П Р О Т О К О Л № 4/11.03.2016 год.

Днес, 11.03.2016 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Иванка Кехайова, Петя Хантова и Нели Захариева.

Присъстват и резервните членове на Адвокатски съвет – Диана Табутова и Иван Димитров.

Не присъстват представители на Контролния съвет и Дисциплинарния съд.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Клетва на нов член на Адвокатска колегия Благоевград;

2.      Информация за събитията за периода 18.02.2016 г. – 11.03.2016 г. /докладва адв. Чолаков, адв. Георгиева, адв. Ненов/;

3.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;

4.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

5.      Правна помощ /докладва адв. Попова/;

6.      Разглеждане на заявления за вписване в регистъра на НБПП /докладва адв. Попова/;

7.      Обсъждане на дейността на регионалните центрове за консултиране към Адвокатските съвети /докладва адв. Георгиева/;

8.      Обсъждане графика на семинарите за периода 11.03.2016 г. – 30.07.2016 г. /докладва адв. Ненов/;

9.      Обсъждане на график на културни мероприятия за периода 11.03.2016 г. – 30.07.2016 г./докладва адв. Хантова/;

10.  Обсъждане на промени в решение № 26/11.06.2010 г. /докладва адв. Чолаков/;

11.  Обсъждане на постъпили оферти за сайта на колегията /докладва адв. Чолаков/;

12.  Обсъждане на молба на Фолклорна група „Веселина”/докладва адв. Георгиева/;

13.  Разни.

 

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването му като адвокат, клетва положи БОРИС ГЕОРГИЕВ АРШИНКОВ, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

 

По т. 2

1. Докладва адв. Чолаков, че на 27 и 28.02.2016 г. делегатите от Адвокатска колегия Благоевград са взели участие в Общото събрание на адвокатите в страната, свикано по реда на чл. 122, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 111, ал. 3 и чл. 113 от Закона за адвокатурата от Висшия адвокатски съвет. Сочи, че от страна на Адвокатска колегия Благоевград, участие са взели, адв. Чолаков, адв. Радулова, адв. Попова, адв. Михайлов, адв. Икономова, адв. Кехайова, адв. Ядков и адв. Димитров, като на събранието са приети отчетите на органите.

Докладва, че на събранието са направени предложения за предприемане на по активни мерки за приемане на Закона за адвокатурата, както и че ако същия не бъде приет в скоро време, след 01.05.2016 г. ще се предприемат ефективни протесни действия за защита на Законопроекта за изменение и допълнение на закона за адвокатурата.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 48

СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на адвокатите от АК-Благоевград, което да се проведе на 23.04.2016 год. от 09.00 часа в залата на Адвокатска колегия Благоевград, намираща се в гр. Благоевград, ул. „Полк. Димов” № 1, ет. 3, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и вземане на решение за предприемане на ефективни протесни действия за защита на Законопроекта за изменение и допълнение на закона за адвокатурата.

2. Разни.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

2. Докладва адв. Чолаков, че на 25.02.2016 г. заедно със Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, адв. Мария Георгиева, са взели участие в регулярна среща в Национално бюро за правна помощ. На същата са дискутирани въпроси свързани с правната помощ.

 

3. Докладва адв. Чолаков, че на 25.02.2016 г. заедно със Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, адв. Мария Георгиева, са взели участие в среща между ръководството на Фондация Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” и председателите на адвокатските съвети. Сочи, че на срещата е представен новия състав на съвета и са обменени идеи за бъдещата съвместна дейност. Докладва още, че след срещата е изпратен актуален списък с темите за обучения през 2016 г., както и че същия ще бъде допълван съобразно предложенията постъпили от колегиите и настъпващите промени в законодателството.

 

4. Докладва адв. Пенко Ненов, че заедно със Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, адв. Мария Георгиева, са взели участие при провеждането на годишното отчетно събрание на Районен съд Благоевград проведено в официалната заседтелна зала на Съдебната палата в Благоевград на 26.02.2016 г.

 

5. Докладва адв. Пенко Ненов, че заедно със Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, адв. Мария Георгиева, са взели участие при представяне на годишния доклад за дейността на Административен съд Благоевград за 2015 година, проведено на 26.02.2016 година в сградата на Административен съд Благоевград.

 

По т. 3

1. Заявление с вх. № 180/01.03.2016 годинаот младши адвокат ГЕРГАНА ИВОВА БОНЧЕВА за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите.

Адвокат Бончева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

2. Заявление с вх. № 167/24.02.2016 годинаот адвокат ЛЕНА ГАНЧЕВА САНДЪКЧИЕВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора и адрес на електронна поща. Адвокат Сандъкчиева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

3. Заявление с вх. № 192/10.03.2016 годинаот адвокат ВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПИРГОВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора, телефон за връзка и адрес на електронна поща. Адвокат Пиргова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

4. Заявление с вх. № 198/11.03.2015годинаот адвокат БИЛЯНА АСЕНОВА САРАНДЕВА, с молба да бъде отписана от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата, като е върнала и адвокатската карта в офиса на колегията. Адвокат Сарандева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

5. Заявление с вх. № 196/11.03.2016 годинаот адвокат ПЕТЯ ЖИВКОВА ХАНТОВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора, телефон за връзка и адрес на електронна поща. Адвокат Хантова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 49

1. На основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати адвокат Гергана Ивова Бончева и ВПИСВА същата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето със 8 гласа „за”.

 

2.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Лена Ганчова Сандъкчиева, който да се счита: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 47, ет. 3, офис 10 и електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

3.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Велина Георгиева Пиргова, който да се счита: гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски” № 14, ет. 1, телефон 0888/143 934; 0899/739 167 и електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

4. На основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Биляна Асенова Сарандева, считано от 11.03.2016 г.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

5.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Петя Живкова Хантова, който да се счита: гр. Петрич, ул. „Пере Тошев” № 6, ет. 1, телефон 0898/629958 и електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 4

 

По т. 5

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 43 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 55

1.    По искане по гр.д. № 1051/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Т. Лазарова, адв. Д. Ицкова Димитрова, адв. Р. Григорова, адв. В. Итева, адв. М. Райчева, адв. Л. Кацарска;

2.    По искане по НОХД № 990/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Р. Орманлиева;

3.    По искане по гр.д. № 464/2012 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. С. Янева;

4.    По искане по ДП № 314 ЗМ-95/2016 г. по описа на РУП – Петрич – отпада нуждата от служебен защитник;

5.    По искане по НОХД № 157/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Г. Бончева;

6.    По искане по НАХД № 256/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Я. Пандева;

7.    По искане по НОХД № 46/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Т. Петканина;

8.    По искане по ЧНД № 974/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Т. Илиева

9.    По искане по ЧНД № 972/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Д. Михайлова;

10.     По искане по ЧНД № 46/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. В. Банчева;

11.     По искане по ДП № 7852 ЗМ-20/2016 г. по описа на ІІ – ро РУП – Благоевград – определя адв. М. Алексова;

12.     По искане по ДП № 244 ЗМ-248/2015 г. по описа на ОД на МВР – Благоевград – определя адв. М. Маринов;

13.     По искане по ДП № 1135/2011 г. по описа на І – во РУП – Благоевград– определя адв. Г. Тошев;

14.     По искане по ЧНД № 107/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Хр. Солачка;

15.     По искане по ЧНД № 81/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Е. Бистричка;

16.     По искане по ДП № 7852 ЗМ-363/2016 г. по описа на ІІ – ро РУП – Благоевград – определя адв. А. Богданова;

17.     По искане по т.д. № 33/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – отпада нуждата от служебен защитник;

18.     По искане по гр.д. № 1091/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. З. Събева;

19.     По искане по гр.д. № 2869/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Е. Попова;

20.     По искане по ЧНД № 1/2016 г. по описа на РС – Благоевград – отпада нуждата от служебен защитник;

21.     По искане по гр.д. № 1902/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Биков;

22.     По искане по ДП № 67/2016 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. С. Попов;

23.     По искане по ЧНД № 84/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. А. Ампова;

24.     По искане по ЧНД № 60/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Бараков;

25.     По искане по ЧНД № 65/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Узунова;

26.     По искане по гр.д. № 2621/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Н. Боянина;

27.     По искане по ДП № 727/2011 г. по описа на І – во РУП – Благоевград– определя адв. Р. Бараков;

28.     По искане по ВНОХД № 568/2012 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Ст. Георгиева;

29.     По искане по гр.д. № 425/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. В. Христова;

30.     По искане по НЧХД № 797/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Т. Гунчев;

31.     По искане по НОХД № 6/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. М. Попова;

32.     По искане по гр.д. № 768/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Г. Коларова;

33.     По искане по НОХД № 2477/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Гр. Димитров;

34.     По искане по БП № 314 ЗМ-86/2016 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Б. Тошева;

35.     По искане по НОХД № 816/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Я. Толькова;

36.     По искане по ДП № 244 ЗМ-281/2015 г. по описа на ОД на МВР – Благоевград – определя адв. Б. Бойкова;

37.     По искане по ДП № 244 ЗМ-292/2015 г. по описа на ОД на МВР – Благоевград – определя адв. П. Смукова

38.     По искане по ЧНД № 139/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Г. Ангов;

39.     По искане по НЧХД № 265/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Карабунарова;

40.     По искане по НЧХД № 294/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Велянова;

41.     По искане по БП № 314 ЗМ-36/2016 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. С. Полизоева;

42.     По искане по ДП № 280/2014 г. по описа на ІІ – ро РУП – Благоевград – определя адв. Т. Тошев;

43.     По искане по НОХД № 1307/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Б. Харизанов.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

2. Заверява 31 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 18.02.2015 г. – 11.03.2015 година.

 

            По т. 6

1. Адвокатски съвет Благоевград разгледа постъпилите 18 броя заявления подадени от адвокати, членове на Адвокатска колегия Благоевград, за вписване в Националния регистър за правна помощ.

 След запознаване с подадените заявления, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 56

ОДОБРЯВА списък на адвокатите подали заявления за вписване в регистъра на Национално бюро за правна помощ, както следва:

1.      Величка Запрева Ушатова

2.      Верка Любенова Лазарова

3.      Галина Бориславова Савова

4.      Георги Василев Цветанов

5.      Загорка  Георгиева Иванова

6.      Катерина Георгиева Божинова

7.      Лена  Ганчева Сандъкчиева

8.      Любомир Митков Георгиев

9.      Мариела Георгиева Стоинкова

10.  Мариела Христова Бадалова

11.  Мариета Костадинова Петлова-Бочукова

12.  Никола Илиев Тафров

13.  Николай Красимиров Гьошев

14.  Николета Георгиева Лазарова

15.  Силвия Николова Коцева

16.  Снежана Евтимова Иванова

17.  София Костадинова Вълина

18.  Цветанка Боянова Христова

      Да се направи предложение до Национално бюро за правна помощ за вписване на посочените адвокати в регистъра на служебните защитници.

      Решението е взето с 8 гласа „за”.

           

            2. Адвокатски съвет Благоевград разгледа 3 броя заявления, а именно: Заявление на адв. Мария Даскалова, с което уведомява че след дълъг отпуск по майчинство, същата започва упражняване на адвокатска дейност, и заявления от адв. Виолета Николова-Ваиу и адв. Георги Цветанов, които желаят да бъдат включени в списъка за дежурни адвокати.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе

 

РЕШЕНИЕ № 57

            ДА БЪДЕ включена в списъка на дежурните адвокати адв. Виолета Николова-Ваиу;

            ДА БЪДЕ включена в списъка за разпределяне на граждански дела адв. Мария Даскалова;

            ДА БЪДЕ включен адв. Георги Цветанов в списъка на дежурните адвокати, след вписването му в Националния регистър за правна помощ.

            Решението е взето с 8 гласа

 

По т. 7

1. Докладва адв. Мария Георгиева, че на 25.02.2016 г. заедно с Председателя на Адвокатски съвет Благоевград, адв. Иван Чолаков, са взели участие в регулярна среща в Национално бюро за правна помощ. На същата са дискутирани въпроси свързани с правната помощ.

Сочи, че на срещата са се обсъждали създаване на Регионални центрове за консултиране към Адвокатските съвети. Същите се създават с цел облекчаване достъпа до правна помощ на физически лица от уязвими социални групи от съответния район, чрез ползване услугите на адвокати вписани в Национлания регистър за правна помощ от съответната адвокатска колегия. Докладва, че всеки адвокатски съвет, към който се създава регионален център за консултиране, е длъжен да осигури помещение, техническо оборудване и персонал за работата му за своя сметка. Адвокатите, които обслужват регионалните центрове, трябва да са вписани в Националния регистър за правна помощ. Същите предоставят безплатна правна помощ, под формата на правни съвети и консултации по граждански, изпълнителни, наказателни и административни производства, на лица, които отговарят на посочените в чл. 11 условия, удостоверение с документи. Адвокатите имат право да насочват лицето към съответния административен орган, ведомство, институция или организация, компетентен за решаване на изложения проблем, да съдействат за оформяне на съответната молба до компетенция административен орган, институция или организация. Национално бюро за правна помощ, при необходимост, дава указания във връзка с организацията на работата на регионалния център и дейността по предоставяне на правна помощ от адвокатите към него, като отчитането е ежемесечно, сумите се превеждат веднага от финансовото министерство.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

 РЕШЕНИЕ № 58

ВЪЗЛАГА на адв. Мария Георгиева да подготви необходимите документи за учредяване на Регионален център за консултиране към Адвокатските съвети.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 8

Докладва адв. Пенко Ненов, че следва да бъде обсъден графика на семинарите за периода 11.03.2016 г. – 30.07.2016 г., като предлага да се запази досегашния принцип на провеждане на семинари в Адвокатска колегия Благоевград, а именно всеки месец по един семинар. Предлага графика за провеждане на семинари да бъде подготвен за следващото заседание, след като бъде дадена възможност на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, в срок до 20.03.2016 г. да направят предложения за конкретни теми за семинари през 2016 г., като уточнят удобен за тях ден от седмицата за провеждане на семинари по наказателно правни теми, гражданско правни теми и други теми организирани от Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 59

            ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо по електронните пощи на всички адвокати, че в срок до 20.03.2016 г. могат на направят предложения за конкретни теми за семинари през 2016 г., с оглед приемането на „График за семинарна дейност на Адвокатска колегия Благоевград за 2016 г.”, като уточнят удобния ден от седмицата за тях за провеждане на семинари по наказателно правни теми, гражданско правни теми и други теми организирани от Адвокатска колегия Благоевград, като към писмото бъде приложен и списъкът с темите за обучение през 2016 г. изпратен от Фондация Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”. Гр. София.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 9

След обсъждане на предложението на адвокат Хантова за програма за културно – масова дейност през 2015 година, Адвокатският съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 60

ПРИЕМА програма за културно – масова дейност през 2016 година, както следва:

МАРТ

22МАРТ

Във връзка с ДЕН НА ПРОЛЕТТА

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

25 МАРТ - Благовещение

КУЛИНАРЕН КОНКУРС и БЛАГОТВОРИТЕЛЕНТ ТЪРГ НА КУЛИНАРНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ съвместно с ФОНДА

ПРОЛЕТЕН КУПОН

Място – залата на АК

 

АПРИЛ

16 АПРИЛ

ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

КУПОН

„Час по Конституция” ПРЕЗАНТАЦИЯ ЗА ОСНОВНИЯ ЗАКОН – УЧИЛИЩА/ГИМНАЗИИ ПО МЕСТА

Медийно присъствие

ПОХОД

 

МАЙ

Обявяване на фотоконкурс „СВЯТ В ЦВЯТ 2016”, който да приключва на 15 октомври

 

ЮНИ

Дву/тридневна екскурзия в България/чужбина или изнесен семинар – 1-2 нощувки

 

ОКТОМВРИ

След 20 Октомври – фотоизложба на творби от фотоконкурса – съдебна палата Благоевград, съдебни палати в окръга

Екскурзия в чужбина 3-4 нощувки

 

НОЕМВРИ

22 НОЕМВРИ -ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

МЕДИЙНИ ИЗЯВИ – ПУБЛИКАЦИИ, ИНТЕРВЮТА

Купон и благотворителен търг на произведения от фотоизложбата

 

ДЕКЕМВРИ

ДЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ АДВОКАТ – медийно присъствие, поздравителен адрес

КОЛЕДЕН КУПОН

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 10

1. Докладва адвокат Чолаков, че следва да бъде обсъдено и променено решение № 26/11.06.2010 година, което е изменено и допълнено с решение № 68/23.07.2010, с решение № 61/22.03.2013 г., с решение 230/19.12.2014 г. и с решение № 10/09.01.2016 година.

Предлага Адвокатският съвет да се придържа към закона, и по конкретно чл. 28 от Закона за правната помощ, като решение № 26/11.06.2010 г. следва да бъде променено и изменено в т. 2, съгласно текста на закона.

Първата промяна, която предлага да бъде направена е да се махне текста, а именно: „досъдебни и съдебни производства на наказателни дела, на лицата изтърпяващи наказания „Лишаване от свобода”. Втората промяна, която предлага е: „Определянето на дежурен адвокат да се извършва от Секретаря, след съгласуване с отговорника определен с решение № 25/18.02.2016 г. на Адвокатски съвет Благоевград за отговорник за съответния район.

В тази връзка, предлага следния вариант на т. 2 от решение № 26/11.06.2010 г., а именно: „Единствено и само в неотложни случаи по дела за мерки за процесуална принуда и разпити пред съдия в досъдебното производство, както и при бързо и незабавно производство по Наказателно-процесуалния кодекс и при производство по Закона за здравето и по Закона за закрила на детето ще се определя дежурен адвокат от Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, след съгласуване с отговорника определен с решение № 25/18.02.2016 г. на Адвокатски съвет Благоевград за отговорник за съответния район. Във всички останали случаи без изключениие служебен адвокат ще се определя по реда на т. 1, от настоящото решение.

В тази връзка предлага да се подложат на гласуване, двете предложения.

1.      По първото предложение да се махне текста, а именно: „досъдебни и съдебни производства на наказателни дела, на лицата изтърпяващи наказания „Лишаване от свобода”.

Предложението е прието с 4 гласа „за” и 4 гласа „против”, с решаващия глас на председателя.

По второто предложение „Определянето на дежурен адвокат да се извършва от Секретаря, след съгласуване с отговорника определен с решение № 25/18.02.2016 г. на Адвокатски съвет Благоевград за отговорник за съответния район.

Предложението е прието с 4 гласа „за” и 4 гласа „против”, с решаващия глас на председателя.

 

2.      След обсъждане на т. 2а, касаеща особените представители определяни по реда на ГПК, адв. Иван Чолаков прави предложение сумата посочена в решението да са намали от 800,00 лв. на 600,00 лв. В тази връзка, предлага следния вариант на т. 2 от решение № 26/11.06.2010 г., а именно: „Особените представители определяни по реда на ГПК /с изключение на делата с размер на адвокатското възнаграждение над 600,00 лв./ се определят по реда за определяне на дежурните адвокати, от член на Адвокатския съвет, отговарящ на съответния район, определен с решение № 25/18.02.2016 г. на Адвокатски съвет Благоевград след предварително съгласуване със Секретаря или Заместник-председателя на Адвокатски съвет Благоевград”.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 61

1.ПРИЕМА следния вариант на т. 2 от решение № 26/11.06.2010 г., а именно: „Единствено и само в неотложни случаи по дела за мерки за процесуална принуда и разпити пред съдия в досъдебното производство, както и при бързо и незабавно производство по Наказателно-процесуалния кодекс и при производство по Закона за здравето и по Закона за закрила на детето ще се определя дежурен адвокат от Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, след съгласуване с отговорника определен с решение № 25/18.02.2016 г. на Адвокатски съвет Благоевград за отговорник за съответния район. Във всички останали случаи без изключениие служебен адвокат ще се определя по реда на т. 1, от настоящото решение.

Решението е взето с 4 гласа „за” и 4 гласа „против” и с решаващия глас на председателя.

2.ПРИЕМА следния вариант на т. 2а от решение № 26/11.06.2010 г., а именно:

 „Особените представители определяни по реда на ГПК /с изключение на делата с размер на адвокатското възнаграждение над 600,00 лв./ се определят по реда за определяне на дежурните адвокати, от член на Адвокатския съвет, отговарящ на съответния район, определен с решение № 25/18.02.2016 г. на Адвокатски съвет Благоевград след предварително съгласуване със Секретаря или Заместник-председателя на Адвокатски съвет Благоевград”.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 11

Адвокатски съвет Благоевград се запозна със събраните оферти до момента с вх. № 158/23.03.2.2016 година и вх. № 169/25.02.2016 година за възстановяване, обновяване и изчистване на заразени файлове на уебсайт на Адвокатска колегия Благоевград, създаване и конфигуриране на хостинг валиден за период от 1 година, покупка и конфигуриране на домейн име по избор валиден за период от 1 година, както и месечна поддръжка на сайта.

След като обсъди предложенията по същите, Адвокатски съвет намира за необходимо събиране на още оферти необходими за възстановяване, обновяване и изчистване на уебсайта на Адвокатска колегия Благоевград, поради което взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 62

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на Адвокатски съвет Благоевград.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 12

Докладва адв. Чолаков писмо от Фолклорна група „Веселина”, която през м. април 2016 г. ще отбележи 15 годишнината си с концерт-спектакъл, за който се подготвя нов репертоар. Молят за съпричастие и подкрепа за подготовката на спектакъла и празника на децата.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 63

ДАРЯВА на Фолклорна група „Веселина” сумата в размер на 200,00 /двеста лева/, която да бъде изплатена след подписване на договор за дарение между Адвокатска колегия Благоевград и Ръководителя на фолклорна група „Веселина”.

Сумата следва да бъде изплатена от бюджета на Адвокатска колегия Благоевград, а именно фонд „Резервен”.

ВЪЗЛАГА на Председателя и Секретаря изготвянето и подписването на договор за дарение между Адвокатска колегия Благоевград и Фолклорна група „Веселина”.

Решението е взето е с 8 гласа „за”.

 

По т. 13

1. Докладва адв. Елена Попова, че на 02.03.2016 година на страницата на Национално бюро за правна помощ е качен нов образец на отчет, съобразен с промените в Наредбата за заплащане на правната помощ.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 64

ДА БЪДАТ уведомени по електронните пощи всички служебни защитници за новата форма на отчет, съобразен с промените в Наредбата за заплащане на правната помощ.

Решението е взето с 8гласа „за”.

 

3.    Докладва адв. Иван Чолаков, че следва да бъде обявен конкурс за длъжността „Счетоводител” и назначаване на нов служител в Адвокатска колегия Благоевград, поради пенсионирането на госпожа Райна Стоицова. Сочи, че следва да бъдат определени критерии, да бъде сформирана комисия, която да проведе конкурса, след което да бъде обявен и конкурса.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 65

ВЪЗЛАГА на адв. Иван Чолаков, адв. Мария Георгиева и адв. Петя Хантова изготвяне на критерии, за започване на процедура по обявяване на конкурс за длъжността „Счетоводител” и назначаване на нов служител в Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

3.Докладва адв. Чолаков, че в офиса на колегията постъпват множество сигнали от адвокати за това, че по различни видове дела се прилагат договори за правна помощ и съдействие, в които не е вписан хонорар, съгласно Наредба № 1/2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения, представляващ възнаграждение за положения труд.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

 РЕШЕНИЕ № 66

ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо по електронните пощи на всички адвокати вписани в Адвокатска колегия Благоевград, че при преценка наличието или липса на данни за ангажиране на дисциплинарна отговорност за нарушение на чл. 132 от Закона за адвокатурата в случаите, когато адвоката е получил възнаграждение съгласно Наредба № 1/2004 г. от Минималните размери на адвокатските възнаграждения, ще се взема предвид единствено и само възнаграждението, което адвоката е посочил в договора за правна помощ, сключен с клиента.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

4.Докладва адв. Чолаков, че в офиса на колегията е постъпило устно запитване от страна на представителя на компютърна информационна система „Лакорда” за провеждане на обучение на адвокатите заплатили лиценз за достъп за 2016 г.

Адвокатски съвет Благоевград приема за сведение полученото запитване, като след уточняване на удобен ден и час за провеждането на обучението, представителя на компютърна информационна система „Лакорда” следва да бъде уведомен своевременно.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 25.03.2016 година от 13,30 часа.

 

                                              

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Иван Чолаков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/