П Р О Т О К О Л № 11/08.07.2016 год.

Днес, 08.07.2016 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Мария Георгиева, Елена Попова, Петя Хантова, Светлана Радулова, Иванка Кехайова и Нели Захариева.

Присъства и резервния член на Адвокатски съвет – Иван Димитров

Присъстват председателите на Контролния съвет и Дисциплинарния съд.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Информация за събитията от 24.06.2016 г. – 08.07.2016 г. /докладва адв. Чолаков/;

2.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;

3.      Решаване на въпроса с назначаване на счетоводител на Адвокатска колегия Благоевград /докладва адв. Чолаков/;

4.      Разглеждане на въпроса със събиране на вземания /докладва адв. Георгиева/;

5.      Отчет за изпълнението на бюджета на Адвокатската колегия и на бюджета на правната помощ за II-ро тримесечие на 2016 г. /докладва адв. Георгиева/;

6.      Отчет на постъпилите искания и осъществените защити по Закона за правната помощ през II – ро тримесечие на 2016 г. /докладва адв. Попова/;

7.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

8.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

9.      Обсъждане на дейността на регионалните центрове за консултиране към Адвокатските съвети;

10.  Обсъждане графика на семинарите за периода 01.08.2016 г. – 31.12.2016 г. /докладва адв. Ненов/;

11.  Обсъждане на писмо с вх. № 487/30.06.2016 г. на проф. Сашо Пенов – Декан на Юридически факултет при СУ „Св. Кл. Охридски” /докладва адв. Георгиева/;

12.  Разглеждане на оферти за организиране на екскурзия през есента на 2016 г. /докладва адв. Хантова/;

13.  Разни.

По т. 1

Докладва адв. Чолаков, че на 24.06.2016 г. е взел участие в заседание на Изпълнителния комитет на UIA. Практика на Изпълнителния комитет на UIA е по време на заседанията си да провежда среща с представители на ръководствата на адвокатурите от страната домакин. Сочи, че в заседанието участие са взели няколко Председатели на регионалните адвокатски колегии в страната, като въпросите засегнати в проведената дискусия са били свързани с предизвикателствата срещани в адвокатската професия в България, каква би могла да бъде ролята на UIA, както и какво очакват българските адвокатски структури от UIA. Акцентът в дискусията е бил ЗИД на ЗА и проблемите, свързани с приемането му. Сочи, че Президентът на Международния съюз на адвокатите Жан-Жак Уетвилер е изразил подкрепата си свързана с Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, като посочи, че проекта е изцяло съобразен с европейските практики в областта на правораздаването.

По т. 2

1. Заявление с вх. № 479/28.06.2016 година от младши адвокат ЯНИЦА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТЕВА за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите.

Адвокат Златева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

2. Заявление с вх. № 499/05.07.2016 година от ДИМИТЪР ДОНЧЕВ СТОЯНОВ за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

3. Заявление с вх. № 492/04.07.2016 година от НИКОЛА СИМЕОНОВ ПОПОВ за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 150

1. На основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати адвокат Яница Георгиева Златева и ВПИСВА същата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

2. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ДИМИТЪР ДОНЧЕВ СТОЯНОВ, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Крали Марко” № 2, ет. 4.

Решението е взето със 7 гласа „за”.         

3. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград НИКОЛА СИМЕОНОВ ПОПОВ, с адрес на кантора: град Петрич, ул. „Атанас Лютвиев” № 29.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

В залата влизат адв. Албена Златкова – Председател на Дисциплинарния съд и адв. Елена Бистричка – Председател на Контролния съвет.

По т. 3

Докладва Елена Бистричка: Същата представи резултатите от проведения конкурс за избор за служител на Адвокатска колегия - Благоевград.

Сочи, че след проведеното заседание за класиране на кандидати за длъжността „Счетоводител и организатор на други дейности” в Адвокатска колегия Благоевград е уведомила Председателя на колегията, като обсъдили варианта за вътрешно кадрово решение за организиране на счетоводната дейност в Адвокатска колегия Благоевград. Предложението е до края на календарната година да останат две служителки – Цветанка Христова и Светлана Караджова, като с Цветанка Христова бъдат сключени допълнителни трудови договори за съвместяване на двете длъжности.   

След станалите разисквания, бяха подложени на гласуване два варианта:

1.    ДА БЪДЕ назначен като „Счетоводител и организатор на други дейности” кандидата класиран като първи от проведения конкурс.

            „За” – 1 глас;

            „Против” – 5 гласа;

            „Въздържали се” – 1 глас.

2.    ДА БЪДЕ назначена като „Счетоводител и организатор на други дейности” Цветанка Христова, с която да бъде сключен договор по съвместителство с увеличение на възнаграждението.

             „За” – 6 гласа;

            „Против” – 1 гласа;

            „Въздържали се” – 0 глас.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 151

1. ДА БЪДЕ сключено с г-жа Цветанка Христова, изпълняваща по силата на трудово правоотношение длъжността  „Офис – мениджър”, допълнително трудово споразумение, по силата на което да и бъде възложено да изпълнява по съвместителство и длъжността „Счетоводител и организатор на други дейности”, при увеличение на възнаграждението с ½ от възнаграждението, предвидено за длъжността „Счетоводител и организатор на други дейностти”.  

2. Определя за заемане длъжностите по длъжностното разписание, в сила от 01.08.2016 година, по служители, както следва:

-ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА – „Офис-мениджър” и „Счетоводител и организатор други дейности”.

-СВЕТЛАНА ПЕНЧЕВА КАРАДЖОВА – „Технически сътрудник”.

3.    ВЪЗЛАГА на Председателя на Адвокатски съвет - Благоевград да сключи договори по съвместителство с увеличение на възнагражденията.

Решението е взето с 6 гласа „За”, 0 гласа „Против” и 1 глас „Въздържал се”.

 

По т. 4

1.    Докладва адв. Георгиева, че след приключване и произнасяне по дисциплинарните дела много от наказаните адвокати не са заплатили в офиса на колегията глобите и разноските по образуване на дисциплинарните дела. Предложението на адв. Георгиева да бъдат разгледани делата и разпределени между членовете на адвокатски съвет Благоевград с предложения за варианти за събиране на дължимите суми чрез съдебен изпълнител.

Адв. Хантова сочи, че заповедните производства са по постоянен адрес, което означава, че следва първо да бъде поискана справка от ОД на МВР за постоянните адреси на длъжниците от списъка, след което същите да бъдат разпределени между членовете на Адвокатски съвет Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

РЕШЕНИЕ № 152

ДА БЪДЕ изискана справка от ОД на МВР Благоевград за постоянния адрес на длъжниците описани в справка за длъжниците и дължимите суми към Адвокатска колегия Благоевград, която е неразделна част от настоящия протокол.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

2. По справка на адвокати с неиздължен членски внос за три и повече месеци към 30.04.2016 година, докладва адвокат Георгиева, който сочи, че към момента събираемостта на членския внос като цяло е добра, независимо, че има адвокати /съобразно списък, представляващ неразделна част от протокола/, които са с неплатен членски внос за повече от три месеца, което е в нарушение на задълженията им по Закона за адвокатурата и Решение № 50/14.03.2014 година на Адвокатски съвет Благоевград.

Съгласно справката на адвокатите не платили членският си внос за три и повече месеца към 30.04.2016 г. извадена на 08.07.2016 г., бе установено, че е налице нарушение по смисъла на решение № 50/14.03.2014 година за първи път през тази календарна година.

С оглед на това се прави предложение, да се изпратят писма с указание за даване на обяснения за неизпълнение на задълженията им, както и с възможност в срока за това да извършат доброволно плащане на сумите.

Във връзка с това Адвокатският съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 153

ДА СЕ ИЗПРАТЯТ съобщения всички адвокати посочени в справка на адвокатите не платили членски внос за три и повече месеца, като им се укаже, че в седем дневен срок от получаването им следва да дадат обяснения за неплащането, както и че в същия срок могат да извършат доброволно плащане на дължимите се към Адвокатска колегия суми, като при неизпълнение, срещу тях ще бъде образувано дисциплинарно производство.

Към съобщенията да бъде приложено и напомнено изрично за решение № 50/14.03.2014 година.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

По т. 5

Докладва Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, за изпълнението на бюджета за второ тримесечие на 2016 г. на Адвокатската колегия. Сочи, че събираемостта, към момента е добра, както и че към момента не е налице преразход в разходната част на бюджетите.

След изслушване отчета на Секретаря на Адвокатския съвет Благоевград за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2016 година и след обсъждане на същия, Адвокатският съвет  взе следното

РЕШЕНИЕ № 154

             ОДОБРЯВА направените разходи от Адвокатски съвет Благоевград по изпълнение на бюджета на Адвокатска колегия и бюджета на Правната помощ за второ тримесечие на 2016 година, катоПРИЕМА отчета на Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград за изпълнение на бюджета на Адвокатската колегия Благоевград, както и отчета на Секретаря за изпълнението на бюджета на Правната помощ за второ тримесечие на 2016 година.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 6

            Докладва адвокат Елена Поповаза изпълнението на правната помощ за второ тримесечие на 2016 година, която представя отчет в писмен вид, сочещ броя на постъпилите искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ и процесуално представителство по граждански дела, както и разпределението им по отделни райони и адвокати, както и броя на изпратените отчети за сочения период.

            Докладва, че е налице драстично намаление на исканията от органите на съда и досъдебното производство за определяне на адвокати за осъществяване на безплатна правна помощ, както и за назначаване на особени представители.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 155

            ПРИЕМАТ ОТЧЕТА на адвокат Елена Попова за изпълнение на правната помощ в Адвокатска колегия Благоевград за второ тримесечие на 2016 година.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

В залата влиза адв. Иван Димитров

По т. 7

 

По т. 8

1.    В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 18 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 161

1.    По искане по ч.гр.д. № 103/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Н. Стойчева и адв. М. Клечерова;

2.    По искане по ЧНД № 1037/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Христова;

3.    По искане по НОХД № 392/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Т. Петканина;

4.    По искане по ЧНД № 435 /2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Сл. Тимова;

5.    По искане по ЧНД № 280/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. В. Николова – Ваиу;

6.    По искане по НОХД № 610/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. А. Златкова;

7.    По искане по НОХД № 447/2016 г. по описа на РС – Разлог –  да се изпрати писмо до Районен съд Разлог, че на свое редовно заседание проведено на 08.07.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа постъпило искане от РС - Разлог за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на лицето ГЕОРГИ АСЕНОВ МАРКОВ по НОХД № 447/2015 година по описа на РС - Разлог, при изпълнение на задълженията и правомощията си по чл.18, т.4 от ЗПП,  по което бе констатирано, че:

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.

Съгласно последната разпоредба, „ПРЕЦЕНКАТА, че обвиняемия няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, /в случая от Вас/, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО по конкретното дело и на обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7”, а не въз основа на субективната преценка на органа, че лицето не разполага със средства.

Във връзка с предходното, акта, с който се допуска правна помощ, следва да съдържа освен правни основания, така също и фактически основания, съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗПП, които фактически основания следва да бъдат мотивирани именно с извършването на преценката по чл. 23, ал. 4 от ЗПП, а служебното установаване на имущественото състояние следва да се извърши с начините и средствата, посочени в чл.20, ал.3 от ЗПП.

Липсата на извършена преценка по чл. 23 от ЗПП прави невъзможно и прилагането на чл. 27, ал. 2 от ЗПП в предвидените случаи.

В случай, че лицето, чиято защита е задължителна разполага със средства да ангажира договорен защитник, но отказва да го направи, с цел шиканиране на процеса, моля това обстоятелство да бъде изрично отразено в акта по допускането.

Ако необходимостта от определяне не е отпаднала и е налице акт за допускане, отговарящ на изискванията на чл. 25, ал. 3 от ЗПП, същия ще бъде разгледан на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград, което  ще се проведе на 22.07.2016 год.

8.    По искане по НЧХД № 241/2016 г. по описа на РС – Разлог –  да се изпрати писмо до Районен съд Разлог, че на свое редовно заседание проведено на 08.07.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа постъпило искане от РС - Разлог за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на лицето МЕТИН ХЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ по НЧХД № 241/2016 година по описа на РС - Разлог при изпълнение на задълженията и правомощията си по чл.18, т.4 от ЗПП,по което бе констатирано, че:

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.

Съгласно последната разпоредба, „ПРЕЦЕНКАТА, че обвиняемия няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, /в случая от Вас/, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО по конкретното дело и на обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7”, а не въз основа на субективната преценка на органа, че лицето не разполага със средства.

Във връзка с предходното, акта, с който се допуска правна помощ, следва да съдържа освен правни основания, така също и фактически основания, съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗПП, които фактически основания следва да бъдат мотивирани именно с извършването на преценката по чл. 23, ал. 4 от ЗПП, а служебното установаване на имущественото състояние следва да се извърши с начините и средствата, посочени в чл.20, ал.3 от ЗПП.  

Липсата на извършена преценка по чл. 23 от ЗПП прави невъзможно и прилагането на чл. 27, ал. 2 от ЗПП в предвидените случаи.

В случай, че лицето, чиято защита е задължителна разполага със средства да ангажира договорен защитник, но отказва да го направи, с цел шиканиране на процеса, моля това обстоятелство да бъде изрично отразено в акта по допускането.

Ако необходимостта от определяне не е отпаднала и е налице акт за допускане, отговарящ на изискванията на чл. 25, ал. 3 от ЗПП, същия ще бъде разгледан на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград, което  ще се проведе на 22.07.2016 год.

9.    По искане по НОХД № 381/2016 г. по описа на РС – Разлог – да си изпрати писмо до Районен съд Разлог, че на свое редовно заседание проведено на 08.07.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа постъпило искане от РС - Разлог за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на лицето РУМЕН ИВАНОВ КАЛИСТРИН по НОХД № 381/2016 година по описа на РС – Разлог при изпълнение на задълженията и правомощията си по чл.18, т.4 от ЗПП, по което бе констатирано, че:

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.

Съгласно последната разпоредба, „ПРЕЦЕНКАТА, че обвиняемия няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, /в случая от Вас/, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО по конкретното дело и на обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7”, а не въз основа на субективната преценка на органа, че лицето не разполага със средства.

Във връзка с предходното, акта, с който се допуска правна помощ, следва да съдържа освен правни основания, така също и фактически основания, съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗПП, които фактически основания следва да бъдат мотивирани именно с извършването на преценката по чл. 23, ал. 4 от ЗПП,а служебното установаване на имущественото състояние следва да се извърши с начините и средствата, посочени в чл.20, ал.3 от ЗПП.  

Липсата на извършена преценка по чл. 23 от ЗПП прави невъзможно и прилагането на чл. 27, ал. 2 от ЗПП в предвидените случаи.

В случай, че лицето, чиято защита е задължителна разполага със средства да ангажира договорен защитник, но отказва да го направи, с цел шиканиране на процеса, моля това обстоятелство да бъде изрично отразено в акта по допускането.

            Ако необходимостта от определяне не е отпаднала и е налице акт за допускане, отговарящ на изискванията на чл. 25, ал. 3 от ЗПП, същия ще бъде разгледан на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград, което  ще се проведе на 22.07.2016 год.

10.По искане по НОХД № 312/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. И. Пандева;

11.По искане по НОХД № 1036 /2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Л. Лазарова;

12. По искане по ч.гр.д. № 311/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Е. Ядков;

13.По искане по ДП № 175/2016 г. по описа на РУП – Гоце Делчев – определя адв. М. Икономова;

14.По искане по гр.д. № 1576/2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Г. Бечванова – Янчева;

15.По искане по НОХД № 157/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. И. Бельов;

16.По искане по ДП № 379/2014 г. по описа на РУП – Сандански– определя адв. Д. Чолакова;

17.По искане по сл.д. № 31/2016 г. по описа на ОслО – Благоевград – определя адв. Л. Георгиев;

18.По искане по НЧХД № 149/2016 г. по описа на РС – Благоевград – заменя адв. Н. Китанов с адв. Л. Картулев.

2. Заверява 64 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 24.06.2016 г. – 08.07.2016 година.

3. Постъпили са заявления от адв. Илиана Мазнокова и адв. Десислава Тренчева за вписване в регистъра на Национално бюро за правна помощ. След запознаване с подадените заявления, Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 162

Одобрява заявления за вписване в регистъра на Национално бюро за правна помощ, както следва:

1. адв. Илиана Живкова Мазнокова;

2. адв. Десислава Кирилова Тренчева.

            Да се направи предложение до Национално бюро за правна помощ за вписване на посочените адвокати в регистъра на служебните защитници.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

4.         Докладва адв. Георгиева, че на електронната поща на Адвокатска колегия Благоевград е получено електронно писмо от адв. Китанов, с което уведомява, че на 29.06.2016 г. е получил уведомление за определянето му като адвокат, който да предостави безплатна правна помощ по НЧХД № 149/2016 г. по описа на РС Благоевград, като в противоречие с установената практика на Адвокатска колегия Благоевград не е получил предварително обаждане по  телефон с оглед възможността да поеме защитата на лицето. Сочи, че поради съвкупност от лични и здравословни проблеми към настоящия момент отсъства от град Благоевград, като в резултат на това няма възможност да се запознае с делото и съответно да осигури процесуално представителство на необходимия за дейността стандарт. Затова в изпълнение на законовите му задължения по чл. 43, ал. 1, предложение последно от Закона за адвокатурата, моли да бъде заменен с друг адвокат. Като допълнителни съображения сочи и необходимостта от повишени грижи за здравословното му състояние през периода, през който по всяка вероятност ще протече делото.

Адв. Георгиева сочи, че само със служебните защитници от Благоевград се съгласува възможността за поемане на конкретна защита, докато всички останали служебни защитници без предварително съгласуване получават уведомителните си писма на електронна поща.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 163

1.    ДА БЪДЕ изпратено уведомление на всички вписани адвокати в Национално бюро за правна помощ, че следва да потвърдят в Адвокатска колегия Благоевград, по какви дела желаят да бъдат определяни като служебни защитници и особени представители, както и в случай на обективни причини, поради които не могат да поемат служебни защити, своевременно да уведомяват Адвокатски съвет – Благоевград за това, за да не постъпят последиците предвидени в чл. 33, ал. 5, т. 4 от Закона за правната помощ.

            За разпределената служебна защита, адвокатите вписан в Националния регистър за правна помощ ще бъдат информирани само по електронна поща с уведомително писмо и прилежащите документи към него, а само в случаите на чл. 28 от ЗПП и бързите производства да бъде съгласувана предварително възможността за поемане на служебната защита.

2.    ДА БЪДЕ уведомен адв. Китанов, че следва да уведоми Адвокатски съвет Благоевград за какъв период от време ще бъде в невъзможност да поема служебни защити, за да може при разпределянето им Адвокатски съвет Благоевград да съобразява това обстоятелство.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

5.         Докладва адв. Попова, жалба с вх. № 497/05.07.2016 г. от адв. Ирина Пелтекова, относно изплатено възнаграждение от Национално бюро за правна помощ по Закона за правната помощ.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 164

ДА БЪДЕ изпратена по компетентност до Национално бюро за правна помощ, жалба с вх. № 497/05.07.2016 г. подадена от адв. Ирина Пелтекова, касаеща изплатено възнаграждение от Национално бюро за правна помощ по ДП № 61/2016 г.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 9

Докладва адв. Георгиева, че с писмо изх. № 511/30.06.2016 г. е уведомила Национално бюро за правна помощ, че необходимите документи за стартиране работата на Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет Благоевград, а именно правила за работата на центъра, одобрен списък на адвокатите, които ще обслужват този център, както в Благоевград така и в градовете от региона, в които има съдилища са изготвени. За успешното стартиране на работата на центъра и съгласно правилника за дейността на регионалните центрове за консултиране на Национално бюро за правна помощ е помолила за предоставяне на възможност за инсталиране на софтуерна програма, която ще обслужва и отчита работата на Регионалния център за консултиране – Благоевград. Към настоящия момент обаче, липсва отговор от Национално бюро за правна помощ.

 

По т. 10

Поради отсъствие на адв. Пенко Ненов, отлага разглеждане на точката за следващо заседание.

 

По т. 11

Докладва адв. Георгиева, че е получено писмо от проф. Сашо Пенов – Декан на Юридически факултет при СУ „Св. Кл. Охридски” за обновяване на зала 292 от ректората по повод 125 годишнината от създаването на факултета през 2017 година.

Сочи, че за набиране на сумата до 100000,00 лв. се обръщат към Адвокатска колегия Благоевград и цялата правна общност в България, като всеки принос ще бъде важен за успеха на начинанието, а всеки разход ще бъде прозрачно отчетен. Всеки дарител ще получи удостоверение за дарението на фондацията, която е с общественополезна цел.

Адв. Георгиева сочи, че към настоящия момент бюджета на Адвокатска колегия е ограничен, като предлага настоящото писмо да бъде изпратено на електронните пощи на всички адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 165

ДА БЪДЕ изпратено писмо от проф. Сашо Панов – Декан на Юридически факултет при СУ „Св. Кл. Охридски” на електронните пощи на всички адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград, за да може всеки, който има възможност и желае да дари средства, да се включи в инициативата за обновяване на зала 292 от ректората по повод 125 годишнината от създаването на факултета през 2017 г.

Решението е взето със 7 гласа "за".

По т. 12

Отлага разглеждане на точката за следващо заседание.

 

По т. 13

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

 

                                              

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Иван Чолаков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/