П Р О Т О К О Л № 2/29.01.2016 год.

Днес, 29.01.2016 година от 11.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Мария Прешелкова, Иванка Кехайова, Петя Хантова, Георги Чорбаджийски и Светлана Радулова.

 

Не присъстват представители на Контролния съвет и Дисциплинарния съд.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

2.      Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

3.      Включване в списъка на дежурни адвокати на подалите заяврения и определяне на дежурни адвокати за месец февруари на 2016 година;

4.      Гласуване на окончателния отчет на бюджет на Адвокатската колегия и правната помощ;

5.      Обсъждане на въпроси свързани с организация провеждане на Общото събрание на адвокатите през м. Януари 2016 година;

6.      Разни.

 

По т. 1

1.Заявление с вх. № 64/18.01.2016 година от ЯНА ДАНЧЕВА МАРИНОВА за вписването й като младши адвокат в регистъра на младшите адвокати на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

 

2.Заявление вх. № 74/21.01.2016 година- от адвокат ВЕЛИНА БОНЧЕВА БАНЧЕВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на телефонния номер за контакт.

Адвокат БАНЧЕВА е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

3.Заявление вх. № 82/25.01.2016 г. – от адвокат МАРТИН ХРИСТОВ БУСАРОВ за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора. Адвокат БУСАРОВ е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

4.Заявление вх. № 66/18.01.2016 г. – от адвокат СТЕЛА НИКОЛОВА ЯНЕВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора и промяна на телефонния номер за контакт. Адвокат ЯНЕВА  е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 15

1. На основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5, във вр. с чл. 20, ал. 1 от Закона за адвокатурата ВПИСВА в регистъра на младшите адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Яна Данчева Маринова, с адрес на кантора: град Благоевград, жк. „Еленово” № 67, ет. 1, ап. 1.

Решението е взето с 7гласа „за”.

 

2.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в телефонния номер за контакт на адвокат Велина Бончева Банчева.

Решението е взето с 7гласа „за”.

 

3.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Мартин Христов Бусаров, който да се счита: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 47, вх. 1, ет. 2, офис 10. 

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

4.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора и промяна в телефонния номер за контакт на адвокат Стела Николова Янева, като адреса да се счита: гр. Петрич, ул. „Христо Ботев” № 12.

Решението е взето с 7 гласа „за”. 

 

По т. 2

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 26 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 16

1.      По искане по НОХД № 2288/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Иван Зашев;

2.      По искане по НОХД № 1509/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Никола Китанов;

3.      По искане по НОХД № 529/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Анна Парцова;

4.      По искане по ДП № 314 ЗМ-762/2015 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Петя Хантова;

5.      По искане по НОХД № 408/2014 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Кирил Димитрушев;

6.      По искане по НОХД № 2588/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Румяна Григорова;

7.      По искане по НОХД № 2636/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Марян Биков;

8.      По искане по НОХД № 680/2015 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Георги Ангелов Димитров;

9.      По искане по НОХД № 2228/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Страхил Гошев;

10.  По искане по НОХД № 2467/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Валерия Велева;

11.  По искане по НОХД № 2287/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Иван Катърджиев;

12.  По искане по НОХД № 2156/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Снежанка Аргирова;

13.  По искане по НОХД № 454/2014 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Благой Горанов;

14.  По искане по ДП № 7852 ЗМ-636/2015 г. по описа на  ІІ – ро РУП – Благоевград – определя адв. Мариела Алексова;

15.  По искане по гр.д. № 870/2015 г. по описа на РС – Сандански– да бъде изпратено писмо до Районен съд Сандански, че в Раздел ХІV от Наръчника за предоставяне на правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 година  в Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, в акта за допускане на правна помощ по дела, по които страната, която следва да внесе депозит за особения представител е освободена от такси и разноски по чл. 83, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 3 от ГПК, следва изрично да се укаже какъв е размера на възнаграждението платимо от бюджета на съда.

В определение от 04.12.2015 година е посочено, че ищцата е освободена от такси и разноски, поради което на основание чл. 83, ал. 3 от ГПК заплащането на възнаграждението на особения представител ще бъде извършено от бюджета на съда и ще бъде в размер на 120,00 лева, съгласно чл. 24, т. 4 от Наредбата за плащане на правната помощ.

В тази връзка, да бъде уведомен Районен съд Сандански, че възнаграждението на особения представител следва да се определи на основание чл. 21 от Наредба № 1/2004 година в размер на 400,00 лева.

След представяне на съответния съдебен акт с посочено възнаграждение по Наредба №1/2004 година, Адвокатски съвет – Благоевград веднага ще определи особен представител на лицето Здравка Георгиева Фиданова

16.  По искане по НД № 615/2015 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Мария Говедарева;

17.  По искане по НОХД № 707/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Селма Падарева;

18.  По искане по НОХД № 2446/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Венета Дукова;

19.  По искане по гр.д. № 70/2015 г. по описа на РС – Благоевград – да бъде уведомен Районен съд Благоевград, че следва да бъдат изпратени доказателства за внаесено възнаграждение за особен представител, с оглед изпълняване правомощията на Адвокатски съвет – Благоевград по чл. 18, т. 3 и т. 4 от Закона за правната помощ, съгласно Раздел І, т. 2 от „Наръчника за Адвокатските съвети по прилагане на Закона за правната помощ” и Раздел ХІV, т. 4 от „Наръчника за задълженията на съда и особености при предоставяне на правна помощ на основание чл. 29, чл. 39, ал. 3, чл. 47, ал. 6, чл. 48, ал. 2 и чл. 430 от ГПК”, с оглед своевременното определяне на особен представител.

20.  По искане по НОХД № 2083/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Виолета Станкова;

21.  По искане по ЧНД № 500/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Христина Солачка;

22.  По искане по НОХД № 1159/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Борис Харизанов;

23.  По искане по ЧНД № 1272/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Маргарати Райчева;

24.  По искане по  гр.д № 367/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Виолета Никова;

25.  По искане по гр.д № 2553/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Иван Тошев;

26.  По искане по гр.д № 345/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Юлия Ангелова;

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

2.Заверява 48 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 15.01.2016 г. – 29.01.2016 г.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 3

      ОПРЕДЕЛЯ ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ за месец Февруари на 2016 година за районите на Районен съд – Благоевград, Районен съд – Сандански, Районен съд – Петрич, Районен съд – Разлог и Районен съд – Гоце Делчев, съгласно списъци, представляващи неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

За район Благоевград:

Отговорници: адв. Светлана Радулова – 0888/939 007 и  адв. Росица Иванчева-Паскова - 0898/910 712

 

01 ФЕВРУАРИ - 07 ФЕВРУАРИ 2016 година

1.      адв. Адриана Мелниклийска                  - 0898/658 749

2.      адв. Асен Вакареев                                  - 0894/050 201

3.      адв. Бойка Бойкова                                  - 0889/866 509

4.      адв. Венета Медарова                             - 0879/331 333

5.      адв. Гергана Бончева                               - 0899/136 677

6.      адв. Георги Тошев                                   - 0888/405 787

7.      адв. Даниела Стойкова                           - 0878/535 414

8.      адв. Елена Бистричка                              - 0898/604 548

9.      адв. Елена Равначка                                - 0898/663 987

 

08 ФЕВРУАРИ - 14 ФЕВРУАРИ 2016 година

1.        адв. Елиана Спосова                              - 0876/554 486

2.        адв. Иван Катърджиев                           - 0877/172 898

3.        адв. Иван Тошев                                     - 0898/317 248

4.        адв. Иван Зашев                                      - 0888/355 076

5.        адв. Керстин Кацарска                           - 0896/898 390

6.        адв. Лазар Картулев                                - 0889/203 039

7.        адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

8.        адв. Мария Шопова                                - 0898/636 374

9.        адв. Марян Биков                                   - 0879/260 167

 

15 ФЕВРУАРИ - 21 ФЕВРУАРИ 2016 година

1. адв. Мая Тунтева                                        - 0898/536 860

2. адв. Милуш Бараков                                  - 0887/802 631

3. адв. Надежда Римпева                              - 0898/703 871

4. адв. Пенка Смукова                                   - 0886/787 488

5. адв. Петър Петров                                      - 0888/410 973

6. адв. Рангел Бараков                                   - 0899/885 191

7. адв. Румяна Григорова                              - 0888/646 161

8. адв.Снежанка Ангелова                            - 0899/155 263

9. адв.Станислава Георгиева                        - 0886/292 820

 

22 ФЕВРУАРИ - 29 ФЕВРУАРИ 2015 година

1.    адв. Стефка Коемджиева                          - 0886/437 551

2.    адв. Страхил Гошев                                  - 0895/614 683

3.  адв.Таня Бойкова                                      - 0887/344 921

4.  адв. Теодор Тошев                                     - 0888/645 271

5.  адв. Тодорка Чонина                                   - 0889/521 783

6.    адв. Цвета Рангелова                              - 0887/788 446

7.    адв. Адриана Мелниклийска                     - 0898/658 749

8.    адв. Асен Вакареев                                    - 0894/050 201

9.    адв. Бойка Бойкова                                     - 0889/866 509

 

За район Гоце Делчев

Отговорник: адв. Иванка Кехайова: - 0887/798 664

01 ФЕВРУАРИ – 07 ФЕВРУАРИ 2016 година

1. адв. Костадинка Богданова                         - 0898/709 877

2. адв. Нели Терзиева                                       - 0898/767 603

3. адв. Роза Бацалова                                       - 0896/789 910

4. адв. Румен Шарланджиев                             - 0888/597 553

5. адв. Тодор Петрелийски                                - 0878/597 046

 

8 ФЕВРУАРИ - 14 ФЕВРУАРИ 2016 година

1.    адв. Анелия Шопова                                 - 0888/584 637

2.    адв. Георги  Димитров                                -0887/730 730

3.    адв. Зоя Пулева                                         - 0895/451 910

4.     адв. Иван Тюхков                                      - 0895/364 842

 

15 ФЕВРУАРИ - 21 ФЕВРУАРИ 2016 година

1.    адв. Костадинка Богданова                      - 0898/709 877

2.    адв. Нели Терзиева                                  - 0898/767 603

3.    адв. Роза Бацалова                                  - 0896/789 910

4.    адв. Румен Шарланджиев                        - 0888/597 553

5.    адв. Тодор Петрелийски                           - 0878/597 046

 

22 ФЕВРУАРИ - 29 ФЕВРУАРИ 2016година

1.    адв. Анелия Шопова                                 - 0888/584 637

2.    адв. Георги  Димитров                               -0887/730 730

3.    адв. Зоя Пулева                                         - 0895/451 910

4.    адв. Иван Тюхков                                      - 0895/364 842

 

За район Петрич

Отговорник: адв. Петя Хантова: -/0745/20 669, 0898/629 958

01 ФЕВРУАРИ – 07 ФЕВРУАРИ 2016 година

1.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

2.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

3.      адв. Димитрина Марангозова                - 0899/030 508

4.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

5.      адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

6.      адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

7.      адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

8.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

 

08 ФЕВРУАРИ – 14 ФЕВРУАРИ 2016 година

1.      адв. Маргарита Райчева                         - 0898/622 821

2.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

3.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

4.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

5.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

6.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

7.      адв. Петя Хантова                                  - 0898/629 958

8.      адв. Петър Кютукчиев                            - 0888/223 622

 

15 ФЕВРУАРИ – 21 ФЕВРУАРИ 2016 година

1.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

2.      адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

3.      адв. Стела Янева                                   - 0886/447 666

4.      адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

5.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

6.      адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

7.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

8.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

 

22 ФЕВРУАРИ – 29 ФЕВРУАРИ 2016 година

1.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

2.      адв. Велина Банчева                            - 0889/995 057

3.      адв. Велина Пиргова                             - 0888/143 943

4.      адв. Велик Гогов                                  - 0888/786 611

5.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

6.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

7.      адв. Димитрина Марангозова                 - 0899/030 508

8.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

 

За район Разлог:

01 ФЕВРУАРИ – 07 ФЕВРУАРИ  2016 година

1.адв. Анелия Хаджистоянова                    - 0885/088 737

2.  адв. Тодор Кузманов                              - 0878/405 995

3. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

4. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

5.адв. Николай Коцаков                               - 0888/981 493

 

08 ФЕВРУАРИ – 14 ФЕВРУАРИ 2016 година

1.адв. Илонка Пандева                                - 0885/040 452

2. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

3. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

4. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

15 ФЕВРУАРИ – 21 ФЕВРУАРИ  2016 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Тодор Кузманов                             - 0878/405 995

3. адв. Любка Крънчева                             - 0886/748 625

4. адв. Михаела Клечерова                        - 0883/315 102

5. адв. Николай Коцаков                             - 0888/981 493

 

22 ФЕВРУАРИ – 29 ФЕВРУАРИ  2016 година

1. адв. Илонка Пандева                               - 0885/040 452

2. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

3. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

4. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

За район Сандански:

Отговорник: адв. Елена Благоева Попова - /0746/ 3 11 75, 0888/201 923

01 ФЕВРУАРИ - 07 ФЕВРУАРИ 2016 година

1.адв.Анастасия Маринова                           - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                 - 0898/251 429

3. адв. Виолета Станкова                             - 0887/602 177

4. адв. Димитър Андонов                              - 0889/290 014

5. адв. Добромир Парапанов                          - 0888/949 616

6. адв. Емилия Цекова                                  - 0887/779 995

7. адв. Иглика Манова                                   - 0888/665 911

 

08 ФЕВРУАРИ - 14 ФЕВРУАРИ 2016 година

1. адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

3.адв. Роза Орманлиева                              - 0888/226 146

4.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                                 - 0888/251 085

6.адв. Янка Толькова                                  - 0898/565 553

 

15 ФЕВРУАРИ - 21 ФЕВРУАРИ 2016 година

1.адв.Анастасия Маринова                          - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                              - 0887/602 177

4. адв. Димитър Андонов                             - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов                         - 0888/949 616

6. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

7. адв. Иглика Манова                                 - 0888/665 911

 

22 ФЕВРУАРИ - 29 ФЕВРУАРИ 2016 година

1.адв. Людмила Кацарова                           - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

3.адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

4.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                                - 0888/251 085

6.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 4

1. След изслушване на отчета на Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград за изпълнение на бюджета за 2015 година на Адвокатската колегия и обсъждане на същия, Адвокатският съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 17

ПРИЕМА окончателният вариант на отчета на Секретаря на Адвокатския съвет за изпълнение на бюджета на Адвокатската колегия за 2015 година.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

2. След изслушване на отчета на Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград за изпълнение на бюджета за 2015 година на Правната помощ и обсъждане на същия, Адвокатският съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 18

ПРИЕМА окончателният вариант на отчета на Секретаря на Адвокатския съвет за изпълнение на бюджета на Правната помощ за 2015 година.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

В залата влиза адвокат Георги Чорбаджийски.

 

По т. 5

Докладва се, подготовката на Общото събрание.Сочи се, че са осигурени и подготвени всички необходими материали като /урни, кабини за гласуване, папки с материали необходими за общото събрание, избирателни списъци/ за нормалното провеждане на Общото събрание на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.  Проведени са и преговори за организиране на кафе–пауза и ресторант. Уведомена е и комисията по регистрацията за началния час на започване на регистрация.

 

По т. 6

1. Докладва адвокат Ядков, че следва да се вземе решение за определяне броя на членовете на Адвокатски съвет, Дисциплинарен съд и Контролен съвет, което решение следва да бъде представено за гласуване но Общото събрание на адвокатите в страната. Същият предлага членовете на Адвокатския съвет да бъдат 8, включително с Председателя, членовете на Контролния съвет да бъдат 5, а членовете на Дисциплинарния съд да бъдат 9, включително с Председател.

 След станалите разисквания, Адвокатски съвет, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 19

ДА БЪДЕ предложено на Общото събрание, членовете на Адвокатския съвет да бъдат 8, включително с Председателя, членовете на Контролния съвет да бъдат 5, а членовете на Дисциплинарния съд да бъдат 9, включително с Председател.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

2.   Докладва адвокат Ядков, който сочи, че докладите на участниците в тържествената конференция на тема: „Ролята на адвоката в справедливостта на процеса”, посветена на 100-годишнината от създаването на Адвокатска колегия Благоевград на 09.10.2015 година са публикувани в отделна книжка. Предложението в тази насока е на всеки един от авторите да бъдат дадени по 5 броя от книжката, както и да бъде изпратена и книга на всеки един от членовете на Висш адвокатски съвет, на библиотеката „Кръстю Цончев”, за библиотеката на Адвокатска колегия Благоевград и на всеки член на Адвокатски съвет Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 20

            ДА БЪДАТ предоставени книжки, както следва:

1.      Национална библиотека  - 5 броя;

2.      Доктор Александър Цеков – 5 броя;

3.      Професор Веселин Вучков – 5 броя;

4.      Адвокат Любомир Денев – 5 броя;

5.      Съдия Катя Бельова – 5 броя;

6.      Прокурор Надежда Шутова – 5 броя;

7.      Адвокат Емил Ядков – 5 броя;

8.      Библиотека „Кръстю Цончев” – 3 броя;

9.      Членовете на Висш адвокатски съвет – 15 броя;

10.  Членовете на Адвокатски съвет – 8 броя;

11.  Библиотеката на Адвокатска колегия Благоевград – 5 броя.

12.  Доцент Николай Марин – 2 броя;

13.  Регионална библиотека „Димитър Талев” – 2 броя;

14.  Народно читалище „Никола Вапцаров” – 2 броя;

15.  Библиотека към Правно-исторически факултет – 2 броя;

 

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

4.   Докладва адвокат Ядков молба с вх. № 68/19.01.2016 година от Кирил Теохаров Коставинов, с молба да му бъде назначен независим защитник за личната му защита за всякакъв вид съдебни дела с ангажимент за разсрочено плащане.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 22

      ДА БЪДЕ уведомен господин Кирил Теохаров, че следва да изпрати молба-декларация до Национално бюро за правна помощ с искане за предоставяне на правна помощ по посочените в молбата проблеми.

      Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

5.   Докладва адвокат Ядков, че на 22.12.2015 година е взето решение от Адвокатски съвет Благоевград, с което е прието становище относно възпрепятстването участието на адвокати в производството на предварителни проверки от полицейски служител, изразяващо се във възпрепятстване на адвокати да участват във фазата на извършване на предварителни проверки и недопускане на адвокатска защита на граждани, които нямат процесуално качество „обвиняем”, както и сигнали относно поведението на служители, които „препоръчват” на гражданите, обърнали се за съдействие към органите на МВР към определени адвокати.

В тази връзка от страна на ОД на МВР Благоевград и получено писмо, с което уведомяват Адвокатският съвет, че съгналът съдържа минимални данни за поведение на държавни служители, като следва да бъдат изведени конкретни случаи на укоримо поведение от страна на служители на МВР.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 23

            ДА БЪДАТ уведомени всички адвокати от Адвокатска колегия Благоевград, с молба при наличие на подобни случаи да се обръщат към ОД на МВР Благоевград.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

 

 

.