П Р О Т О К О Л № 5/25.03.2016 год.

Днес, 25.03.2016 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Иванка Кехайова, Петя Хантова, Светлана Радулова и Нели Захариева.

Присъства и резервния член на Адвокатски съвет – Диана Табутова

Не присъстват представители на Контролния съвет и Дисциплинарния съд.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Информация за събитията за периода 11.03.2016 г. – 25.03.2016 г. /докладва адв. Чолаков/;

2.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;

3.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

4.      Правна помощ /докладват отговорниците по райони/;

5.      Приемане на списъци за дежурни адвокати за второ тримесечие на 2016 г. /докладват отговорниците по райони/;

6.      Обсъждане на дейността на регионалните центрове за консултиране към Адвокатските съвети /докладва адв. Георгиева/;

7.      Обсъждане графика на семинарите за периода 25.03.2016 г. – 30.07.2016 г. /докладва адв. Ненов/;

8.      Обсъждане на решение на ВАС за изменение на Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения или за приемането на нов нормативен акт. /докладва адв. Чолаков/;

9.      Обсъждане на постъпили оферти за сайта на колегията /докладва адв. Чолаков/;

10.   Обсъждане на писмо с вх. № 208/16.03.2016 г. на ОД на МВР – Благоевград /докладва адв. Чолаков/;

11.  Обсъждане на предстоящо плащане на такса битови отпадъци и данъци на Адвокатска колегия Благоевград /докладва адв. Георгиева/;

12.  Разни.

 

По т. 1

1. Докладва адв. Чолаков, че на 18.03.2016 г. е взел участие в заседание на Висш адвокатски съвет, на което е взето решение да бъде отпочната процедура за изменение на наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и/или изготвянето на изцяло нов нормативен акт.

  В тази връзка е изпратено писмо до всички членове на Адвокатска колегия Благоевград с молба в срок до 24.03.2016 г. да изпратят становище за това дали да бъде приет изцяло нов нормативен акт или да бъде изменена Наредба № 1/2004 г.

Сочи, че на електронната поща на колегията са получени няколко предложения, които са включени в днешния дневен ред и ще бъдат разгледани и обсъдени на днешното заседание на Адвокатски съвет Благоевград.

 

По т. 2

1. Молба с вх. № 200/14.03.2016 година от адвокат СТОЯН ДИМЧОВ ГЕОРГИЕВ, с молба да бъде отписан от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата, като е върнал и адвокатската карта в офиса на колегията.

Адвокат Георгиев е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

2. Заявление с вх. № 209/17.03.2016 година от адвокат ИВАЙЛО ИВАНОВ АРСЕНИЕВ за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на електронна поща и заличаване на интернет адрес.

 

3.Заявление с вх. № 224/23.03.2016 година от СИМЕОН ПАВЛОВ ПАВЛОВ за вписването му като младши адвокат в регистъра на младшите адвокати на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

 

4. Заявление с вх. № 166/24.02.2016 годинаот адвокат ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ДАРАКЧИЕВ за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 67

1. На основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Стоян Димчов Георгиев, считано от 14.03.2016 г.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

2. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на електронната поща на адвокат Ивайло Иванов Арсениев, който да се счита: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и заличава интернет адрес, а именно: www.eurolex.bg.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

3. На основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 от Закона за адвокатурата ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Симеон Павлов Павлов, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Братя Иванови” № 6, ет. 5.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

4. ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия Благоевград Веселин Димитров Даракчиев и на основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата, ВПИСВА същият в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 3

По т. 4

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 30 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 73

1.      По искане по гр.д. № 2378/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Д. Миленкова;

2.      По искане по гр.д. № 340/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Д. Атанасова;

3.      По искане по НОХД № 2626/2015 г. по описа на РС – Благоевград – отпада нуждата от служебен защитник;

4.      По искане по НОХД № 222/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Конедарев;

5.      По искане по НЧХД № 1740/2015 г. по описа на РС – Благоевград – да бъде уведомен Районен съд Благоевград, че в Адвокатска колегия - Благоевград е постъпило искане от Районен съд – Благоевград по НОХД № 1740/2015 година за определяне на адвокат, който да осъществи правната помощ на лицето Ивет Николаева Митрева.

В Раздел V от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 годинана Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условия за предоставяне на правна помощ”.

Искането Ви за определяне на адвокат, който да осъществи правната помощ бе разгледано на редовно заседание на АС – Благоевград, проведено на 25.03.2016год., който за да се произнесе, взе предвид следното:

Акта за допускане на правна помощ, чието изпълнение се иска от АС Благоевград не отговоря на чл. 26, ал. 2 от ЗПП, като същия не съдържа фактически и правни основания за допускането. За АС – Благоевград не става ясно от акта, дали на лицето е предоставена правна помощ във вида на процесуално представителство, защото подсъдимия не разполага със средства да ангажира договорен защитник или защото производството ще продължи в отсъствие на подсъдимия по реда на чл.269, ал.3 от НПК и няма ангажиран договорен защитник. Ако съда допуска правната помощ при условията на първата хипотеза, от изложените в акта по допускане обстоятелства следва да са видни и предпоставките на чл.23, ал.4 от ЗПП, а ако допуска при втората хипотеза, това изрично следва да е посочено в акта по допускането.    

Преждеобсъдените въпроси са регламентирани и в Решение № 26/2010 год. на Адвокатски съвет Благоевград, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 год., на Адвокатски съвет Благоевград, копие от което да бъде предоставено.

6.      По искане по ДП № 314 ЗМ-88/2016 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Г. Божинов;

7.      По искане по НОХД № 167/2016 г. по описа на РС – Разлог – да се изпрати писмо до Районен съд Разлог, че на свое редовно заседание проведено на 25.03.2016 година Адвокатски съвет – Благоевград е разгледал искане по НОХД № 167/2016 година за определяне на адвокат на лицето Мирослав Асенов Асенов, като със свое решение № 73 от същата дата Адвокатски съвет – Благоевград ОТКАЗВА да определи адвокат от Адвокатска колегия – Благоевград вписан в Националния регистър за правна помощ, който да осъществи правна помощ във вид на процесуално представителство.

При прегледа на приложените документи, е констатирано, че акта за допускане на правна помощ не отговаря на чл. 25, ал. 3 от Закона за правната помощ, както и не отговаря на изискванията в Раздел VІІ от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 годинана Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, къдeто са посочени „Формата и съдържанието на акта по чл. 25, ал. 3 от ЗПП ”.

Липсват фактически и правни основания за допускане на правна помощ.

Липсва изложение на фактическото основание за допускане на правна помощ в акта, защо според органа допускащ същата, лицето не разполага със средства да упълномощи процесуален представител съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за правната помощ, в случаи на допускане на правна помощ имащи качество на частен обвинител, граждански ищец, преценката дали същите разполагат със средства или не за заплащане на адвокатско възнаграждение се извършва при събиране на данни по чл. 23, ал. 3 от Закона за правната помощ.

Адвокатски съвет – Благоевград регламентира всички тези въпроси и в свое Решение № 26/2010 год., изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 год., на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което да бъде предоставено.

8.      По искане по ЧНД № 506/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Станкова;

9.      По искане по ВЧНД № 103/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. В. Голева;

10.  По искане по ЧНД № 98/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Б. Горанов;

11.  По искане по ДП№ 817/2015 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Н. Захариева;

12.  По искане по НАХД № 127/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Е. Попова;

13.  По искане по ДП № 741/2016 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адв. М. Пиринска;

14.  По искане по НОХД № 46/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. М. Икономова;

15.  По искане по НОХД № 72/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Б. Ангелова;

16.  По искане по ДП № 314 ЗМ-197/2016 г. по описа на РУП – Петрич – да се изпрати писмо до ГПУ – Петрич, че на свое редовно заседание на 25.03.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа постъпило искане от РУП - Петрич за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на лицето Горан Митков Янакиев по ДП № 314 ЗМ-197/2016 година по описа на РУП – Петрич, на което бе констатирано, че липсва изявление от страна на лицето, че желае назначаване на служебен защитник.

В Раздел ІV от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 годинана Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”.

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ.

Адвокатски съвет – Благоевград регламентира всички тези въпроси в свое Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което да бъде приложено към настоящото решение.

17.  По искане по ДП № 19/2016 г. по описа на ГПУ – Петрич – да се изпрати писмо до ГПУ – Петрич, че на свое редовно заседание на 25.03.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград е разгледал постъпило искане от ГПУ - Петрич за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на чуждестранно лице обвинено в престъпление по чл. 279, ал. 1, пр. 1 от НК, на което бе констатирано, че акта за допускане на правна помощ не отговаря на изискванията на ЗПП, поради което и АС Благоевград ОТКАЗВА да определи адвокат от АК Благоевград, вписан в регистъра на НБПП, който да осъществи правна помощ във вида на процесуално представителство.

Акта по допускане на правната помощ не съдържа фактическите и правни основания за постановяването му. Не е посочено като фактическо основание, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗПП, въз основа на кои данни по досъдебното производство е направен извода, че лицето не разполага със средства да заплати адвокатско възнаграждение.

В раздел ІV от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 годинана Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”.

Като правни основания е посочили единствено основанията по НПК за задължителна защита, без да посочите никакви правни основания по ЗПП.

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ.

Адвокатски съвет – Благоевград регламентира всички тези въпроси в свое Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което да бъде приложено към настоящето решение.

18.  По искане по ДП № 20/2016 г. по описа на ГПУ – Петрич – да се изпрати писмо до ГПУ – Петрич, че на свое редовно заседание на 25.03.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград е разгледал постъпило искане от ГПУ - Петрич за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на чуждестранно лице обвинено в престъпление по чл. 279, ал. 1, пр.1 от НК, на което бе констатирано, че акта за допускане на правна помощ не отговаря на изискванията на ЗПП, поради което и АС Благоевград ОТКАЗВА да определи адвокат от АК Благоевград, вписан в регистъра на НБПП, който да осъществи правна помощ във вида на процесуално представителство.

Акта по допускане на правната помощ не съдържа фактическите и правни основания за постановяването му. Не е посочено като фактическо основание, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗПП, въз основа на кои данни по досъдебното производство е направен извода, че лицето не разполага със средства да заплати адвокатско възнаграждение.

В раздел ІV от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 годинана Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”.

Като правни основания е посочили единствено основанията по НПК за задължителна защита, без да посочите никакви правни основания по ЗПП.

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означава задължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ.

Адвокатски съвет – Благоевград регламентира всички тези въпроси в свое Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което да бъде приложено към настоящето решение.

19.  По искане по ДП № 21/2016 г. по описа на ГПУ – Петрич – да се изпрати писмо до ГПУ – Петрич, че на свое редовно заседание на 25.03.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград е разгледал постъпило искане от ГПУ - Петрич за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на чуждестранно лице обвинено в престъпление по чл. 279, ал. 1, пр.1 от НК, на което бе констатирано, че акта за допускане на правна помощ не отговаря на изискванията на ЗПП, поради което и АС Благоевград ОТКАЗВА да определи адвокат от АК Благоевград, вписан в регистъра на НБПП, който да осъществи правна помощ във вида на процесуално представителство.

Акта по допускане на правната помощ не съдържа фактическите и правни основания за постановяването му. Не е посочено като фактическо основание, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗПП, въз основа на кои данни по досъдебното производство е направен извода, че лицето не разполага със средства да заплати адвокатско възнаграждение.

В раздел ІV от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 годинана Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”.

Като правни основания е посочили единствено основанията по НПК за задължителна защита, без да посочите никакви правни основания по ЗПП.

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ.

Адвокатски съвет – Благоевград регламентира всички тези въпроси в свое Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което да бъде приложено към настоящето решение.

20.  По искане по ДП № 22/2016 г. по описа на ГПУ – Петрич – да се изпрати писмо до ГПУ – Петрич, че на свое редовно заседание на 25.03.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград е разгледал постъпило искане от ГПУ - Петрич за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на чуждестранно лице обвинено в престъпление по чл. 279, ал. 1, пр.1 от НК, на което бе констатирано, че акта за допускане на правна помощ не отговаря на изискванията на ЗПП, поради което и АС Благоевград ОТКАЗВА да определи адвокат от АК Благоевград, вписан в регистъра на НБПП, който да осъществи правна помощ във вида на процесуално представителство.

Акта по допускане на правната помощ не съдържа фактическите и правни основания за постановяването му. Не е посочено като фактическо основание, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗПП, въз основа на кои данни по досъдебното производство е направен извода, че лицето не разполага със средства да заплати адвокатско възнаграждение.

В раздел ІV от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 годинана Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”.

Като правни основания е посочили единствено основанията по НПК за задължителна защита, без да посочите никакви правни основания по ЗПП.

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ.

Адвокатски съвет – Благоевград регламентира всички тези въпроси в свое Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което да бъде приложено към настоящето решение.

21.  По искане по ДП № 23/2016 г. по описа на ГПУ – Петрич – да се изпрати писмо до ГПУ – Петрич, че на свое редовно заседание на 25.03.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград е разгледал постъпило искане от ГПУ - Петрич за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на чуждестранно лице обвинено в престъпление по чл. 279, ал. 1, пр.1 от НК, на което бе констатирано, че акта за допускане на правна помощ не отговаря на изискванията на ЗПП, поради което и АС Благоевград ОТКАЗВА да определи адвокат от АК Благоевград, вписан в регистъра на НБПП, който да осъществи правна помощ във вида на процесуално представителство.

Акта по допускане на правната помощ не съдържа фактическите и правни основания за постановяването му. Не е посочено като фактическо основание, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗПП, въз основа на кои данни по досъдебното производство е направен извода, че лицето не разполага със средства да заплати адвокатско възнаграждение.

В раздел ІV от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 годинана Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”.

Като правни основания е посочено единствено основанията по НПК за задължителна защита, без да са посочени никакви правни основания по ЗПП.

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ.

Адвокатски съвет – Благоевград регламентира всички тези въпроси в свое Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което да бъде приложено към настоящето решение.

22.  По искане по ДП № 24/2016 г. по описа на ГПУ – Петрич – да се изпрати писмо до ГПУ – Петрич, че на свое редовно заседание на 25.03.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград е разгледал постъпило искане от ГПУ - Петрич за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на чуждестранно лице обвинено в престъпление по чл. 279, ал. 1, пр.1 от НК, на което бе констатирано, че акта за допускане на правна помощ не отговаря на изискванията на ЗПП, поради което и АС Благоевград ОТКАЗВА да определи адвокат от АК Благоевград, вписан в регистъра на НБПП, който да осъществи правна помощ във вида на процесуално представителство.

Акта по допускане на правната помощ не съдържа фактическите и правни основания за постановяването му. Не е посочено като фактическо основание, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗПП, въз основа на кои данни по досъдебното производство е направен извода, че лицето не разполага със средства да заплати адвокатско възнаграждение.

В раздел ІV от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 годинана Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”.

Като правни основания е посочили единствено основанията по НПК за задължителна защита, без да посочите никакви правни основания по ЗПП.

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ.

Адвокатски съвет – Благоевград регламентира всички тези въпроси в свое Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което да бъде приложено към настоящето решение.

23.  По искане по ДП № 565/2015г. по описа на ІІ – ро РУП – Благоевград– определя адв. Л. Картулев;

24.  По искане по гр.д. № 970/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Т. Кузманов;

25.  По искане по гр.д. № 1991/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Ангелова;

26.  По искане по изп.д. № 84/2012 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Ст. Божинов;

27.  По искане по НОХД № 552/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. И. Зашев;

28.  По искане по ДП № 244 ЗМ-158/2015 г. по описа на ІІ – ро РУП – Благоевград– определя адв. Кр. Дуков;

29.  По искане по НОХД № 95/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Цв. Динева;

30.  По искане по НОХД № 131/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. М. Кондова.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

2. Заверява 57 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 11.03.2015 г. – 25.03.2015 година.

            По т. 5

ПРИЕМА СПИСЪЦИ ЗА ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ за седмиците от второ тримесечие на 2016 година за районите на Районен съд – Благоевград, Районен съд – Сандански, Районен съд – Петрич, Районен съд – Разлог и Районен съд – Гоце Делчев, както следва:

 

         Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Благоевград на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за правната помощ, определя месечен списък с дежурни адвокати за месецАПРИЛ, МАЙ И ЮНИ 2016година и утвърждава седмичен график на дежурни адвокати:

 

За район Благоевград: адвокат Мария Георгиева – 0879/042 796

01 АПРИЛ - 03 АПРИЛ 2016 година

1.    адв. Адриана Мелниклийска                    - 0898/658 749

2.    адв. Асен Вакареев                                 - 0894/050 201

3.   адв. Бойка Бойкова                                   - 0889/866 509

4.   адв. Венета Медарова                               - 0879/331 333

5.   адв. Георги Тошев                                      - 0888/405 787

6.   адв. Елена Бистричка                                - 0898/604 548

7.   адв. Елена Равначка                                  - 0898/663 987

8.   адв. Иван Катърджиев                                - 0877/172 898

 

04 АПРИЛ - 10 АПРИЛ 2016 година

                 1. адв. Иван Тошев                                      - 0898/317 248

2.    адв. Иван Зашев                                   - 0888/355 076

3.    адв. Керстин Кацарска                          - 0896/898 390

4.    адв. Мария Георгиева                            - 0877/212 040

5.    адв. Мария Шопова                                - 0898/636 374

6.    адв. Марян Биков                                   - 0879/260 167

7.    адв. Мая Тунтева                                     - 0898/536 860

8.     адв. Милуш Бараков                              - 0887/802 631

 

11 АПРИЛ - 17 АПРИЛ 2016 година

            1. адв. Надежда Римпева                            - 0898/703 871

2. адв. Пенка Смукова                                - 0886/787 488

3. адв. Петър Петров                                   - 0888/410 973

4. адв. Рангел Бараков                                - 0899/885 191

5. адв. Румяна Григорова                            - 0888/646 161

6. адв.Снежанка Ангелова                         - 0899/155 263

7. адв.Станислава Георгиева                     - 0886/292 820

            8. адв.Стефка Коемджиева                         - 0886/437 551

 

18 АПРИЛ - 24 АПРИЛ 2016 година

1. адв.Таня Бойкова                                     - 0887/344 921

2. адв. Теодор Тошев                                   - 0888/645 271

3. адв. Тодорка Чонина                               - 0889/521 783

4. адв. Цвета Рангелова                              - 0887/788 446

5. адв. Адриана Мелниклийска                 - 0898/658 749

6. адв. Асен Вакареев                                 - 0894/050 201

7. адв. Бойка Бойкова                                 - 0889/866 509

8. адв. Венета Медарова                             - 0879/331 333

 

25 АПРИЛ - 01 МАЙ 2016 година

1.    адв. Георги Тошев                                  - 0888/405 787

2.    адв. Елена Бистричка                             - 0898/604 548

3.    адв. Елена Равначка                               - 0898/663 987

4.    адв. Иван Катърджиев                           - 0877/172 898

5.    адв. Иван Тошев                                     - 0898/317 248

6.    адв. Иван Зашев                                      - 0888/355 076

7.    адв. Керстин Кацарска                           - 0896/898 390

8.    адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

 

02 МАЙ - 08 МАЙ 2016 година

1.    адв. Мария Шопова                                - 0898/636 374

2.    адв. Марян Биков                                   - 0879/260 167

3.    адв. Мая Тунтева                                     - 0898/536 860

4.    адв. Милуш Бараков                               - 0887/802 631

5.    адв. Надежда Римпева                           - 0898/703 871

6.    адв. Пенка Смукова                               - 0886/787 488

7.    адв. Петър Петров                                  - 0888/410 973

8.    адв. Рангел Бараков                                - 0899/885 191

 

09 МАЙ - 15 МАЙ 2016 година

1. адв. Рангел Бараков                                - 0899/885 191

2. адв. Румяна Григорова                            - 0888/646 161

3. адв.Снежанка Ангелова                          - 0899/155 263

4. адв.Станислава Георгиева                      - 0886/292 820

            5. адв.Стефка Коемджиева                         - 0886/437 551

6. адв.Таня Бойкова                                     - 0887/344 921

            7. адв. Теодор Тошев                                   - 0888/645 271

            8. адв. Тодорка Чонина                               - 0889/521 783

 

16 МАЙ - 22 МАЙ 2016 година

1. адв. Цвета Рангелова                              - 0887/788 446

2. адв. Адриана Мелниклийска                    - 0898/658 749

3. адв. Асен Вакареев                                 - 0894/050 201

4. адв. Бойка Бойкова                                 - 0889/866 509

5. адв. Венета Медарова                             - 0879/331 333

6. адв. Георги Тошев                                   - 0888/405 787

7.    адв. Елена Бистричка                             - 0898/604 548

8.    адв. Елена Равначка                               - 0898/663 987

 

23 МАЙ - 29 МАЙ 2016 година

1.    адв. Иван Катърджиев                           - 0877/172 898

2.    адв. Иван Тошев                                     - 0898/317 248

3.    адв. Иван Зашев                                      - 0888/355 076

4.    адв. Керстин Кацарска                           - 0896/898 390

5.    адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

6.    адв. Мария Шопова                                - 0898/636 374

7.    адв. Марян Биков                                   - 0879/260 167

8.    адв. Мая Тунтева                                     - 0898/536 860

 

30 МАЙ - 05 ЮНИ 2016 година

1.    адв. Милуш Бараков                              - 0887/802 631

2.    адв. Надежда Римпева                           - 0898/703 871

3.    адв. Пенка Смукова                               - 0886/787 488

4.    адв. Петър Петров                                  - 0888/410 973

5.    адв. Рангел Бараков                               - 0899/885 191

6.    адв. Румяна Григорова                           - 0888/646 161

7.    адв.Снежанка Ангелова                        - 0899/155 263

8.    адв.Станислава Георгиева                    - 0886/292 820

                                                                                                             

06 ЮНИ - 12 ЮНИ 2016 година

1. адв.Стефка Коемджиева                         - 0886/437 551

2. адв.Таня Бойкова                                     - 0887/344 921

3. адв. Теодор Тошев                                   - 0888/645 271

4. адв. Тодорка Чонина                               - 0889/521 783

5. адв. Цвета Рангелова                              - 0887/788 446

6. адв. Адриана Мелниклийска                    - 0898/658 749

7. адв. Асен Вакареев                                 - 0894/050 201

8. адв. Бойка Бойкова                                 - 0889/866 509

 

13 ЮНИ - 19 ЮНИ 2016 година

1.    адв. Венета Медарова                            - 0879/331 333

2.    адв. Георги Тошев                                  - 0888/405 787

3.    адв. Елена Бистричка                             - 0898/604 548

4.    адв. Елена Равначка                               - 0898/663 987

5.    адв. Иван Катърджиев                           - 0877/172 898

6.    адв. Иван Тошев                                     - 0898/317 248

7.    адв. Иван Зашев                                      - 0888/355 076

8.    адв. Керстин Кацарска                           - 0896/898 390

 

20 ЮНИ - 26 ЮНИ 2016 година

1.    адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

2.    адв. Мария Шопова                                - 0898/636 374

3.    адв. Марян Биков                                   - 0879/260 167

4.    адв. Мая Тунтева                                     - 0898/536 860

5.    адв. Милуш Бараков                               - 0887/802 631

6.    адв. Надежда Римпева                            - 0898/703 871

7.    адв. Пенка Смукова                               - 0886/787 488

8.    адв. Петър Петров                                  - 0888/410 973

 

27 ЮНИ - 30 ЮНИ 2016 година

1.    адв. Рангел Бараков                                - 0899/885 191

2.    адв. Румяна Григорова                           - 0888/646 161

3.    адв.Снежанка Ангелова                        - 0899/155 263

4.    адв.Станислава Георгиева                     - 0886/292 820

5.    адв.Стефка Коемджиева                        - 0886/437 551

6.    адв.Таня Бойкова                                    - 0887/344 921

7.    адв. Теодор Тошев                                  - 0888/645 271

8.    адв. Тодорка Чонина                             - 0889/521 783

                                                                                                             

За район Гоце Делчев: адвокат Мария Георгиева – 0879/042 796

 

01 АПРИЛ – 03 АПРИЛ 2016 година

1.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                                 - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

 

04 АПРИЛ- 10 АПРИЛ 2016 година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги  Димитров                          -0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

05 АПРИЛ - 17 АПРИЛ 2016 година     

1.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                               - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                                - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

 

18 АПРИЛ - 24 АПРИЛ 2016година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги  Димитров                          -0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

25 АПРИЛ - 01 МАЙ 2016година

1.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                               - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                                - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

 

02 МАЙ - 08 МАЙ 2016година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

09 МАЙ - 15 МАЙ 2016година

1.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                               - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                                - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

 

16 МАЙ - 22 МАЙ 2016година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги  Димитров                          -0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

23 МАЙ - 29 МАЙ 2016година

1.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                               - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                                - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

 

30 МАЙ - 05 ЮНИ 2016година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

06 ЮНИ - 12 ЮНИ 2016година

1.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                               - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                                - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

 

13 ЮНИ - 19 ЮНИ 2016година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

20 ЮНИ - 26 ЮНИ 2016година

1.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                               - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                                - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

 

27 ЮНИ - 30 ЮНИ 2016година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

За район Петрич: адвокат Мария Георгиева – 0879/042 796

 

01 АПРИЛ – 03 АПРИЛ  2016 година

1.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

2.      адв. Велина Банчева                             - 0889/995 057

3.      адв. Велина Пиргова                             - 0888/143 943

4.      адв. Велик Гогов                                   - 0888/786 611

5.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

6.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

7.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

8.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

9.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

10.  адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

11.  адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

12.  адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

13.  адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

14.  адв. Маргарита Райчева                        - 0898/622 821

 

04 АПРИЛ – 10 АПРИЛ 2016 година

1.      адв. Маргарита Райчева                        - 0898/622 821

2.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

3.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

4.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

5.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

6.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

7.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

8.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

9.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

10.  адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

11.  адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

12.  адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

13.  адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

14.  адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

 

11 АПРИЛ – 17 АПРИЛ 2016 година

1.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

2.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

3.      адв. Велина Банчева                              - 0889/995 057

4.      адв. Велина Пиргова                             - 0888/143 943

5.      адв. Велик Гогов                                   - 0888/786 611

6.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

7.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

8.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

9.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

10.  адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

11.  адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

12.  адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

13.  адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

14.  адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

 

18 АПРИЛ – 24 АПРИЛ 2016 година

1.      адв. Маргарита Райчева                         - 0898/622 821

2.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

3.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

4.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

5.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

6.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

7.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

8.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

9.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

10.  адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

11.  адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

12.  адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

13.  адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

14.  адв. Божана Тошева                               - 0885/111 417

 

25 АПРИЛ – 01 МАЙ 2016година

1.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

2.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

3.      адв. Велина Банчева                             - 0889/995 057

4.      адв. Велина Пиргова                             - 0888/143 943

5.      адв. Велик Гогов                                  - 0888/786 611

6.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

7.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

8.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

9.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

10.  адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

11.  адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

12.  адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

13.  адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

14.  адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

 

02 МАЙ – 08 МАЙ 2016година

1.      адв. Маргарита Райчева                       - 0898/622 821

2.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

3.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

4.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

5.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

6.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

7.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

8.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

9.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

10.  адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

11.  адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

12.  адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

13.  адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

14.  адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

 

09 МАЙ – 15 МАЙ 2016година

1.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

2.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

3.      адв. Велина Банчева                              - 0889/995 057

4.      адв. Велина Пиргова                             - 0888/143 943

5.      адв. Велик Гогов                                    - 0888/786 611

6.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

7.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

8.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

9.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

10.  адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

11.  адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

12.  адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

13.  адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

14.  адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

 

16 МАЙ – 22 МАЙ 2016година

1.      адв. Маргарита Райчева                        - 0898/622 821

2.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

3.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

4.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

5.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

6.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

7.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

8.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

9.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

10.  адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

11.  адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

12.  адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

13.  адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

14.  адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

 

23 МАЙ – 29 МАЙ 2016година

1.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

2.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

3.      адв. Велина Банчева                              - 0889/995 057

4.      адв. Велина Пиргова                             - 0888/143 943

5.      адв. Велик Гогов                                  - 0888/786 611

6.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

7.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

8.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

9.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

10.  адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

11.  адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

12.  адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

13.  адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

14.  адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

 

30 МАЙ – 05 ЮНИ 2016година

1.      адв. Маргарита Райчева                        - 0898/622 821

2.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

3.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

4.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

5.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

6.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

7.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

8.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

9.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

10.  адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

11.  адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

12.  адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

13.  адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

14.  адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

 

06 ЮНИ – 12 ЮНИ 2016година

1.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

2.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

3.      адв. Велина Банчева                              - 0889/995 057

4.      адв. Велина Пиргова                             - 0888/143 943

5.      адв. Велик Гогов                                  - 0888/786 611

6.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

7.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

8.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

9.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

10.  адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

11.  адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

12.  адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

13.  адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

14.  адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

 

13 ЮНИ – 19 ЮНИ 2016година

1.      адв. Маргарита Райчева                         - 0898/622 821

2.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

3.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

4.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

5.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

6.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

7.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

8.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

9.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

10.  адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

11.  адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

12.  адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

13.  адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

14.  адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

 

20 ЮНИ – 26 ЮНИ 2016година

1.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

2.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

3.      адв. Велина Банчева                              - 0889/995 057

4.      адв. Велина Пиргова                             - 0888/143 943

5.      адв. Велик Гогов                                  - 0888/786 611

6.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

7.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

8.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

9.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

10.  адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

11.  адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

12.  адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

13.  адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

14.  адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

 

27 ЮНИ – 30 ЮНИ 2016година

1.      адв. Маргарита Райчева                         - 0898/622 821

2.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

3.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

4.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

5.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

6.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

7.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

8.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

9.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

10.  адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

11.  адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

12.  адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

13.  адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

14.  адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

 

За район Разлог: адвокат Мария Георгиева – 0879/042 796

 

01 АПРИЛ – 03 АПРИЛ 2016 година

1.адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

2. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

3. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

4. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

5. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

 

04 АПРИЛ – 10 АПРИЛ 2016 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

4. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

 

11 АПРИЛ – 17 АПРИЛ 2016 година

1.адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

2. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

3. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

4. адв. Тодор Кузманов                                - 0878/405 995

5. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

 

18 АПРИЛ – 24 АПРИЛ  2016 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

4. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

 

25 АПРИЛ – 01 МАЙ 2016 година

1.адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

2. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

3. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

4. адв. Тодор Кузманов                              - 0878/405 995

5. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

 

02 МАЙ – 08 МАЙ 2016 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

4. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

 

09 МАЙ – 15 МАЙ 2016 година

1.адв. Николай Коцаков                              - 0888/981 493

2. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

3. адв. Селма Падарева                              - 0888/876 564

4. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

5. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

 

16 МАЙ – 22 МАЙ 2016 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

4. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

 

23 МАЙ – 29 МАЙ 2016 година

1.адв. Николай Коцаков                              - 0888/981 493

2. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

3. адв. Селма Падарева                              - 0888/876 564

4. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

5. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

 

30 МАЙ – 05 ЮНИ 2016 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

4. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

 

06 ЮНИ – 12 ЮНИ 2016 година

1.адв. Николай Коцаков                               - 0888/981 493

2. адв. Славчо Попов                                   - 0883/391 001

3. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

4. адв. Тодор Кузманов                                - 0878/405 995

            5. адв. Михаела Клечерова                          - 0883/315 102

 

13 ЮНИ – 19 ЮНИ 2016 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

4. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

 

20 ЮНИ – 26 ЮНИ 2016 година

1.адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

2. адв. Славчо Попов                                - 0883/391 001

3. адв. Селма Падарева                            - 0888/876 564

4. адв. Тодор Кузманов                              - 0878/405 995

            5. адв. Михаела Клечерова                        - 0883/315 102

 

27 ЮНИ – 30 ЮНИ 2016 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

4. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

 

За район Сандански: адвокат Мария Георгиева – 0879/042 796

 

01 АПРИЛ - 03 АПРИЛ 2016 година

1. адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

3. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

4.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                                 - 0888/251 085

6.адв. Янка Толькова                                  - 0898/565 553

 

04 АПРИЛ - 10 АПРИЛ 2016 година

1. адв.Анастасия Маринова                         - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                             - 0887/602 177

4. адв. Димитър Андонов                            - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов                        - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

 

11 АПРИЛ - 17 АПРИЛ 2016 година

1. адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

3.адв. Роза Орманлиева                              - 0888/226 146

4.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                                - 0888/251 085

6.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

18 АПРИЛ - 24 АПРИЛ  2016 година

1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

4. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

 

            25 АПРИЛ - 01 МАЙ 2016 година

1. адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

3.адв. Роза Орманлиева                              - 0888/226 146

4.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

6.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

02 МАЙ - 08 МАЙ 2016 година

1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

4. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

 

09 МАЙ - 15 МАЙ 2016 година

1. адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

3.адв. Роза Орманлиева                              - 0888/226 146

4.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                                - 0888/251 085

6. адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

16 МАЙ - 22 МАЙ 2016 година

1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

4. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

 

23 МАЙ - 29 МАЙ 2016 година

1. адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

3.адв. Роза Орманлиева                              - 0888/226 146

4.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

6.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

30 МАЙ - 05 ЮНИ 2016 година

1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

4. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

 

06 ЮНИ - 12 ЮНИ 2016 година

1. адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

3.адв. Роза Орманлиева                              - 0888/226 146

4.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                                - 0888/251 085

6.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

13 ЮНИ - 19 ЮНИ 2016 година

1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

4. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

 

20 ЮНИ - 26 ЮНИ 2016 година

1. адв. Людмила Кацарова                          - 0898/998 543

2. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

3.адв. Роза Орманлиева                              - 0888/226 146

4.адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

5.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

6.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

27 ЮНИ - 30 ЮНИ 2016 година

1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

4. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

5.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

6. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

 

По т. 6

Докладва адв. Мария Георгиева, която сочи, че е провела разговори с Национално бюро за правна помощ и директора на Социално подпомагане Благоевград, във връзка със създаването на Регионални центрове за консултиране към Адвокатските съвети. Същите се създават с цел облекчаване достъпа до правна помощ на физически лица от уязвими социални групи от съответния район, чрез ползване услугите на адвокати вписани в Национлания регистър за правна помощ от съответната адвокатска колегия. Докладва, че всеки адвокатски съвет, към който се създава регионален център за консултиране, е длъжен да осигури помещение, техническо оборудване и персонал за работата му за своя сметка, като няма пречка да бъдат обособени пет центъра към Адвокатска колегия Благоевград. За целта следва да бъдат проведени разговори с адвокатите по райони, както и разговори с кметовете и социалните служби по места. Адвокатите, които обслужват регионалните центрове, трябва да са вписани в Националния регистър за правна помощ. Същите предоставят безплатна правна помощ, под формата на правни съвети и консултации по граждански, изпълнителни, наказателни и административни производства, на лица, които отговарят на посочените в чл. 11 условия, удостоверение с документи. Адвокатите имат право да насочват лицето към съответния административен орган, ведомство, институция или организация, компетентен за решаване на изложения проблем, да съдействат за оформяне на съответната молба до компетенция административен орган, институция или организация. Национално бюро за правна помощ, при необходимост, дава указания във връзка с организацията на работата на регионалния център и дейността по предоставяне на правна помощ от адвокатите към него, като отчитането е ежемесечно, сумите се превеждат веднага от финансовото министерство.

В тази връзка адв. Георгиева сочи, че следва да бъдат изготвени правила за работа на Регионалните центрове за консултиране към Адвокатските съвети, които следва да не противоречат на Закона за правната помощ.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

 РЕШЕНИЕ № 74

ВЪЗЛАГА на адв. Мария Георгиева изготвянето на правила за работа на Регионалните центрове за консултиране към Адвокатските съвети, които следва да не противоречат на Закона за правната помощ за следващото заседание на Адвокатски съвет Благоевград.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 7

Докладва адв. Пенко Ненов, че е изпратено писмо по електронните пощи на всички адвокати, че в срок до 20.03.2016 г. могат на направят предложения за конкретни теми за семинари през 2016 г., с оглед приемането на „График за семинарна дейност на Адвокатска колегия Благоевград за 2016 г.”.

В тази връзка в офиса на колегията е получено само едно предложение с теми, които да залегнат в семинарния календарза 2016 г. Предлага да се запази досегашния принцип на провеждане на семинари в Адвокатска колегия Благоевград, а именно всеки месец по един семинар, както и да бъде отправено запитване до Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” дали може да бъде подсигурен лектор за провеждане на семинар на 15 април 2016 г. на тема „Бежанско право” или по „Закона за обществените поръчки”. Предлага да бъдат определени и следващите дати за провеждане на семинари, а именно 13.05.2016 г. и 11.06.2016 г. – изнесен семинар, които да бъдат съгласувани с Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 75

            ДА СЕ ОТПРАВИ запитване до Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” дали може да бъде подсигурен лектор за провеждане на семинар на 15 април 2016 г. на тема „Бежанско право” или по „Закона за обществените поръчки”.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 8

            Докладва адв. Иван Чолаков, че на 18.03.2016 г. членовете на Адвокатска колегия Благоевград са уведомени по електронните си пощи и помолени за становище по решението на Висш адвокатски съвет взето на 18.03.2016 г. за отпочването на процедура за изменение на Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и/или изготвянето на изцяло нов нормативен акт.

            В тази връзка в офиса на колегията са получени четири предложения от адвокати членове на Адвокатска колегия Благоевград.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 76

ПРЕДЛАГА на Висш адвокатски съвет да бъде изменена и допълнена Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, както следва:

            По чл. 6 от Наредбата:

-          По т. 12 – цифрата 60,00 лв. на час да бъде заменена с цифрата 100,00 лв. на час;

-          Нова т. 13 със следния текст:

„За изготвяне на документации за участие в процедури по Закона за обществените поръчки, тръжни и конкурсни документации по Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за концесиите, Кодекса на труда, Закона за държавния служител и др. подобни” адвокатското възнаграждение е в размер на тройния размер на възнагражденията по т. 6, но не по-малко от 1500,00 лв. За участие в комисии по провеждане на такива процедури, възнаграждението е в размер на 100,00 лв. на започнат час”.

 

            По чл. 7 от Наредбата:

-          По т. 1 след сега съществуващия текст да се добави ново изречение: „Когато трудовото дело е по обективно и субективно съединени искове, адвокатско възнаграждение се дължи за всеки иск поотделно”.

 

По чл. 8, ал. 2 от Наредбата:

-          По т. 2 цифрата 350,00 лв. да бъде заменено с цифрата 500,00 лв.

-          По т. 4 – за дела по Закона за националната стандартизация – 350,00 лв.

-          По т. 5 предлага следния текст: „В производства по обжалване по Закона за обществените поръчки възнаграждението е в размер на 100,00 лв. на започнат час”.

-          Нова т. 6 със следния текст:

„По дела извън случаите от т. 1 до т. 5 вкл., възнаграждението е да е в размер на 500,00 лв.”.

По чл. 9 от Наредбата:

-          Нова ал. 5 със следния текст:

„За изготвяне на жалба по ЗОП, писмен отговор, възражение по такава жалба без явяване пред КЗК/ВАС възражението е в размер на ¾ от възнаграждението, определено по реда на чл. 8”.

 

-          Нова ал. 6 със следния текст:

„За изготвяне на възражение пред контролиращ орган или жалба до съд по финансови корекции по проекти свързани с разходване на европейски средства или оперативни програми възнаграждението е в размер на ¾ от възнаграждението, определено по реда на чл. 8”.

           

            По чл. 13 от Наредбата:

-          Нова ал. 2 предлага следния текст:

„При защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител по няколко обвинения – възнаграждението е в размер на 150% от възнаграждението, предвидено за най-тежкото обвинение по ал. 1”.

 

-          Нова ал. 3 със следния текст:

 „при защита на повече от едно лице, възнаграждението е не по-малко от 150% от възнаграждението, определено по ал.1”.

 

Досегашната ал. 2 да стане ал. 4

 

Решението е взето с 8 гласа „за”.

Прилага към решението постъпилите предложения.

 

По т. 9

Адвокатски съвет Благоевград обсъди събраните оферти до момента с вх. № 158/23.03.2.2016 година, вх. № 169/25.02.2016 година и вх. № 218/22.03.2016 година за възстановяване, обновяване и изчистване на заразени файлове на уебсайт на Адвокатска колегия Благоевград, създаване и конфигуриране на хостинг валиден за период от 1 година, покупка и конфигуриране на домейн име по избор валиден за период от 1 година, както и месечна поддръжка на сайта.

След като обсъди предложенията в същите, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 77

ОДОБРЯВА оферта с вх. № 218/22.03.2016 г. изпратена от Борис Гарабийски за възобновяване и поддръжка на уебсайт на Адвокатска колегия Благоевград.

Сумата следва да бъде изплатена от бюджета на Адвокатска колегия Благоевград, а именно фонд „Резервен”.

ВЪЗЛАГА на Председателя и Секретаря изготвянето и подписването на договора с Борис Гарабийски за възобновяване и поддръжка на уебсайт на Адвокатска колегия Благоевгра.

Решението е взето е с 8 гласа „за”.

 

По т. 10

Докладва адв. Чолаков, че от Директора на ОД на МВР е получено писмо в което уведомяват, че е извършена щателна проверка, при която не са се събрали достатъчно данни за нарушение на служебната дисциплина от страна на полицейски служител на РУ – Сандански.

Независимо от горното на полицейския служител е обърнато особено внимание за спазване на Етичния кодекс на МВР.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 78

ДА БЪДЕ уведомен Директора на ОД на МВР Благоевград, че с писмо изх. № 43/14.01.2016 год. Адвокатски съвет Благоевград е уведомил писмено, че след извършена процедура по чл. 29 от Закона за адвокатурата, Адвокатски съвет Благоевград е направил предложение за ангажиране дисциплинарната отговорност на полицай Георги Атанасчиков от РУП на МВР – Сандански за непроявено дължимо уважение и съдействие към адв. Росен Недин на 14.09.2015 год.

            С писмо Ваш № УРИ244000-2963/14.03.2016 год. Адвокатският съвет е уведомен, че след извършена проверка не са събрани достатъчно данни за нарушение на служебната дисциплина от страна на полицейския служител, но въпреки това на същия е обърнато особено внимание за спазване на Етичния кодекс на МВР.

            В правомощията на съответния административен ръководител е да прецени, дали има данни за извършено дисциплинарно нарушение или не и Адвокатския съвет не може да оспорва тази институционална компетентност. Въпреки това с настоящето, Адвокатски съвет Благоевград следва изрази своята позиция на неудовлетвореност от соченото решение. Проявите на незачитане на положението на адвоката в процедурите, в които участва като такъв е проява на незачитане на конституционно закрепеното право на адекватна професионална защита, във всички процедури пред държавни, общински или др. органи, на всеки български гражданин. От друга страна, даването на съвети на гражданите да променят избора си на адвокат при реализиране на своите права и законни интереси е грубо превишаване на права от полицейския служител и недопустимо вмешателство в свободния избор на адвокат, договора с който винаги се сключва с оглед личността. Подобно поведение е проява на непрофесионализъм и самопоставяне на полицейския служител в определени ситуации над законите в страната и над установения правов ред.

            Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Благоевград заявява своята категорична позиция на нетърпимост на подобни прояви от подопечните служители, като в бъдеще, при подобни случаи ще бъде сезиран Инспектората на МВР.

            Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 11

Докладва адв. Мария Георгиева, че в офиса на колегията е получено съобщение от Община Благоевград, за дължимите данъци и такси за битови отпадъци за 2016 г. В същото се сочи, че при заплащане на дължимите такси до 03.05.2016 г. размерът на задължението ще бъде извършено с 5% отстъпка.

В тази връзка е извършено плащане на дължимите данъци и такси с 5% отстъпка от размера на задължението.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 79

ОДОБРЯВА извършеното плащане на дължимите данъци и такси за битови отпадъци за 2016 г. с 5% отстъпка от размера на задържението.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 12

1. Докладва адв. Чолаков, че в офиса на колегията постъпват запитвания от служебните защитници за начина на оформяне на заповедите за командировка необходими за отчитане на направените пътни разходи по възложени служебни защити.

Сочи, че с решение 91/27.05.2013 г. Адвокатският съвет е въвел регистри по райони, като номерата на заповедите са отделни за всеки един район. Заповедта за командироване се издава след подаване на уведомление /по образец/ от съответния адвокат-служебен защитник до отговорника за служебните защитници за съответния район.

След станалите разисквания Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 80

ДА БЪДАТ уведомени по електронните пощи всички адвокати вписани в Националния регистър за правна помощ, че оформянето и издаването на заповеди за командировка ще става в офиса на Адвокатска колегия Благоевград, след подаване на уведомление по образец, като същите ще бъдат подписвани от Председател, Зам – председател и секретар.

С оглед изискванията на Национално бюро за правна помощ Адвокатски съвет ще следи за следното:

1.         В командировъчната заповед да е попълнен раздел „Отчет за командировката”, като в него посочват освен номера на делото и номера на отчета за предоставената правна помощ, раздела „Направени разходи”, като същата следва да бъде и надлежно подписана.

2.         Командировъчната заповед следва да бъде окомплектована с отчетни документи, удостоверяващи извършените от адвоката пътни разходи – автобусни и влакови билети, документ за платените пари за нощуване – фактура на стойност не повече от 40,00 лв. за нощувка.

Заповедта отменя заповед № 9/28.06.2013 година издадена на основание чл. 38, ал. 5 от Закона за правната помощ във връзка с чл. 10, ал. 1 от Наредбата за командировките в страната.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

2. Докладва адв. Иван Чолаков, че следва да бъде обявен конкурс за длъжността „Счетоводител” и назначаване на нов служител в Адвокатска колегия Благоевград, поради пенсионирането на госпожа Райна Стоицова. Сочи, че следва да бъдат изготвени критерии, след което да бъде обявен и конкурса.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 81

ВЪЗЛАГА на адв. Светлана Радулова да предложи критерии за заемане на длъжността „Счетоводител” и назначаване на нов служител в Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

            3. Докладва адв. Иван Чолаков, за възможността на членовета на Адвокатска колегия Благоевград да се сключи застраховка „Здравна грижа” специално създадена, за да обезпечи достъпни и надеждни здравни грижи и възможности за ползване на широк спектър от медицински услуги на територията на България. Всеки застрахован със застраховка „Здравна грижа” получава директен достъп до най-добрите специалисти  и  лечебни заведения в страната за предпочитания пакет от услуги, който се персонализира допълнително според потребностите от здравна защита. Една от хубавите последици от здравното застраховане за обществото като цяло е, че здравното застраховане насърчава съзнателното и планирано използване на медицинската помощ. Важен позитив е и съкращаването на пътя и времето до получаване на специализирано лечение или попадане в желаното здравно заведение. Освен удобство, в този случай здравното застраховане носи и допълнителна здравна полза - намаляване на хронифицирането на заболяванията. При едно навременно откриване и лечение, вероятноста от окончателно лечение е по-висока.

            Адвокатски съвет Благоевград е на становището, че е необходимо събирането на повече информация, набирането и представянето на оферти от компании предлагащи сключването на колективни застраховки „Здравна грижа”.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 82

ВЪЗЛАГА на адв. Росица Иванчева, проучването на възможността за членовета на Адвокатска колегия Благоевград да се сключи застраховка „Здравна грижа” специално създадена, за да обезпечи достъпни и надеждни здравни грижи и възможности за ползване на широк спектър от медицински услуги на територията на България.

            Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

            4. Докладва адв. Иван Чолаков, че на 18.02.2016 г. се е провело заседание на новоизбраният управителен съвет на Дарителски фонд при Адвокатска колегия Благоевград, на което заседание е конституиран новия управителен съвет на Дарителски фонд, както и са взети няколко решения за отпускане на финансова помощ. В тази връзка молят протокол № 1/18.02.2016 г. от проведеното заседание да бъде изпратен за сведение и запознаване на членовете на Адвокатска колегия Благоевград.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

  РЕШЕНИЕ № 83

ДА БЪДЕ уведомен Председателя на Управителния съвет на Дарителски фонд при Адвокатска колегия Благоевград, че Адвокатски съвет Благоевград ще публикува кратко съобщение относно взетите решения за разходваните средства на фонда, в което следва да липсват данни за здравословното състояние и имената на адвокатите, на които се предоставя помощ.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

5. Докладва адв. Иван Чолаков, че бр. 22/22.03.2016 г. на Държавен вестник е публикувана поканата за провеждане на извънредно Общо събрание на адвокатите вписани в Адвокатска колегия Благоевград. В тази връзка следва да бъдат уведомени и членовете на колегията по електронните пощи за предстоящото Общо събрание.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 84

            ДА БЪДАТ уведомени членовете на Адвокатска колегия Благоевград по електронните пощи, че  Адвокатският съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на основание чл. 83, ал. 3 от Закона за адвокатурата, свиква извънредно Общо събрание на адвокатите, вписани в Адвокатска колегия Благоевград, което ще се проведе на 23.04.2016г., с начало 09,00 ч. в залата на Адвокатска колегия Благоевград, намираща се в гр. Благоевград, ул. „П. Димов” № 1, ет. 3, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и вземане на решение за предприемане на ефективни протесни действия за защита на Законопроекта за изменение и допълнение на закона за адвокатурата.

2. Разни         

ДА БЪДЕ приложена и поканата публикувана в ДВ бр. 22/23.03.2016 г. към съобщението.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

6. Докладва адв. Иван Чолаков, че следва да бъдат проведени срещи по със съдилищата, прокуратурите и районните управления по градове за представяне на новият Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Благоевград. Сочи, че към момента, се наблюдават проблеми и различия, относно начина на работа по прилагане на Закона за правната помощ.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 85

ВЪЗЛАГА на секретаря на Адвокатски съвет Благоевград да организира провеждането на срещи със съдилища, прокуратури и районните управления по градове за представяне на новият Адвокатски съвет, както и уточняване начина на работа по прилагане на Закона за правната помощ.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

7. Докладва адв. Иванка Кехайова, че съгласно решение 230/19.12.2014 г. на Адвокатски съвет Благоевград веднъж в годината до края на месец януари се извършва актуализация на списъка с дежурните адвокати, след подадено заявление по образец от съответния адвокат. Сочи, че така поставения срок е твърде дълъг и по този начин нововписаните пропускат шанса да бъдат вписани в списъка на дежурните адвокати.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 85

ВЪЗЛАГА на адв. Елена Попова проучването на възможността за актуализация на списъка с дежурни адвокати по заявления подани от адвокати за съответната година.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 08.04.2016 година от 13,30 часа.

 

                                              

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Иван Чолаков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/