П Р О Т О К О Л № 7/22.04.2016 год.

Днес, 22.04.2016 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Петя Хантова, Светлана Радулова и Нели Захариева.

Присъства и резервния член на Адвокатски съвет – Диана Табутова и Иван Димитров

Не присъства представител на Контролния съвет.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Полагане на клетва от нововписан адвокат;

2.      Информация за събитията за периода 08.04.2016 г. – 22.04.2016 г. /докладва адв. Чолаков/;

3.      Становище по Конституционно дело № 4/2016 г.

4.      Разглеждане на предложение за изменение и допълнение на Наредба № 1/2004год. на ВАдС с разпоредба за заплащане администрирането на правната помощ от Адвокатските съвети при определянето на особен представител по граждански и административни дела /докладчик адв. Чолаков/;

5.      Разглеждане на предложение за актуализация на договора с Виваком;

6.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри  /докладва адв. Чолаков/;

7.      Разглеждане на заявленията за допускане и участие в изпита за адвокати и младши адвокати през пролетната сесия на 2016 година /докладва адв. Георгиева./;

8.      Разглеждане на постъпили заявление за заемане на длъжността „Счетоводител и организатор други дейности” /докладва адв. Чолаков/;

9.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

10.  Правна помощ /докладват отговорниците по райони/;

11.  Обсъждане на правилата за работа на регионалните центрове за консултиране към Адвокатските съвети /докладва адв. Георгиева/;

12.  Обсъждане и разглеждане на постъпили оферти за сключване на договор за групова рискова застраховка „Живот”/докладва адв. Росица Иванчева/;

13.  Обсъждане на постъпили предложения за екскурзия и семинар, които следва да се проведат през м. Юни и м. Октомври 2016 г. /докладва адв. Хантова./

14.  Обсъждане на предложенията до ВАС за сезиране на Конституционния съд за прогласяване протиконституционност чл. 37 от ЗПП и чл. 142 от ГПК/докладва адв.Чолаков/;

15.  Подготовка на извънредното Общо събрание – изготвяне на проекто-решение по дневния ред и проекто-декларация/докладва адв.Чолаков/;  

16.  Разни.

 

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването му като адвокат, клетва положи СИМЕОН ПАВЛОВ ПАВЛОВ, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

 

По т. 12

Докладва адв. Росица Иванчева, която сочи, че след преглед на постъпилите оферти за сключване на групова застраховка „Живот”, най-благоприятни условия e предложил „Животозастрахователен институт” АД, с вх. № 298/15.04.2016 г., а именно:

ОСНОВНО ПОКРИТИЕ:изплащане на застрахователна сума при смърт вследствие на трудова или битова злополука, смърт вследствие на заболяване злополука, трайна намалена или загубена работоспособност, вследствие на трудова или битова злополука.

Застрахователна премия по това основно покритие е 12,20 лв.  при застрахователна сума 5 000,00 лв. и застрахователна премия 24,40 лв. при застрахователна премия 10 000,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ:включващо изплащане на застрахователна сума за временна загуба на работоспособност в резултат на трудова или битова злополука, временна загуба на работоспособност в резултат заболяване, диагностициране на особено тежко заболяване.

Застрахователна премия по това основно покритие е 23,29 лв. /еднократно/ при застрахователна сума 5 000,00 лв. и застрахователна премия 39,93 лв. /еднократно/ при застрахователна премия 10 000,00 лв.

ОБЩА ПРЕМИЯза двете покрития за еднаква застрахователна сума 33,72лв. /еднократно/ при застрахователна сума 5 000,00 лв. и застрахователна премия 57,90 лв. при застрахователна премия 10 000,00 лв.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 110

ОДОБРЯВА оферта на „Животозастрахователен институт АД за сключване на групова застраховка „Живот”, при следните условия:

ОСНОВНО ПОКРИТИЕ:изплащане на застрахователна сума при смърт вследствие на трудова или битова злополука, смърт вследствие на заболяване злополука, трайна намалена или загубена работоспособност, вследствие на трудова или битова злополука.

Застрахователна премия по това основно покритие е 12,20 лв.  при застрахователна сума 5 000,00 лв. и застрахователна премия 24,40 лв. при застрахователна премия 10 000,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ:включващо изплащане на застрахователна сума за временна загуба на работоспособност в резултат на трудова или битова злополука, временна загуба на работоспособност в резултат заболяване, диагностициране на особено тежко заболяване.

Застрахователна премия по това основно покритие е 23,29 лв. /еднократно/ при застрахователна сума 5 000,00 лв. и застрахователна премия 39,93 лв. /еднократно/ при застрахователна премия 10 000,00 лв.

ОБЩА ПРЕМИЯза двете покрития за еднаква застрахователна сума 33,72лв. /еднократно/ при застрахователна сума 5 000,00 лв. и застрахователна премия 57,90 лв. при застрахователна премия 10 000,00 лв.

ОПРЕДЕЛЯ срок за събиране на дължимите вноски до 25.05.2016 г. в офиса на Адвокатска колегия Благоевград, за което да бъдет информиране адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

            Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 2

Докладва адв. Пенко Ненов, че на 22.04.2016 г., заедно със Секретаря на колегията са взели участие в тържествено връчване на дипломите на завършилите студенти от Правно-историческия факултет в Аулата на ЮЗУ „Неофит Рилски” Учебен корпус № 1.

Докладва адв. Петя Хантова, че на 15.04.2016 г. послучай 16.04.2016 г. „Деня на Конституцията и юриста” в градовете Петрич, Сандански и Благоевград, съгласно Културния календар на Адвокатска колегия Благоевград за 2016 г. е бил проведен „Час по Конституция” и презентация на основния Закон.

 

По т. 4

Докладва адв. Чолаков, че съгласно решение 90/08.04.2016 г., Адвокатски съвет Благоевград, следва да направи предложение до Висш адвокатски съвет, иницииране на законодателни промени, касаещи постъпили искания за определяне на особени представители, по които Адвокатския съвет следва също да получава 10% за администриране на същите.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 111

     ДА БЪДЕ предложено на Висш адвокатски съвет да възложи на методическия център към ВАС, инициране на законодателни промени, касаещи постъпили искания за определяне на особени представители, по които Адвокатските съвети следва да получават 10% за администриране на същите.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 5

Докладва адв. Георгиева, справка за извършение разходи за телефон и интернет през 2015 г. Сочи, че е провела разговор с представители на ВИВАКОМ за сключване на по изгодни условия и плащане на по ниски такси от страна на колегията.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 112

     ВЪЗЛАГА на Председателя и Секретаря преподписване на договор с ВИВАКОМ при по изгодни условия и плащане на по ниска такса от Адвокатска колегия Благоевград.

     Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

     По т. 6

1. Заявление с вх. № 235/29.03.2016 година от младши адвокат СИЛВИЯ РУМЕНОВА МАРУШКИНА за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите.

Адвокат Марушкина е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

2. Заявление вх. № 300/15.04.2016 г. – от адвокат ЛЮДМИЛА СЛАВЧЕВА ИНГИЛИЗОВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на електронна поща.

 

3. Заявление с вх. № 292/14.04.2016 година от АННА ВАЛЕРИЕВА АНГЕЛОВА за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата

 

 4. Заявление с вх. № 315/22.04.2016 година от ИЛИАНА ЖИВКОВА МАЗНОКОВА за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 113

1. На основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати адвокат Силвия Руменова Марушкина и ВПИСВА същата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

2. ВПИСВА регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна на електронна поща на адв. Людмила Ингилизова.

 Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

3. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград АННА ВАЛЕРИЕВА АНГЕЛОВА, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Илинден” № 7.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

4. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ИЛИАНА ЖИВКОВА МАЗНОКОВА, с адрес на кантора: град Петрич, ул. „Сандо Китанов” № 1.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 7

На заседанието бяха разгледани подадените до 15.04.2016 г. документи на кандитатите за изпита за адвокати и младши адвокати за пролетната сесия на 2016 година, подадени в срока посочен в Наредба № 2 на Висш адвокатски съвет за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати.

Адвокатският съвет констатира, че подадените документи са съобразени с Наредба № 2 на Висш адвокатски съвет за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати.

Предвид горното Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 114

Допуска до участие в изпит 25 броя подадени заявления от кандидати по приложения списък при спазване на посочените условия:

1.      ВАСИЛКА ИВАЙЛОВА СТОЯНОВА, ЮЗУ;

2.      ВАСИЛКА СТОЯНОВА КЮТУКЧИЕВА, ЮЗУ;

3.      ВАСКА АТАНАСОВА ПЕЛТЕКОВА, ЮЗУ;

4.      ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРИНСКА,ЮЗУ;

5.      ГАЛИНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА, ЮЗУ;

6.      ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА ГЕГОВА, ЮЗУ;

7.      ДАНИЕЛА ГЪЛЪБОВА КАЧЕРИЕВА, ЮЗУ;

8.      ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ПРАНГОВА, ЮЗУ;

9.      ДИАНА ЕВТИМОВА СТАНОЕВА, ЮЗУ;

10.  ДИАНА СОТИРОВА ПАВЛОВА, ЮЗУ;

11.  ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ МАНОЛЧЕВ, СТРАСБУРГ ВЪВ ФРАНЦИЯ;

12.  ИЛИЯ МАРИНОВ АТАНАСОВ, ЮЗУ;

13.  ЙОРДАНКА НИКОЛОВА НОНЕВА-ЗЛАТКОВА, СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ;

14.  КРИСТИНА БИСЕРКОВА МОМЧИЛОВА, ЮЗУ;

15.  МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИВЧЕВА, ЮЗУ;

16.  МЕЛИХА АДЕМ ЦИКО, ЮЗУ;

17.  МИЛЕНА МИХАЙЛОВА КАСАПИНОВА, ЮЗУ;

18.  НАДЯ ДАВИДОВА ФЕРАДОВА, ЮЗУ;

19.  НАДЯ СТЕФАНОВА МАСЛАРОВА, ЮЗУ;

20.  НЕЙЛИН МЕХМЕДОВА БОЗОВА, ЮЗУ;

21.  ПЕТЪР ИВАНОВ БАЛДЖИЕВ, ЮЗУ;

22.  ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА ГОШЕВА, ЮЗУ;

23.  РАДОСЛАВ ВЛАДКОВ БАНГЕЕВ, СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ;

24.  РАДОСТИНА СМИЛЕНОВА БОРИСОВА, ЮЗУ;

25.  ЦВЕТЕЛИНА МАРИЯНОВА ТАБАКОВА, ЮЗУ.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 8

Докладва адв. Чолаков, че в офиса на колегията са постъпили 7 заявления за заемане на длъжността „Счетоводител и организатор други дейности”, съгласно публикувани обяви в Дирекция бюро по труда, вестник Струма, Джобс бг и сайта на Адвокатска колегия Благоевград. От всички подадени заявления 4 от тях са комплектовани съгласно изискванията в публикуваната обява за заемане на длъжността, а останалите кандидати са изпратили само автобиография по електронна поща.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 115

ДОПУСКА до участие, следните кандидати:

1.      МИЛЕНА УЗУНОВА-КАЦАРОВА, подала заявление с вх. № 308/19.04.2016 г.;

2.      СИЛВИЯ СОТИРОВА, подала заявление с вх. № 306/19.04.2016 г;

3.      КРАСИМИРА ЗАНЕВА, подала заявление с вх. № 305/19.04.2016 г;

4.      РУМЯНА УЗУНСКА подала заявление с вх. № 304/15.04.2016 г.

ДА БЪДЕ проведено интервю с избраните кандидати на 25.04.2016 г. в офиса на колегията.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 9

По т. 10

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 35 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 119

1.    По искане по НОХД № 68/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Н. Карасмилова;

2.    По искане по ЧНД № 164/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. В. Велева;

3.    По искане по сл.д. № 1/2016 г. по описа на ОСлО – Благоевград – отпада нуждата от служебен защитник;

4.    По искане по гр.д. № 350/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – да се изпрати писмо до ОС Благоевград, че видно от приложеното определение № 936/16.02.2016 година, за назначаването на особен представител е внесено възнаграждение от 1000, 00 лева. Адвокатски съвет – Благоевград счита, че внесеният депозит не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ.Бр.28 от 28.03.2014 година/.

 Съобразно Раздел ХІV от Наръчника за предоставяне на правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 година в Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, особен представител ще бъде определен след довнасяне на възнаграждение в размер на 1990, 07 лева, съгласно чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ.Бр.28 от 28.03.2014 година/.;

5.    По искане по ЧНД № 477/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Г. Бончева;

6.    По искане по ДП № 374/2012 г. по описа на ІІ – ро РУП – Благоевград–да се изпрати до ІІ – ро РУП, че акта за допускане на правна помощ не съдържа фактически основания за допускане на правна помощ. Като фактически основания в акта е необходимо да бъде посочено ДАЛИ ЛИЦЕТО Е ОБЯВЕНО ЗА ОБЩОДЪРЖАВНО ИЗДИРВАНЕ И КОГА.

Непосочването в акта за допускане на тези обстоятелства, като фактически основания на същия, правят абсолютно невъзможно впоследствие и прилагането на чл. 27 от ЗПП /прекратяване на допусната правна помощ при промяна в обстоятелствата/.

В Раздел ІV от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 годинана Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”. 

Адвокатски съвет – Благоевград регламентира всички тези въпроси и в свое Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което да бъде предоставено;

7.    По искане по НОХД № 544/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. С. Коемджиева;

8.    По искане по НОХД № 141/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. В. Станкова;

9.    По искане по ЧНД № 205/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. А. Маринова;

10.     По искане по НОХД № 214/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. С. Падарева;

11.     По искане по НОХД № 160/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. А. Парцова;

12.     По искане по ЧНД № 291/2016 г. по описа на РС – Петрич – да се изпрати писмо до РС – Петрич, че в Раздел V от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 година на Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условия за предоставяне на правна помощ ”.

Искането за определяне на адвокат, който да осъществи правната помощ е разгледано на редовно заседание на АС – Благоевград, проведено на 22.04.2016 год., който за да се произнесе, взе предвид следното:

Акта за допускане на правна помощ, чието изпълнение се иска от АС Благоевград не отговоря на чл. 26, ал. 2 от ЗПП, като същия не съдържа фактически и правни основания за допускането. За АС – Благоевград не става ясно от акта, дали на лицето е предоставена правна помощ във вида на процесуално представителство -  защото ПОДСЪДИМИЯ не разполага със средства да ангажира договорен защитник или защото производството ще продължи в отсъствие на подсъдимия по реда на чл. 269, ал. 3 от НПК и няма ангажиран договорен защитник. Ако съда допуска правната помощ при условията на първата хипотеза, от изложените в акта по допускане обстоятелства следва да са видни и предпоставките на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, а ако допуска при втората хипотеза, това изрично следва да е посочено в акта по допускането;           

13.     По искане по НОХД № 48/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Л. Шушорова;

14.     По искане по ДП № 434/2014 г. по описа на ІІ – ро РУП – Благоевград определя адв. Е. Бистричка;

15.     По искане по ДП № 314 ЗМ-207/2016 г. по описа на РУП – Петрич – Да се изпрати писмо на РУП – Петрич, че задължително участие на защитник в наказателното производство не означава задължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ. Съгласно последната разпоредба, преценката, че лицето не разполга със средства да заплати адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО ПО КОНКРЕТНОТО ДЕЛО И НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.23, АЛ. 3, Т. 1, 3, 4, 5, 6 И 7, А НЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СУБЕКТИВНАТА ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНА, ЧЕ ЛИЦЕТО НЕ РАЗПОЛАГА СЪС СРЕДСТВА.

В Раздел ІV от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 годинана Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”.

16.     По искане по ЧНД № 171/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Кр. Събев;

17.     По искане по ч.гр.д. № 531/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Сн. Ангелова;

18.     По искане по ДП № 244 ЗМ-250/2015 г. по описа на ОД на МВР – Благоевград – определя адв. И. Катърджиев;

19.     По искане по ДП № 7852 ЗМ-575/2015 г. по описа на ОД на МВР – Благоевград– определя адв. М. Узунова;

20.     По искане по ДП № 361/2014 г. по описа на РУП – Разлог– Да се изпраати писмо до РУП – Разлог, че исканията за определяне на адвокат, който да осъщстви правната помощ на лицата Васил Иванов Маноилов и Георги Иванов Маноилов обвиняеми по ДП № 361/2014 година бяха разгледани на редовно заседание на АС – Благоевград, проведено на 22.04.2016 година, който за да се произнесе, взе предвид следното:

Акта за допускане на правна помощ не съдържа фактически основания за допускане на правна помощ. Като фактически основания в акта не е посочено въз основа на кои конкретно данни по делото е направена преценка дали лицето разполага със средства за заплащане на адвокатското възнаграждение по чл.23, ал.4 от ЗПП. 

В Раздел ІV от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 годинана Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”. 

21.     По искане по ДП № 18/2015 г. по описа на Митница Югозападна – Благоевград– определя адв. Н. Гьошев;

22.     По искане по ДП № 314 ЗМ-297/2016 г. по описа на РУП – Петрич – Да си изпрати писмо до РУП – Петрич, че акта за допускане на правна помощ не съдържа фактически основания за допускане на правна помощ. Като фактически основания в акта не е посочено въз основа на кои конкретно установени данни по делото е направена преценка че лицето не разполага със средства за заплащане на адвокатското възнаграждение по чл. 23, ал. 4 от ЗПП. Съгласно последната разпоредба, преценката, че лицето не разполга със средства да заплати адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО ПО КОНКРЕТНОТО ДЕЛО И НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО АЛ. 3, Т. 1, 3, 4, 5, 6 И 7, А НЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СУБЕКТИВНАТА ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНА, ЧЕ ЛИЦЕТО НЕ РАЗПОЛАГА СЪС СРЕДСТВА.

Непосочването в акта за допускане на тези обстоятелства, като фактически основания на същия, правят абсолютно невъзможно впоследствие и прилагането на чл. 27 от ЗПП /прекратяване на допусната правна помощ при промяна в обстоятелствата/.

В Раздел ІV от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 годинана Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”. 

23.     По искане по ДП № 1899 ЗМ-335/2015 г. по описа на І – во РУП – Благоевград– определя адв. И. Михайлов;

24.     По искане по ДП № 7852 ЗМ-50/2016 г. по описа на ІІ – ро РУП – Благоевград – определя адв. М. Алексова;

25.     По искане по ДП № 314 ЗМ-197/2016 г. по описа на РУП – Петрич– определя адв. И. Закова;

26.     По искане по ДП № 1/2016 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. С. Вълина;

27.     По искане по НОХД № 247/2015 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. А. Гюнджиев;

28.     По искане по ДП № 98/2016 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адв. К. Кардашева;

29.     По искане по ДП № 46/2016 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адв. Е. Арнаудова;

30.     По искане по гр.д. № 1706/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Георгиева;

31.     По искане по ЧНХД № 722/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Маринов;

32.     По искане по НАХД № 810/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Гр. Димитров;

33.     По искане по НОХД № 199/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. И. Димитров;

34.     По искане по ДП № 1899 ЗМ-54/2015 г. по описа на І – во РУП – Благоевград– определя адв. М. Шопова;

35.     По искане по НОХД № 167/2016 г. по описа на РС – Разлог – определа адв. И. Димитров.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

2. Заверява 72 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 08.04.2015 г. – 22.04.2015 година.

 

По т. 11

Докладва адв. Мария Георгиева, че са изготвени правилата за работа на Регионалните центрове за консултиране към Адвокатските съвети, които следва да не противоречат на Закона за правната помощ, възложено и с решение № 74/25.03.2016 г. на Адвокатски съвет Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 120

ОДОБРЯВА и ПРИЕМА правила за дейността на регионален център за консултиране към Адвокатски съвет Благоевград, а именно:

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ КЪМ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - БЛАГОЕВГРАД

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Тези правила уреждат реда и условията за работата и дейността по предоставяне на безплатна правна помощ на физически лица в Регионален център за консултиране към Адвокатски Съвет - Благоевград, наричан за краткост Центъра. 

(2)Регионалният центрър се създава с цел облекчаване достъпа до правна помощ на физически лица от уязвими социални групи от съответния район, чрез ползване услугите на адвокати вписани в Националния регистър за правна помощ от Адвокатска колегия - Благоевград.

(3) 1. Центърът предоставя правна помощ на физически лица, от съответния район, принадлежащи към уязвими социални групи, като целта на дейността му е и да се облекчи достъпа на същите до правна помощ съгласно чл. 11 от Правилника за дейността на регионалните центрове към адвокатските съвети  на НБПП, и се  управлява от Адвокатски съвет - Благоевград. 

2. Адвокатски съвет – Благоевград определя за седалище и адрес на Регионалния център гр. Благоевград, ул. ”Полковник Димов” № 1, партер, както и контактите телефон/факс: 073/884494, електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Към Центъра се създават клонове в гр. Сандански, гр. Петрич, гр. Разлог и гр. Гоце Делчев, които ще се обслужват от заявилите да бъдат вписани като консултанти в този център адвокати, приоритетно работещи в съответните райони.

3. Адвокатски съвет, взема решение за популяризиране наличието на регионален център и неговите клонове по райони, с координатите за връзка с тях - адрес и телефон, чрез съобщения и обяви в общините и местните дирекции „Социално подпомагане", в областните и общински администрации, в местните специализирани институции за предоставяне на социални услуги, изброени в чл. 36, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, резидентен тип - домове за стари хора и деца и други, в местните регионални структури на Агенцията по заетостта, Агенцията за закрила на детето, при наличие на такива в съответния район, в приюти и центрове за временно настаняване, закрила и помощ на жертви на престъпление, Районните съдилища по места и Окръжен съд – Благоевград, местните медии и други.

       (4) За ползване на услугите на Центъра не се заплащат такси

       (5) Издръжката, помещение за осъществяване на консултации, техническо оборудване и персонал, обслужващ Регионалния център, находящ се в Благоевград, са за сметка на Адвокатска колегия – Благоевград. Клоновете към Регионалния център, находящи се в гр. Петрич, гр. Сандански, гр. Разлог и гр. Гоце Делчев ще се поддържат чрез сключени договори за съвместна дейност със Социалните служби и Общините в региона, които да предоставят работни помещения, където би могло да се обособи работно място за адвокатите, провеждащи правните консултации, както и за техническо оборудване и интернет.

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И ДЕЙНОСТТА В РЕГИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 2(1)Адвокатите, които обслужват Регионалният център и клоновете към него, трябва да са вписани в Националния регистър за правна помощ.

(2) За да участват в организацията и дейността на Регионалния център, адвокатите следва да подадат заявление по образец до Адвокатски съвет – Благоевград, с информация, касаеща в коя област на правото ще предоставят правни съвети и консултации.

(3)Срокът за подаване на заявленията за вписване в Регионалния Център се определя с Решение на Адвокатски съвет – Благоевград;

           (4)С решение АС определя поименно адвокатите от Адвокатска колегия - Благоевград, вписани в Националния регистър за правна помощ, които ще предоставят консултации, като ги разделя в групи по видове области на правото;

           1. Адвокатският съвет може да допълва и променя списъка на адвокатите определени за консултации в центъра и неговите клонове, с ново решение;

           2. Адвокатският съвет  определя дни и часове за работата на Регионалния център и неговите клонове по райони;

           3. След изготвяне на месечен график /седмичен или месечен/ за дежурства на вписаните за консултации в Регионалния център адвокати по дни и часове, /като по време на дежурство  приемната /те/ ще се обслужва /т/ едновременно от адвокати практикуващи гражданско и наказателно право/, същият ще бъде утвърждаван с Решение на Адвокатски съвет.

           (5)Адвокатски съвет определя реда и условията за организация на работата по предоставяне на правни съвети и консултации, което включва определяне на начина и формата на регистриране на постъпилите молби и заявки от граждани, дадените консултации, начина по който ще се осъществява приема и/или посещението на нуждаещи се граждани, формата на консултацията - писмена и/или устна, необходимостта от предоставяне на писмени документи за изясняването на факти и обстоятелства свързани с правния проблем на лицето и други.

(6)Адвокатите, обслужващи Регионалният център и клоновете към него, предоставят безплатна правна помощ, под формата на правни съвети и консултации по граждански, изпълнителни, наказателни и административни производства, или насочват лицето към съответния административен орган, ведомство, институция или организация, компетентен за решаване на изложения проблем, съдействат за оформяне на съответната молба до компетентния административен орган, институция или организация, на лица, които отговарят на посочените в Приложение към правилата за работа подробно изброени документи.

Чл.3 Процедурата по предоставяне на правна помощ под формата на правни съвети и консултации е следната:

•         След установяване, че лицето отговаря на условията по чл. 11 от Правилника изготвен от НБПП, удостоверени със съответни документи, адвокатът се запознава с правния проблем на лицето, въз основа на устни обяснения на последното и/или писмени документи, предоставени от лицето;

•         Предоставя правен съвет и консултация на лицето по конкретния проблем, като го информира за срокове, документи и съдебни органи, свързани с изложения проблем;

•         Регистрира в софтуерна програма, предоставена с индивидуален достъп от НБПП проведената правна консултация, лицето подлежащо на консултиране, редовността на документите, които го легитимират като имащо право на безплатна правна помощ, периодът от време, за което е дадена консултацията.

•         Извършва преценка дали по-нататъшното предоставяне на правна помощ е оправдано от гледна точка на ползата, която тя би донесла на лицето, както и дали претенцията на лицето е основателна, обоснована или допустима;

•         При наличието на условията по предходната точка, съдейства на лицето за правилното и цялостно попълване на молбата - декларация по чл. 21, т. 2 от Закона за правната помощ, комплектована със съответни документи, удостоверяващи правото на лицето на правна помощ;

•         Молбата по чл. 21, т. 2 от ЗПП се изпраща до НБПП за вземане на решение от председателя на бюрото;

•         Решението на председателя на бюрото за предоставяне на правна помощ се изпраща на лицето и до Адвокатски съвет - Благоевград за определяне на адвокат за подготовка на документи за образуване на дело;

•         Адвокатският съвет уведомява НБПП за определения адвокат;

•         Председателят на бюрото издава решение за назначаване на адвоката, което се изпраща на самия адвокат и лицето;

 

Чл. 4 Всеки адвокат от регионалния център и клоновете му по райони, ежемесечно отчита предоставените от него консултации, като попълва утвърдената, на заседание на бюрото, отчетна форма-образец, комплектована със справка за предоставените консултации от софтуерната програма и я депозира пред адвокатският съвет за становище и заверка.

Чл. 5 Заплащането на адвокатите от регионалният център се извършва от НБПП, въз основа на отчет, комплектован със съответните документи, удостоверяващи извършената от адвоката работа и становище на адвокатския съвет по реда на Наредбата за заплащането на правната помощ /изм. и доп. ДВ бр. 98 /15.12.2015 год./.

Чл. 6 Адвокатски съвет заверява месечните отчети на адвокатите, като изготвя надлежно оформено становище, и изпраща същите в НБПП незабавно след приключването на месеца;

Чл. 7 Председателят на адвокатски съвет или оправомощен от него член на адвокатския съвет, извършва периодично проверки относно спазването на реда и условията при предоставяне на правни съвети и консултации в центъра. При констатирани нарушения на Закона за адвокатурата, Закона за правната помощ, Етичния кодекс на адвоката, съответният адвокатски съвет може да наложи дисциплинарно наказание на адвоката по реда на ЗА и да сигнализира НБПП за налагане на съответните санкции по Закона за правната помощ.

Чл. 8 Регионалният център и клоновете към него по райони предоставят безплатна правна помощ на долу изброените физически лица при наличието на посочените за всяка група условия и документи, които ги удостоверяват:

•         лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна социална помощ по реда на чл. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане - заповед или удостоверение от директора на дирекция" Социално подпомагане" по постоянен адрес на кандидата, че отговаря на условията за получаване или че получават социални помощи по чл. 9 от ППЗСП;

•         лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за настоящия или предходния отоплителен сезон- заповед или удостоверение от директора на Дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес на кандидата, че отговаря на условията за получаване или че получава целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07-5/16 май 2008 год. за отпускане на целева помощ за отопление;

·         лица настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи социална услуга-резидентен тип, или социална услуга звено „Майка и бебе" - заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане" по постоянен адрес на лицето, договор за настаняване във специализираната институция; деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето - заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане" и /или съдебно решение/. В тези случаи консултацията може да бъде поискана и предоставена на лицата, които са законни представители на детето, настойници или попечители, само ако изложеният от тях правен проблем касае правата на детето.

·         дете в риск - заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане" или документ, удостоверяващ, че е настанено в специализирана институция за предоставяне на социални услуги. В тези случаи консултацията може да бъде поискана и предоставена на лицата, които са законни представители на детето, настойници или попечители, както и на директорите на специализираните институции само ако изложеният от тях правен проблем касае правата на детето. Лица по чл. 144 от Семейния кодекс за издръжка - документ, удостоверяващ, че лицето учи редовно в средно или висше училище, декларация, за семейно положение, имуществено състояние, доходи и трудова заетост;

·         Лица, пострадали от домашно или сексуално насилие, от трафик на хора или друго престъпление - документ, освидетелстващ лицето за нанесена физическа травма, документ от разследващ орган, идентифициращ лицето като пострадал от престъпление, документ от приют или център за временно настаняване, закрила и помощ на лицето, декларация за семейно положение, имуществено състояние, доходи и трудова заетост.

·         Лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставянето на правна помощ не се дължи на друго правно основание - документ, удостоверяващ че лицето е настанено в център и декларация, че не разполага със средства;

·         Чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване - документ, удостоверяващ че лицето е настанено в такъв дом или че му е наложена принудителна административна мярка и декларация, че не разполага със средства.

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 11 ОТ ПРАВИЛНИКА

Кандидатът за безплатна правна помощ следва да представи някой от посочените по-долу документи, съобразно групата, в която попада.

1.       Заповед или удостоверение от директора на дирекция „Социално подпомагане" по постоянен адрес на лицето, че отговаря на условията за получаване или че получава месечни социални помощи по реда на чл. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

2.       Заповед или удостоверение от директора на дирекция „Социално подпомагане" по постоянен адрес на лицето, че отговаря на условията за получаване или че получава целеви помощи за отопление по реда на Наредба № РД-07-5/2008 гдд. на МТСП за предходния или настоящия отоплителен сезон.

3.       Заповед от директора на дирекция „Социално подпомагане" по постоянен адрес или договор за настаняване на лицето в специализирана институция за предоставяне на социални услуги, или за ползване на социална услуга-резидентен тип, или социална услуга звено „Майка и бебе" - изчерпателно изброени в чл. 36, ал. 2, т. 7, т. 9 и ал. 3 от същия член от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

4.       Заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане" или съдебно решение за настаняване на дете в приемно семейство или в семейство на близки или роднини по реда на Закона за закрила на детето.

5.       Заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане" или друг документ, удостоверяващ, че детето ползва социална услуга или че е настанено в специализирана институция за предоставяне на социални услуги посочени в чл. 36, ал. 2, т. 7, т. 9 и ал. 3 от същия член от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

6.       Документ от учебното заведение, в което учи лицето по чл. 144 от Семейния кодекс или детето, когато се касае за издръжка на тези лица и декларация, за семейно положение, имуществено състояние, трудова дейност и доходи на лицето.

7.       За лица пострадали от престъпление - документ от разследващ орган, идентифициращ лицето като жертва на престъпление, документ от медицинска институция, удостоверяващ нанесени на лицето физически травми, документ от приют или център за временно настаняване, закрила и помощ на лицето, декларация за семейно положение, имуществено състояние, трудова дейност и доходи на лицето.

8.       Документ, че лицето е настанено в център за бежанци, декларация, че не разполага с парични средства.

9.       Документ, че лицето е настанено в специален дом за временно настаняване, документ за наложена принудителна административна мярка по реда на Закона за чужденците в РБ и декларация, че не разполага с парични средства.

 

ДА БЪДАТ изпратени правилата за дейността на регионален център за консултиране към Адвокатски съвет Благоевград по електронните пощи на всички служебни защитници, като бъде посочено в писмото, че в срок до 10.06.2016 г. могат да подадът заявлене за вписване в Регионалния център.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 13

Докладва адв. Ненов, че от Центъра за обучение на адвокати са изпратили потвърждение за провеждане на заявените от Адвокатска колегия Благоевград семинари за 13.05.2016 г. и 11.06.2016 г. – изнесен семинар.

В тази връзка в офиса на колегията са получени предложения от различни туристически агенции за организиране на изнесения семинар през месец юни.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 121

1.        ДА СЕ ПРОВЕДЕ семинарно обучение на 13.05.2016 г. в залата на Адвокатска колегия Благоевград на адрес: Благоевград, ул. „Полковник Димов” № 1, ет. 3, на тема: „Актуални проблеми по исковете за защита на правото на собственост. Тълкувателни решения № 1/2012., ТР № 4/2012 г., ТР№ 7/2012 г., ТР № 11/2012 г., ТР№ 13/2012 г., ТР № 10/2012 г., ТР № 4/2016 г., ТР № 8/2016 г. всички на ОСГК на ВКС и ТР № 8/2012 на ОСГТК на ВКС“ с лектор: съдия Камелия Маринова. 

 

2.        ОДОБРЯВА предложение на туристическа агенция ЕТ „Здравка Чимева – Алфатур” с предложение за екскурзия и изнесен семинар до Охрид, Македония на 11.06.2016 г. на тема: „Проблеми при прилагането на Закона за защита от дискриминация в практиката на ВАС” и „Категории дискриминация и защита срещу дискриминация в контекста на правото на ЕС и ЕКПЧОС” с лектор съдия Илиана Дойчева – съдия във Върховен административен съд.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 4

 

По т. 14

Докладва адв. Чолаков, че с решение № 87/08.04.2016 г. е поискано от всички адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград становище, относно внасянето на мотивирано искане от страна на Адвокатски съвет до Висш адвокатски съвет, с което да се сезира Конституционния съд на Република България за провъзгласяване противоконституционността на разпоредбата на чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ и чл. 142, ал. 2 от ГПК.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното  

 

РЕШЕНИЕ № 123

ДА БЪДЕ ПОИСКАНО от Висшия адвокатски съвет да сезира Конституционния съд на Република България за прогласяване противоконституционността на следните текстове:

1.Разпоредбата на чл.37, ал.1 от Закона за правната помощ, който регламентира, че заплащането на правната помощ се определя в наредба на Министерския съвет по предложение на Националното бюро за правната помощ.

Така формулираната разпоредба на чл.37, ал.1 от ЗППе в пряко противоречие с чл.134, ал.1 и ал.2 от Конституцията на Република България, прогласяваща, че българската адвокатура е свободна независима и самоуправляваща се. Определяне на размерите на възнагражденията на адвокатите за осъществена от тях правна помощ от държавен орган, какъвто са и Министерския съвет и НБПП пряко нарушават както независимостта, така и самоуправлението на Българската Адвокатура като независима част от съдебната власт, според глава шеста от Конституцията.

Посоченият текст от ЗПП е в противоречие и с алинея втора от чл.134 от Конституцията, който недвусмислено регламентира, че организацията и редът за дейността на адвокатурата се уреждат със закон – Закона за адвокатурата. Последният регламентира, че ВАдС определя в съответна наредба минималните размери на адвокатските възнаграждения.

            Посоченият текст от ЗПП е в противоречие и с чл.48, ал.5 от Конституцията на Република България, който въвежда принципа на справедливо заплащане на труда и въвежда понятието за минимално възнаграждение за труд. След като Българската Адвокатура, като независима, свободна и самоуправляваща се е приела свой подзаконов нормативен акт, в който е определила минимални размери на възнагражданията на адвокатите, то определянето на други размери на адвокатското възнаграждание за същият положен труд, познания и усилия, в размери под така определените минимални, се явява несправедливо заплащане на труда.

Аргументацията, изложена тук е пределно кратка, но сега въведената система на заплащане на правната помощ по ЗПП въвежда един вид ангария /принудителен труд/ за българските адвокати, които са вписани в регистъра на НБПП и осъществяват т.нар. „служебни защити”, защото се задължени да работят за възнаграждения, чиито размери са близо три пъти под минималните размери на адвокатските възнаграждения, определени в Наредба № 1/2004год. на ВАдС. Държавата, на гърба на бългаските адвокати осъществява една псевдосоциална функция, като въпреки, че заплаща трикратно намалени възнаграждения, в случаите на осъдителни присъди /каквито са 96% от всички случаи/ има възможност след влизане на присъдата в сила да се снабди с изпълнителен лист срещу подсъдимия за заплатената му служебна защита. Така всъщност се оказва, че именно адвоката по делото е поел, вместо държавата, нейните социални функции, както и вмененото и задължение да осигури на всеки право на справедлив процес.

 

            2.Разпоредбата на чл.142, ал.2 от ГПК, който регламентира, че съда отлага делото, само ако и страната и процесуалния и представител не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани.

Тази разпоредба на ГПК е в пряко противоречие с разпоредбата на чл. 122 от конституцията, гарантираща правото на гражданите и юридическите лица да участват със защитник във всяка една фаза на процеса. За никой от нас не е тайна, че тази разпоредба бе въведена с цел ускоряването на процеса, но тя не доведе до неговорот реално ускоряване, а само до нарушаването на конституционно гарантираната защита в процеса на страните. При всички положения, принципа за справедливост на процеса следва да е водещ и не бива да се дерогира от принципа за бързина и икономичност на процеса.

 

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 15

Докладва адв. Чолаков, че във връзка с предстоящо извънредно Общо събрание на електронните пощи на членовете на Адвокатски съвет са изпратени проекто – решение по дневния ред и проекто декларация, които да бъдат предложени за гласуване на извънредното Общо събрание.

След разглеждане на същите и обсъждането им, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 124

Проект за решение по т.1 от дневния ред

 

В изпълнение на решение от 27.02.2016 г. на общото събрание на адвокатите от страната, предвиждащо предприемане на ефективни протестни действия от 01.05.2016 год. срещу отказа на Народното събрание да разгледа и приеме внесеният на 23.01.2015 год. Законопроект за изменение и допълнение на закона за адвокатурата, Адвокатска колегия Благоевград ще предприеме от 01.05.2016 год., в случай, че до тогава Законопроекта не е приет, следните мерки в негова подкрепа:

 

1.    Нарежда на Адвокатски съвет Благоевград да спре осъществяване на дейноста по чл. 18, т. 3 от Закона за правната помощ, като от 01.05.2016 год. не включва в дневния ред на заседанията искания за определяне на адвокати от колегията, вписани в Националния регистър за правна помощ за осъществяване на правна помощ, до приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата във вида, в който е предложен – при запазване на основните принципи на предложените промени.

 

2.    В случай, че до 01.06.2016 год. Законопроекта не бъде приет със съответните принципни промени, нарежда на Адвокатски съвет Благоевград от същата дата да спре и осъществяването на дейноста по чл. 28 от Закона за правната помощ, освен в случаи по Закона за здравето и Закона за закрила на детето.

 

3.    В случай, че до 01.06.2016 год. Законопроекта не бъде приет със съответните принципни промени, адвокатите от Благоевградска адвокатска колегия преустановяват поетапно явяването по наказателни дела във всички съдилища и пред всички органи на досъдебно производство, като от 01.06.2016 год. до 10.06.2016 год. няма да се явяват по наказателни дела  всеки понеделник и вторник, от 10.06.2016 год. до 20.06.2016 год. всеки понеделник, вторник, сряда и четвъртък, а след 20.06.2016 год. – всеки ден от седмицата, безсрочно – до приемане на законопроекта.

 

4.    За неявяването си по наказателни дела адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград ще уведомяват своевременно съответния съд или орган на досъдебно производство във всеки случай на призоваване за заседание или извършване на действия по разследването, като към уведомлението прилагат и препис извлечение от настоящото решение на Общото събрание.

 

5.    Задължава Адвокатски съвет Благоевград да следи за изпълнението на това решение и в случай, че констатира неизпълнението му от адвокат от колегията да образува дисциплинарно производство срещу същия за дисциплинарно нарушение по чл. 132, ал. 1 от Закона за адвокатурата – неизпълнение на решение на Общото събрание на колегията.

 

6.    Упълномощава и задължава Адвокатски съвет Благоевград да внесе по съответния ред в Народното събрание предложенията за изменения и в други закони, касаещи упражняването на адвокатската професия, утвърдени от Националните конференции на българските адвокати  през 2013 год.

 

7.    Задължава Адвокатски съвет Благоевград да уведоми незабавно Народното събрание, Висшия адвокатски съвет, съветите на всички Адвокатски колегии, Министерството на правосъдието, всички съдилища, органи на досъдебно производство и администрации, както  и обществеността за взетите днес решения.

8.      Приема декларация на общото събрание на Благоевградската адвокатска колегия.

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

на адвокатите от благоевградска адвокатска колегия

приета на Извънредно общо събрание, 23.04.2016 год., град Благоевград

 

Ние адвокатите от Благоевградската адвокатска колегия намираме за напълно неприемливо поведението на ръководството на 43-то Народно събрание, отказващо вече година и три месеца да подложи на обсъждане и да приеме внесения през месец януари 2015 год. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокактурата.

 

Внесеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата е съществена част от съдебната реформа в България и целта му е да внесе повече правен ред и сигурност в страната, която наистина да стане правова държава, както е прокламирано в чл. 4 от Конституцията на Република България. Отричането на Законопроекта е откровена проява на нежелание за провеждане  на действителна съдебна реформа.

 

Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата е изготвен от самата българска адвокатура, в съответствие с принципите на независимост, свободност и самоуправление на адвокатурата, закрепени в чл. 134 от Конституцията на Републиката. Възпрепятстването на Българската адвокатура да предложи адекватна нормативна регулация на пазара на правни услуги в страната и усъвършенстване на начина на организация на адвокатурата е грубо отричане на принципите, прогласени от чл. 134 от Конституцията.

 

Проявата на неуважение към представителите на единствената професия, призвана да подпомага гражданите и организациите при защита на техните права и законни интереси е проява на неуважение към правата и интересите на гражданите.

 

Едногодишните ни опити да убедим Народните представители, че Законопроекта ще донесе само ползи на обществото ни не дадоха резултат.

           

Ето защо, ние адвокатите от Благоевградската адвокатска колегия, ползвайки  се от законното си право на протест, от първи май 2016 год. пристъпваме към ефективни протестни действия, включващи мерки, които ще затруднят работата на редица институции. Нашата цел не е такава и отговорността за това ще е на държавата. Нашата цел е да върнем професионалната чест и достойнство на българските адвокати, като защитим ефективно професионалните си права и най-вече правата и интересите на нашите клиенти – българските граждани. Ако българската правораздавателна система, по общо мнение,  не работи добре, то ние сме готови да я спрем, докато се предприемат необходимите решителни, а не половинчати мерки, за да бъде България една наистина правова държава с правораздавателна система, гарантираща качествено правосъдие и ползваща се с високо доверие в обществото

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 13.05.2016 година от 13,30 часа.

 

                                              

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Иван Чолаков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/