П Р О Т О К О Л № 8/28.04.2016 год.

Днес, 28.04.2016 година от 16.00 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Петя Хантова, Светлана Радулова и Нели Захариева.

Присъства и резервния член на Адвокатски съвет – Диана Табутова и Иван Димитров

Не присъства представител на Контролния съвет.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.   Промяна на Тарифата за таксите и вноските, които се събират в Адвокатска колегия Благоевград;

2.   Разни.

 

По т. 1

1.    Докладва адв. Чолаков, че причината за свикването на  днешното извънредно заседание на Адвокатски съвет Благоевград е направено предложение от секретаря на колегията адв.Мария Георгиева и адв. Цвета Рангелова, по повод на прочетена във „Фейсбук общността на българските адвокати” публикация от която става известно, че Софийска адвокатска колегия за срок от 6 /шест/ месеца премахва таксата за прехвърляне на адвокат от друга, като целта им е да привлекат за този период повече колеги, които ще плащат членския си внос там. Предложението на колегите е Адвокатска колегия Благоевград също да премехне тази такса за същия период, за да може колеги адвокати, членуващи в други колегии, които искат да подкрепят протестните действия на Адвокатска колегия Благоевград по повод приемането на ЗИД на ЗА да могат да се прехвърлят тук. Идеята е да бъде подкрепен протеста от възможно повече колеги от страната.

Постъпиха предложение от адв. Елена Попова за намаляване на таксата, а не за премахване, тъй като адвоката, който се прехвърля трябва да бъде качен в регистъра, оформя се лично досие на същия в съответната колегия, затова таксата следва да бъде намалена, но не и премахната за срок от 6 /шест/ месеца.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ 125

Таксата за прехвърляне на адвокат от друга адвокатска колегия в размер на 100,00 лв. /т. 8 от тарифата за таксите и вноските, които се събират в Адвокатска колегия Благоевград/ ДА БЪДЕ премахната за срок от 6 /шест/ месеца от датата на вземане на решение 28.04.2016 г.

Решението е взето с 5 гласа „за” и 2 „против”.

 

2. Постъпи предложение от адв. Петя Хантова за уеднаквяване на таксите за вписване на Адвокатско дружество и Адвокатско съдружие в размер на 100,00 лв., а таксата за промени в Адвокатско на дружество да бъде намалена на 50,00 лв. и допълнена, както следва:

„Такса за промени в Адвокатско дружество и Адвокатско съдружие, включително и заличаване – 50,00 лв.”

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ 126

ДА БЪДАТ променени таксите в тарифата за таксите и вноските, които се събират в Адвокатска колегия Благоевград, както следва:

ПРОМЕНЯ такса вписване на Адвокатско дружество от 300,00 лв. на 100,00 лв.

ПРОМЕНЯ такса вписване на Адвокатско съдружие от 250,00 лв. на 100,00 лв.

ПРОМЕНЯ и допълва таксата за промени на Адвокатско дружество, както следва

„Такса за промени в Адвокатско дружество и Адвокатско съдружие, включително и заличаване – 50,00 лв.”

 Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 2

1.Докладва адв. Чолаков, че с решение от 08.04.2016 г., Адвокатски съвет Благоевград е взел решение ДА БЪДЕ отправено предложение към ВАС, да бъде изготвен, за сметка на ВАС, информационен плакат, който да съдържа пълна информация, относно правата на гражданите, участващи в наказателния, гражданския и административен процес, както и пред различните организации, институции и др.

Писмото е разгледано във ВАС, като отговорът е че Министерството на правосъдието е имало политика, такава информация да не се качва даже и на таблото в съда.

В тази връзка е получена информация от адв. Орманиева, че Неправителствена организация си е направила сайт, в който се качват бланкетни документи, като молби, жалби, както и документи необходими при участие на пострадали в Пътни транспортни престъпления и др. Този сайт е публичен и все има достъп до него от интернет пространството.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното  

 

РЕШЕНИЕ 127

ДА БЪДЕ изпратен сигнал до Министерството на правосъдието и Висш адвокатски съвет и Районен съд Сандански за премахване на подобни материали от таблата за съобщения в съдилищата, които материали въвеждат в заблуждение гражданите, че могат сами да си напишат съответните молби и жалби, без да ползват професионална адвокатска помощ.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

2.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 35 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 128

1.         По искане по  В.ч.гр.д. № 206/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Сн. Аргирова;

2.         По искане по НАХД № 213/2016г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Б. Бойкова;

3.         По искане погр.д. № 584/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Б. Георгиева;

4.         По искане по НОХД № 155/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Д. Михайлова;

5.         По искане по ДП № 244 ЗМ-299/2015 г. по описа на  ІІ – ро РУП – Благоевград– определя адв. Галина Савова;

6.         По искане по ДП № 373/2016г. по описа на РУП – Банско– да се изпрати писмо до РУП – Банско, че задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4във вр. с чл. 20, ал. 3 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.Съгласно последната разпоредба, преценката, че лицето не разполага със средства да заплати адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО ПО КОНКРЕТНОТО ДЕЛО И НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 23, АЛ. 3, Т.1, 3, 4, 5, 6 И 7, А НЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СУБЕКТИВНАТА ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНА, ЧЕ ЛИЦЕТО НЕ РАЗПОЛАГА СЪС СРЕДСТВА.

В Раздел ІV от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 година на Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”.

7.         По искане поЧНД № 262/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. М. Бадалова;

8.         По искане погр.д. № 253/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. А. Богданова;

9.         По искане по ЧНД № 280/2016 г. по описа на РС – Петрич – да се изпрати писмо до Районен съд Петрич, че в Раздел V от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 годинана Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”.

В тази връзка и в изпълнение на задължителните указания на Национално бюро за правна помощ в горепосочения наръчник, да бъде уведомен Районен съд Петрич, че следва да се представи декларация, подписана от осъденото лице, че желае да бъде защитавано от служебен защитник или нарочно определение, че производството ще е по реда на задочното производство.

След представяне на горецитираните документи  Адвокатски съвет - Благоевград веднага ще определи служебен защитник.

 

10.     По искане по гр.д. № 1025/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. М. Прешелкова;

11.     По искане по гр.д. № 1026/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Д. Хаджиева – Недина;

12.     По искане по гр.д. № 153/2016 г. по описа на РС – Сандански – да бъде уведомен Районен съд Сандански, че Адвокатски съвет - Благоевград, след като разгледа искане с вх. № 623/27.04.2016 година по гр. д. № 153/2016 година по описа на Районен съд - Сандански, констатира, че в определението за допускане на правна помощ, както и в искането липсва информация за цената на иска, което не позволява на Адвокатски съвет – Благоевград да прецени дали определения от съда размер на възнаграждението на особения представител е правилно определено.

            Моля, да ни бъде изпратено копие от изпълнителен лист или  информация за цената на иска, след което Адвокатски съвет веднага ще определи особен представител на Иво Николов Методиев.

 

13.     По искане по ДП № 314 ЗМ-324/2016г. по описа на РУП – Петрич–Акта за допускане на правна помощ не съдържа фактически и правни основания за определяне на служебен защитник, тъй като не са изложени обстоятелства по чл.23, ал.4 във връзка с чл.20, ал.3 от ЗПП. Лицето Иван Сашов Стоянов е непълнолетно и поради този факт, декларацията която сте предоставили трябва да бъде преподписана от родител - настойник

В Раздел ІV от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 година на Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”.

Адвокатски съвет – Благоевград регламентира всички тези въпроси и в свое  Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което да бъде предоставено.

Решението е взето с 5 гласа „за” и 2 „против”.

 

14.     По искане по ДП № 314 ЗМ-324/2016г. по описа на РУП – Петрич–задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4във вр. с чл. 20, ал. 3 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.Съгласно последната разпоредба, преценката, че лицето не разполага със средства да заплати адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО ПО КОНКРЕТНОТО ДЕЛО И НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 23, АЛ. 3, Т. 1, 3, 4, 5, 6 И 7, А НЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СУБЕКТИВНАТА ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНА, ЧЕ ЛИЦЕТО НЕ РАЗПОЛАГА СЪС СРЕДСТВА.

В Раздел ІV от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 година на Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”. 

Адвокатски съвет – Благоевград  регламентира всички тези въпроси и в свое  Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което да бъде предоставено.

 

15.     По искане по ДП № 314 ЗМ-324/2016г. по описа на РУП – Петрич–да се изпрати писмо до РУП – Петрич, че задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4във вр. с чл. 20, ал. 3 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.Съгласно последната разпоредба, преценката, че лицето не разполага със средства да заплати адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО ПО КОНКРЕТНОТО ДЕЛО И НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 23, АЛ. 3, Т. 1, 3, 4, 5, 6 И 7, А НЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СУБЕКТИВНАТА ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНА, ЧЕ ЛИЦЕТО НЕ РАЗПОЛАГА СЪС СРЕДСТВА.

В Раздел ІV от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 година на Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”. 

Адвокатски съвет – Благоевград регламентира всички тези въпроси и в свое  Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което да бъде предоставено.

Решението е взето с 5 гласа „за” и 2 „против”.

 

16.     По искане по ДП № 339 ЗМ-62/2016г. по описа на РУП – Сандански– определяадв. И. Манова;

17.     По искане по ДП № 314 ЗМ-262/2016г. по описа на РУП – Петрич– определяадв. Г. Божинов;

18.     По искане по ДП № 1899 ЗМ-737/2015 г. по описа на  І – во РУП – Благоевград–определя адв. В. Медарова;

19.     По искане по ДП № 314 ЗМ-207/2016г. по описа на РУП – Петрич– определяадв. О. Янчев;

20.     По искане по ДП № 314 ЗМ-297/2016г. по описа на РУП – Петрич–Акта за допускане на правна помощ не съдържа фактически и правни основания за определяне на служебен защитник, тъй като не са изложени обстоятелства по чл. 23, ал. 4 във връзка с чл. 20, ал. 3 от ЗПП. Лицето Ирина Еленова Димитрова е непълнолетно и поради този факт, декларацията която сте предоставили трябва да бъде преподписана от родител – настойник.

Задължителното участие на защитник в наказателното производство не означава задължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.

Нещо повече. Съгласно императивната разпоредба на този текст, „ПРЕЦЕНКАТА, че обвиняемия няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, /в случая от Вас/, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОНИЕ НА ЛИЦЕТО по конкретното дело и на обстоятелствата по ал. 3, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7”

Не на последно място, в депозираното до нас искане за определяне на адвокат за осъществяване на правна помощ, са посочени две лица – ИРИНА ЕЛЕНОВА ДИМИТРОВА и лице ИЛИЯ ПАНОВ, а Постановлението за предоставяне на правна помощ от 18.04.2016 г., касае предоставяне на правна помощ само на едно лице – Ирина Еленова Димитрова.

В Раздел ІV от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 година на Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”. 

Адвокатски съвет – Благоевград регламентира всички тези въпроси и в свое  Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което да бъде предоставено.

 

21.     По искане по НОХД № 152/2016 г. по описа на РС – Сандански –  да се изпрати писмо до Районен съд Сандански, че в Раздел V от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 годинана Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условия за предоставяне на правна помощ ”.

Искането за определяне на адвокат, който да осъществи правната помощ бе разгледано на извънредно заседание на АС – Благоевград, проведено на 28.04.2016 год., който за да се произнесе, взе предвид следното:

Акта за допускане на правна помощ, чието изпълнение се иска от АС Благоевград не отговоря на чл. 26, ал. 2 от ЗПП, като същия не  съдържа фактически и правни основания за допускането.

Липсват обективни основания за допускане на правна помощ и излагане на обстоятелства по чл. 23, ал. 4 във вр. с чл. 20, ал. 3 от Закона за правната помощ.

Преждеобсъдените въпроси са регламентирани и в Решение № 26/2010 год. на Адвокатски съвет Благоевград, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 год., на Адвокатски съвет Благоевград, копие от което да бъде предоставено.

22.     По искане по НОХД № 611/2016г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Ст. Коемджиева;

23.     По искане по  ЧНД № 238/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. В. Станкова;

24.     По искане по НОХД № 345/2016г. по описа на РС – Благоевград –Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл.23, ал.4 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.Съгласно последната разпоредба, преценката, че лицето не разполага със средства да заплати адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО ПО КОНКРЕТНОТО ДЕЛО И НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 23, АЛ. 3, Т. 1, 3, 4, 5, 6 И 7, А НЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СУБЕКТИВНАТА ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНА, ЧЕ ЛИЦЕТО НЕ РАЗПОЛАГА СЪС СРЕДСТВА.

Видно от Протоколно Определение от 21.04.2016 г. по НОХД № 345/2016 г. по описа на РС – Благоевград, подсъдимия не се е явил в съдебно заседание, т.е не е изследвана неговата воля да бъде представляван от адвокат. По данни от този протокол, на подсъдимия Василев не е повдигнато обвинение за извършено тежко умишлено престъпление. Липсват и изрично определение на съда, че производството по делото, ще се проведе по реда на чл. 269, ал. 3, т. 3 от НПК.

В Раздел V от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 година на Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”.

Адвокатски съвет – Благоевград регламентира всички тези въпроси  в свое Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което да бъде предоставено.

 

25.     По искане по ЧНД № 174/2016 г. по описа на РС – Петрич – Да се изпрати писмо на Районен съд Петрич, че в Раздел V от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 година на Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”.

В тази връзка и в изпълнение на задължителните указания на Национално бюро за правна помощ в горепосочения наръчник, да бъде уведомен Районен съд Петрич, че следва да се представи декларация, подписана от осъденото лице, че желае да бъде защитавано от служебен защитник или нарочно определение, че производството ще е по реда на задочното производство.

След представяне на горецитираните документи Адвокатски съвет - Благоевград веднага ще определи служебен защитник.

26.         По искане по ДП № 1899 ЗМ-113/2015 г. по описа на  І – во РУП – Благоевград–определя адв. В. Ушатова;

Решението е взето със 7 гласа „за”, с изключение на т. 13 и т. 15.

 

3. Заверява 20 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 22.04.2016 г. – 28.04.2016 година.

 

4. Докладва се молба на Никола Китанов, с която уведомява във връзка с искане на Районен съд Благоевград е бил определен като адвокат за осъществяване на правна помощ, в което искане е посочено като правно основание на делото чл. 313, ал. 1, пр. 1 от НК. Видно от останалите документи по делото, правното основание обаче е чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 4 от НК. Сочи, че допуснатата техническа неточност, съставлява пречка за изплащането на хонорара му от Национално бюро за правна помощ, тъй като е налице неформално несъответствие между поисканата правна помощ и осъществената от него защита по делото. В тази връзка моли за съдействие.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 129

            ДА БЪДЕ изпратено писмо до Районен съд Благоевград с молба да бъде издадено удостоверение от съда, във връзка с НОХД № 1509/2015 г. по описа на Районен съд Благоевград, от което да бъде видно, че текста по който е поискана правната помощ, „с правно основание чл. 313, ал. 1, пр. 1 от НК” не отговаря на осъществената правна помощ, която е „с правно основание чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 4 от НК от адвокат Никола Китанов, назначен от Адвокатски съвет Благоевград за служебен защитник на лицето Петър Гицов.

            ДА БЪДЕ уведомен съда, че тази техническа грешка ще бъде пречка за адекватното заплащане на хонорара на адвокат Китанов от Национално бюро за правна помощ, тъй като е налице формално несъответствие между поисканата правна помощ и осъществената защита по делото.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 13.05.2016 година от 13,30 часа.

 

                                                             

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Иван Чолаков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/