П Р О Т О К О Л № 30/11.12.2015 год.

Днес, 11.12.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Мария Прешелкова, Иванка Кехайова, Петя Хантова, Росица Иванчева-Паскова и Светлана Радулова.

Не присъстват представители на Контролния съвет и Дисциплинарния съд.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

По т. 1

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 7 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 324

1. По искане по ДП № 469/2015 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Виолета Станкова;

2. По искане по гр.д. № 1184/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Анастасия Маринова;

3. По искане по ДП № 314 ЗМ-722/2015 г. по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. Славянка Тимова;

4. По искане по гр.д. № 1109/2015 г. по описа на PС – Благоевград – определя адв. Нели Боянина;

5. По искане по гр.д. № 2492/2015 г. по описа на PС – Благоевград – определя адв. Красимира Вонидова;

6. По искане по НОХД № 2431/2015 г. по описа на PС – Благоевград – определя адв. Никола Китанов;

7. По искане по НОХД № 534/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Николай Коцаков.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 22.12.2015 година от 11,00 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

.