П Р О Т О К О Л № 31/18.12.2015 год.

Днес, 18.12.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Мария Прешелкова, Иванка Кехайова, Петя Хантова, Росица Иванчева-Паскова, Георги Чорбаджийски и Светлана Радулова.

Не присъстват представители на Контролния съвет и Дисциплинарния съд.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

По т. 1

1.Заявление с вх. № 858/18.12.2015 годинаот адвокат ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ТАЛЕВА, с молба да бъде отписана от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

Адвокат Талева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 325

1.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВАТАЛЕВА на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 17.12.2015 година.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 22.12.2015 година от 11,00 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

.