П Р О Т О К О Л № 3/18.02.2016 год.

Днес, 18.02.2016 година от 13.30 часа, се проведе първо заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Иванка Кехайова, Петя Хантова и Нели Захариева.

Не присъстват представители на Контролния съвет и Дисциплинарния съд.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Конституиране на новоизбрания Адвокатски съвет и избор на Заместник-председател и секретар на Адвокатския съвет;

2.      Определяне на отговорници от Адвокатски съвет за определени видове дейности и определяне на отговорници по градове, които да организират предоставянето на правната помощ на лицата по Закона за правната помощ;

3.      Определяне на работна група за установяване материалното, финансово и документално състояние на Адвокатска колегия Благоевград;

4.      Въпроси свързани с финансовото обезпечаване на дейността на Адвокатски съвет Благоевград.

5.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

6.      Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

7.      Одобряване на списък на дежурни адвокати за месец март на 2016 година;

8.      Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;

9.      Разни.

По т. 1

Докладва адвокат Чолаков, че след конституиране на органите на Адвокатска колегия Благоевград, предстои избиране на Заместник-председател и секретар на Адвокатски съвет Благоевград, които не се избират от Общото събрание, както и разпределение на задълженията по основни видове дейности, изпълнявани от Адвокатски съвет.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

   РЕШЕНИЕ № 24

1. ИЗБИРА за Заместник-председател на Адвокатски съвет Благоевград адвокат ПЕНКО НЕНОВ.

2. ИЗБИРА за Секретар на Адвокатски съвет Благоевград адвокат МАРИЯ ГЕОРГИЕВА.

 

По т. 2

Докладва адвокат Чолаков, че Адвокатският съвет на Адвокатска колегия Благоевград се състои от 8 ОСНОВНИ и 2 РЕЗЕРВНИ членове, като съгласно чл. 87, ал. 1 от Закона за адвокатурата резервните членове участват в заседанието на адвокатския съвет със съвещателен глас.

Съгласно чл. 92 Председателят на адвокатския съвет представлява адвокатската колегия, организира и ръководи цялостната дейност на адвокатския съвет и свиква и председателства заседанията на адвокатския съвет.

В тази връзка уведомление за провежданите заседания на Адвокатски съвет ще бъдат изпращани и до резервните членове, които следва да присъстват, тъй като след разпределението на гласовете и квотите след избора район Разлог е останал без представител.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 25

1. ВЪЗЛАГА изпълнението на отделните видове дейности по членове на Адвокатски съвет, както следва:

                        ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО – адвокат Иванка Кехайова;

                        КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ – адвокат Петя Хантова;

                        ПРАВНА ПОМОЩ – адвокат Елена Попова;

                        СЕМИНАРНА ДЕЙНОСТ – адвокат Пенко Ненов;

                        ВРЪЗКИ СЪС СЪДИЛИЩА, ПРОКУРАТУРИ И ОРГАНИТЕ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО – адвокат Мария Георгиева;

                        ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА – адвокат Иван Чолаков;

2. ОПРЕДЕЛЯ отговорници по градове, които да организират предоставянето на правна помощ на лицата по Закона за правната помощ, както следва:

                        За град Благоевград – адвокат Пенко Ненов и адвокат Светлана Радулова;

                        За град Сандански – адвокат Нели Захариева;

                        За град Разлог – адвокат Иван Димитров;

                        За град Гоце Делчев – адвокат Иванка Кехайова;

                        За град Петрич – адвокат Петя Хантова.

 

                        Решението е взето с 7 гласа „за”.

По т. 3

1. Докладва адвокат Чолаков, че следва да бъде прието имуществото на колегията, като за целта предлага да бъде определена работна група състояща се от двама членове на Адвокатски съвет Благоевград и едни представител на Контролния съвет при Адвокатска колегия Благоевград. Сочи, че след приемане на имуществото на колегията, следва да бъде извършен одит и проверка на финансовото и документалното състояние за периода от 01.01.2010 година до 31.12.2015 година.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 26

ОПРЕДЕЛЯ КОМИСИЯ, която да извърши пълна инвентаризация за срок от 1 /един/ месец, на Адвокатска колегия Благоевград в състав:

Адвокат Мария Георгива– Председател на комисията;

Адвокат Нели Захариева – член на Адвокатски съвет;

Адвокат Елена Бистричка - член на Контролен съвет.

Доклада на комисията да бъде разгледан на заседание на Адвокатски съвет Благоевград

 

2. ВЪЗЛАГА извършването на одит на финансовата дейност на Адвокатска колегия Благоевград за периода 01.01.2010 година до 31.12.2015 година

3. ВЪЗЛАГА на Председателя и Секретаря на Адвокатски съвет избора на одитор и договаряне на сума за заплащането му.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 4

Във връзка с необходимостта от определяне възнагражденията на Председателя, Заместник-председателя, Секретаря и членовете на Адвокатски съвет, както и на начина и размера на заплащане на пътните разноски на членовете на Адвокатски съвет, които пътуват за участие в заседанията на Адвокатски съвет, същия взе следното

РЕШЕНИЕ № 27

Считано от 18.02.2016 година за всяко участие в заседание да се заплащат суми, представляващи разноски за път в размери и на членове както следва:

                        - на адвокат Иванка Кехайова от град Гоце Делчев – 22,00 лв;

                        - на адвокат Иван Димитров от град Разлог – 12,00 лв;

                        - на адвокат Петя Хантова от град Петрич – 14,00 лв;

                        - на адвокат Нели Захариева от град Сандански – 12,00 лв;

                        - на адвокат Елена Попова от град Сандански – 12,00 лв.

Считано от 18.02.2013 година ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на Председателя, Заместник-председателя, Секретаря и на членовете на Адвокатски съвет за участие в заседания, както следва:

                        - на Председателя на Адвокатски съвет – 150,00 лв. месечно възнаграждение;

                        - на Заместник-председателя на Адвокатски съвет – 100,00 лв. месечно възнаграждение;

                        - на Секретаря на Адвокатски съвет – 130,00 лв. месечно възнаграждение;

                        - на членовете на Адвокатски съвет – по 30,00 лв. на заседание, в което са взели участие;

                        - на резервните членовете на Адвокатски съвет – по 30,00 лв. на заседание, в което са взели участие;

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 5

1. Доклад с вх. № 155/18.02.2016 годинаот адвокат Емил Ядков, в качество  член  на Адвокатска колегия Благоевград, с който уведомява членовете на адвокатски съвет за настъпила смърт на адвокат Михаил Андреев, с предложение да бъде заличен от списъка на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград на основание чл. 22, ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата, както и да бъде сторниран членският му внос за м. януари 2016 година.

 

2. Заявление с вх. № 140/15.02.2016 годинаот адвокат АНТОНИЯ ЛАЗАРОВА КАРТУЛЕВА-ФИЛИПОВА, за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на фамилно име, телефонен номер за контакт и промяна на адрес на адвокатска кантора. Адвокат Картулева-Филипова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

3. Заявление с вх. № 130/10.02.2016 годинаот младши адвокат ВЯРА МЛАДЕНОВА СТАНКОВА за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите.

Адвокат Станкова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

4. Заявление с вх. № 104/01.02.2016 годинаот БОРИС ГЕОРГИЕВ АРШИНКОВ за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

 

5. Заявление с вх. № 103/30.01.2016 годинаот адвокат ИВАН ЙОРДАНОВ ЗАШЕВ за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора. Адвокат Зашев е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 28

1.ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград МИХАИЛ ИЛИЕВ АНДРЕЕВ, поради настъпила смърт, считано от 31.01.2016 година, като бъде сторниран членския му внос за месец Януари за 2016 година.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

2. ВПИСВА промяна на фамилното име на адвоката, а именно Антония Лазарова Картулева-Филипова, промяна в телефонния номер за контакт, както и промяна в адреса на кантора на адвокат Картулева-Филипова, който да се счита: град Благоевград, ул. „Стефан Стамбалов” № 1, ет. 1.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

3. На основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати адвокат Вяра Младенова Станкова и ВПИСВА същата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград, считано от 08.01.2016 година.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

4. На основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 от Закона за адвокатурата ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Борис Георгиев Аршинков, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Сан Стефано” № 2.

Решението е взето с 7гласа „за”.

 

5.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Иван Йорданов Зашев, който да се счита: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 2, ет. 4. 

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 6

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 26 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 29

1.      По искане поНОХД № 1319/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. И. Данчев;

2.      По искане по ЧНД № 1/2016 г. по описа на РС – Благоевград – да се изпрати писмо до РС – Благоевград, че с оглед своевременното определяне на служебен защитник на лицето Любомир Руменов Димитров, да бъде уточнено дали все още съществува необходимост от определянето на такъв по ЧНД № 1/2016 година по описа на Районен съд – Благоевград;

3.      По искане по ВНОХД № 568/2012 г. по описа на ОС – Благоевград – да се изпрати писмо до ОС Благоевград, че с оглед своевременното определяне на служебен защитник на лицето Тодор Спасов Топузов, да бъде уточнено дали все още съществува необходимост от определянето на такъв по ВНОХД № 568/2015 година по описа на Окръжен съд – Благоевград;

4.      По искане по ЧНД № 892/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Л. Кацарова;

5.      По искане по ЧНД № 904/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. И. Манова;

6.      По искане по ДП № 1899-ЗМ-477/2015 г. по описа на І – во РУП – Благоевград – определя адв. Е. Равначка

7.      По искане по ДП № 48/2015 г. по описа на ГПУ – Златарево – определя адв. Д. Харамлииска;

8.      По искане по НОХД № 7/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Георги Чорбаджийски;

9.      По искане по т.д. № 33/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – да се изпрати писмо до ОС – Благоевград, че в искането за определяне на особен представител на „Пътища и КО” ООД, се установява, че се касае за дело за несъстоятелност. В разпореждането липсва посочване размера на стойността на предявените вземания, поради което Адвокатски съвет – Благоевград не може да определи възнаграждението на особения представител, което следва да се извърши на основание чл. 7, ал. 3 от Наредба № 1/2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения, а не по чл. 7, ал. 4 от същата наредба както е посочено в разпореждането.

            При липса на доказателства за стойността на предявените вземания Адвокатски съвет – Благоевград не може да прецени дали размера на определеното възнаграждение на особения представител е  точно определен;

10.   По искане по гр.д. № 2869/2015 г. по описа на РС – Благоевград – Да бъде изпратено писмо до РС – Благоевград, че следва да бъдат изпратени доказателства за внесено възнаграждение за особен представител, с оглед изпълняване правомощията на Адвокатски съвет – Благоевград по чл. 18, т. 3 и т. 4 от Закона за правната помощ, съгласно Раздел І, т. 2 от „Наръчника за Адвокатските съвети по прилагане на Закона за правната помощ” и Раздел ХІV, т. 4 от „Наръчника за задълженията на съда и особености при предоставяне на правна помощ на основание чл. 29, чл. 39, ал. 3, чл. 47, ал. 6, чл. 48, ал. 2 и чл. 430 от ГПК”, с оглед своевременното определяне на особен представител;

11.  По искане по НАХД № 247/2016 г. по описа на РС – Благоевград – отпада нуждата от служебен защитник;

12.  По искане по НОХД № 11/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. И. Коджебашев;

13.  По искане по НОХД № 2467/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. П. Смукова;

14.   По искане по НОХД № 43/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Цв. Рангелова;

15.  По искане по ДП№ 339 ЗМ-688/2015 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Д. Чолакова;

16.  По искане по ДП № 280/2014 г. по описа на ІІ – ро РУП – Благоевград – да бъде изпратено писмо до Второ РУП – Благоевград, че с оглед своевременното определяне на служебен защитник на лицето Васил Нанов, да бъде уточнено дали все още съществува необходимост от определянето на такъв по ДП № 280/2014 година по описа на ІІ-ро РУ – МВР Благоевград;

17.  По искане по НОХД № 1328/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. С. Янева;

18.  По искане по ДП № 438/2015 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адв. Т. Петрелийски;

19.  По искане по ДП№ 439/2015 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Хр. Стоянов;

20.  По искане по гр.д. № 2621/2015 г. по описа на РС – Благоевград – Да бъде изпратено писмо до Районен съд Благоевград, че Адвокатски съвет Благоевград, след като разгледа искане с вх. № 236/17.02.2016 година, ведно с разпореждане номер 1186 от 15.02.2016 година по гр. д. № 2621/2015 година по описа на Районен съд Благоевград, констатира че в определението за допускане на правна помощ, както и в искането липсва информация за цената на иска, което не позволява на Адвокатски съвет – Благоевград да прецени дали определения от съда размер на възнаграждението на особения представител е правилно определено.

Към представените документи липсват доказателства, че са изпълнени изискванията от т. 4, раздел XIVот Наръчника за предоставяне на правна помощ от съдилищата, приет на основание чл. 8, т. 1 и т. 6 от Закона за правната помощ, задължителен за изпълнение от съдилищата, както и че изпълнено т. 2 от раздел Iна Наръчника за Адвокатските съвети по прилагането на Закона за правната помощ, във вр. с чл. 18, т. 3 и 4 от Закона за правната помощ.

            След изпращане на доказателства за внесено възнаграждение за особен представител, както и информация за цената на иска по чл. 422 от ГПК, Адвокатски съвет веднага ще определи особен представител на Руска Димитрова Костова.

21.  По искане по НОХД № 1017/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. В. Станкова;

22.  По искане по НОХД № 1304/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Е. Божкова;

23.  По искане по НОХД № 560/2012 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Е. Станкова;

24.  По искане по ДП № 314 ЗМ-35/2016 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. В. Христова;

25.  По искане по ДП № 314 ЗМ-725/2015 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Цв. Динева;

26.  По искане по ДП № 314 ЗМ-283/2016 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Б. Тошева.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

2. Заверява 66 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 29.01.2016 г. – 18.02.2016 година.

 

По т. 7

      ОПРЕДЕЛЯ ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ за месец Март на 2016 година за районите на Районен съд – Благоевград, Районен съд – Сандански, Районен съд – Петрич, Районен съд – Разлог и Районен съд – Гоце Делчев, съгласно списъци, представляващи неразделна част от настоящото решение, както следва:

           

За район Благоевград

            Отговорник:адвокат Мария Георгиева – 0877/212 040

   01 МАРТ - 06 МАРТ 2016 година

1.      адв. Елиана Спосова                          - 0876/554 486

2.      адв. Иван Катърджиев                                   - 0877/172 898

3.      адв. Иван Тошев                                 - 0898/317 248

4.      адв. Иван Зашев                                  - 0888/355 076

5.      адв. Керстин Кацарска                       - 0896/898 390

6.      адв. Лазар Картулев                            - 0889/203 039

7.      адв. Мария Георгиева                         - 0877/212 040

8.      адв. Мария Шопова                            - 0898/636 374

9.      адв. Марян Биков                                - 0879/260 167

 

07 МАРТ - 13 МАРТ 2016 година

1. адв. Мая Тунтева                                     - 0898/536 860

2. адв. Милуш Бараков                               - 0887/802 631

3. адв. Надежда Римпева                            - 0898/703 871

4. адв. Пенка Смукова                                - 0886/787 488

5. адв. Петър Петров                                   - 0888/410 973

6. адв. Рангел Бараков                                - 0899/885 191

7. адв. Румяна Григорова                           - 0888/646 161

8. адв. Снежанка Ангелова                        - 0899/155 263

9. адв. Станислава Георгиева                    - 0886/292 820

 

            14 МАРТ - 20 МАРТ 2015 година

1.      адв. Стефка Коемджиева                      - 0886/437 551

2.      адв. Страхил Гошев                              - 0895/614 683

3.  адв.Таня Бойкова                                               - 0887/344 921

4.  адв. Теодор Тошев                                  - 0888/645 271

5.  адв. Тодорка Чонина                              - 0889/521 783

6.      адв. Цвета Рангелова                            - 0887/788 446

7.      адв. Адриана Мелниклийска               - 0898/658 749

8.      адв. Асен Вакареев                               - 0894/050 201

9.      адв. Бойка Бойкова                               - 0889/866 509

 

 

21 МАРТ - 27 МАРТ 2016 година

1.      адв. Венета Медарова                             - 0879/331 333

2.      адв. Гергана Бончева                               - 0899/136 677

3.      адв. Георги Тошев                                   - 0888/405 787

4.      адв. Даниела Стойкова                           - 0878/535 414

5.      адв. Елена Бистричка                              - 0898/604 548

6.      адв. Елена Равначка                                - 0898/663 987

7.      адв. Елиана Спосова                               - 0876/554 486

8.      адв. Иван Катърджиев                           - 0877/172 898

9.      адв. Иван Тошев                                      - 0898/317 248

 

 

28 МАРТ - 31 МАРТ 2016 година

1.    адв. Иван Зашев                                        - 0888/355 076

2.    адв. Керстин Кацарска                             - 0896/898 390

3.    адв. Лазар Картулев                                  - 0889/203 039

4.    адв. Мария Георгиева                               - 0877/212 040

5.    адв. Мария Шопова                                  - 0898/636 374

6.    адв. Марян Биков                                      - 0879/260 167

7.    адв. Мая Тунтева                                       - 0898/536 860

8.    адв. Милуш Бараков                                 - 0887/802 631

9.     адв. Надежда Римпева                             - 0898/703 871

 

За район Сандански

Отговорник: адвокат Мария Георгиева – 0877/212 040

 

01 МАРТ - 06 МАРТ 2016 година

1.адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

4. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

6. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

7. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

        

06МАРТ - 13 МАРТ 2016 година

1. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

            2. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

3.адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

4.адв. Росен Недин                                    - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

6.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

14 МАРТ - 20 МАРТ 2016 година

1.адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

4. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

6. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

7. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

 

21 МАРТ - 27 МАРТ 2016 година

1.адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

            2. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

3.адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

4.адв. Росен Недин                                    - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

6.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

28 МАРТ - 31 МАРТ 2016 година

1.адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

4. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

6. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

7. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

 

            За район Разлог

            Отговорник:  адвокат Мария Георгиева – 0877/212040

 

01 МАРТ – 06 МАРТ 2016 година

1.адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Тодор Кузманов                                          - 0878/405 995

3. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

4. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

5.адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

 

07 МАРТ – 13 МАРТ 2016 година

1.адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

2. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

3. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

4. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

14 МАРТ – 20 МАРТ 2016 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                             - 0885/088 737

2. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

3. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

4. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

5.адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

 

20 МАРТ – 27 МАРТ 2016 година

1. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

2. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

3. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

4. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

 

28 МАРТ – 31 МАРТ 2016 година

1.адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Тодор Кузманов                                          - 0878/405 995

3. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

4. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

5.адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

 

            За район Гоце Делчев

Отговорник: адвокат Мария Георгиева: - 0877/212 040

 

01 МАРТ - 06 МАРТ 2016 година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги Димитров                          -0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

07 МАРТ - 13 МАРТ 2016 година

1.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                                 - 0896/789 910

4.      адв. Румен Шарланджиев                     - 0888/597 553

5.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

 

14 МАРТ - 20 МАРТ 2016година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги Димитров                          -0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

21 МАРТ – 27 МАРТ 2016 година

1.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                                 - 0896/789 910

4.      адв. Румен Шарланджиев                     - 0888/597 553

5.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

 

28 МАРТ - 31 МАРТ 2016година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги Димитров                          -0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

За район Петрич

Отговорник: адвокат Мария Георгиева: - 0877/212 040

 

01 МАРТ – 06 МАРТ 2016 година

1.      адв. Маргарита Райчева                                   - 0898/622 821

2.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

3.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

4.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

5.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

6.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

7.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

8.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

 

07 МАРТ – 13 МАРТ 2016 година

1.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

2.      адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

3.      адв. Стела Янева                                               - 0886/447 666

4.      адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

5.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

6.      адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

7.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

8.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

 

14 МАРТ – 20 МАРТ 2016 година

1.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

2.      адв. Велина Банчева                              - 0889/995 057

3.      адв. Велина Пиргова                            - 0888/143 943

4.      адв. Велик Гогов                                               - 0888/786 611

5.      адв.Георги Божинов                            - 0887/525 529

6.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

7.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

8.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

 

20 МАРТ – 27 МАРТ 2016 година

1.      адв.Георги Божинов                            - 0887/525 529

2.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

3.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

4.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

5.      адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

6.      адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

7.      адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

8.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

 

28 МАРТ – 31 МАРТ 2016 година

1.      адв. Маргарита Райчева                                   - 0898/622 821

2.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

3.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

4.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

5.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

6.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

7.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

8.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

 

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 8

 

По т. 9

1.    Докладва адвокат Чолаков писмо с вх. № 139/12.02.2016 година, изпратено от Висш адвокатски съвет по повод постъпил сигнал от Председателя на Адвокатска колегия Благоевград, относно прилагане на Закона за правната помощ и Наръчника за предоставяне на правна помощ от съдилищата от Атанас Иванов – съдия към районен съд Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 36

ДА БЪДЕ изпратено горецитираното писмо по електронните пощи на всички адвокати за сведение.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

2.    Докладва адвокат Чолаков писмо с вх. № 134/11.02.2016 година, с което съдия Владимир Пензов, уведомява Адвокатския съвет за издадена Заповед № 63 от 03.02.2016 година, относно процедурата по определяне на адвокат, който да предоставя правна помощ на страна като особен представител по чл. 47, ал. 6, чл. 48, ал. 2 и чл. 430 от ГПК.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 37

ДА БЪДЕ изпратена заповед № 63 от 03.02.2016 година по електронните пощи на всички адвокати за сведение.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

3.    Докладва адвокат Чолаков писмо с вх. № 136/11.02.2016 година, изпратено по електронна поща от адвокат Райна Аврамова, член на Софийска адвокатска колегия, относно бъдещи действия за промени в Закона за адвокатурата, касателно провеждане на избори за органи на Адвокатски колегии и за делегати за Общото събрание на Висш адвокатски съвет чрез електронно гласуване и становище на членове на колегиите в страната.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 38

ДА БЪДЕ изпратено писмото на адвокат Райна Аврамова по електронните пощи на всички адвокати за сведение.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

4.    Докладва адвокат Чолаков писмо с вх. № 153/18.02.2016 годинана Национално бюро за правна помощ, с което канят Адвокатските съвети на регулярна среща, която ще се проведе на 25 февруари 2016 година, на която среща ще се дискутират въпроси с правната помощ.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 39

ДА БЪДЕ уведомен Председателя на Национално бюро за правна помощ, че в регулярната среща участие ще вземат Председателя на Адвокатски съвет Благоевград – адвокат Иван Чолаков и Секретаря – адвокат Мария Георгиева.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

5.    Докладва адвокат Чолаков писмо с вх. № 137/11.02.2016 годинаизпратено от център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”, с което канят Председателите на адвокатските съвети на среща между ръководството на центъра.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

РЕШЕНИЕ № 40

ДА БЪДЕ уведомен Изпълнителния директор на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”, че в срещата участие ще вземат Председателя на Адвокатски съвет Благоевград – адвокат Иван Чолаков и Секретаря – адвокат Мария Георгиева.

Решението е взето със 7 гласа „за”.,

 

6.    Докладва адвокат Чолаков писмо вх. № 150/17.02.2016 година от Съюзът за юристите в България, с което се отправя покана за участие в семинар на всички адвокати с тема: „Приложение на правото на Европейския съюз в Българската съдебна практика” на 26.02.2016 година.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 41

ДА БЪДАТ уведомени всички адвокати по електронните пощи за предстоящия семинар на тема: „Приложение на правото на Европейския съюз в Българската съдебна практика”.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

7.    Докладва адвокат Чолаков, запиване от Данаил Лазаров с вх. № 138/12.02.2016 година, който моли за съдействие от страна на Адвокатски съвет Благоевград, тъй като е неправилно осъден.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 42

ВЪЗЛАГА на адвокат Пенко Ненов изготвяне на становище по запитване с вх. № 138/12.02.2016 година подадено от Данаил Лазаров.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

8.    Докладва адвокат Чолаков, покана от Районен съд Благоевград до Председателя на Адвокатски съвет Благоевград, с която уведомяват за провеждането на годишно отчетно събрание на Районен съд, което ще се проведе в официалната заседателна зала на Съдебната палата в Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 43

ОПРЕДЕЛЯ като представител адвокат Пенко Ненов, който да представлява Адвокатски съвет на годишното отчетно събрание на Районен съд Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

9.    Докладва адвокат Чолаков, писмо с вх. № 142/15.02.2016 годинаот Кирил Костадинов, в което моли за определяне на независим защитник. Сочи, че с писмо с изх. № 114/04.02.2016 година, Адвокатски съвет Благоевград е указал на Кирил Костадинов, че следва да изпрати молба-декларация до Национално бюро за правна помощ, в която да опише проблема си и приложи документи, след което ще му бъде определен служебен защитник.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 44

ДА БЪДЕ изпратено отново писмо до господин Кирил Костадинов, че следва да изпрати молба-декларация до Национално бюро за правна помощ, като му бъде указано, че избора на договорен защитник или адвокат е личен, както и че Адвокатски съвет Благоевград не може да посредничи между адвокат и клиент.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

10.     Докладва се писмо с вх. № 143/15.02.2016 година от адвокат Васил Ковачев, който не е заплатил в срок абонамент за информационна система „Лакорда”, като моли със същото да бъде възтановена паролата му, тъй като вече е направил плащане на таксата по сметка на колегията, като за целта прилага и копие от вносна бележка.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 45

ДА БЪДЕ изпратено писмо по електронните пощи на всички адвокати, че в срок 26.02.2016 година, пропусналите срока за подновяване на абонамента „Лакорда” могат да заплатят таксата в офиса на колегията или по сметката на Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

11.     Докладва се писмо с вх. № 51/14.01.2016 година, в което Фолклорна група „Веселина” през месец април 2016 година ще отбележи 15-годишнината си с концерт-спектакъл, за който се подготвя нов репертоар. В тази връзка молят за съпричастие и подкрепа за подготовката на спектакъл и празника на децата.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 46

            ВЪЗЛАГА на адвокат Мария Георгиева, изготвяне на доклад, след преглед на бюджета на Адвокатската колегия за следващото заседание на Адвокатски съвет Благоевград.

            Решението е взето със 7 гласа „за”.

           

12.     Докладва се молба с вх. № 9/06.01.2016 годинаот Десислава Иванова, с която иска да бъде разпределена на стаж при адвокат от Адвокатска колегия Благоевград. Към същата са приложени заповед № СД-03-378/26.06.2015 година и план за провеждане на стаж. Видно от плана, е че Десислава Иванова не е подала молбата си в срок и е пропусната провеждането на стаж при адвокат.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 47

ВЪЗЛАГА на Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, адвокат Мария Георгиева провеждане на среща-разговор с Председателя на Окръжен съд Благоевград, по така възникналия проблем с горецитирания стажант-юрист.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 11.03.2016 година от 13,30 часа.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Иван Чолаков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/