П Р О Т О К О Л № 10/24.06.2016 год.

Днес, 24.06.2016 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Пенко Ненов, Мария Георгиева, Елена Попова, Петя Хантова, Светлана Радулова, Иванка Кехайова и Нели Захариева.

Присъства и резервния член на Адвокатски съвет – Диана Табутова и Иван Димитров

Не присъства представители на Контролния съвет и Дисциплинарния съд.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Полагане на клетва от нововписан адвокат;

2.      Информация за събитията от 12.05.2016 г. – 24.06.2016 г. /докладва адв. Чолаков/;

3.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри/докладва адв. Чолаков/;

4.      Правна помощ - /докладват отговорниците по райони/;

5.      Определяне на дежурни адвокати за трето тримесечие на 2016 година /докладват отговорниците по райони/;

6.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

7.      Обсъждане графика на семинарите за периода 01.08.2016 г. – 31.12.2016 г. /докладва адв. Ненов/;

8.      Обсъждане на график на културни мероприятия за периода 11.08.2016 г. – 31.12.2016 г. /докладва адв. Хантова/;

9.      Разни.

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването й като адвокат, клетва положи АННА ВАЛЕРИЕВА АНГЕЛОВА, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

По т. 2

1.    Докладва адв. Чолаков, че на 14.05.2016 г. е взел участие в организирано обучение на Председателите на адвокатските колегии в град Солун от Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”. Сочи, че обучението се е провело на два етапа: „Решаване на правните проблеми на мигрантите и бежанците в Р. България и Р. Гърция” с лектор адв. Ядков от Адвокатска колегия Благоевград и адв. Христос Казандзис от Адвокатската колегия гр. Солун. Докладва, че на втората част от семинара с лекторите Емилия Недева от Адвокатска колегия Пловдив, адв. Веселка Коева от Адвокатска колегия Велико Търново и адв. Атанас Стоянов от Адвокатска колегия Стара Загора са обсъждани практически въпроси в управлението на адвокатските колегии.

2.    Докладва адв. Чолаков, че на 18.06.2016 г. е взел участие, заедно със Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград в Пролетната национална конференция в град Варна, организирана от Висш адвокатски съвет на тема: „Работата на адвокатурата по чл. 150, ал. 4 от Конституцията на Република България – докладчик проф. Снежана Начева и Данъчни въпроси във връзка с дейността на адвокатите и адвокатските дружества – докладчик адв. Тодор Табаков”.

3.    Докладва адв. Чолаков, че през изминалия период са проведени редица срещи със ръководствата на съдилищата от Благоевградски съдебен район, свързани с решението на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград за провеждане на протестни действия. Сочи, че очакванията, че протестиращите по този начин адвокати ще бъдат санкционирани по някакъв начин от съда са били напълно безпочвени – няма глобен нито един колега от който и да е съд в областта. Нещо повече – получена е гласна и негласна подкрепа от колеги съдии. От Районен съдия практикуващ в Благоевград е подадена и информация за съдебна практика на ЕСПЧ, която той е проучил, запознавайки се с молба за отлагане на дело, която практика е приложима към избраната от адвокатите форма на протест, съгласно която ако бъдат  санкционирани, ще е налице нарушение на чл.10 и  чл. 11 от ЕКПЧ. Идентично произнасяне има и от състав на Апелативен съд София по две въззивни наказателни дела. В тази връзка е поискана от съдилищата информация относно обстоятелството, по колко съдебни производства за периода от 01.06.2016 г. до настоящия момент, има постъпили молби от адвокати – процесуални представители на страните, които упражняват конституционното си право на протест и съдебните заседания са отложени на това основание. В отговор на нашето писмо в офиса на колегията е постъпила следната информация: отложени дела в Районен съд Благоевград – 14 наказателни дела, в Окръжен съд Благоевград – 5 дела, в Районен съд Петрич – 14 броя наказателни дела, в Районен съд Сандански – 9 броя дела, Районен съд Гоце Делчев – 13 броя дела и в Административен съд Благоевград не са постъпвали молби от адвокати – процесуални представители на страни по образуваните в съда дела, които упражняват конституционното си право на протест и не са отлагани съдебни заседания на това основание.

4.    Адв. Чолаков докладва, че на 22.06.2016год. е взел участие в работата на правната комисия към НС, на което заседание под т.6 от дневния ред е разглеждан Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Адвокат Чолаков е взел участие, като е изразил аргументирана позиция за приемането на законопроекта.

Въпреки всичко, усилията ни не бяха напразни. Макар, че не бяхме подкрепени от други колегии, макар, че Висш адвокатски съвет се опита да саботира правото ни на протест, като първо спря изпълнение решенията на ИОС от 23.04.2016год. на БлАК, а след това ги и отмени,  ние постигнахме успех. На свое заседание, проведено на 22.06.2016 г., Правната комисия при Народното събрание взе решение да подкрепи на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Решението бе взето с единодушие от присъствалите на заседанието членове на Правната комисия – 17 гласа „За”, нито един против или въздържал се, като уверенията от народните представители са, че законопроекта ще бъде приет в пленарна зала още преди настъпването на парламентарната ваканция.

Благодаря на всеки един от Вас, който прояви характер и защити професионалните чест и достойнство на всички адвокати в България, защити правото си като адвокат да бъде истински свободен и независим. Всяка една проява на свобода и независимост на българската адвокатура изпълват със съдържание иначе декларативната норма на чл. 4 от Конституцията, а именно, че България е правова държава.

За мен е гордост и чест да представлявам най-свободолюбивата и борбена адвокатска колегия в страната.

Адвокатска колегия София, в която членуват 43% от колегите в страната, също е взела решение, с което обявява, че ако законопроекта не бъде разгледан и приет до 30 септември, ще спрат работа. Това им решение бе докладвано от зам.председателя на САК Пламен Ангелов на изнесеното заседание на ВАдС на 17.06.2016год. в Златни пясъци. Пак там председателят на  Адвокатска колегия Ямбол докладва, че те  също имат решение, с което изразяват готовност да предприемат ефективни протестни действия, но изчакват позицията на ВАдС.

5.      На 22.06.2016год. пред сградата на Народното събрание на бул. „Дондуков” в София се проведе митинг в подкрепа на ЗИД на ЗА, организиран от АК Благоевград, по идея и под ръководството и организацията  на секретаря на колегията адв. Мария Георгиева. Към митинга се присъединиха колеги от София с плакати и транспаранти, колеги от АК Пловдив и Пазарджик.

Ето защо, с оглед на постигнатите положителни резултати в Народното събрание, както с оглед на предстоящите съдебна и парламентарна ваканция, предлагам на Адвокатски съвет Благоевград да вземе решение, да обяви спиране на ефективните протестни действия, като обявяваме готовност, в случай, че до 30 септември 2016 г. Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата не бъде приет, от 01.10.2016 г., ведно със Адвокатска колегия София, както и други подкрепящи колегии, отново ще пристъпим към ефективни протестни действия.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното решение

 

РЕШЕНИЕ № 138

ДА БЪДАТ уведомени членовете на Адвокатска колегия Благоевград, че с оглед на постигнатите положителни резултати в Народното събрание, както с оглед на предстоящите съдебна и парламентарна ваканция, Адвокатски съвет Благоевград ОБЯВЯВА спиране на ефективните протестни действия, като обявява готовност, в случай, че до 30 септември 2016 г. Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата не бъде приет, от 01.10.2016 г., ведно със Адвокатска колегия София и други колегии от страната отново ще пристъпим към ефективни протестни действия.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

6.    Докладва адв. Чолаков, че на 25.06.2016 г. от 11,30 часа ще вземе участие в заседание на Изпълнителния комитет на UIA. Домакини на събитието са Висшият адвокатски съвет и Софийски адвокатски съвет. На срещата участие ще вземат председателите на всички регионални адвокатски колегии в страната и ще бъде проведена дискусия по следните въпроси: „Какви предизвикателства среща адвокатската професия в България?” и „Каква би могла да бъде ролята на UIA? Какво очакват българските адвокатски структури от UIA?

 

По т. 3

1.Заявление с вх. № 408/06.06.2016 година от адвокат ИВАН ЙОРДАНОВ ЗАШЕВ, с искане да бъде отписан от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

Адвокат Зашев е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата, върнал е адвокатската си карта, като към заявлението е приложена декларация по чл. 48 от Закона за адвокатурата.

 

2. Заявление с вх. № 419/07.06.2016 година от адвокат СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора.

Адвокат Иванова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

3. Заявление с вх. № 432/10.06.2016 година от адвокат АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ХАДЖИСТОЯНОВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора и промяна телефона за контакт.

Адвокат Хаджистоянова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

4. Заявление с вх. № 441/15.06.2016 година от адвокат ДАМЯН ЯНАКИЕВ АБАРОВ за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора и промяна телефона за контакт.

Адвокат Абаров е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

5. Заявление с вх. № 458/21.06.2016 година от адвокат СТЕЛА НИКОЛОВА ЯНЕВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора.

Адвокат Янева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

РЕШЕНИЕ № 139

1.    На основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Иван Йорданов Зашев, считано от 06.06.2016 г.

Решението е взето със 7гласа „за”.

 

2. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Станислава Иванова Иванова, който да се счита: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 1, ет. 4, офис 1.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

3. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в телефона за контакт и адреса на кантора на адвокат Анелия Георгиева Хаджистоянова, който да се счита: гр. Разлог, ул. „Яне Сандански” № 34, офис 6.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

5. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адвокат Стела Николова Янева, който да се счита: гр. Петрич, ул. „Лазар Маджаров” № 6.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 4

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 68 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 141

1.    По искане по НОХД № 370/2016 г. по описа на РС – Петрич – отпада нуждата от служебен защитник;

2.    По искане по НОХД № 474/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Хр. Солачка;

3.    По искане по НЧХД № 149/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Н. Китанов;

4.    По искане по НОХД № 246/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Р. Орманлиева;

5.    По искане по НОХД № 50/2016 г. по описа на РС – Петрич – отпада нуждата от служебен защитник;

6.    По искане по ДП № 7852 ЗМ-264/2015 г. по описа на ІІ – ро РУП – Благоевград– определя адв. М. Биков;

7.    По искане по НОХД № 152/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Д. Михайлова;

8.    По искане по ЧНД № 145/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Михайлова;

9.    По искане по ВНОХД № 65/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – отпада нуждата от служебен защитник;

10.     По искане по ДП № 80/2016 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адв. К. Кардашева;

11.     По искане по НАХД № 603/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Въчкова;

12.     По искане по ДП № 7852 ЗМ-338/2015 г. по описа на ІІ – ро РУП – Благоевград– определя адв. Т. Чонина

13.     По искане по гр.д. № 984/2015 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Б. Георгиева;

14.     По искане по НОХД № 612/2016 г. по описа на РС – Благоевград – отпада нуждата от служебен защитник

15.     По искане по ЧНД № 195/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. И. Михайлов;

16.     По искане по НЧХД № 485/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Н. Гьошев;

17.     По искане по т.д. № 52/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Т. Кузманов;

18.     По искане по НЧХД № 422/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. С. Гошев;

19.     По искане по НОХД № 347 /2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Бочукова;

20.     По искане по ч.гр.д. № 186/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Н. Полежанов;

21.   По искане по ч.гр.д. № 180/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Р. Зотева;

22.     По искане по ч.гр.д. № 185/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. А. Хаджистоянова;

23.     По искане по ч.гр.д. № 187/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Л. Крънчева, И. Закова;

24.     По искане по ч.гр.д. № 188/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. М. Говедарева

25.     По искане по ч.гр.д. № 182/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. И. Димитров, адв. Т. Кузманов;

26.     По искане по ч.гр.д. № 184/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. А. Парцова, адв. С. Падарева;

27.     По искане по НОХД № 1305./2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. С. Тимова;

28.     По искане по ДП № 752/2015 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адв. Р. Бацалова;

29.     По искане по ДП № 922/2010 г. по описа на РУП – Сандански– определя адв. Н. Захариева;

30.     По искане по НОХД № 328/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. З. Пулева;

31.     По искане по ч.гр.д. № 183/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. П. Сланчев;

32.     По искане по ч.гр.д. № 205/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Р. Кацарска, адв. М. Прешелкова;

33.     По искане по ДП № 267/2016 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адв. Р. Шарланджиев;

34.     По искане по гр.д. № 350/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Ангелова, адв. Р. Иванчева, адв. Й. Стойчева;

35.     По искане по ВНОХД № 89/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Цв. Рангелова;

36.     По искане по ДП № 244 ЗМ-257/2015 г. по описа на ОД на МВР – Благоевград– определя адв. Ст. Георгиева;

37.     По искане по НОХД № 442/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. К. Божинова;

38.     По искане по ВНОХД № 173/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Л. Картулев;

39.     По искане по ДП № 331 ЗМ-361/2014 г. по описа на РУП – Разлог – определя адв. М. Клечерова;

40.     По искане по гр.д. № 2276/2014 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Р. Михайлов;

41.     По искане по ДП № 7852 ЗМ-374/2015 г. по описа на ІІ – ро РУП – Благоевград– определя адв. Д. Табутова;

42.     По искане по ДП № 1899 ЗМ-17/2015 г. по описа на І – во РУП – Благоевград– определя адв. Г. Мудев;

43.     По искане по ЧНД № 1124 /2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Р. Бараков;

44.     По искане по НОХД № 218 /2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Кр. Дуков;

45.     По искане по ДП № 7852 ЗМ-133/2016 г. по описа на ІІ – ро РУП – Благоевград– определя адв. Д. Маркова;

46.     По искане по НОХД № 421/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. С. Полизоева;

47.     По искане по НОХД № 179/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Е. Станкова;

48.     По искане по ДП № 314 ЗМ-84/2016 г. по описа на РУП – Петрич– определя адв. А. Богданова;

49.     По искане по ДП № 314 ЗМ-724/2016 г. по описа на РУП – Петрич– определя адв. В. Христова;

50.     По искане по ДП № 314 ЗМ-385/2016 г. по описа на РУП – Петрич– определя адв. М. Бадалова;

51.     По искане по ДП № 314 ЗМ-427/2016 г. по описа на РУП – Петрич– определя адв. С. Вълина;

52.     По искане по ЧНД № 1230 /2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Малешевски;

53.     По искане по ДП № 193/2016 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адв. К. Кардашева

54.     По искане по ДП № 134/2016 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адв. А. Гюнджиев

55.     По искане по ДП № 283/2016 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адв. А. Лавчиева;

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

56.     По искане по гр.д. № 1291/2016 г. по описа на РС – Сандански – да се изпрати писмо до РС – Сандански, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград проведено на 24.06.2016 година, бе разгледано постъпило искане от Районен съд Сандански по гр.д. № 1291/2015 година, за определяне на особен представител, който да осъществи процесуално представителство на ответника ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ШИМБОВ.

Видно от приложеното Ваше определение от 02.06.2016 година, за назначаването на особен представител е внесено възнаграждение от 300,00 лева като е определено в размерите и по начина, посочен в чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет.

Адвокатски съвет – Благоевград счита, че внесеният депозит следва да бъде определен съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения /изм. и доп. ДВ.Бр.28 от 28.03.2014 година/, който текст изрично регламентира минималното възнаграждение в случаите на ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛА ЗА ДЕЛБА.

Съобразно Раздел ХІV от Наръчника за предоставяне на правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 година в Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, особен представител ще бъде определен след довнасяне на възнаграждение в размер на 500,00 лева, съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения /изм. и доп. ДВ.Бр.28 от 28.03.2014 година/.

57.     По искане по ДП № 331 ЗМ-454/2015 г. по описа на РУП – Разлог– да се изпрати писмо до РУ – Разлог, че на свое редовно заседание на 24.06.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа постъпило искане от РУ - Разлог за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на лицето Румен Трайков Йорданов по ДП № 331 ЗМ-454/2015 година по описа на РУ - Разлог, на което бе констатирано, следното:

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл.23, ал.4 от ЗПП, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ.

Съгласно последната разпоредба, преценката, че лицето не разполага със средства да заплати адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, въз основа на служебно установено имуществено състояние на лицето по конкретното дело и на обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, т. 1, 3, 4, 5, 6, и 7, а не въз основа на субективната преценка на органа, че лицето не разполага със средства. Неизвършването на изискуемата от закона служебна проверка за установяване на имущественото състояние на лицето прави невъзможно впоследствие и прилагането на чл.27 от ЗПП.

В Раздел ІV от „Наръчника на Национално бюро за правна помощ” за прилагането на Закона за правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 годинана Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, са посочени „Условията за предоставяне на правна помощ”.

Адвокатски съвет – Благоевград регламентира всички тези въпроси в свое Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което да бъде изпратено на РУ – Разлог.

Решението е взето с 5 гласа „за” и 2 гласа „против”.

58.     По искане по гр.д. № 1017 /2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Илияна Димова

59.     По искане по НОХД № 312/2016 г. по описа на РС – Разлог – да се изпрати писмо до РС – Разлог, че на свое редовно заседание проведено на 24.06.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа постъпило искане от РС - Разлог за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на лицето АРТУРО КАРЛОСОВИЧ ГОНЗАЛЕЗ по НОХД № 312/2016 година по описа на РС - Разлог, по което бе констатирано, че:

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ.

Съгласно последната разпоредба, преценката, че лицето не разполага със средства да заплати адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, въз основа на служебно установено имуществено състояние на лицето по конкретното дело и на обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, т. 1, 3, 4, 5, 6, и 7, а не въз основа на субективната преценка на органа, че лицето не разполага със средства. Неизвършването на изискуемата от закона служебна проверка за установяване на имущественото състояние на лицето прави невъзможно впоследствие и прилагането на чл.27 от ЗПП.

Адвокатският съвет – Благоевград е регламентирал всички тези въпроси в свое Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което да бъде предоставено на РС - Разлог.

Решението е взето с 6 гласа „за” и 1 глас „против”.

60.     По искане по сл.д. № 31/2016 г. по описа на ОСлО – Благоевград– да се изпрати писмо до ОСлО, че на свое редовно заседание проведено на 24.06.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа постъпило искане от Окръжен следствен отдел за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на лицето МАРТИН СТЕФЧОВ ФИЛИПОВ по ДП № 31/2016 година по описа на Окръжен следствен отдел, по което се констатира че:

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ.

Съгласно последната разпоредба, преценката, че лицето не разполага със средства да заплати адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, въз основа на служебно установено имуществено състояние на лицето по конкретното дело и на обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, т. 1, 3, 4, 5, 6, и 7, а не въз основа на субективната преценка на органа, че лицето не разполага със средства. Неизвършването на изискуемата от закона служебна проверка за установяване на имущественото състояние на лицето прави невъзможно впоследствие и прилагането на чл.27 от ЗПП.

Адвокатският съвет – Благоевград е регламентирал всички тези въпроси в свое Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което да бъде предоставено на ОСлС.

 

61.     По искане по НОХД № 381/2016 г. по описа на РС – Разлог– На свое редовно заседание проведено на 24.06.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа постъпило искане от РС - Разлог за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на лицето РУМЕН ИВАНОВ КАЛИСТРИН по НОХД № 381/2016 година по описа на РС - Разлог, по което бе констатирано, че:

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ.

Съгласно последната разпоредба, преценката, че лицето не разполага със средства да заплати адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, въз основа на служебно установено имуществено състояние на лицето по конкретното дело и на обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, т. 1, 3, 4, 5, 6, и 7, а не въз основа на субективната преценка на органа, че лицето не разполага със средства. Неизвършването на изискуемата от закона служебна проверка за установяване на имущественото състояние на лицето прави невъзможно впоследствие и прилагането на чл.27 от ЗПП.

Адвокатският съвет – Благоевград е регламентирал всички тези въпроси в свое Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което да бъде предоставено на РС - Разлог.

Решението е взето 6 гласа „за” и 1 глас „против”.

62.     По искане по гр.д. № 1576/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Г. Янчева

63.     По искане потърг.д. № 81/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – да се изпрати писмо до ОС – Благоевград, че на заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград проведено на 24.06.2016 година, бе разгледано постъпило искане от Окръжен съд Благоевград по т.д. № 81/2016 година, за определяне на особен представител, който да осъществи процесуално представителство на ответното дружество „Съни Термо” ЕООД.

                Видно от определение № 2779/20.05.2016 година, за назначаването на особен представител и от искането е че липсва информация за цената на иска, което не позволява на Адвокатски съвет – Благоевград да прецени дали определения от съда размер на възнаграждението на особения представител е правилно определено.

Към представените документи липсват доказателства, че са изпълнени изискванията от т. 4, раздел XIVот Наръчника за предоставяне на правна помощ от съдилищата, приет на основание чл. 8, т. 1 и т. 6 от Закона за правната помощ, задължителен за изпълнение от съдилищата, както и че е изпълнено т. 2 от раздел Iна Наръчника за Адвокатските съвети по прилагането на Закона за правната помощ, във вр. с чл. 18, т. 3 и 4 от Закона за правната помощ.

В тази връзка, да бъде уведомен ОС – Благоевград, че следва да бъдат изпратени доказателства за внесено възнаграждение за особен представител, както и информация за цената на иска или копие от исковата молба, след което Адвокатски съвет веднага ще определи особен представител на ответното дружество „Съни Термо” ЕООД.

64.     По искане по ЧНД № 462/2016 г. по описа на РС – Петрич – да бъде изпратено писмо до РС – Петрич, че на свое редовно заседание проведено на 24.06.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа постъпило искане от РС - Петрич за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на лицето БОРИСЛАВ СВИЛЕНОВ МИХАЙЛОВ по ЧНД № 462/2016 година по описа на РС - Петрич, на което бе констатирано от представеното към искането разпореждане, че липсва искане от страна на лицето за назначаване на служебен защитник, а предоставянето на правната помощ е извършено в разпоредително заседание, което е недопустимо, съгласно указания изх. № 09-13-25/27.10.2009 година на Национално бюро за правна помощ.

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ.

Съгласно последната разпоредба, преценката, че лицето не разполага със средства да заплати адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, въз основа на служебно установено имуществено състояние на лицето по конкретното дело и на обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, т. 1, 3, 4, 5, 6, и 7, а не въз основа на субективната преценка на органа, че лицето не разполага със средства. Неизвършването на изискуемата от закона служебна проверка за установяване на имущественото състояние на лицето прави невъзможно впоследствие и прилагането на чл.27 от ЗПП.

Адвокатският съвет – Благоевград е регламентирал всички тези въпроси в свое Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което да бъде предоставено на РС - Петрич.

 

65.     По искане по ДП № 331 ЗМ-288/2015 г. по описа на РУП – Разлог – да се изпрати писмо на РУП – Разлог, че на свое редовно заседание проведено на 24.06.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа постъпило искане от РУ - Разлог за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на лицето КРИСТИНА МИЛЕНОВА ТАСКОВА по ДП № 331 ЗМ-288/2015 година по описа на РУ - Разлог, по което бе констатирано, че:

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ.

Съгласно последната разпоредба, преценката, че лицето не разполага със средства да заплати адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, въз основа на служебно установено имуществено състояние на лицето по конкретното дело и на обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, т. 1, 3, 4, 5, 6, и 7, а не въз основа на субективната преценка на органа, че лицето не разполага със средства. Неизвършването на изискуемата от закона служебна проверка за установяване на имущественото състояние на лицето прави невъзможно впоследствие и прилагането на чл.27 от ЗПП.

Адвокатският съвет – Благоевград е регламентирал всички тези въпроси в свое Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което да бъде предоставено на РУП - Разлог.

Решението е взето с 5 гласа „за” и 2 гласа „против”.

66.   По искане по НОХД № 477/2016 г. по описа на РС – Разлог  – да се изпрати писмо да РС – Разлог, че на свое редовно заседание проведено на 24.06.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа постъпило искане от РС - Разлог за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на лицето ГЕОРГИ АСЕНОВ МАРКОВ по НОХД № 477/2015 година по описа на РС - Разлог, по което бе констатирано, че:

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.

Съгласно последната разпоредба, преценката, че лицето не разполага със средства да заплати адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, въз основа на служебно установено имуществено състояние на лицето по конкретното дело и на обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, т. 1, 3, 4, 5, 6, и 7, а не въз основа на субективната преценка на органа, че лицето не разполага със средства. Неизвършването на изискуемата от закона служебна проверка за установяване на имущественото състояние на лицето прави невъзможно впоследствие и прилагането на чл.27 от ЗПП.

Адвокатският съвет – Благоевград е регламентирал всички тези въпроси в свое Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което да бъде предоставено на РС - Разлог.

Решението е взето с 6 гласа „за” и 1 глас „против”.

67.     По искане по ч.гр.д. № 242/2016 г. по описа на РС – Разлог – да се изпрати писмо до РС – Разлог, че тъй като в определението на съда липсва информация за цената на иска или приложен изпълнителен лист от изп.д № 20147950400006 по описа на ЧСИ Виолина Тозева, Адвокатски съвет – Благоевград не е в състояние да провери правилно ли е определен размера на възнаграждението за особения представител, съгласно чл. 10,ал. 2 във връзка с чл. 7,ал. 2 от  Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./

С настоящото писмо да бъде уведомен РС – Разлог, че искането за определяне на особен представител ще бъде разгледано на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград, в чиито дневен ред е включена точка правна помощ, след като бъде внесено възнаграждението на особения представител отговарящо на условията съгласно чл. 10, ал. 2 във вр.с чл. 7, ал. 2от Наредба № 1 от 09 юли 2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп.ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./

68.      По искане по НЧХД № 241/2016 г. по описа на РС – Разлог– да се изпрати писмо до РС – Разлог, че на свое редовно заседание проведено на 24.06.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа постъпило искане от РС - Разлог за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на лицето МЕТИН ХЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ по НЧХД № 241/2016 година по описа на РС - Разлог, по което бе констатирано, че:

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.

Съгласно последната разпоредба, преценката, че лицето не разполага със средства да заплати адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, въз основа на служебно установено имуществено състояние на лицето по конкретното дело и на обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, т. 1, 3, 4, 5, 6, и 7, а не въз основа на субективната преценка на органа, че лицето не разполага със средства. Неизвършването на изискуемата от закона служебна проверка за установяване на имущественото състояние на лицето прави невъзможно впоследствие и прилагането на чл.27 от ЗПП.

Адвокатският съвет – Благоевград е регламентирал всички тези въпроси в свое Решение № 26/2010 година, изменено и допълнено с Решение № 61/11.03.2016 година на Адвокатски съвет - Благоевград, копие от което да бъде предоставено на РС - Разлог.

Решението е взето с 6 гласа „за” и 1 „против”.

2. Заверява 115 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 12.05.2016 г. – 24.06.2016 година.

По т. 5

ПРИЕМА СПИСЪЦИ ЗА ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ за седмиците от трето тримесечие на 2016 година за районите на Районен съд – Благоевград, Районен съд – Сандански, Районен съд – Петрич, Районен съд – Разлог и Районен съд – Гоце Делчев, както следва:

 

За район Благоевград: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

01 ЮЛИ - 03 ЮЛИ 2016 година

1.    адв. Иван Тошев                                     - 0898/317 248

2.    адв. Керстин Кацарска                           - 0896/898 390

3.    адв. Лазар Картулев                              - 0889/203 039

4.    адв. Любомир Георгиев                         - 0887/660 694

5.    адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

6.    адв. Мария Шопова                                - 0898/636 374

7.    адв. Марян Биков                                    - 0879/260 167

8.    адв. Мая Тунтева                                    - 0898/536 860

 

04 ЮЛИ - 10 ЮЛИ 2016 година

1.    адв. Милуш Бараков                               - 0887/802 631

2.    адв. Надежда Римпева                            - 0898/703 871

3.    адв. Пенка Смукова                               - 0886/787 488

4.    адв. Петър Петров                                  - 0888/410 973

5.    адв. Рангел Бараков                                - 0899/885 191

6.    адв. Снежанка Ангелова                          - 0899/155 263

7.    адв. Станислава Георгиева                       - 0886/292 820

8.    адв. Стефка Коемджиева                          - 0886/437 551

 

11 ЮЛИ - 17 ЮЛИ 2016 година

1. адв. Таня Бойкова                                              - 0887/344 921

2. адв. Теодор Тошев                                             - 0888/645 271

3. адв. Тодорка Чонина                                           - 0889/521 783

            4. адв. Цвета Рангелова                                         - 0887/788 446

            5. адв. Адриана Мелниклийска                               - 0898/658 749

            6. адв. Антоанета Богданова                                  - 0898/521 436

            7. адв. Арбен Конедарев                                        - 0896/648 845

             8. адв. Асен Вакареев                                           - 0894/050 201

 

18 ЮЛИ - 24 ЮЛИ 2016 година

1. адв. Бойка Бойкова                                 - 0889/866 509

2. адв. Валерия Велева                               - 0888/333 909

3. адв. Величка Ушатова                            - 0899/942 223

4. адв. Венета Медарова                             - 0879/331 333

5. адв. Галина Савова                                 - 0888/300 124

6. адв. Гергана Бончева                              - 0899/136 677

7. адв. Георги Тошев                                   - 0888/405 787

8. адв. Даниела Стойкова                           - 0878/535 414

 

25 ЮЛИ - 31 ЮЛИ 2016 година

1.    адв. Елена Бистричка                             - 0898/604 548

2.    адв. Елена Равначка                               - 0898/663 987

3.    адв. Елиана Спасова                              - 0876/554 486

4.    адв. Иван Катърджиев                           - 0877/172 898

5.    адв. Иван Тошев                                     - 0898/317 248

6.    адв. Керстин Кацарска                           - 0896/898 390

7.    адв. Лазар Картулев                               - 0889/203 039

8.    адв. Любомир Георгиев                         - 0887/660 694

 

01 АВГУСТ - 07 АВГУСТ 2016 година

1.    адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

2.    адв. Мария Шопова                                - 0898/636 374

3.    адв. Марян Биков                                    - 0879/260 167

4.    адв. Мая Тунтева                                     - 0898/536 860

5.    адв. Милуш Бараков                               - 0887/802 631

6.    адв. Надежда Римпева                            - 0898/703 871

7.    адв. Пенка Смукова                                 - 0886/787 488

8.    адв. Петър Петров                                    - 0888/410 973

 

08 АВГУСТ - 14 АВГУСТ 2016 година

1. адв. Рангел Бараков                                - 0899/885 191

            2. адв. Снежанка Ангелова                         - 0899/155 263

            3. адв. Станислава Георгиева                     - 0886/292 820

            4. адв. Стефка Коемджиева                       - 0886/437 551

5. адв. Таня Бойкова                                  - 0887/344 921

6. адв. Теодор Тошев                                   - 0888/645 271

7. адв. Тодорка Чонина                              - 0889/521 783

            8. адв. Цвета Рангелова                              - 0887/788 446

 

15 АВГУСТ - 21 АВГУСТ 2016 година

1. адв. Адриана Мелниклийска                 - 0898/658 749

2. адв. Антоанета Богданова                      - 0898/521 436

3. адв. Арбен Конедарев                             - 0896/648 845

4. адв. Асен Вакареев                                 - 0894/050 201

5. адв. Бойка Бойкова                                 - 0889/866 509

6. адв. Валерия Велева                                - 0888/333 909

7. адв. Величка Ушатова                            - 0899/942 223

8. адв. Венета Медарова                             - 0879/331 333

 

22 АВГУСТ - 28 АВГУСТ 2016 година

1. адв. Галина Савова                                 - 0888/300 124

2. адв. Гергана Бончева                              - 0899/136 677

3. адв. Георги Тошев                                   - 0888/405 787

4. адв. Даниела Стойкова                           - 0878/535 414

5. адв. Даниела Стойкова                           - 0878/535 414

6. адв. Елена Бистричка                              - 0898/604 548

7. адв. Елена Равначка                                - 0898/663 987

8. адв. Елиана Спасова                               - 0876/554 486

 

29 АВГУСТ - 04 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1.    адв. Иван Катърджиев                           - 0877/172 898

2.    адв. Иван Тошев                                     - 0898/317 248

3.    адв. Керстин Кацарска                           - 0896/898 390

4.    адв. Лазар Картулев                               - 0889/203 039

5.    адв. Любомир Георгиев                         - 0887/660 694

6.    адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

7.    адв. Мария Шопова                                - 0898/636 374

8.    адв. Марян Биков                                    - 0879/260 167

 

05 СЕПТЕМВРИ - 11 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1.    адв. Мая Тунтева                                     - 0898/536 860

2.    адв. Милуш Бараков                               - 0887/802 631

3.    адв. Надежда Римпева                            - 0898/703 871

4.    адв. Пенка Смукова                               - 0886/787 488

5.    адв. Петър Петров                                  - 0888/410 973

6.    адв. Рангел Бараков                                - 0899/885 191

7.    адв. Снежанка Ангелова                          - 0899/155 263

8.    адв. Станислава Георгиева                    - 0886/292 820

 

12 СЕПТЕМВРИ - 18 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1. адв. Стефка Коемджиева                                    - 0886/437 551

2. адв. Таня Бойкова                                               - 0887/344 921

3. адв. Теодор Тошев                                               - 0888/645 271

4. адв. Тодорка Чонина                                             - 0889/521 783

5. адв. Цвета Рангелова                                            - 0887/788 446

6. адв. Адриана Мелниклийска                                  - 0898/658 749

7. адв. Антоанета Богданова                                     - 0898/521 436

            8. адв. Арбен Конедарев                             - 0896/648 845

 

19 СЕПТЕМВРИ - 25 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1. адв. Асен Вакареев                                 - 0894/050 201

2. адв. Бойка Бойкова                                 - 0889/866 509

3. адв. Валерия Велева                                - 0888/333 909

4. адв. Величка Ушатова                            - 0899/942 223

5. адв. Венета Медарова                             - 0879/331 333

6. адв. Галина Савова                                 - 0888/300 124

7. адв. Гергана Бончева                              - 0899/136 677

8. адв. Георги Тошев                                   - 0888/405 787

 

26 СЕПТЕМВРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1. адв. Даниела Стойкова                           - 0878/535 414

2. адв. Елена Бистричка                              - 0898/604 548

3. адв. Елена Равначка                                - 0898/663 987

4. адв. Елиана Спасова                               - 0876/554 486

5. адв. Иван Катърджиев                            - 0877/172 898

6. адв. Иван Тошев                                      - 0898/317 248

7. адв. Керстин Кацарска                            - 0896/898 390

8. адв. Лазар Картулев                                - 0889/203 039

 

За район Гоце Делчев: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

01 ЮЛИ - 03 ЮЛИ 2016 година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги Димитров                            -0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                   - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

04 ЮЛИ - 10 ЮЛИ 2016 година

1.      адв. Костадинка Богданова                     - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                                 - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                                 - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски                           - 0878/597 046

 

11 ЮЛИ - 17 ЮЛИ 2016 година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги Димитров                            -0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                   - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

18 ЮЛИ - 24 ЮЛИ 2016 година

1.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                               - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                                - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

 

25 ЮЛИ - 31 ЮЛИ 2016 година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

01 АВГУСТ - 07 АВГУСТ 2016 година

1.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                               - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                                - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

 

08 АВГУСТ - 14 АВГУСТ 2016 година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

15 АВГУСТ - 21 АВГУСТ 2016 година

1.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                               - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                                - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

 

22 АВГУСТ - 28 АВГУСТ 2016 година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

                                                                                                             

29 АВГУСТ - 04 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                               - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                                - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

 

05 СЕПТЕМВРИ - 11 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

12 СЕПТЕМВРИ - 18 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                               - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                                - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

 

19 СЕПТЕМВРИ - 25 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

2.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

3.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

4.      адв. Иван Тюхков                                  - 0895/364 842

 

26 СЕПТЕМВРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Костадинка Богданова                  - 0898/709 877

2.      адв. Нели Терзиева                               - 0898/767 603

3.      адв. Роза Бацалова                                - 0896/789 910

4.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

 

За район Петрич: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

01 ЮЛИ - 03 ЮЛИ 2016 година

1.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

2.      адв. Велина Банчева                              - 0889/995 057

3.      адв. Велина Пиргова                             - 0888/143 943

4.      адв. Велик Гогов                                               - 0888/786 611

5.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

6.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

7.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

8.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

9.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

10.  адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

11.  адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

12.  адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

13.  адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

14.  адв. Маргарита Райчева                                    - 0898/622 821

15.  адв. Мариела Бадалова                         - 0899/833 060

 

04 ЮЛИ - 10 ЮЛИ 2016 година

1.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

2.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

3.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

4.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

5.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

6.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

7.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

8.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

9.      адв. Стела Янева                                               - 0886/447 666

10.  адв. София Вълина                                - 0896/222 676

11.  адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

12.  адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

13.  адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

14.  адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

15.  адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

 

11 ЮЛИ - 17 ЮЛИ 2016 година

1.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

2.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

3.      адв. Велина Банчева                              - 0889/995 057

4.      адв. Велина Пиргова                            - 0888/143 943

5.      адв. Велик Гогов                                               - 0888/786 611

6.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

7.      адв.Георги Божинов                            - 0887/525 529

8.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

9.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

10.  адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

11.  адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

12.  адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

13.  адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

14.  адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

15.  адв. Маргарита Райчева                                   - 0898/622 821

 

18 ЮЛИ - 24 ЮЛИ 2016 година

1.      адв. Мариела Бадалова                         - 0899/833 060

2.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

3.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

4.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

5.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

6.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

7.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

8.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

9.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

10.  адв. Стела Янева                                               - 0886/447 666

11.  адв. София Вълина                                - 0896/222 676

12.  адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

13.  адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

14.  адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

15.  адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

 

25 ЮЛИ - 31 ЮЛИ 2016 година

1.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

2.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

3.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

4.      адв. Велина Банчева                              - 0889/995 057

5.      адв. Велина Пиргова                            - 0888/143 943

6.      адв. Велик Гогов                                               - 0888/786 611

7.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

8.      адв.Георги Божинов                            - 0887/525 529

9.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

10.  адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

11.  адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

12.  адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

13.  адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

14.  адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

15.  адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

 

01 АВГУСТ - 07 АВГУСТ 2016 година

1.      адв. Маргарита Райчева                                   - 0898/622 821

2.      адв. Мариела Бадалова                         - 0899/833 060

3.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

4.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

5.      адв. Велина Банчева                              - 0889/995 057

6.      адв. Велина Пиргова                            - 0888/143 943

7.      адв. Велик Гогов                                               - 0888/786 611

8.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

9.      адв.Георги Божинов                            - 0887/525 529

10.  адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

11.  адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

12.  адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

13.  адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

14.  адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

15.  адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

 

08 АВГУСТ - 14 АВГУСТ 2016 година

1.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

2.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

3.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

4.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

5.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

6.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

7.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

8.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

9.      адв. Стела Янева                                               - 0886/447 666

10.  адв. София Вълина                                - 0896/222 676

11.  адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

12.  адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

13.  адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

14.  адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

15.  адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

 

15 АВГУСТ - 21 АВГУСТ 2016 година

1.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

2.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

3.      адв. Велина Банчева                              - 0889/995 057

4.      адв. Велина Пиргова                            - 0888/143 943

5.      адв. Велик Гогов                                               - 0888/786 611

6.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

7.      адв.Георги Божинов                            - 0887/525 529

8.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

9.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

10.  адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

11.  адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

12.  адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

13.  адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

14.  адв. Маргарита Райчева                                   - 0898/622 821

15.  адв. Мариела Бадалова                         - 0899/833 060

 

22 АВГУСТ - 28 АВГУСТ 2016 година

1.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

2.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

3.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

4.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

5.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

6.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

7.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

8.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

9.      адв. Стела Янева                                               - 0886/447 666

10.  адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

11.  адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

12.  адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

13.  адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

14.  адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

15.  адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

                                                                                                             

29 АВГУСТ - 04 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

2.      адв. Велина Банчева                              - 0889/995 057

3.      адв. Велина Пиргова                            - 0888/143 943

4.      адв. Велик Гогов                                               - 0888/786 611

5.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

6.      адв.Георги Божинов                            - 0887/525 529

7.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

8.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

9.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

10.  адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

11.  адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

12.  адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

13.  адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

14.  адв. Маргарита Райчева                                   - 0898/622 821

15.  адв. Мариела Бадалова                         - 0899/833 060

 

05 СЕПТЕМВРИ - 11 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

2.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

3.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

4.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

5.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

6.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

7.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

8.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

9.      адв. Стела Янева                                               - 0886/447 666

10.  адв. София Вълина                                - 0896/222 676

11.  адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

12.  адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

13.  адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

14.  адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

15.  адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

 

12 СЕПТЕМВРИ - 18 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

2.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

3.      адв. Велина Банчева                              - 0889/995 057

4.      адв. Велина Пиргова                            - 0888/143 943

5.      адв. Велик Гогов                                               - 0888/786 611

6.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

7.      адв.Георги Божинов                            - 0887/525 529

8.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

9.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

10.  адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

11.  адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

12.  адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

13.  адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

14.  адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

15.  адв. Маргарита Райчева                                   - 0898/622 821

 

19 СЕПТЕМВРИ - 25 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Мариела Бадалова                         - 0899/833 060

2.      адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

3.      адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

4.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

5.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

6.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

7.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

8.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

9.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

10.  адв. Стела Янева                                               - 0886/447 666

11.  адв. София Вълина                                - 0896/222 676

12.  адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

13.  адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

14.  адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

15.  адв. Анелия Колаксъзова                     - 0887/400 979

 

26 СЕПТЕМВРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Божана Тошева                              - 0885/111 417

2.      адв. Борис Харизанов                           - 0878/511 885

3.      адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

4.      адв. Велина Банчева                              - 0889/995 057

5.      адв. Велина Пиргова                            - 0888/143 943

6.      адв. Велик Гогов                                               - 0888/786 611

7.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

8.      адв.Георги Божинов                            - 0887/525 529

9.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

10.  адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

11.  адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

12.  адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

13.  адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

14.  адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

15.  адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

 

За район Разлог: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

01 ЮЛИ - 03 ЮЛИ 2016 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

4. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

 

04 ЮЛИ - 10 ЮЛИ 2016 година

1.адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

2. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

3. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

4. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

5. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

 

11 ЮЛИ - 17 ЮЛИ 2016 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

4. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

 

18 ЮЛИ - 24 ЮЛИ 2016 година

1.адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

2. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

3. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

4. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

5. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

 

25 ЮЛИ - 31 ЮЛИ 2016 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

4. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

 

01 АВГУСТ - 07 АВГУСТ 2016 година

1.адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

2. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

3. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

4. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

5. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

 

08 АВГУСТ - 14 АВГУСТ 2016 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

4. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

 

15 АВГУСТ - 21 АВГУСТ 2016 година

1.адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

2. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

3. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

4. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

5. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

 

22 АВГУСТ - 28 АВГУСТ 2016 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

4. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

                                                                                                             

29 АВГУСТ - 04 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1.адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

2. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

3. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

4. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

5. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

 

05 СЕПТЕМВРИ - 11 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

4. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

 

12 СЕПТЕМВРИ - 18 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1.адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

2. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

3. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

4. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

5. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

 

19 СЕПТЕМВРИ - 25 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

2. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

3. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

4. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

 

26 СЕПТЕМВРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1.адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

2. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

3. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

4. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

5. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

 

За район Сандански: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

01 ЮЛИ - 03 ЮЛИ 2016 година

1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

4. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

5. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

6.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

7. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

 

04 ЮЛИ - 10 ЮЛИ 2016 година

1. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

2. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

            3. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

4. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

5.адв. Росен Недин                                    - 0887/743 008

6.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

7.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

11 ЮЛИ - 17 ЮЛИ 2016 година

1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

4. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

5. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

6.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

7. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

 

18 ЮЛИ - 24 ЮЛИ 2016 година

1. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

2. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

            3. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

4. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

5.адв. Росен Недин                                    - 0887/743 008

6.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

7.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

25 ЮЛИ - 31 ЮЛИ 2016 година

1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

4. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

5. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

6.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

7. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

 

01 АВГУСТ - 07 АВГУСТ 2016 година

1. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

2. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

            3. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

4. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

5.адв. Росен Недин                                    - 0887/743 008

6.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

7.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

08 АВГУСТ - 14 АВГУСТ 2016 година

1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

4. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

5. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

6.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

7. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

 

15 АВГУСТ - 21 АВГУСТ 2016 година

1. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

2. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

            3. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

4. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

5.адв. Росен Недин                                    - 0887/743 008

6.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

7.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

22 АВГУСТ - 28 АВГУСТ 2016 година

1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

4. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

5. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

6.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

7. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

           

29 АВГУСТ - 04 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

2. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

            3. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

4. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

5.адв. Росен Недин                                    - 0887/743 008

6.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

7.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

05 СЕПТЕМВРИ - 11 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

4. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

5. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

6.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

7. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

 

12 СЕПТЕМВРИ - 18 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

2. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

            3. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

4. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

5.адв. Росен Недин                                    - 0887/743 008

6.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

7.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

19 СЕПТЕМВРИ - 25 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

2. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

3.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

4. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

5. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

6.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

7. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

 

26 СЕПТЕМВРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

2. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

            3. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

4. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

5.адв. Росен Недин                                    - 0887/743 008

6.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

7.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

 

                ОДОБРЯВА списък на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград заявили желание да бъдат резервни защитници, както следва:

1. адв. Благой Алексеев Горанов;

2. адв. Божана Георгиева Тошева;

3. адв. Бойка Василева Бойкова;

4. адв. Виолета Христова Станкова;

5. адв. Венета Пламенова Дукова;

6. адв. Величка Запрева Ушатова;

7. адв. Велина Георгиева Пиргова;

8. адв. Велина Бончева Банчева;

9. адв. Гергана Андонова Коларова;

10. адв. Димитрина Костадинова Михайлова;

11. адв. Димитрина Василева Марангозова;

12. адв. Елена Николова Бистричка;

13. адв. Емилия Димитрова Цекова;

14. адв. Иван Любомиров Тошев;

15. адв. Иван Ангелов Тюхков;

16. адв. Керстин Спасова Кацарска;

17. адв. Костадинка Георгиева Богданова;

18. адв. Любомир Митков Георгиев;

19. адв. Мариела Георгиева Стоинкова;

20. адв. Мария Иванова Прешелкова;

21. адв. Михаела Георгиева Клечерова;

22. адв. Мартин Костадинов Чаракчиев;

23. адв. Никола Илиев Тафров;

24. адв. Надежда Христова Кехайова;

25. адв. Надежда Георгиева Римпева;

26. адв. Пенка Юриева Смукова;

27. адв. Петя Живкова Хантова;

28. адв. Петър Александров Сланчев;

29. адв. Петър Георгиев Петров;

30. адв. Роза Борисова Андонова – Орманлиева;

31. адв. Румен Георгиев Шарланджиев;

32. адв. Румяна Славчева Григорова – Борисова;

33. адв. София Костадинова Вълина;

34. адв. Таня Василева Бойкова;

35. адв. Татяна Димитрова Лазарова – Цанева;

36. адв. Тодор Георгиев Петрелийски;

37. адв. Янка Петрова Толькова.

 

            Председателят на Адвокатски съвет дава 15 минути почивка.

            След почивката в залата влиза адв. Петя Хантова, не присъстват адв. Пенко Ненов, адв. Мария Георгиева и резервните членове адв. Иван Димитров и адв. Диана Табутова.

 

По т. 6

 

По т. 7

Отлага разглеждането на т. 7 от Дневния ред за следващо заседание.

 

По т. 8

Докладва адв. Хантова, че съгласно график за провеждане на културни мероприятия от Адвокатска колегия Благоевград за 2016 г. вече е обявен конкурса „Свят в цвят”, като предстои през м. Октомври откриване на фотоизложбата с творбите от фотоконкурса в съдебната палата на Благоевград и съдебните палати в окръга. Следва да бъде уточнена и дестинацията за екскурзията в чужбина през м. октомври на 2016 г.

Сочи, че на 22.11.2016 г. – ден на Българската адвокатура ще бъде изпратен поздравителен адрес на всички адвокати, следва да бъдат организирани медийните изяви, както и да бъде проведен благотворителен търг на произведенията от фотоизложбата.

През м. декември ще бъде отбелязан деня на Европейския адвокат, като в края на година ще бъде организирано и коледно тържество за децата на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

 

По т. 9

1.    Докладва се, че е получена информация, за това че в Районен съд Благоевград има промяна в режима на допускане и назначаване на особените представители по реда на чл. 47, ал. 6 от ГПК.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

РЕШЕНИЕ № 148

ДА БЪДЕ изпратено писмо до Председателя на Районен съд Благоевград за това дали има промяна в режима на допускане и назначаване на особените представители по реда на чл. 47, ал. 6 от ГПК.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

2.    Докладва се, че е изтекъл срокът за приемане на заявления за включване в Националния център за консултиране към Адвокатска колегия Благоевград, като към момента са изготвени и списъци по райони с имената на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, както следва:

 

ЗА РАЙОН БЛАГОЕВГРАД:

1.      Адв. Бойка Василева Бойкова;

2.      Адв. Величка Запрева Ушатова;

3.      Адв. Верка Любенова Лазарова;

4.      Адв. Венета Асенова Медарова;

5.      Адв. Венета Пламенова Дукова;

6.      Адв. Весела Александрова Цомпова – Стоянова;

7.      Адв. Вяра Младенова Станкова;

8.      Адв. Галина Бориславова Савова;

9.      Адв. Георги Любомиров Тошев;

10.  Адв. Гергана Стефанова Теодосиева;

11.  Адв. Даниела Димитрова Атанасова;

12.  Адв. Детелина Младенова Даутева;

13.  Адв. Диана Стойчева Табутова;

14.  Адв. Димитрина Петрова Маркова;

15.  Адв. Елиана Георгиева Спасова;

16.  Адв. Елена Николова  Бистричка;

17.  Адв. Иван Благоев Катърджиев;

18.  Адв. Иван Любомиров Тошев;

19.  Адв. Илияна Валериева Керина – Качева;

20.  Адв. Любомир Митков Георгиев;

21.  Адв. Людмила Славчева Ингилизова;

22.  Адв. Мария Михайлова Георгиева;

23.  Адв. Мария Антониева Даскалова;

24.  Адв. Мария Борисова Шопова;

25.  Адв. Марян Иванов Биков;

26.  Адв. Надежда Георгиева Римпева;

27.  Адв. Николета Георгиева Лазарова;

28.  Адв. Петър Георгиев Петров;

29.  Адв. Румяна Славчева Григорова – Борисова;

30.  Адв. Сайфие Мустафа Бузгьова;

31.  Адв. Снежанка Благова Аргирова;

32.  Адв. Станислава Николова Георгиева;

33.  Адв. Таня Василева Бойкова;

34.  Адв. Цвета Валентинова Рангелова.

 

ЗА РАЙОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ:

1.      Адв. Галя  Стефанова Башлиева;

2.      Адв. Даниела Стойчева Бойкова – Банева;

3.      Адв. Иван Ангелов Тюхков;

4.      Адв. Костадинка Георгиева Богданова;

5.      Адв. Мариела Георгиева Стоинкова;

6.      Адв. Никола Илиев Тафров;

7.      Адв. Наталия Росенова Карасмилова;

8.      Адв. Румен Георгиев Шарланджиев;

9.      Адв. Тодор Георгиев Петрелийски.

 

ЗА РАЙОН ПЕТРИЧ:

1.      Адв. Ана Димитрова Богданова;

2.      Адв. Албена Кубратова Златкова;

3.      Адв. Божана Георгиева Тошева;

4.      Адв. Елена Гришева Георгиева;

5.      Адв. Велина Бончева Банчева;

6.      Адв. Виолета Георгиева Николова – Ваиу;

7.      Адв. Георги Лефтеров Божинов;

8.      Адв. Гергана Андонова Коларова;

9.      Адв. Димитрина Василева Марангозова;

10.  Адв. Катерина Георгиева Божинова;

11.  Адв. Мария Атанасова Кондова;

12.  Адв. Надежда Христова Кехайова;

13.  Адв. Петя Живкова Хантова;

14.  Адв. София Костадинова Вълина.

 

ЗА РАЙОН РАЗЛОГ:

1.      Адв. Анелия Георгиева Хаджистоянова;

2.      Адв. Емил Петров Ядков;

3.      Адв. Илонка Захариева Пандева;

4.      Адв. Мария Иванова Прешелкова;

5.      Адв. Михаела Георгиева Клечерова;

6.      Адв. Николай Славчов Полежанов;

7.      Адв. Петър Александров Сланчев;

8.      Адв. Росица Димитрова Зотева – Коцакова;

9.      Адв. Татяна Димитрова Лазарова – Цанева.

 

ЗА РАЙОН САНДАНСКИ:

1.      Адв. Анастасия Георгиева Маринова;

2.      Адв. Благой Алексеев Горанов;

3.      Адв. Виолета Христова Станкова;

4.      Адв. Диана Стефанова Чолакова;

5.      Адв. Димитрина Костадинова Михайлова;

6.      Адв. Димитър Красимиров Андонов;

7.      Адв. Елена Благоева Попова;

8.      Адв. Емилия Димитрова Цекова;

9.      Адв. Жасмина Танасова Тюлекова;

10.  Адв. Иглика Василева Манова – Смилянова;

11.  Адв. Лидия Илиева Шушарова;

12.  Адв. Людмила Кирилова Кацарова;

13.  Адв. Нели Сайдосова Захариева;

14.  Адв. Роза Борисова Андонова – Орманлиева;

15.  Адв. Янка Петрова Толькова.

 

Сочи се, че все още се водят преговори за осигуряване на помещения по места, изготвяне на графици, които следва да се предоставят в социалните служби, както и изработване на информационни брошури и плакати за разширяване на възможностите и достъпът до тази услуга.

 

3.Докладва адв. Попова, писмо с вх. № 474/23.06.2016 г. от адв. Гергана Коларова, която сочи, че е определена като особен представител по искане на съда по гражданско дело. Назначаването й не е по реда на ЗПП и хонорара е определен съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Сочи, че е депозирала жалба против решението на РС – Петрич, но и производството пред Окръжен съд е приключило с решение. Поради това, че е получила призовките от Окръжен съд и не е поискала да бъде уведомена Адвокатската колегия за определяне на нов представител, съдът не се е произнесъл за разноските и няма плащане на възнаграждение за нейното представителство.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 149

            ВЪЗЛАГА извършването на проверка на адв. Петя Хантова.

ДА БЪДЕ уведомена адв. Коларова, че за нуждите на извършваната проверка е необходимо да посочи номера на първоинстанционното дело и номера на въззивното дело.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

 

                                              

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Иван Чолаков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/