П Р О Т О К О Л № 32/22.12.2015 год.

Днес, 22.12.2015 година от 11.00 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Мария Прешелкова, Иванка Кехайова, Петя Хантова, Росица Иванчева-Паскова, Георги Чорбаджийски  и Светлана Радулова.

Не присъстват представители на Контролния съвет и Дисциплинарния съд.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Полагане на клетва от нововписани адвокати;

2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

3. Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

4. Одобряване на месечен списък на дежурни адвокати и утвърждаване на седмичен график на дежурни адвокати за м. Януари 2016 година;

5. Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;

6. Приемане на доклада на инвентаризационната комисия за извършена инвентаризация на библиотечния фонд;

7. Доклад на комисията за подготовка на проекто-бюджета на Адвокатска колегия Благоевград за 2016 година;

8. Разглеждане на постъпили оферти;

- Постъпила оферта с вх. № 900/04.12.2015 година от „Апис Европа” АД;

- Постъпила оферта с вх. № 944/16.12.2015 година от „Лакорда” АД;

- Постъпила оферта с вх. № 937/14.12.2015 година от ЕТ „Анжела Лазова-ВИСОТА”;

9. Обсъждане на въпроси свързани с организация провеждането на Общото събрание на адвокатите през м. Януари 2016 година;

10. Вземане на решение за начина на даване на стикерите за 2016 година;

11. Разни.

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването им като адвокати, клетва положиха МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА СТОИНКОВА, РАЛИЦА ТЕОДОРОВА КИПРОВА, НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ГЬОШЕВ, ЕМАНУИЛ ЕМАНУИЛОВ БАСТРЕВ, БОРИС АНДОНОВ ВЕЛЕВ, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

 

По т. 2

1.Заявление с вх. № 925/10.12.2015 година от НИКОЛА ИЛИЕВ ТАФРОВ за вписването му като младши адвокат в регистъра на младшите адвокати на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

2.Заявление с вх. № 958/21.12.2015 година от  ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТОИЛОВ за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

3.Доклад с изх. № 820/17.12.2015 година от Председателя на Адвокатски съвет Благоевград – адвокат Ядков, с който уведомява членовете на адвокатски съвет за настъпила смърт на адвокат Костадин Шопов, с предложение да бъде заличен от списъка на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград на основание чл. 22, ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата, както и да бъде направено предложение до Национално бюро за правна помощ за заличаване на адвокат Шопов от Националния регистър за правна помощ, както и да бъде сторниран членският му внос за м. септември, октомври, ноември и декември 2015 година.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 326

1.ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5, във вр. с чл. 20, ал. 1 от Закона за адвокатурата в регистъра на младшите адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград НИКОЛА ИЛИЕВ ТАФРОВ, с адрес на кантора: град Гоце Делчев, ул. „Скопие” № 3а.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

2.ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТОИЛОВ, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. Иван Вазов” № 3.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

3.ОТПИСВА основание чл. 22, ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград КОСТАДИН БЛАГОЕВ ШОПОВ, поради настъпила смърт, считано от 17.12.2015 година, като бъде направено предложение до Национално бюро за правна помощ за заличаването му от Националния регистър за правна помощ, както и да бъде сторниран членският му внос за м. септември, октомври, ноември и декември 2015 година.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

По т. 3

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 28 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 327

1.      По искане по НЧХД № 1937/2015 г. по описа на PС – Благоевград – определя адв. Румяна Григорова;

2.      По искане по НОХД № 1218/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Иван Данчев;

3.      По искане по НОХД № 565/2015 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Иван Тюхков;

4.      По искане по ЧНД № 785/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Людмила Кацарова;

5.      По искане по НОХД № 1919/2015 г. по описа на PС – Благоевград – определя адв. Янка Пандева;

6.      По искане по ЧНД № 507/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Таня Бойкова;

7.      По искане по НОХД № 954/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Петър Йовчев;

8.      По искане по ЧНД № 903/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Лидия Шушорова;

9.      По искане по НОХД № 1194/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Емилия Станкова;

10.  По искане по гр.д. № 1600/2015 г. по описа на PС – Благоевград –определя адв. Василка Христова;

11.  По искане по НОХД № 376/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Анелия Хаджистоянова;

12.  По искане по ДП № 314/2015 г. по описа на РП - Благоевград – определя адв. Диана Табутова;

13.  По искане по ДП № 331 ЗМ-111/2015 г. по описа на РУ – МВР – Разлог – определя адв. Анна Парцова;

14.  По искане по НОХД № 1161/2015 г. по описа на PС – Благоевград – определя адв. Тодорка Чонина;

15.  По искане по ДП № 1899 ЗМ-495/2015 г. по описа на 01 РУ – МВР – Благоевград – определя адв. Христина Солачка;

16.  По искане по ЧНД № 499/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Милуш Бараков;

17.  По искане по търг.д. № 96/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – да се изпрати писмо до ОС – Благоевград, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград проведено на 22.12.2015 година, бе разгледано постъпило искане от Окръжен съд – Благоевград по търг.д. № 96/2015 година, за определяне на особен представител, който да осъществи процесуално представителство на ответника „Емигел-Кар-1” ООД.

Съгласно Раздел ХІV от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 годинана Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, особен представител ще бъде определен след внасяне на възнаграждение в размер на 300,00 лева, съгласно чл.7, ал.4от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ.Бр.28 от 28.03.2014 година/.

В тази връзка, Ви моля, да ни бъде представено доказателство за внесено възнаграждение на особения представител и искането Ви ще бъде разгледано своевременно.

18.  По искане по ВНОХД № 409/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Георги Мудев;

19.  По искане по НОХД № 348/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Лазар Картулев;

20.  По искане по гр.д. № 1918/2015 г. по описа на PС – Благоевград – определя адв. Мая Тунтева;

21.  По искане по ч.гр.д. № 1271/2015 г. по описа на РС – Сандански – да се изпрати писмо до Районен съд Сандански, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград проведено на 22.12.2015 година, бе разгледано постъпило искане от Районен съд – Сандански по Гр.д. № 1271/2015 година, за определяне на особен представител, който да осъществи процесуално представителство на лицето НАХИМ АХМЕД ХАСАН.

 Размерът на възнаграждението на особения представител е правилно определено, но е посочено, че то не се дължи предварително, позовавайки се на чл. 14 ал. 3 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, съгласно която разходите за такси, разноски и за лихви по изпълнителни дела не се изплащат от общината. Те се събират от длъжника чрез съдебния изпълнител. В конкретния случай става въпрос за длъжник, който е с неизвестен адрес в страната.

Адвокатски съвет – Благоевград счита, че съдът след като е определил размера на възнаграждението следва да постанови неговото изплащане от бюджета на съда.

В тази връзка, Ви моля, да бъде постановено в определението на съда, че възнаграждението на особения представител ще бъде изплатено от бюджета на съда и искането Ви ще бъде разгледано своевременно.

22.  По искане по НОХД № 112/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Милуш Бараков;

23.  По искане по НОХД № 2049/2015 г. по описа на PС – Благоевград – определя адв. Атанас Малешевски;

24.  По искане по НОХД № 2505/2015 г. по описа на PС – Благоевград – определя адв. Иван Михайлов;

25.  По искане по ДП № 699/2015 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адв. Нели Терзиева;

26.  По искане по ДП № 23/2015 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адв. Иван Коджебашев;

27.  По искане по ДП № 677/2015 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адв. Александър Гюнджиев;

28.  По искане по гр.д. № 2235/2015 г. по описа на PС – Благоевград – да бъде изпратено писмо до Районен съд Сандански, с молба, да бъде изпратена информация за цената на иска по чл. 422 от ГПК, както и доказателства за внаесено възнаграждение за особен представител, с оглед изпълняване правомощията на Адвокатски съвет – Благоевград по чл. 18, т. 3 и т. 4 от Закона за правната помощ, съгласно Раздел І, т. 2 от „Наръчника за Адвокатските съвети по прилагане на Закона за правната помощ” и Раздел ХІV, т. 4 от „Наръчника за задълженията на съда и особености при предоставяне на правна помощ на основание чл. 29, чл. 39, ал. 3, чл. 47, ал. 6, чл. 48, ал. 2 и чл. 430 от ГПК”, с оглед своевременното определяне на особен представител.

            Решението е взето с 8 гласа „за”.

3. ОПРЕДЕЛЯ ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ за месец Януари на 2016 година за районите на Районен съд – Благоевград, Районен съд – Сандански, Районен съд – Петрич, Районен съд – Разлог и Районен съд – Гоце Делчев, съгласно списъци, представляващи неразделна част от настоящото решение, както следва:

За район Благоевград:

Отговорници:адв. Светлана Радулова – 0888/939 007 и адв. Росица Иванчева-Паскова - 0898/910 712

 

01 ЯНУАРИ - 03 ЯНУАРИ 2016 година

1.      адв. Таня Бойкова                                  - 0887/344 921

2.      адв. Теодор Тошев                                 - 0888/645 271

3.      адв. Тодорка Чонина                             - 0889/521 783

4.      адв. Цвета Рангелова                            - 0887/788 446

5.      адв. Адриана Мелниклийска               - 0898/658 749

6.      адв. Асен Вакареев                               - 0894/050 201

7.      адв. Бойка Бойкова                               - 0889/866 509

8.      адв. Венета Медарова                           - 0879/331 333

 

04    ЯНУАРИ - 10 ЯНУАРИ 2016 година

1.           адв. Георги Тошев                              - 0888/405 787

2.           адв. Диана Башлиева                          - 0878/410 502

3.           адв. Елена Бистричка                         - 0898/604 548

4.           адв. Елена Равначка                            - 0898/663 987

5.           адв. Иван Катърджиев                         - 0877/172 898

6.           адв. Иван Тошев                                 - 0898/317 248

7.           адв. Иван Зашев                                  - 0888/355 076

8.           адв. Керстин Кацарска                       - 0896/898 390

 

11 ЯНУАРИ - 17 ЯНУАРИ 2016 година

            1. адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

            2. адв. Мария Шопова                                 - 0898/636 374

3. адв. Марян Биков                                    - 0879/260 167

4. адв. Мая Тунтева                                     - 0898/536 860

5. адв. Милуш Бараков                               - 0887/802 631

6. адв. Надежда Римпева                            - 0898/703 871

7. адв. Пенка Смукова                                - 0886/787 488

8. адв. Петър Петров                                   - 0888/410 973

 

18 ЯНУАРИ - 24 ЯНУАРИ 2016 година

            1. адв. Рангел Бараков                                - 0899/885 191

 2. адв. Румяна Григорова                            - 0888/646 161

3. адв.Снежанка Ангелова                         - 0899/155 263

4. адв.Станислава Ангелова                      - 0899/899 893

5. адв.Станислава Георгиева                     - 0886/292 820

6. адв.Стефка Коемджиева                         - 0886/437 551

7. адв.Таня Бойкова                                     - 0887/344 921

           8. адв. Теодор Тошев                                   - 0888/645 271

 

25 ЯНУАРИ- 31 ЯНУАРИ 2016 година

1.  адв. Тодорка Чонина                               - 0889/521 783

2.  адв. Цвета Рангелова                              - 0887/788 446

3.  адв. Адриана Мелниклийска                  - 0898/658 749

4.  адв. Асен Вакареев                                  - 0894/050 201

5.  адв. Бойка Бойкова                                  - 0889/866 509

6.  адв. Венета Медарова                              - 0879/331 333

7.  адв. Георги Тошев                                   - 0888/405 787

8.  адв. Диана Башлиева                               - 0878/410 502

 

За район Гоце Делчев

Отговорник: адв. Иванка Кехайова: - 0887/798 664

 

01 ЯНУАРИ – 03 ЯНУАРИ 2016 година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

04 ЯНУАРИ - 10 ЯНУАРИ 2016 година

1.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

3.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

4.      адв. Роза Бацалова                                 - 0896/789 910

 

11 ЯНУАРИ - 17 ЯНУАРИ 2016 година

1.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

2.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

3.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

4.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

 

18 ЯНУАРИ - 24 ЯНУАРИ 2015 година

1. адв. Иван Тюхков                                               - 0895/364 842

2. адв. Костадинка Богданова                    - 0898/709 877

3.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

 

25 ЯНУАРИ - 31 ЯНУАРИ  2015 година

      1. адв. Роза Бацалова                                   - 0896/789 910

      2. адв. Тодор Петрелийски                         - 0878/597 046

3.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

4.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

 

За район Петрич

Отговорник: адв. Петя Хантова: -/0745/20 669, 0898/629 958

 

01 ЯНУАРИ – 03 ЯНУАРИ 2016 година

1.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

2.      адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

3.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

4.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

5.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

6.      адв. Велина Банчева                              - 0889/995 057

7.      адв. Велина Пиргова                             - 0888/143 943

8.      адв. Велик Гогов                                    - 0888/786 611

 

04 ЯНУАРИ – 10 ЯНУАРИ 2016 година

1.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

2.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

3.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

4.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

5.      адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

6.      адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

7.      адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

8.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

 

11 ЯНУАРИ – 17 ЯНУАРИ 2016 година

1.      адв. Маргарита Райчева                         - 0898/622 821

2.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

3.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

4.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

5.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

6.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

7.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

8.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

 

18 ЯНУАРИ – 24 ЯНУАРИ 2016 година

1.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

2.      адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

3.      адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

4.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

5.      адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

6.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

7.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

8.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

 

25 ЯНУАРИ – 31 ЯНУАРИ 2015 година

1.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

2.      адв. Велина Банчева                              - 0889/995 057

3.      адв. Велина Пиргова                             - 0888/143 943

4.      адв. Велик Гогов                                   - 0888/786 611

5.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

6.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

7.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

8.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

 

За район Разлог:

01 ЯНУАРИ – 03 ЯНУАРИ 2016 година

1.  адв. Анелия Хаджистоянова                - 0885/088 737

      2   адв. Илонка Пандева                             - 0885/040 452

3.  адв. Николай Коцаков                          - 0888/981 493

 

 

 

04 ЯНУАРИ – 10 ЯНУАРИ 2016 година

1.адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

2. адв. Тодор Кузманов                              - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

11 ЯНУАРИ – 17 ЯНУАРИ 2016 година.

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

3.адв. Николай Коцаков                             - 0888/981 493

 

18 ЯНУАРИ – 24 ЯНУАРИ 2016 година

1. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

2. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

25 ЯНУАРИ – 31 ЯНУАРИ 2016 година

1.адв. Анелия Хаджистоянова                   - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                             - 0885/040 452

3. адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

 

За район Сандански:

Отговорник: адв. Елена Благоева Попова - /0746/ 3 11 75, 0888/201 923

 

01 ЯНУАРИ - 03 ЯНУАРИ 2016 година

1.адв.Анастасия Маринова                         - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                             - 0887/602 177

4. адв. Димитър Андонов                            - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов                        - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

 

04 ЯНУАРИ - 10 ЯНУАРИ  2016 година

1. адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

3.адв. Роза Орманлиева                              - 0888/226 146

4.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

6.адв. Янка Толькова                                  - 0898/565 553

 

11 ЯНУАРИ - 17 ЯНУАРИ 2016 година

1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

4. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665  911

 

18 ЯНУАРИ - 24 ЯНУАРИ 2016 година

1.адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

3.адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

4.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

6.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

            25 ЯНУАРИ - 31 ЯНУАРИ 2016 година

1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

4. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

 

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 5

 

По т. 6

Докладва адвокат Светлана Радулова, която сочи, че със Заповед № 25 от 02.11.2015 година на Председателя на Адвокатска колегия Благоевград и в изпълнение на Решение № 274 от 30.10.2015 година на Адвокатски съвет Благоевград, комисия в състав адвокат Светлана Радулова – Председател и членове: адвокат Росица Иванчева – член на Адвокатски съвет и адвокат Михаил Андреев – Председател на Контролния съвет на Адвокатска колегия Благоевград и в присъствието на Райна Стоицова – счетоводител на Адвокатска колегия Благоевград като материално отговорно лице на 17.12.2015 година и Цветанка Христова – офис мениджър е извършена пълна инвентаризация на библиотечния фонд на Адвокатска колегия Благоевград, описани в описна книга по години и номера.

Сочи, че при извършената проверка е установено, че описаните в описа книги са в наличност и в добро състояниие. Няма книги, които да са повредени или похабени в степен, която ги прави негодни за употреба.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 333

ПРИЕМА доклада на Комисията, назначена със Заповед на Председателя на Адвокатска колегия Благоевград, за извършената инвентаризация на библиотечния фонд на Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 7

1.Адвокатският съвет обсъди предложението на Комисията определена с решение № 306/12.11.2015 година на Адвокатския съвет Благоевград за проект на бюджет на Адвокатска колегия и Правната помощ за 2016 година и взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 334

Приема рамката на проектобюджета за 2016 година в частите му за Адвокатска колегия и Правна помощ въз основа на която да бъде подготвен окончателния вариант на проектобюджета и същият бъде предложен за разглеждане и приемане за следващото заседание на Адвокатски съвет Благоевград, който да бъде предложен за гласуване на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград на 30 и 31.01.2016 година.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

По т. 8

1.Докладва адвокат Росица Иванчева, че в офиса на колегията има постъпили оферти от Застрахователна компания „ЛЕВ ИНС”, „ЗД ЕВРОИНС” АД и ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” във връзка с задължителната застраховка „Професионална отговорност на адвокати”. В оферите се съдържа информация за срок на застраховката, покрити рискове, териториална валидност, застрахователна сума, застрахователна премия и начин на плащането й.

След разглеждане на същите и след станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 336

Приема оферта на Застрахователна компания „Лев Инс” АД за сключване на групова застраховка „Професионална отговорност на адвокати” за 2016 година, считано от 01.01.2016 година до 31.12.2016 година при следните условия:

            - лимит на едно застрахователно събитие 20 000,00 лева;

            - за повече застрахователни събития в годината 20 000,00 лева;

            - годишна застрахователна премия 19,00 лева.

            - ретроактивна дата от 01.01.2011 година.

Определя срок за събиране на дължимите вноски до 08.01.2016 година в офиса на Адвокатската колегия, за което да бъдат информирани адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

            Решението е взето с 7 гласа „за” и 1 „против”.

 

2.Докладва адвокат Ядков, който сочи, че от страна на „АПИС ЕВРОПА” АД е предоставена оферта за закупуване на WEBлицензи за достъп до правните модули от информационна система АПИС WEB /INTERNET/версия на специална пакетна цена.

 Ценовото предложение е в два варианта – за срок от 1 /една/ и 3 /три/ години и включва абонамент за срок от 12 месеца при единична цена с ДДС – 54,00 лева и единична цена с ДДС – 42,00 лева при годишен абонамент за срок от 36 месеца.

Докладва се и оферта от ЛАКОРДА АД, в която се предоставя специален бонус при заплащане в срок до 30.12.2015 година на абонамента за следващата година на модула „Правен наблюдател” за следващия едногодишен срок на договора, при запазване на цената на текущия абонамент, плюс гратисен период, считано от датата на посоченото по-горе плащане до 11.02.2017 година.

Адвокатски съвет Благоевград обсъди оферта на ЕТ „Анжела Лазова – Висота” за изработка, монтаж и транспорт на остъклен шкаф за нуждите на Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

РЕШЕНИЕ № 337

1.НЕ ПРИЕМА офертата на АПИС WEB при условия предложени в офертата.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

2.ДА БЪДЕ продължен срока на действие на договора сключен между Адвокатска колегия Благоевград и „ЛАКОРДА” АД, при досегашните условия като бъдат уведомени адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, че до 08.02.2016 година могат да заплатят таксата в размер на 35,00 лева за 6 правни продукта, а именно:

-          ЛАКОРДА ИНТЕЛЕКТ;

-          ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ;

-          БЪЛГАРСКО ПРАВО;

-          СЪДЕБНА ПРАКТИКА;

-          ПРОЦЕДУРИ И ФОРМУЛЯРИ;

-          КАПИТАЛ;

-          БИЗНЕС РЕГИСТЪР.

            Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

3.ПРИЕМА така направената оферта за изработка на остъклен шкаф, включваща и монтаж и транспорт от ЕТ „Анжела Лазова – Висота” при цена предложена в офертата.

Решението е взето с 5 гласа „за” и 3 „против”.

 

По т. 10

Докладва адвокат Ядков, че от страна на Висш адвокатски съвет са изпратени 400 броя стикери, представляващи заверка на адвокатските карти за 2016 година на адвокатите членове на Адвокатска колегия Благоевград.

В тази връзка Адвокатски съвет се обединява около становището, раздаването на адвокатските стикери да става след удостоверяване на факта, че е заплатен членският внос за месец декември 2015 година.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 338

ДА БЪДАТ уведомени членовете на Адвокатска колегия Благоевград, че стикерите за заверка на адвокатските карти за 2016 година се намират в офиса на Адвокатски съвет от където могат да бъдат получени, след удостоверяване на факта, че е заплатен членският внос за месец декември 2015 година.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 9

Докладва адвокат Ядков, за необходимостта да бъдат определени адвокати, които да осъществяват регистрацията на участниците в Общото събрание, както и да бъде определен адвокат, който да бъде предложен на Общото събрание да бъде избран за Председател, а протоколчика и преброителите да бъдат избрани от явилите се на Общото събрание адвокати.

 След направените предложения и проведено гласуване, Адвокатският съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 339

ИЗБИРА за членове на комисията за регистрация – адвокат Даниела Стойкова, адвокат Славчо Попов и адвокат Илияна Димова.

ДА БЪДЕ предложено на Общото събрание за Председател на същото адвокат Мария Иванова Прешелкова, а преброители и независими наблюдатели на изборния процес да бъдат избрани от явилите се на Общото събрание адвокати.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 11

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 15.01.2016 година от 13,30 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

 

.