НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ГЬОШЕВ за вписването му като младши адвокат в регистъра на младшите адвокати на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

4.Заявление с вх. № 889/03.12.2015 годинаот ЕМАНУИЛ ЕМАНУИЛОВ БАСТРЕВ за вписването му като младши адвокат в регистъра на младшите адвокати на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

5.Заявление с вх. № 904/04.12.2015 годинаот БОРИС АНДОНОВ ВЕЛЕВ за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

6.Заявление с вх. № 877/02.12.2015 годинаот адвокат ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ДУРЕВА за вписване като адвокатски сътрудник на Ина Емилова Милкова в Адвокатско дружество „Дурева и Миленкова”.

Към заявлението са приложени трудов договор и платена такса за вписнане на адвокатски сътрудник.

7.Заявление с вх. № 864/26.11.2015 годинаот адвокат ГАЛЯ СТЕФАНОВА БАШЛИЕВА за отписване на адвокатския й сътрудник БИЛЯНА АЛЕНОВА МОЛОВА.

Към заявлението е приложено, справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда заверена от ТД на НАП, както и е върната картата на адвокатски сътрудник.

8.Заявление с вх. № 858/23.11.2015 годинаот адвокат ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ, с молба да бъде отписан от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

Адвокат Трайков е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 315

1.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА СТОИНКОВА, с адрес на кантора: град Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски” № 11, вх. А, ет. 1, офис 2.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

2.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград РАЛИЦА ТЕОДОРОВА КИПРОВА, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев” № 24, ап. 10.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

3.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ГЬОШЕВ, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Пере Тошев” № 6.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

4.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ЕМАНУИЛ ЕМАНУИЛОВ БАСТРЕВ, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Ванюша Валчук” № 5, ет.1.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

5.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград БОРИС АНДОНОВ ВЕЛЕВ, с адрес на кантора: град Сандански, пл. „Македония” № 29.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

6.ВПИСВА в регистъра на адвокатските сътрудници Ина Емилова Милкова като адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Дурева и Миленкова”.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

7.ОТПИСВА от регистъра на адвокатските сътрудници към Адвокатска колегия Благоевград Биляна Аленова Молова, адвокатски сътрудник при адвокат Галя Стефанова Башлиева, считано от 24.11.2015 година, на основание заявление за отписване и справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда заверена от ТД на НАП.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

8.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Георги Руменов Трайков на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

По т. 4

Докладва адвокат Светлана Радулова, която сочи, че със Заповед № 25 от 02.11.2015 година на Председателя на Адвокатска колегия Благоевград и в изпълнение на Решение № 274 от 30.10.2015 година на Адвокатски съвет Благоевград, комисия в състав адвокат Светлана Радулова – Председател и членове: адвокат Росица Иванчева – член на Адвокатски съвет и адвокат Михаил Андреев – Председател на Контролния съвет на Адвокатска колегия Благоевград и в присъствието на Райна Стоицова – счетоводител на Адвокатска колегия Благоевград като материално отговорно лице на 11.11.2015 година бе извършена пълна инвентаризация на материалните активи на Адвокатска колегия Благоевград, описанаи в инвентаризационни описи.

Сочи, че при извършената проверка е установено, че описаните движими вещи са в наличност и в добро състояние, позволяващи същите да бъдат използвани за предназначението, за което са закупени с изключение на два офис стола, които не могат да бъдат използвани с предложение за бракуване. По посочените, инвентаризационни описи няма вещи, които да са повредени или похабени в степен, която да ги прави негодни за употреба. В доклада се сочи, че Комисията не е инвентаризирала библиотечния фонд на колегията, като след инвентаризацията му следва да се приеме с отделен протокол.

Комисията, в посочения състав, предлага на Адвокатски съвет Благоевград да вземе следните решения:

- Да одобри протокола за извършена инвентаризация;

- Да одобри списък на наличните материални активи на Адвокатска колегия Благоевград, невключени в инвентаризационните описи по посочените по-горе сметки.

- Да се одобри протокол за бракуване на материални активи, като Председателя издаде нарочна заповед за бракуване на негодни материални активи.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 316

ПРИЕМА доклада на Комисията, назначена със Заповед на Председателя на Адвокатска колегия Благоевград, за извършване на инвентаризация на имуществето на Адвокатска колегия Благоевград.

БРАКУВА изброените материални активи в Протокол за Бракуване на материалните активи.

ДА БЪДЕ приета инвентаризацията на библиотечния фонд с отделен протокол в срок до следващото заседание.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

По т. 5

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 18 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 317

1.  По искане по ч.гр.д. № 965/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Петър Сланчев;

2. По искане по гр.д. № 707/2015 г. по описа на РС – Гоце Делчев – да се изпрати писмо до Районен съд Гоце Делчев, че в Раздел ХІV от Наръчника за предоставяне на правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 годинав Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, в акта за допускане на правна помощ по дела, по които страната, която следва да внесе дипозит за особения представител е освободена от такси и разноски по чл.83, ал.1, т.2 във връзка с ал.3 от ГПК, следва изрично да се укаже какъв е размера на възнаграждението платимо от бюджета на съда.

В тази връзка и съгласно горецетирания Наръчник за предоставяне на  правна помощ, Ви моля да предоставите акт за допускане на правна помощ, който да отговаря на задължителните указания на Национално бюро за правна помощ.

След представяне на изискуемите документи Адвокатски съвет – Благоевград веднага ще определи особен представител на лицето Ангел Георгиев Младенов.

 3.  По искане по ДП № 314 ЗМ-317/2015 г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. Стоян Божинов;

4.  По искане по ДП № 314 ЗМ-374/2015 г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. Цветанка Иванова;

5.  По искане по ДП № 5037/2015 г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. Димитрина Харамлийска;

6.  По искане по ЧНД № 808/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Симеон Попов;

7.  По искане по ДП № 211/2015 г. по описа на РУ – МВР – Разлог – определя адв. Илонка Пандева;

8.  По искане по НОХД № 1180/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Петър Йовчев;

9.  По искане по ЧНД № 454/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Димитрина Маркова;

10.  По искане по НОХД № 2083/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Арбен Конедарев;

11.  По искане по ДП № 375/2015 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адв. Иво Зойков;

12.  По искане по ДП № 249/2014 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Роза Орманлиева;

13.  По искане по НОХД № 482/2015 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Димитър Шагов;

14.  По искане по ЧНД № 2176/2015 г. по описа на PС – Благоевград – определя адв. Величка Ушатова;

15.  По искане по Наказателно дело № 4163/2015 г. по описа на Окръжна прокуратура – Благоевград – определя адв. Лефтер Лазарова;

16.  По искане по гр.д. № 278/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Даниета Атанасова;

17.  По искане по ДП № 689/2015 г. по описа на 02 РУ – МВР – Благоевград – определя адв. Елена Равначка;

18.  По искане по гр.д. № 848/2015 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Венета Итева.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

2.Заверява 101 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 27.11.2015 г. – 04.12.2015 г.

В залата влиза адвокат Георги Чорбаджийски.

По т. 6

По т. 7

Докладва адвокат Чорбаджийски, който сочи, че съгласно програмата за провеждане на семинари и обучение за 2015 година на 11.12.2015 година, следва да се проведе семинар на тема: „Престъпления по транспорта и съобщенията” и „Проблеми на производството, което се образува по тъжба на пострадалия” с лектор Валя Рушанова – съдия на Върховен касационен съд.

Сочи, че програмата за провеждане на семинара е изпратена по електронните пощи на всички членове на Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

РЕШЕНИЕ № 321

ДА СЕ ПРОВЕДЕ семинарно обучение на 11.12.2015 година в залата на Адвокатска колегия Благоевград на тема: „Престъпления по транспорта и съобщенията” и „Проблеми на производството, което се образува по тъжба на пострадалия” с лектор Валя Рушанова – съдия на Върховен касационен съд при следната програма:

            09.30 – 11.00 ч. – „Престъпления по транспорта и съобщенията”. Основни понятия. Режим на скоростта. Преглед на съдебната практика.

            11.00 – 11.15 ч. – почивка

       11.15 – 12.30 ч. – „Престъпления по транспорта и съобщенията”(продължение). Други нарушения на правилата за движение по пътищата. Процесуални проблеми- допускане и оспорване заключения на автотехнически експертизи, оспорване на писмени доказателствени средства. Постановяване на присъда.

            12.30 – 13.30 ч. – почивка

            13.30 – 14.30 ч. – „Проблеми на производството, което се образува по тъжба на пострадалия“. Изисквания към частната тъжба. Действия на съдия-докладчик.

            14.30 – 14.45 ч. – почивка

            14.45 – 16.30 ч. – „Проблеми на производството, което се образува по тъжба на пострадалия“(продължение). Съдебно следствие и постановяване на присъда. Преглед на съдебна практика.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

По т. 8

Докладва адвокат Емил Ядков, че предстои организиране на Коледното парти на 18.12.2015 година, което ще се проведе в залата на Адвокатска колегия Благоевград. В тази връзка следва да бъдат закупени малки подаръчета за децата, които ще вземат участие в коледното парти.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 322

            ДА БЪДЕ организирано Коледно парти в залата на Адвокатска колегия Благоевград на 18.12.2015 година от 15,30 часа.

            ДА БЪДАТ уведомени членовете на Адвокатска колегия Благоевград за Коледното парти, чрез изпращане на покана до всички по електронните пощи.

 

По т. 9

Докладва адвокат Ядков, че в офиса на Адвокатска колегия Благоевград е получена оферта от „АПИС ЕВРОПА” АД, в което уведомяват, че във връза с направено запитване на страна на колегията с изх. № 756/24.11.2015 година предлагат закупуване на WEBлицензи за достъп до правните модули от информационна система АПИС WEBверсия на специална пакетна цена.

WEBбазираното приложение предоставя възможност за общо ползване с потребителско име и парола за достъп директно от сървърите на АПИС на всички информационни бази на модулите Право, Евро Право, Процедури, Практика, Финанси, Евро Финанси, Време, Глобус, Софита Law, и Регистър плюс. Всички потребители на АПИС WEBверсията на модулите Право и Регистър плюс могат да се възползват и от възможността да ползват услугата АПИС Mobile,чрез която се осигуряванепрекъснат 24-часов достъп от мобилен телефон до българското законодателство, съдебната практика, Търговския регистър и Регистър Булстат.

WEBсистемите АПИС 7 се поддържат на INTERNET сървъра на фирма АПИС обновени ежедневно и могат да се ползват 24/7 през INTERNET от всяка точка на територията на Република България и извън нея посредством WEB акаунти. Предлагат съвременен дизайн в съчетание с леснодостъпен, разбираем и интуитивен интерфейс.

Влизането в системите се извършва през INTERNET EXPLORER или друг браузер на адрес web.apis.bg , след което от потребителя се изисква потребителско име и парола.

            Ценовото предложение е в два варианта - за срок от 1 (една) и 3 (три) години и включва:

-  предоставяне на право за ползване на системата за изброените модули и брой едновременни потребители за срока на абонамента;

-  предоставяне на потребителско име и парола за достъп до сървърите на АПИС за ползване на заявените модули от системата АПИС в INTERNETWEB вариант - в срок до 24 часа след подписването на договор и получаване на уведомление за осигурени организационни условия за това от страна на Възложителя; изпълнението се удостоверява с констативен протокол за предоствяне на заявените модули и брой едновременни потребители;

-  гаранционно поддържане на системата за срока на договора;

-  обучение и инструктаж за работа със системата при сключването на договора и във всички случаи след писмена заявка от страна на Възложителя.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 323

ОТЛАГА разглеждането на оферта с вх. № 900/04.12.2015 година на „АПИС ЕВРОПА” АД за следващото заседание на Адвокатски съвет Благоевград.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 22.12.2015 година от 11,00 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

.