П Р О Т О К О Л № 9/12.05.2016 год.

Днес, 12.05.2016 година от 15.00 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Петя Хантова, Светлана Радулова, Иванка Кехайова и Нели Захариева.

Присъства и резервния член на Адвокатски съвет – Диана Табутова

Не присъства представители на Контролния съвет и Дисциплинарния съд.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Клетва на нови членове на Адвокатска колегия Благоевград;

2.      Информация за събитията от 22.04.2016 г. – 12.05.2016 г. /докладва адв. Чолаков/;

3.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри/докладва адв. Чолаков/;

4.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

5.      Разни.

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването им като адвокати, клетва положиха ИЛИАНА ЖИВКОВА МАЗНОКОВА И ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ТРЕНЧЕВА, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

 

По т. 2

1.Докладва адв. Чолаков, който сочи, че във Висш адвокатски съвет е постъпила жалба от Петър Александров Сланчев, срещу решенията взети от Общото събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, проведено на 23.04.2016 г. В тази връзка Висш адвокатски съвет моли, да бъдат изпратени решението на Адвокатски съвет Благоевград за свикване на извънредното Общо събрание, протокола от Общото събрание, както и списъка на упълномощителите и упълномощените адвокати по чл. 81, ал. 7 от Закона за адвокатурата, както и представените пълномощни.

Сочи, че днес 12.05.2016 г. ще проведе извънредно заседание на Висшия адвокатски съвет във връзка с искане за спиране на изпълнението на решение по т. 1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, както и че към настоящия момент няма яснота какво е решението на Висш адвокатски съвет.

  Докладва още, че на 11.05.2016 г. е получено становище от Председателя на Софийски адвокатска колегия, че Софийски адвокатски съвет подкрепя решението на Общото събрание на адвокатите от страната за протестни действия във връзка с продължаващо забавяне на разглеждането в Народното събрание на Закона за изменение на Закона за адвокатурата и настоява пред Висшия адвокатски съвет да предприеме необходимите действия за обсъждане и гласуване в пленарна зала на ЗИДЗА.

Софийският адвокатски съвет подкрепя правото на всяка една колегия да изпълни горното решение на Общото събрание на адвокатите от страната, като организира и проведе протестни действия по подходящ начина, в това число решението на Общото събрание на Благоевградска адвокатска колегия.

Софийският адвокатски съвет изразява становище, че не е в правомощията на Висшия адвокатски съвет да спира изпълнение на решенията на Общото събрание, на която и да е адвокатска колегия.

 

2.Докладва адв. Чолаков, че е провел разговор със съдия Вера Коева за организиране на среща на съдиите в Благоевградския районен съд с новия Адвокатски съвет, като сочи, че такава ще се проведе и на 17.05.2016 г. в Гоцеделчевския съдебен район.

 

По т. 3

Заявление с вх. № 334/28.04.2016 годинаот адвокат ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИКОВ, с искане да бъде отписан от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

Адвокат Владиков е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата, като към заявлението е приложена декларация по чл. 48 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 130

На основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Димитър Владимиров Владиков.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 4

 

По т. 5

1. Докладва адв. Чолаков, който сочи, че съгласно т. 5 на решение № 26 на Адвокатски съвет Благоевград, „Разглеждането на исканията за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ ще се извършва на заседание на Адвокатски съвет Благоевград, провеждани два пъти месечно – всеки втори и четвърти петък от месеца”. Сочи още, че съгласно т. 1 от решението на извънредното Общо събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, проведено на 23.04.2016 г. се „НАРЕЖДА на Адвокатски съвет Благоевград да спре осъществяване на дейността по чл. 18, т. 3 от Закона за правната помощ, като от 01.05.2016 г. не включва в дневния ред на заседанията искания за определяне на адвокати от колегията, вписани в Националния регистър за правна помощ за осъществяване на правна помощ, до приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата във вида, в който е предложен – при запазване на основните принципи на предложените промени”.

В тази връзка предлага Адвокатски съвет Благоевград, да провежда редовните си заседания веднъж в месеца, съгласно чл. 88, ал. 1 от Закона за адвокатурата в периода на ефективните стачни действия, като т. 5 на решение 26 да не се прилага до приключване на ефективните протестни действия.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 135

ДА БЪДАТ провеждани редовни заседания на Адвокатски съвет Благоевград, веднъж в месеца, съгласно чл. 88, ал. 1 от Закона за адвокатурата до окончателното решавана на въпроса с ефективните протестни действия в подкрепа на ЗИЗДЗА.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

2. Докладва адв. Чолаков, че съгласно взетото решение на извънредното Общо събрание, Адвокатски съвет Благоевград, следва да не включва в дневния ред на заседанията си искания за определяне на адвокати от колегията, вписани в Националния регистър за правна помощ, до приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата във вида, в който е предложен – при запазване на основните принципи на предложените промени. Сочи, че в дневния ред на днешното редовно заседание, няма включена точка, касаеща разглеждането на постъпилите искания за определяне на служебни защитници, но има постъпили искания по граждански дела за определяне на особени представители, които не са включени в т. 1 на решението на извънредното Общо събрание.

В тази връзка, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 136

1.      По искане по гр.д. № 945/2015 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. В. Пиргова;

2.      По искане по гр.д. № 130/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. П. Хантова;

Решението е взето с 8 гласа „за”.

3.Докладва адв. Чолаков, че в офиса на колегията е получено писмо от инж. Димитър Андреев с вх. № 309/19.04.2016 г., в което предлага възстановяване на функционирането на система“BARKEEPER”, модул „Членски внос” и останалите функционалности. 

В тази връзка, адв. Чолаков сочи, че към настоящия момент Адвокатска колегия Благоевград има сключен договор за абонамент за модификация, усъвършенстване, поддръжка и методична помощ за работа на програмен продукт за събиране на членски внос по задание от страна на Адвокатска колегия Благоевград, както и че към момента Адвокатски съвет Благоевград не проявява интерес към предлаганата услуга.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 137

ДА БЪДЕ уведомен инж. Андреев – управител на „Бисофт” ЕООД, че Адвокатски съвет Благоевград, към момента не проявява интерес към предлаганата услуга и изпратеното предложение за възобновяване на система „BARKEEPER”.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

 

                                              

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Иван Чолаков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/