П Р О Т О К О Л № 6/08.04.2016 год.

Днес, 08.04.2016 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Иванка Кехайова, Петя Хантова, Светлана Радулова и Нели Захариева.

Присъства и резервния член на Адвокатски съвет – Диана Табутова

Присъства представител на Контролния съвет – Елена Бистричка.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

           1.      Информация за събитията случили се за периода 25.03.2016 г. – 08.04.2016 г. /докладва адв. Чолаков/;

2.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри  /докладва адв. Чолаков/;

3.      Отчет за изпълнението на бюджета на Адвокатската колегия и на бюджета на правната помощ за I-во тримесечие на 2016 г. /докладва адв. Георгиева/;

4.      Отчет на постъпилите искания и осъществените защити по Закона за правната помощ през I – во тримесечие на 2016 година /докладва адв. Попова/;

5.      Доклад на адв. Попова по решение № 85/25.03.2016 г. на Адвокатски съвет Благоевград /Разглеждане на възможността за актуализация на списъка с дежурни адвокати по заявления подани от адвокати за съответната година/

6.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

7.      Правна помощ /докладват отговорниците по райони/;

8.      Обсъждане на дейността на регионалните центрове за консултиране и приемането на правила за работа на Регионалните центрове за консултиране към Адвокатските съвети/докладва адв. Георгиева/;

9.      Организация на семинара на 15.04.2016 г. /докладва адв. Ненов/;

10.  Приемане на критерии за избор на нов служител на Адвокатска колегия Благоевград /докладва адв. Радулова; адв. Георгиева/;

11.  Организация на извънредното Общо събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград на 23.04.2016 г./докладва адв. Чолаков/;

12.  Разглеждане на писмо с вх. № 232/28.03.2016 г. на Началник отдел „Разследване” на ОД на МВР Благоевград /докладва адв. Чолаков/;

13.  Обсъждане на приетите с решение № 45/13.02.2015 г. вътрешни правила за организацията на работа в Адвокатската стая при Окръжен съд Благоевград/докладва адв. Чолаков/;

          14.  Разглеждане на молба с вх. № 251/04.04.2016 г. от адв. Елена Атанасова Попова – Управител на Адвокатска осигурителна каса /докладва адв.              Чолаков/;

15.  Разни.

 

По т. 1

            1.Докладва адв. Чолаков, който сочи че на 31.03.2016 г. и на 01.04.2016 г. са проведени срещи с Председателите на съдилищата в градовете Петрич и Сандански, както и среща с прокурорите и дознателите от същите райони. Сочи, че на същите са представени новите членове на Адвокатския съвет, както и измененото с решение № 61/11.03.2016 г. на редовно заседание на съвета на Адвокатска колегия Благоевград, решение № 26/11.06.2010 г. Предстои провеждане на подобни срещи и в градовете Разлог, Гоце Делчев и Благоевград, които ще бъдат организирани в периода 11-22.04.2016 г. от съответните отговорници по градове.

            2.Докладва адв. Чолаков, че на 07.04.2016 г. в залата на Адвокатска колегия Благоевград, е проведен диспут по повод търсеното становище от Висш адвокатски съвет относно искането на омбудсмана на Република България на основание чл. 150, ал. 3 от Конситуцията за установяване на противоконституционност на чл. 78, ал. 8 от Гражданския процесуален кодекс и на чл. 161, ал. 1, изр. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Сочи, че метода на диспута е удачен и следва да се прилага и по други  въпроси свързани с работата на съвета за да се чува и становището на членовете на Адвокатската колегия.

          3.Докладва адв. Чолаков, че с последните изменения в Конституцията на Република България /чл.150, нова ал.4/ се дадоха правомощия на Висшия адвокатски съвет да прави искания до Конституционния съд на Република България за прогласяване на противоконституционност на закони или техни отделни текстове.    

           В тази връзка, сочи, че Адвокатски съвет Благоевград следва да поиска от Висшия адвокатски съвет да сезира Конституционния съд на Република България за прогласяване противоконституционността на следните текстове:

              1.Разпоредбата на чл.37, ал.1 от Закона за правната помощ, който регламентира, че заплащането на правната помощ се определя в наредба на Министерския съвет по предложение на Националното бюро за правната помощ.

               Така формулираната разпоредба на чл.37, ал.1 от ЗППе в пряко противоречие с чл.134, ал.1 и ал.2 от Конституцията на Република България, прогласяваща, че българската адвокатура е свободна независима и самоуправляваща се. Определяне на размерите на възнагражденията на адвокатите за осъществена от тях правна помощ от държавен орган, какъвто са и Министерския съвет и НБПП пряко нарушават както независимостта, така и самоуправлението на Българската Адвокатура като независима част от съдебната власт, според глава шеста от Конституцията.

               Посоченият текст от ЗПП е в противоречие и с алинея втора от чл.134 от Конституцията, който недвусмислено регламентира, че организацията и редът за дейността на адвокатурата се уреждат със закон – Закона за адвокатурата. Последният регламентира, че ВАдС определя в съответна наредба минималните размери на адвокатските възнаграждения.

            Посоченият текст от ЗПП е в противоречие и с чл.48, ал.5 от Конституцията на Република България, който въвежда принципа на справедливо заплащане на труда и въвежда понятието за минимално възнаграждение за труд. След като Българската Адвокатура, като независима, свободна и самоуправляваща се е приела свой подзаконов нормативен акт, в който е определила минимални размери на възнагражданията на адвокатите, то определянето на други размери на адвокатското възнаграждание за същият положен труд, познания и усилия, в размери под така определените минимални, се явява несправедливо заплащане на труда.

              Аргументацията, изложена тук е пределно кратка, но сега въведената система на заплащане на правната помощ по ЗПП въвежда един вид ангария /принудителен труд/ за българските адвокати, които са вписани в регистъра на НБПП и осъществяват т.нар. „служебни защити”, защото се задължени да работят за възнаграждения, чиито размери са близо три пъти под минималните размери на адвокатските възнаграждения, определени в Наредба № 1/2004год. на ВАдС. Държавата, на гърба на бългаските адвокати осъществява една псевдосоциална функция, като въпреки, че заплаща трикратно намалени възнаграждения, в случаите на осъдителни присъди /каквито са 96% от всички случаи/ има възможност след влизане на присъдата в сила да се снабди с изпълнителен лист срещу подсъдимия за заплатената му служебна защита. Така всъщност се оказва, че именно адвоката по делото е поел, вместо държавата, нейните социални функции, както и вмененото и задължение да осигури на всеки право на справедлив процес.

            2.Разпоредбата на чл.142, ал.2 от ГПК, който регламентира, че съда отлага делото, само ако и страната и процесуалния и представител не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани.

          Тази разпоредба на ГПК е в пряко противоречие с разпоредбата на чл.122 от конституцията, гарантираща правото на гражданите и юридическите лица да участват със защитник във всяка една фаза на процеса. За никой от нас не е тайна, че тази разпоредба бе въведена с цел ускоряването на процеса, но тя не доведе до неговорот реално ускоряване, а само до нарушаването на конституционно гарантираната защита в процеса на страните. При всички положения, принципа за справедливост на процеса следва да е водещ и не бива да се дерогира от принципа за бързина и икономичност на процеса.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 87

            ДА БЪДЕ изпратено становището на Адвокатски съвет Благоевград, по електронните пощи на всички адвокати от Адвокатска колегия Благоевград, с молба за становище от всички колеги по поставените въпроси до 21.04.2016 г., който да бъдат обощени на заседанието на 22.04.2016 г., след което да се внесе до Висш адвокатски съвет мотивирано предложение за отправяне на искане до КС на Република България.

            Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 2

1.Заявление с вх. № 246/23.03.2016 година от ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ТРЕНЧЕВА за вписването й като адвокат в регистъра на адвокати на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 88

1. На основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 от Закона за адвокатурата ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Десислава Кирилова Тренчева, с адрес на кантора: град Кюстендил, ул. „Ефрем Каранов” № 23.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 3

Докладва Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2016 г. на Адвокатската колегия. Сочи, че събираемостта, към момента е добра, както и че към момента не е налице преразход в разходната част на бюджетите.

            След изслушване отчета на Секретаря на Адвокатския съвет Благоевград за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2016 година и след обсъждане на същия, Адвокатският съвет и Контролния съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 89

             ОДОБРЯВА направените разходи от Адвокатски съвет Благоевград по изпълнение на бюджета на Адвокатска колегия и бюджета на Правната помощ за първо тримесечие на 2016 година, катоПРИЕМА отчета на Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград за изпълнение на бюджета на Адвокатската колегия Благоевград, както и отчета на Секретаря за изпълнението на бюджета на Правната помощ за първо тримесечие на 2016 година.

            Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 4

            1.Докладва адвокат Елена Поповаза изпълнението на правната помощ за първо тримесечие на 2016 година, която представя отчет в писмен вид, сочещ броя на постъпилите искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ и процесуално представителство по граждански дела, както и разпределението им по отделни райони и адвокати.

            Същата сочи, че е налице драстично намаление на исканията от органите на съда и досъдебното производство за определяне на адвокати за осъществяване на безплатна правна помощ, както и за назначаване на особени представители.

            2. Докладва адв. Чолаков, че за администрирането на гражданските дела за определяне на особени представители, Адвокатския съвет полага същите усилия и време, както при администриране на делата, свързани с определяне на служебни защитници по искания постъпили от съда.

            Сочи, че за администрирането на постъпилите искания за определяне на служебни защитници, Адвокатския съвет получава от Национално бюро за правна помощ възнаграждение в размер от 10%  на основание чл. 19 от Закона за правната помощ, но за администрирането, извършвано от Адвокатския съвет при определянето на особените представители няма нормативно определено възнаграждение.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 90

            1. ПРИЕМАТ ОТЧЕТА на адвокат Елена Попова за изпълнение на правната помощ в Адвокатска колегия Благоевград за първо тримесечие на 2016 година.

            Решението е взето с 8гласа „за”.

 

            2. ДА БЪДЕ предложено на Висш адвокатски съвет, иницииране на законодателни промени, касаещи постъпили искания за определяне на особени представители по които Адвокатския съвет следва също да получава 10% за администриране на същите.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 5

Докладва адв. Елена Попова, че с решение № 230/19.12.2014 г., Адвокатския съвет на основание чл. 89, т. 15 от Закона за адвокатурата е определил начина на организация на правната помощ по Закона за правната помощ. Раздел III на същото решение, касае организацията на дейността на Адвокатския съвет относно списъка на дежурните адвокати, а именно:

1.Съгласно чл. 29, ал. 4 от Закона за правната помощ Адвокатският съвет изготвя и поддържа списък на резервните защитници.

2.Ежегодно до 31.01 Адвокатският съвет актуализира списъка на дежурните адвокати за съответната година.

3.Съгласно чл. 29, ал. 3 от Закона за правната помощ Адвокатският съвет поддържа месечен списък на дежурните адвокати и съставя седмичен график, който предоставя на съответните органи.

4.При невъзможност на органа по чл. 28, ал. 1 от ЗПП или на съответния член на Адвокатския съвет да се свърже са адвокат от седмичния списък, който да осъществи допуснатата спешна служебна защита, има правото да определи такъв адвокат и извън седмичния списък.

5.При два и повече отказа или неотзоваване на определения служебен защитник, същият да не бъде включван в следващия тримесечен период в списъка на дежурните адвокати.

 След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 91

ПРИЕМА начина на организация на правната помощ по реда на правната помощ.

СРОКЪТ по т. 2 не ограничава адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ да подават заявления за включване в списъка на дежурните адвокати и след този срок.

ДА СЕ изпратят съобщения на всички адвокати вписани в Националния регистър за правна помощ, че могат да подадът в офиса на колегията заявления за включване в списъка на дежурните адвокати, както и да бъдат уведомени служебните защитници по електронните пощи, че следва да съобразяват графика на работата си с графика на дежурствата си като служебни защитници.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 6

 

По т. 7

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 41 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 97

1.    По искане по НОХД № 542/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. С. Коемджиева;

2.    По искане по ДП № 303/2015 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адв. И. Кехайова;

3.      По искане по ДП № 38/2016 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. П. Хантова;

4.    По искане по ЧНД № 486/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Т. Чонина;

5.    По искане по ВНОХД № 461/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Г. Савова;

6.    По искане по гр.д. № 130/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – Да се изпрати писмо до ОС – Благоевград, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград проведено на 08.04.2016 година, бе разгледано постъпило искане от Окръжен съд – Благоевград по гр.д. № 130/2015 година, за определяне на особен представител, който да осъществи процесуално представителство на ответника Неджат Демиров Исинов.

Видно от приложеното Ваше определение № 1637/22.03.2016 година, за назначаването на особен представител е внесено възнаграждение от 7 719, 46 лева. Адвокатски съвет – Благоевград счита, че внесеният депозит не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ.Бр.28 от 28.03.2014 година/.

Съобразно Раздел ХІV от Наръчника за предоставяне на правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 година в Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, особен представител ще бъде определен след довнасяне на възнаграждение в размер на 8 379, 24 лева, съгласно чл. 7, ал. 2,т. 4 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 година/.

7.    По искане по ДП № 314 ЗМ-89/2016 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. С. Тимова;

8.    По искане по НОХД № 47/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. А. Златкова;

9.    По искане по ЧНД № 174/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Е. Георгиева;

10.     По искане по НОХД № 1048/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. В. Николова-Ваиу;

11.     По искане по гр.д. № 945/2016 г. по описа на РС – Петрич – Да се изпрати писмо до РС – Петрич, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград проведено на 08.04.2016 година, бе разгледано постъпило искане от Районен съд гр. Петрич по гр.д. № 945/2016 година, за определяне на особен представител, който да осъществи процесуално представителство на ответника Румен Илиев Георгиев.

Видно от приложеното определение № 391/15.03.2016 година, за назначаването на особен представител е внесено възнаграждение от 300,00 лева като е посочено, че възнаграждението следва да бъде определено в размерите и по начина, посочен в чл.7, ал.1, т.4 от Наредба №1. Адвокатски съвет – Благоевград счита, че внесеният депозит не е определен съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ.Бр. 28 от 28.03.2014 година/, който текст изрично регламентира минималното възнаграждение в случаите на ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА ЗА ДЕЛБА.

Съобразно Раздел ХІV от Наръчника за предоставяне на правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 година в Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, особен представител ще бъде определен след довнасяне на възнаграждение в размер на 500, 00 лева, съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ.Бр. 28 от 28.03.2014 година/.

12.     По искане по ДП № 1899 ЗМ-335/2015 г. по описа на І – во РУП – Благоевград– определя адв. И. Михайлов;

13.     По искане по ДП № 7852 ЗМ-575/2015 г. по описа на ОД на МВР – Благоевград – да се изпрати писмо до ОД на МВР Благоевград, че искането за определяне на адвокат, който да осъщстви правната помощ на лицето Иван Лъчезаров Смилков обвиняем по ДП № 7852 ЗМ-575/2015 година е разгледано на редовно заседание на АС – Благоевград, проведено на 08.04.2016 година, който за да се произнесе, взе предвид следното:

Акта за допускане на правна помощ не съдържа фактически основания за допускане на правна помощ. Като фактически основания в акта не е посочено въз основа на кои конкретно данни по делото е направена преценка дали лицето разполага със средства за заплащане на адвокатското възнаграждение по чл. 23, ал. 4 от ЗПП. Съгласно последната разпоредба, преценката, че лицето не разполга със средства да заплати адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО ПО КОНКРЕТНОТО ДЕЛО И НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО АЛ. 3, Т. 1,3,4,5,6 И 7, А НЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СУБЕКТИВНАТА ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНА, ЧЕ ЛИЦЕТО НЕ РАЗПОЛАГА СЪС СРЕДСТВА.

Непосочването в акта за допускане на тези обстоятелства, като фактически основания на същия, правят абсолютно невъзможно впоследствие и прилагането на чл. 27 от ЗПП /прекратяване на допусната правна помощ при промяна в обстоятелствата/.

В Раздел ІV от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 годинана Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”.

Адвокатски съвет – Благоевград регламентира всички тези въпроси и в свое Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което Ви предоставяме.

14.     По искане по ДП № 314 ЗМ-49/2016 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. П. Кютукчиева;

15.     По искане по НОХД № 42/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Велянова;

16.     По искане по ДП № 244 ЗМ-284/2015 г. по описа на ОД на МВР – Благоевград– отпаднала нуждата от служебен защитник;

17.     По искане по ВЧНД № 138/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Н. Китанов;

18.     По искане по гр.д. № 42/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Кр. Тагарева;

19.     По искане по НОХД № 114/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. С. Божинов;

20.     По искане по гр.д. № 256/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. М. Прешелкова;

21.     По искане по ч.гр.д. № 182/2016 г. по описа на РС – Разлог – да се изпрати писмо, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград проведено на 08.04.2016 година е разгледано постъпило искане от Районен съд – Разлог по Гр.д. № 182/2016 година за определяне на адвокат – особен представител, който да осъществи процесуално представителство на лицето Ан Ребека Морган, на което беше констатирано следното:

С оглед упражняване на правомощията на Адвокатски съвет по чл. 18, т. 3 от Закона за правната помощ, както и с оглед законосъобразно и адекватно заплащане на адвоката, който ще осъществява правната помощ, както и с оглед посочване на възнаграждението на особения представител, съобразено с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./, следва да се посочи размера на възнаграждението на особения представител в размер на 4 714, 92лева и да се представят доказателства за внасянето му.

22.     По искане по ч.гр.д. № 184/2016 г. по описа на РС – Разлог – да се изпрати писмо до РС –Разлог, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград проведено на 08.04.2016 година е разгледано постъпило искане от Районен съд – Разлог по Гр.д. № 184/2016 година за определяне на адвокат – особен представител, който да осъществи процесуално представителство на лицето Пол Лаурънс Бенсън, на което беше констатирано следното:

С оглед упражняване на правомощията на Адвокатски съвет по чл. 18, т. 3 от Закона за правната помощ, както и с оглед законосъобразно и адекватно заплащане на адвоката, който ще осъществява правната помощ, както и с оглед посочване на възнаграждението на особения представител, съобразено с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения/ изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./, следва да се посочи размера на възнаграждението на особения представител в размер на 4 714, 92 лева и да се представят доказателства за внасянето му.

23.     По искане по НОХД № 169/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Н. Полежанов;

24.     По искане по ДП № 19/2016 г. по описа на ГПУ – Петрич– определя адв. А. Колаксъзова;

25.     По искане по ДП № 20/2016 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. В. Гогов;

26.     По искане по ДП № 21/2016 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. П. Йовчев;

27.     По искане по ДП № 22/2016 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. М. Чаракчиев;

28.     По искане по ДП № 23/2016 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Н. Танева;

29.     По искане по ДП № 24/2016 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Н. Кехайова;

30.     По искане по ДП № 434/2014 г. по описа на ІІ – ро РУП – Благоевград– определя адв. Д. Табутова и адв. Д. Маркова;

31.     По искане по НОХД № 771/2015 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. З. Пулева;

32.     По искане по НОХД № 765/2015 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Р. Бацалова;

33.     По искане по ЧНД № 243/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Е. Цекова;

34.     По искане по ДП № 7852 ЗМ-124/2016 г. по описа на ІІ – ро РУП – Благоевград– определя адв. В. Велева;

35.     По искане по гр.д. № 224/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Г. Теодосиева;

36.     По искане по т.д. № 63/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – да се изпрати писмо до Окръжен съд Благоевград, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград проведено на 08.04.2016 година, е разгледано постъпило искане от Окръжен съд – Благоевград по т.д. № 63/2016 година, за определяне на особен представител, който да осъществи процесуално представителство на ответника „ХИДРО - ВАТ” ООД.

Съгласно Раздел ХІV от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 годинана Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, особен представител следва да бъде определен след внасяне на възнаграждение в размер на 300,00 лева, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 4от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ.Бр.28 от 28.03.2014 година/.

В тази връзка, следва да бъде представено доказателство за внесено възнаграждение на особения представител и искането Ви ще бъде разгледано своевременно.

37.     По искане по НЧХД № 418/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. С. Гошев;

38.     По искане по НОХД № 91/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Ушатова;

39.     По искане по ДП № 314 ЗМ-293/2016 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. М. Попова;

40.     По искане по НОХД № 347/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Въчкова;

41.     По искане по ДП № 7852 ЗМ-148/2016 г. по описа на ІІ – ро РУП – Благоевград – определя адв. Н. Римпева;

Решението е взето с 8 гласа „за”.

42.     По искане по ДП № 203/2016 г. по описа на РУП – Петрич – да се изпрати писмо до РУП – Петрич, че исканията за определяне на адвокати, които да осъщствят правната помощ на лицата Мартин Валериев Методиев и Стефан Златков Стоянов обвиняеми по ДП № 203/2016 година бяха разгледани на редовно заседание на АС – Благоевград, проведено на 08.04.2016 година, който за да се произнесе, взе предвид следното:

 Акта за допускане на правна помощ не съдържа фактически основания за допускане на правна помощ. Като фактически основания в акта не е посочено въз основа на кои конкретно данни по делото е направена преценка дали лицето разполага със средства за заплащане на адвокатското възнаграждение по чл.23, ал.4 от ЗПП.  Съгласно последната разпоредба, преценката, че лицето не разполга със средства да заплати адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО ПО КОНКРЕТНОТО ДЕЛО И НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО АЛ.3, Т.1,3,4,5,6 И 7, А НЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СУБЕКТИВНАТА ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНА, ЧЕ ЛИЦЕТО НЕ РАЗПОЛАГА СЪС СРЕДСТВА.

Непосочването в акта по чл.26, ал.3 от ЗПП на тези обстоятелства, като фактически основания на същия, правят абсолютно невъзможно впоследствие и прилагането на чл.27 от ЗПП /прекратяване на допусната правна помощ при промяна в обстоятелствата/.

 В Раздел ІV от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 годинана Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”. 

Адвокатски съвет – Благоевград  регламентира всички тези въпроси и в свое  Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което Ви предоставяме.

Решението е взето с 4 гласа „за” и 4 „Против” – с решаващия глас на Председателя.

 

2. Заверява 57 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 25.03.2015 г. – 08.04.2015 година.

 

            По т. 8

            Докладва адв. Мария Георгиева, че е изготвила правила за работа на Регионалните центрове за консултиране към Адвокатските съвети, които следва да не противоречат на Закона за правната помощ, възложено и с решение № 74/25.03.2016 г. на Адвокатски съвет Благоевград, а именно:

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

 РЕШЕНИЕ № 98

ДА БЪДЕ изпратено заявление по образец до всички служебни защитници за включването им в дейността на Регионалните центрове за консултиране към адвокатските съвети.

ДА БЪДЕ указано на служебните защитници, че в заявленията следва да посочат  по кои материално правни и процесуални правни въпроси могат да извършват консултации.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 9

1.Докладва адвокат Ненов, чена 15.04.2016 година в залата на Адвокатска колегия Благоевград ще се проведе семинар на тема „Новата правна уредба на обществените поръчки. Закон за обществените поръчки в сила от 15.04.2016 г” с лектор Албена Пенова – адвокат от Софийска адвокатска колегия.

Сочи, че за провеждането на семинара адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград са уведомени по електронните пощи всички адвокати – членове на колегията, както и че от страна на лекторката е постъпило предложения, семинарът да започне от 09,00 ч.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 99

ДА СЕ ПРОВЕДЕ семинарно обучениена 15.04.2016годинав залата на Адвокатска колегия Благоевград на адрес: Благоевград, ул. „Полковник Димов” № 1, ет. 3, както и да бъдат уведомени членовете на Адвокатска колегия Благоевград, че семинарът ще започне от 09,00 ч. при следната програма:

9.00 – 11.30 ч.           Правна рамка на обществените поръчки. Промени в правния статут на възложителите. Видове режими за възлагане на обществени поръчки по новия ЗОП, съобразно прогнозната им стойност. Видове процедури - основания, срокове, особености. Запазени обществени поръчки.

 

Документи, подлежащи на публикуване. Електронен обмен на информация. Електронни платформи. Профил на купувача. Правила за подготовка на процедурите.

 

                                   11.30 – 11.45 ч.         Почивка

 

11.45 – 13.30 ч.         Изисквания към участниците. Доказване на съответствие с изискванията на Възложителя. Участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки. Критерии за подбор.

 

                                    Договори за обществени поръчки - основания за изменение. Гаранции за изпълнение. Производство по контрол. Обжалване. Правила за най-често прилаганите обществени поръчки-публично състезание и пряко договаряне.

            Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

2. Докладва адв. Ненов, че с вх. № 256/05.04.2016 г. е постъпило предложение от адв. Емил Ядков за провеждане на семинар на тема: „Актуални проблеми по исковете за защита на правото на собственост. Тълкувателни решения № 1/2012 г.,  тр № 4/2012 г., тр № 7/2012 г., тр № 11/2012 г.; тр № 13/2012 г., тр № 10/2012 г., тр № 4/2016 г., тр № 8/2016 г. всички на ОСГК на ВКС и тр № 8/2012 на ОСГТК на ВКС“, с лектор Камелия Маринова - съдия във ВКС или друг подходящ лектор.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 100

ДА БЪДЕ уведомен Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”, че Адвокатски съвет Благоевград, желае да организира семинари на 13.05.2016 г. и 11.06.2016 г., на теми предложени от адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград, а именно:

1. „Актуални проблеми по исковете за защита на правото на собственост. Тълкувателни решения № 1/2012 г.,  тр № 4/2012 г., тр № 7/2012 г., тр № 11/2012 г.; тр № 13/2012 г., тр № 10/2012 г., тр № 4/2016 г., тр № 8/2016 г. всички на ОСГК на ВКС и тр № 8/2012 на ОСГТК на ВКС“ ,с лектор Камелия Маринова - съдия във ВКС или друг подходящ лектор – по предложение на адв. Емил Ядков;

 

2.         Антидискриминационно право – т. 26, модули 26.1, 26. 2, 26.7, 26.11 – по предложение на адв. Мария Прешелкова.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 10

Докладва адв. Радулова, че с решение 81/25.03.2016 г. е и възложено изготвяне на критерии за избор на нов служител на Адвокатска колегия Благоевград. В тази връзка, сочи, че следва да бъде изготвена обява за заемане на длъжността „Счетоводител и организатор други дейности” в Адвокатска колегия Благоевград със следните изисквания, предимства и необходими документи.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 101

            1. ДА БЪДЕ публикувана обява във вестник Струма, Дирекция Бюро по труда Благоевград, сайта на Адвокатска колегия Благоевград, Джобс бг, и други сайтове, че Адвокатска колегия Благоевград обявава конкурс за заемане на длъжността „Счетоводител и организатор други дейности” в Адвокатска колегия Благоевград със следния текст:

            АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – БЛАГОЕВГРАД,

Обявява конкурс за заемане на длъжността  „Счетоводител и организатор други дейности” към АК – Благоевград на постоянен трудов договор, със срок на изпитване 6 /шест/месеца.

Кандидатите следва да отговарят на следните условия:

-          Висше икономическо образование – образователна степен „Магистър”;

-          Опит в сферата на счетоводството при специалност „Счетоводство и контрол” – 2 години, а с друга икономическа специалност – 5 години;

-          Високо ниво на компютърна грамотност – MS Office, специализирани счетоводни софтуери;

-          Много добро познаване на ЗКПО, ЗСч, ЗДДФЛ, както и всички данъчни, трудово-правните и осигурителни закони и наредби;

-          Много добро познаване на националните и международните счетоводни стандарти;

Кандидатът следва да не е осъждан за престъпления от общ характер.

Владеене на английски език и допълнителни квалификации са  предимство.

Допълнителни умения:

Предприемчивост, комуникативност, организационни и творчески умения, работа в екип, умения за водене на бизнес – кореспонденция.

Необходими документи:

-          Заявление, изписано на ръка;

-          Автобиография /CV/с актуална снимка;

-          Мотивационно писмо;

-          Копие от документи за придобита образователна и квалификационна степен;

-          Копие от документи, удостоверяващи професионален опит;

-          Препоръка от предходен /ни/ работодател;

-          Свидетелство за съдимост.

 

Прием на документи в офиса на Адвокатска колегия Благоевград, ул. „Полковник Димов” № 1 от 08,30 до 17,30 ч.

Краен срок за подаване на документи 20.04.2016 г.

Телефон за контакт 073/884494;

Конкурса ще протече в два етапа – подбор по документи и събеседване.

Резултатите от първия етап на конкурса ще бъдат публикувани на 26.04.2016 г. на сайта на Адвокатска колегия Благоевград – akblagoevgrad.bg

            Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

2. ОПРЕДЕЛЯ комисия в състав: адв. Елена Бистричка - Председател, адв. Пенко Ненов, адв. Мария Георгиева, адв. Светлана Радулова, адв. Диана Табутова и Райна Стоицова със съвещателен глас.

 

По т. 11

Докладва адв. Чолаков, че на основание чл. 83, ал. 3 от Закона за адвокатурата ще се проведе извънредно Общо събрание на адвокатите, вписани в Адвокатска колегия Благоевград, което ще се проведе на 23.04.2016 г. с начало 09,00 ч. в залата на Адвокатска колегия Благоевград. Сочи, че в Държавен вестник бр. 22/22.03.2016 г. е публикувана поканата за извънредното събрание с посочен дневен ред. Предлага заседанието да се води от адв. Пенко Ненов, а в точка разни ще се включи обсъждане на дейността на регионалните центрове за консултиране и приемането на правила за работа на Регионалните центрове за консултиране на Адвокатските съвети.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 102

Да се предложи за председателстващ  на извънредното Общо събрание на адвокатите вписани в Адвокатска колегия Благоевград – адв. Пенко Ненов.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 12

Докладва адв. Чолаков, че с писмо рег. № 244000-3305/22.03.2016 г. Началника на отдел разследване към ОД на МВР Благоевград, уведомява Адвокатска колегия Благоевград, че във връзка със сигнал вх. № 28/2016 г. е извършена проверка, като в хода на проверката не са установени противоправни действия от страна на държавни служители на МВР Благоевград.

След като обсъди същото, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 103

ДА БЪДЕ изпратено писмо до ОД на МВР Благоевград, че в правомощията на съответния административен ръководител е да прецени, дали има данни за извършено дисциплинарно нарушение или не и Адвокатският съвет не може да оспорва тази институционална компетентност. Въпреки това, Адвокатски съвет Благоевград изразява своята позиция на неудовлетвореност от решението. Проявите на незачитане на положението на адвоката в процедурите, в които участва като такъв е проява на незачитане на конституционно закрепеното право на адекватна професионална защита, във всички процедури пред държавни, общински или др. органи, на всеки български гражданин. От друга страна, даването на съвети на гражданите да променят избора си на адвокат при реализиране на своите права  ъи законни интереси е грубо превишаване на права от полицейския служител и недопустимо вмешателство в свободния избор на адвокат, договора с който винаги се сключва с оглед дейността. Подобно поведение е проява на непрофесионализъм и самопоставяне на полицейския служител в определени ситуации над законите в страната и над установения правов ред.

Ето защо, като повторно изразяваме своята неудовлетвореност от взетото решение, Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Благоевград заявява своята категорична позиция на нетърпимост на подобни прояви от служители на МВР, като в бъдеще, при подобни случаи ще бъде сезиран Инспектората на МВР.

Решението е взето е с 8 гласа „за”.

 

По т. 13

            Докладва адв. Чолаков, че с решение № 45/13.02.2015 г., Адвокатския съвет е приел вътрешни правила за организацията на работа в адвокатската стая при Окръжен съд Благоевград. Сочи, че същите са предложени за одобрение на Окръжен съд Благоевград, но въпреки това, адвокатската стая все още не ползва от адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

            Предлага вътрешните правила да бъдат изпратени отново на Окръжен съд Благоевград, както и да бъде извършена актуализационна  промяна в тях, а именно: изразът „Пълномощниците на страните” да бъде заменен с думата „адвокатите”.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното             

 

РЕШЕНИЕ № 104

            ДА БЪДАТ изпратени отново на Окръжен съд Благоевград, утвърдените от Адвокатски съвет Благоевград вътрешни правила за организация на работа в адвокатска стая, с нанесените промени, както следва:

Чл.1. Настоящите вътрешни правила уреждат реда и организацията за ползване на адвокатската стая, реда и начина на осъществяване на достъп до висящи граждански, наказателни и търговски дела, снабдяване с копия от документи по делата, ползване на компютърна и копирна техника, заплащане на копираните материали.

Чл. 2. В адвокатската стая ще се предоставят за ползване насрочени дела, образувани в Окръжен съд Благоевград на адвокатите по делото, най-късно до деня преди датата на насроченото съдебно заседание.

Чл. 3. Получаването и ползването на насрочените дела ще се извършва след описване на поисканото дело в разносна книга, водена от съответното деловодство - гражданско или наказателно, в което деловодство е образувано делото и след полагане на подпис от страна на длъжностното лице в служба «Адвокатска стая», приемащо поисканото дело.

Чл. 4. Длъжностното лице в служба «Адвокатска стая», предоставящо за проучване поисканото дело на адвокатите по делото, при необходимост, може, да изисква представяне на адвокатска карта.

Чл. 5. Делото се предоставя за проучване след оформяне от страна на лицето на надлежно подписан контролен лист по утвърден от Окръжен съд образец.

Чл. 6. Процесуалните представители на страните по делата, осъществяват правото си на достъп до делата, при спазване на изискванията на чл. 31 от Закона за адвокатурата и на Вътрешните правила за реда за запознаване с делата, издаване на съдебни удостоверения, преписи, копия и извлечения от приложените към делата книжа, утвърдени от Окръжен съд Благоевград.

Чл. 7. Справки по движение на делото се правят незабавно, както и се дават чрез средствата за отдалечен достъп.

Чл. 8. Копирането на материали от делата ще се извършва след депозиране на молба от адвоката.

Чл. 9. Подръжката и разходите за консумативите за предоставената от Окръжен съд Благоевград  компютърна  техника и принтер са за сметка на Окръжен съд Благоевград.

Чл. 10. Адвокатската стая ще бъде предоставена за ползване за времето от 8,30 часа. до 12,30 часа. и от 13,00 часа. до 17,00 часа, като ключът ще се държи от длъжностното лице в служба «Адвокатска стая».

            Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

            В залата влизат адв. Елена Атанасова Попова – Управител на Адвокатска осигурителна каса и адв. Румяна Григорова – член на управителния съвет.

 

По т. 14

Докладва адв. Чолаков, че в офиса на колегията е депозирана молба от адв. Попова в качеството и на Управител на Адвокатска осигурителна каса, в която молят за среща с оглед предоговаряне на условията на ползване на помощение – офис на АОК, както и предоговаряне и определяне процента на заплащани общи разходи, като ток, вода, СОТ, интернет, санитарни материали.

С предложение вх. № 263/07.04.2016 г. АОК, сочи че заплащането на общи разходи следва да се определят, като АОК заплаща 1/3 от разходите за ползване на офисите, находящи се на първия етаж, тъй като към настоящия момент същите се заплащат по ½ от АОК и АК – Благоевград.

Като алтернативно решение сочат обсъждането на варианта за отчитане на ел. Енергия, изразходвана от АОК, да бъде поставен контролен електромер, като с отчитането на който да се заплаща реално изразходваната ел. Енергия. Предлагат, който да е за сметка на АОК.

Във връзка с горното адв. Чолаков сочи, че АОК е създадена с цел улеснение осигуряването на адвокатите членове на Адвокатска колегия Благоевград, като не всички адвокати са членове на АОК. Въпреки това АОК не заплаща наем за ползваното помещение собственост на Адвокатска колегия, АОК няма разходи за данъци и такса смет, извършваните ремонти са за сметка на колегията, както и това че служителката на АОК не се включва в почистването на общите части.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

   РЕШЕНИЕ № 105

ДА БЪДЕ поставен контролен електромер за сметка на Адвокатска осигурителна каса Благоевград.

ДА БЪДЕ изработен график за почистване на общите помещения от служителите на Адвокатска колегия Благоевград.

ДА СЕ оформи ново, детайлно споразумение между Адвокатска колегия Благоевград и Адвокатска осигурителна каса.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 15

1.Докладва адв. Чолаков, че на 07.04.2016 г. в залата на Адвокатска колегия Благоевград е проведен диспут по предложение на адв. Росен Михайлов, който сочи, че във връзка с граждански спор му се е наложило да поиска спиране на граждански спор на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 от ГПК, тъй като „Съдът спира производството когато Конституционния съд е допуснал разглеждането по същество на искане, с което се оспорва конституционосъобразността на приложим по делото закон” до произнасяне на КС с решение. По тази причина се е наложило да се запознае в детайли, както с искането на Омбудсмана на РБ така и с определението от 22.03.2016 г. на КС, с което се допуска до разглеждане по същество на искане за прогласяване на противоконституционност на текстовете на чл. 78, ал. 8 от ГПК и чл. 161, ал. 1, изр. 3-то от ДОПК. Сочи, че от разговори с колеги действително разпоредбата на чл. 78, ал. 8 ог ГПК поставя в изключително неравноправно положение страните в процеса, когато става въпрос за възстановяване на разноски на ЮЛ представлявани от юрисконсулт.

Към предложението си адв. Михайлов е приложил и заявление относно искане за спиране на производстото на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 от ГПК.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

   

РЕШЕНИЕ № 106

ДА БЪДАТ уведомени членовете на Адвокатска колегия Благоевград, че при наличие на правна възможност, както и на правен интерес на доверителите им, да искат спиране на съответните производства по граждански дела на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 от Гражданско процесуалния кодекс, в случаите когато насрешната страна е направила искане за присъждане на юристконсултско възнаграждение.

Към съобщението да бъде приложен и бланкетен формуляр на заявление изготвено от адв. Росен Михайлов.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

2.Докладва адв. Чолаков, че Адвокатски съвет Благоевград, след конституирането си на 18.02.2016год, проведе поредица от срещи с ръководители на съдилища, прокуратури и разследващи полицаи от региона. При тези срещи с неудовлетворение установихме, че правата на гражданите, участващи в процеса и най-вече правото на адвокатска защита, биват само формално разяснявани, в много от случаите са разяснявани по начин, негласно мотивиращ участниците в процеса, на дадена фаза от същия, да не ползват адвокатска защита. Считаме, че след съгласуване на формата и съдържанието на информационния плакат с Министерството на правосъдието, както и с другите ресорни министерства, няма пречки такива да бъдат изработени и разпространени, така, че постоянно да информират гражданите за най-важното им право – да ползват своевременно адвокатска защита и съдействие.

            Във връзка с горното адв. Чолаков предлага да бъде отправено предложение до ВАС изготвянето на информационен плакат, който да съдържа пълна информация, относно правата на гражданите, участващи в наказателния, гражданския и административен процес, както и пред различните организации, институции и др. т., с изричното отбелязване, че пълноценна защита и реализация на правата им могат да бъдат гарантирани само след ползването на адвокатска защита, осъществена от адвокат, вписан в регистъра на българските адвокати.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 107

            ДА БЪДЕ  отправено предложение към ВАС, да бъде изготвен, за сметка на ВАдС, ИНФОРМАЦИОНЕН ПЛАКАТ, който да съдържа пълна информация относно правата на гражданите, участващи в наказателния, гражданския и административен процес, както и пред различните организации, институции и др.т.

            Върху същия, който следва да е с достатъчно големи размери за да бъде ясно различим,  изрично и недвусмислено да бъде подчертано със шрифт и размер на надписа, че гражданите могат да упражняват правата си и сами в предвидените случаи, но пълна, професионална  и адекватна реализация на правата си могат да получат, само като ползват квалифицирана защита и съдействие, осъществени от адвокат, регистриран като такъв в съответната адвокатска колегия.

            Информационните плакати следва да бъдат поставени на леснодостъпни и видни места в съответните сгради на съдилища, прокуратури, районни полицейски управления, сгради на държавни, общински и обществени институции, администрации.

            Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

3. Докладва адв. Хантова, че съгласно график на културно-масовите мероприятия за 2016 година, следва да бъде обявен фотоконкурса през 2016 година, който следва да приключи на 15.10.2016 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 108

ДА БЪДЕ обявен фотоконкурс на тема: „Свят в цвят”, като в срок до 15.10.2016 година, снимките следва да бъдат представени в офиса на колегията във формат А4.

            Съобщението да бъде качено на сайта на колегията.

            Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

4.Докладва адв. Чолаков, че на 16.04.2016 г. предстои честване на деня на Българската конституция, като в тази връзка, Адвокатския съвет е организирал и поканил членовете на Адвокатска колегия Благоевград в комплекс „Реденка Палас”, където заедно да отпразнуват деня на Конституцията. Сочи, че следва да бъде изпратен поздравителен адрес на членовете на Адвокатска колегия Благоевград, както и да бъдат проведени „часове по Конституция” – училища и гимназии по места.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

 РЕШЕНИЕ № 109

            ДА БЪДЕ изпратен поздравителен адрес на всички членове на Адвокатска колегия Благоевград, във връзка с предстоящия Ден на Българската конституция.

            ВЪЗЛАГА на адв. Хантова организирането в училища и гимназии по места „Час по конституция”.

            Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 22.04.2016 година от 13,30 часа.

 

                                              

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Иван Чолаков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/