П Р О Т О К О Л № 1/15.01.2016 год.

Днес, 15.01.2016 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Мария Прешелкова, Иванка Кехайова, Петя Хантова, Георги Чорбаджийски и Светлана Радулова.

Не присъстват представители на Контролния съвет и Дисциплинарния съд.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Полагане на клетва от нововписани адвокати;

2.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

3.      Приемане отчета на Председателя за периода 01.01.2015 година – 31.12.2015 година;

4.      Приемане изпълнението на бюджета на Адвокатската колегия и на бюджета на правната помощ за IV-то тримесечие на 2015 година;

5.      Отчет на постъпилите искания и осъществените защити по Закона за правната помощ през IV – то тримесечие на 2015 година;

6.      Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

7.      Приемане на проектобюджета за 2016 година;

8.      Въпроси свързани с организацията на Общото събрание

9.      Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;

10.  Разни.

 

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването им като адвокати, клетва положиха НИКОЛА ИЛИЕВ ТАФРОВ и ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТОИЛОВ, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

 

По т. 2

1.Заявление с вх. № 23/07.01.2016 година от адвокат ПЕТЪР НИКОЛАЕВ БЕЛЧЕВ за отписване на адвокатския му сътрудник МАРГАРИТА ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА.

Към заявлението е приложено, Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, считано от 04.01.2016 година, както и е върната картата на адвокатски сътрудник.

2.Заявление с вх. № 29/08.01.2016 година от МАРГАРИТА ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА за вписването й като младши адвокат в регистъра на младшите адвокати на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

3.Заявление вх. № 30/08.01.2016 година от адвокат ИВАН  АНДОНОВ ДРАМОВ за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на телефонния номер за контакт.

Адвокат ДРАМОВ е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

4.Заявление с вх. № 11/06.01.2016 година от младши адвокат ЙОАНА ЕМИЛОВА ИЛИЕВА за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите.

Адвокат Илиева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

5.Заявление с вх. № 2/04.01.2016 година от адвокат НИКОЛАЙ ВЕЛИЧКОВ КОВАЧЕВ, с искане да бъде отписан от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

Адвокат Ковачев е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата, като към заявлението е приложена декларация по чл. 48 от Закона за адвокатурата, както и декларация, че не представя адвокатската си карта, поради загубването й.

6.Заявление с вх. № 973/28.12.2015 година от младши адвокат КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ВОНИДОВА за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите на основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата.

Адвокат Вонидова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

7.Заявление с вх. № 49/14.01.2016 година от адвокат БОРИС ИЛИЕВ ХАРИЗАНОВ за отписване на адвокатския му сътрудник МАРИЕЛА ХРИСТОВА БАДАЛОВА.

Към заявлението е приложено, Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, считано от 12.01.2016 година, както и е върната картата на адвокатски сътрудник.

8.Заявление с вх. № 50/14.01.2016 година от  МАРИЕЛА ХРИСТОВА БАДАЛОВА за вписването й като младши адвокат в регистъра на младшите адвокати на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

9.Заявление с вх. № 36/11.01.2016 година от адвокат РИЛКА ЛЮБОМИРОВА ФИЛИПОВА, с искане да бъде отписана от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

Адвокат Филипова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата, като към заявлението е приложена декларация по чл. 48 от Закона за адвокатурата, и е върнала адвокатската си карта.

10.Заявление вх. № 41/17.01.2016 г. от адвокат АНТОАНЕТА КИРИЛОВА БОГДАНОВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора. Адвокат Богданова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

1.ОТПИСВА от регистъра на адвокатските сътрудници към Адвокатска колегия Благоевград Маргарита Димитрова Найденова, адвокатски сътрудник при адвокат Петър Николаев Белчев, считано от 04.01.2016 година, на основание заявление за отписване и Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Решението е взето с 7гласа „за”.

 

2. На основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5, във вр. с чл. 20, ал. 1 от Закона за адвокатурата ВПИСВА в регистъра на младшите адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Маргарита Димитрова Найденова, с адрес на кантора: град Разлог, ул. „Яне Сандански” № 34, офис 1.

Решението е взето с 7гласа „за”.

 

3.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в телефонния номер за контакт на адвокат Драмов.

Решението е взето с 7гласа „за”.

 

4. На основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати адвокат Йоана Емилова Илиева и ВПИСВА същата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград, считано от 08.01.2016 година.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

5. На основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Николай Величков Ковачев считано от 04.01.2016 година.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

6. На основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати адвокат Кристина Георгиева Вонидова и ВПИСВА същата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград, считано от 13.12.2015 година.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

7. ОТПИСВА от регистъра на адвокатските сътрудници към Адвокатска колегия Благоевград Мариела Христова Бадалова, адвокатски сътрудник при адвокат Борис Илиев Харизанов, считано от 11.01.2016 година, на основание заявление за отписване и Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

8. На основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5, във вр. с чл. 20, ал. 1 от Закона за адвокатурата ВПИСВА в регистъра на младшите адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Мариела Христова Бадалова, с адрес на кантора: град Петрич, ул. „Рокфелер” № 27.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

9. На основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Рилка Любомирова Филипова, считано от 11.01.2016 година.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

10.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Антоанета Богданова, който да се счита: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 47, вх. 1, ет. 2, офис 10. 

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 3

Адвокатски съвет Благоевград се запозна с отчетен доклад на Председателя на Адвокатски съвет Благовеград за 2015 година.

След обсъждане на същия, Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

ПРИЕМА отчетния доклад на Председателя на Адвокатския съвет за дейността на Адвокатския съвет през 2015 година.

Решението е взето с 7гласа „за”.

 

По т. 4

Докладва Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2015 година и за изпълнението на бюджета за цялата 2015 година на Адвокатската колегия. Сочи, че събираемостта е добра, както и че към момента не е налице преразход в разходната част на бюджетите.

След изслушване отчета на Секретаря на Адвокатския съвет Благоевград за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2015 година и за цялата 2015 година и след обсъждане на същия, Адвокатският съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

ОДОБРЯВА направените разходи от Адвокатски съвет Благоевград по изпълнение на бюджета на Адвокатска колегия и бюджета на Правната помощ за четвърто тримесечие на 2015 година, и за цялата 2015 година, като ПРИЕМА отчета на Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград за изпълнение на бюджета на Адвокатската колегия Благоевград, както и отчета на Секретаря за изпълнението на бюджета на Правната помощ за четвърто тримесечие на 2015 година и за цялата 2015 година.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 5

1.Докладва Заместник-председателя на Адвокатски съвет Благоевград адвокат Елена Поповаза изпълнението на правната помощ за четвърто тримесечие на 2015 година и за цялата 2015 година, която представя отчет в писмен вид, сочещ броя на постъпилите искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ и процесуално представителство по граждански дела, както и разпределението им по отделни райони и адвокати.

Същата сочи, че е налице драстично намаление на исканията от органите на съда и досъдебното производство за определяне на адвокати за осъществяване на безплатна правна помощ, както и за назначаване на особени представители.

След изслушване и обсъждане доклада  на Заместник-председателя, Адвокатски съвет взе следното           

РЕШЕНИЕ № 4

ПРИЕМАТ ОТЧЕТА на Заместник-председателя на Адвокатски съвет за изпълнение на правната помощ в Адвокатска колегия Благоевград за четвърто тримесечие на 2015 година и за цялата 2015 година.

Решението е взето с 7гласа „за”.

 

 По т. 6

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 28 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 5

1. По искане по ЧНД № 2607/2015 г. по описа на РС – Благоевград – да се изпрати писмо на Районен съд Благоевград, че в Адвокатска колегия - Благоевград е постъпило искане от Районен съд Благоевград по ЧНД № 2607/2015 година за определяне на адвокат, който да осъществи правната помощ на лицето СТЕФАН ЕМИЛОВ ГЕРАСИМОВ.

В Раздел V от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 година на Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”.

В тази връзка и в изпълнение на задължителните указания на Национално бюро за правна помощ в горепосочения наръчник, да бъде уведомен съдът, че следва да се представи декларация, подписана от осъденото лице, че желае да бъде защитавано от служебен защитникили нарочно определение, че производството ще е по реда на задочното производство.

След представяне на горецитираните документи Адавокатски съвет - Благоевград веднага ще определи служебен защитник.

2.      По искане по ДП № 626/2014 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адв. Л. Герова;

3.      По искане по ДП № 7852 ЗМ-577/2015 г. по описа на ІІ – ро РУП – Благоевград – определя адв. А. Велянова;

4.      По искане по ДП № 7852 ЗМ-535/2015 г. по описа на ІІ – ро РУП – Благоевград – определя адв. Кр. Дуков;

5.      По искане по ДП № 251/2015 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. А. Ампова;

6.      По искане по гр.д. № 820/2015 г. по описа на РС – Г. Делчев – да се изпрати писмо до Районен съд Гоце Делчев, че в Раздел ХІV от Наръчника за предоставяне на правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 година в Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, в акта за допускане на правна помощ по дела, по които страната, която следва да внесе дипозит за особения представител е освободена от такси и разноски по чл. 83, ал. 1, т. 2, във връзка с ал. 3 от ГПК, следва изрично да се укаже какъв е размера на възнаграждението платимо от бюджета на съда.

В тази връзка и съгласно горецетирания Наръчник за предоставяне на правна помощ, да бъде указано на съда, че следва да бъде предоставен акт за допускане на правна помощ, който да отговаря на задължителните указания на Национално бюро за правна помощ.

След представяне на изискуемите документи Адвокатски съвет – Благоевград веднага ще определи особен представител на лицето Пламен Русчов Ганев.

7.      По искане по гр.д.№ 870/2015 г. по описа на РС – Сандански – да се изпрати писмо до Районен съд Сандански, че в Раздел ХІV от Наръчника за предоставяне на правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 година  в Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, в акта за допускане на правна помощ по дела, по които страната, която следва да внесе дипозит за особения представител е освободена от такси и разноски по чл. 83, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 3 от ГПК, следва изрично да се укаже какъв е размера на възнаграждението платимо от бюджета на съда.

В определение от 04.12.2015 година е посочено, че ищцата е освободена от такси и разноски, поради което на основание чл. 83, ал. 3 от ГПК заплащането на възнаграждението на особения представител ще бъде извършено от бюджета на съда и ще бъде в размер на 120,00 лева, съгласно чл. 24, т. 4 от Наредбата за плащане на правната помощ.

В тази връзка, да бъде уведомен съдът, че възнаграждението на особения представител следва да се определи на основание чл. 21 от Наредба № 1/2004 година в размер на 400,00 лева.

След представяне на изискуемите документи Адвокатски съвет – Благоевград веднага ще определи особен представител на лицето Здравка Георгиева Фиданова.

8.      По искане по гр.д.№ 2170/2015 г. по описа на РС – Благоевград – да се изпрати писмо до Районен съд Благоевград, за това, че Адвокатски съвет Благоевград, след като разгледа искане с вх. № 35/12.01.2016 година, ведно с разпореждане номер 22 от 04.01.2016 година по гр. д. № 2170/2015 година по описа на Районен съд Благоевград, констатира че с оглед посоченото правно основание като предмет на делото, възнаграждението на особения представител съгласно чл. 21 от Наредба № 1/2004 година възлиза в размер на 400,00 лева, а не на 300,00, както е посочено в разпореждане № 22 от 04.01.2016 година.

Към представените документи липсват доказателства, че са изпълнени изискаванията от т. 4, раздел XIVот Наръчника за предоставяне на правна помощ от съдилищата, приет на основание чл. 8, т. 1 и т. 6 от Закона за правната помощ, задължителен за изпълнение от съдилищата, както и че изпълнено т. 2 от раздел Iна Наръчника за Адвокатските съвети по прилагането на Закона за правната помощ, във вр. с чл. 18, т. 3 и 4 от Закона за правната помощ.

В тази връзка да бъде уведомен съдът, че не са налице основание за определяне на особен представител по посоченото по горе искане.

9.   По искане по ДП № 299/2015 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Кр. Събев;

10.  По искане по ДП № 79/2015 г. по описа на ГПУ – Златарево – определя адв. С. Тимова;

11.  По искане по ДП № 339 ЗМ-488/2015 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Р. Недин;

12.  По искане по НОХД № 5/2014 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. И. Зойков;

13.  По искане по изп.д. № 84/2012 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. А. Богданова;

14.  По искане по гр.д. № 353/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. И. Димова-Николова и адв. Е. Спасова;

15.  По искане по гр.д.№ 2631/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Гр. Димитров;

16.  По искане по НОХД № 2132/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Е. Бистричка;

17.  По искане по НОХД № 68/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Въчкова;

18.  По искане по ДП № 1899 ЗМ-750/2015 г. по описа на І – во РУП – Благоевград – определя адв. А. Вакареев;

19.  По искане по гр.д. № 865/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. И. Дюзова;

20.  По искане по гр.д.№ 2235/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Цомпова-Стоянова;

21.  По искане по ЧНД № 2596/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Д. Стойкова;

22.  По искане по НОХД № 270/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Михайлова;

23.  По искане по ЧНД № 185/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Карабунарова-Дановска;

24.  По искане по гр.д.№ 707/2015 г. по описа на РС – Г.Делчев – определя адв. Д. Бойкова-Банева;

25.  По искане по НД № 2947/2015 г. по описа на РП – Благоевград – определя адв. А. Богданова;

26.  По искане по ДП № 812/2007 г. по описа на І – во РУП – Благоевград – определя адв. П. Петров;

27.  По искане по в.ч.гр.д. № 1040/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Г. Савова;

28.  По искане по ВНОХД № 568/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Н. Римпева

Решението е взето с 7 гласа „за”.

2.Заверява 47 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 22.15.2015 г. – 15.01.2016 г.

 

По т. 7

Адвокатският съвет обсъди предложението на Секретаря на Адвокатския съвет Благоевград за проект на бюджет на Адвокатска колегия и Правната помощ за 2016 година и взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

Приема проектобюджета за 2016 година в частите му за Адвокатска колегия и Правна помощ, който да бъде предложен за гласуване на Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград на 30.01.2016 година.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

По т. 8

Докладва се, подготовката на Общото събрание.Сочи се, че са осигурени и подготвени част от материалите за него, включително и рекламни материали. Предстои провеждане на преговори за организиране на кафе–пауза и ресторант.

По т. 9

От залата излиза адвокат Иванка Кехайова.

По т. 10

2.    Докладва се писмо с вх. № 51/14.01.2016 година от фолклорна група „Веселина”, която е създадена през 2001 година от възпитаници на класа по тамбура при Център по изкуства-Благоевград. Сочи се, че групата участва активно в културния живот на Благоевград и региона и е често канен изпълнител на празници и фестивали не само в страната, а и в съседните държави. През месец април 2016 година ще се отбележи 15 годишнината с концерт – спектакъл, за който подготвя нов репертоар.

Молят за съпричастие и подкрепа за подготовката на спектакъла и празника на децата, като сочат, че спомоществователството може да се изрази с финансови средства, необходими за реклама, озвучаване, издаване на компакт диск, костюми и др.  

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

РЕШЕНИЕ № 14

ОТЛАГА гласуването по молба вх. № 51/14.01.2016 година, след приемане бюджета на Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 29.01.2016 година от 11,30 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Емил Ядков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/

 

.