П Р О Т О К О Л № 12/22.07.2016 год.

Днес, 22.07.2016 година от 15.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Мария Георгиева, Пенко Ненов, Елена Попова, Петя Хантова, Светлана Радулова, Иванка Кехайова и Нели Захариева.

Присъстват и резервните членове на Адвокатски съвет – Иван Димитров и Диана Табутова

Присъства и председателя на Контролния съвет – Елена Бистричка.

Не присъства председателя на Дисциплинарен съд към Адвокатска колегия Благоевград.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Информация за събитията от 08.07.2016 г. – 22.07.2016 г. /докладва адв. Чолаков/;

2.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;

3.      Разглеждане на въпроса със събиране на вземания /докладва адв. Георгиева/;

4.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

5.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

6.      Обсъждане графика на семинарите за периода 01.08.2016 г. – 31.12.2016 г. /докладва адв. Ненов/;

7.      Разглеждане на оферти за организиране на екскурзия през есента на 2016 г. /докладва адв. Хантова/;

8.       Разни.   

                                        

По т. 1

Докладва адв. Чолаков, че на 14.07.2016 г. е взел участие в организирания от вестник „Стандарт” конкурс за отличили се през годината млади юристи „Нова генерация: юристите”.

Сочи, че в срока за номинации в Адвокатска колегия Благоевград постъпи само едно предложение за номиниране – на адвокат Борис Харизанов от град Петрич по предложение на адвокат Албена Кубратова Златкова.

Адвокатска колегия Благоевград номинира адвокат Борис Харизанов като участник в конкурса на в-к-Стандарт "Новата генерация: юристите" в категорията „Социална ангажираност”.

Сочи, че въпреки силните и достойни кандидатури, адвокат Борис Харизанов спечели първо място, определено от Обществен съвет, състоящ се от проф. Огнян Герджиков, доц.д.ю.н. Атанас Семов, проф. Сашо Пенов - декан на ЮФ на СУ, проф. Цветан Сивков, Евгени Иванов - Председател на Асоциацията на прокурорите в България, Богдана Желявска - Председател на Асоциацията на съдиите в България, Людмил Рангелоав - адвокат, Красимир Димитров - преподавател по нотариално право и др.

Призът му бе връчен от Омбудсмана на България г-жа Мая Манолова. Признанието му е за смелостта да сезира прокуратурата на Р Гърция за противоправното блокиране на границата от гръцките фермери, но не само!

 

По т. 2

1. Заявление с вх. № 527/15.07.2016 годинаот ВАСИЛКА ИВАЙЛОВА СТОЯНОВА за вписването й като младши адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

 

2. Заявление с вх. № 519/15.07.2016 годинаот адвокат СНЕЖАНКА БЛАГОВА АРГИРОВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на телефона за контакт и адрес на адвокатска кантора.

Адвокат Аргирова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

3. Заявление с вх. № 517/14.07.2016 годинаот адвокат ВИОЛЕТА СТАНКЕВА НИКОВА, с молба да бъде отписана от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

Адвокат Никова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

4. Заявление с вх. № 534/20.07.2016 годинаот РУМЯНА ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВА за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 167

1. ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5, във вр. с чл. 20, ал. 1 от Закона за адвокатурата в регистъра на младшите адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ВАСИЛКА ИВАЙЛОВА СТОЯНОВА, с адрес на кантора: град Благоевград, ж.к. „Ален мак” бл. 41, вх. В, ап. 1.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

2. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в телефона за контакт и адрес на кантора на адвокат Снежанка Благова Аргирова, който да се счита: гр. Благоевград, ул. „Петър Ичев” № 4.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

3. ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Виолета Станкева Никова на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 14.07.2016 г.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

4. ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград РУМЯНА ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВА, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Чакалица” № 2, вх. А, ет. 4, ап. 7.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 3

Докладва адв. Георгиева, че в изпълнение на решение № 152/08.07.2016 г. от ОД на МВР е изискана справка за постоянния адрес на длъжниците описани в справка за длъжниците и дължимите суми към Адвокатска колегия Благоевград.

В тази връзка от ОД на МВР Благоевград е изпратено писмо, с което уведомяват, че съгласно ЗГР областната дирекция на МВР не е компетентна да изготви исканата справка. Съгласно чл. 53 от ПИБЛД органите на МВР могат да предоставят информация от информационните фондове на МВР, свързани само с издаването и използването на български лични документи. Компетентен да предостави информация за постоянните адреси е служба „ГРАО” в съответната община.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 168

ДА БЪДЕ изискана справка за постоянните адреси на длъжниците описани в справка за длъжниците към Адвокатска колегия Благоевград от съответната служба „ГРАО” на съответните общини.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

По т. 4

 

По т. 5

1.    В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 15 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 177

1.    По искане по ДП № 107/2010 г. по описа на ІІ – ро РУП – Благоевград– отпада нуждата от назначаване на сл.защитник;

2.    По искане по ДП № 58/2016 г. по описа на ІІ – ро РУП – Благоевград– определя адв. В. Голева;

3.    По искане по ДП № 1899 ЗМ-268/2016 г. по описа на ІІ – ро РУП – Благоевград– определя адв. Г. Бончева;

4.    По искане по НОХД № 1178 /2015 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Мелниклийска и адв. А. Конедарев;

5.    По искане по НОХД № 416/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. В. Станкова;

6.По искане по НОХД № 426/2016 г. по описа на РС – Сандански – Да си изпрати писмо до РС – Сандански, че задължително участие на защитник в наказателното производство не означава задължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 във вр. с чл. 20, ал. 3 от ЗПП, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ. Съгласно последната разпоредба, преценката, че лицето не разполга със средства да заплати адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО ПО КОНКРЕТНОТО ДЕЛО И НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.23, АЛ.3, Т.1,3,4,5,6 И 7, А НЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СУБЕКТИВНАТА ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНА, ЧЕ ЛИЦЕТО НЕ РАЗПОЛАГА СЪС СРЕДСТВА.

7.По искане по ДП № 331 ЗМ-454/2015 г. по описа на РУП – Разлог – определя адв. Н. Коцаков и адв. Т. Мардов;

8.По искане по ЧНД № 645 /2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. И. Закова;

9.По искане по ЧНД № 462 /2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Т. Гунчев;

10.По искане по ДП № 331 ЗМ-288/2015 г. по описа на РУП – Разлог – определя адв. Л. Крънчева;

11.По искане по ДП № 83/2013 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. С. Полизоева;

12.По искане по НОХД № 480/2016 г. по описа на РС – Разлог – да се изпрати писмо до РС – Разлог, че акта за допускане на правна помощ не съдържа фактически основания за допускане на правна помощ. Като фактически основания в акта не е посочено въз основа на кои конкретно данни по делото е направена преценка дали лицето разполага със средства за заплащане на адвокатското възнаграждение по чл.23, ал.4 от ЗПП. Съгласно последната разпоредба, преценката, че лицето не разполга със средства да заплати адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО ПО КОНКРЕТНОТО ДЕЛО И НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО АЛ.3, Т.1, 3, 4, 5, 6 И 7, А НЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СУБЕКТИВНАТА ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНА, ЧЕ ЛИЦЕТО НЕ РАЗПОЛАГА СЪС СРЕДСТВА ИЛИ КАКТО Е В СЛУЧАЯ С МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ, КОЯТО КАСАЕ СЪВСЕМ ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

Непосочването в акта за допускане на тези обстоятелства, като фактически основания на същия, правят абсолютно невъзможно впоследствие и прилагането на чл.27 от ЗПП /прекратяване на допусната правна помощ при промяна в обстоятелствата/.

13.По искане по НОХД № 1334 /2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Дукова;

14.По искане по ДП № 314 ЗМ-392/2016 г. по описа на РУП – Петрич– определя адв. М. Чаракчиев;

15.По искане по ДП № 331 ЗМ-329/2015 г. по описа на РУП – Разлог – определя адв. Т. Лазарова – Цанева;

 

2. Заверява 33 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 08.07.2016 г. – 22.07.2016 година.

 

3.Докладва се, че с писмо изх. № 491/27.06.2016 г., Адвокатски съвет Благоевград е поискал информация от Районен съд Благоевград – дали има промяна в режима на допускане и назначаване на особени представители по реда на чл. 47, ал. 6 от ГПК.

В тази връзка Районен съд Благоевград е изпратил писмо, с което уведомяват че във връзка с процедурата за допускане и назначаване на особени представители по реда на чл. 47, ал. 6 от ГПК, изпращат за сведение заповед № 327/15.06.2016 г., с която е отменена заповед № 63/03.02.2016 г.

При обсъждането се взе предвид следните становища: Видовете правна помощ по смисъла на  Закона за правната помощ са изброени изчерпателно в чл.21, т от 1 до 4 вкл., като под т.3 изрично е посочено процесуалното представителство, каквото е в частност и това по чл.47, ал.6 от ГПК. Съгласно разпоредбата на чл.25, ал.1 от ГПК, решението за предоставяне на правна помощ по чл.21, т.3 от ЗПП се взема от органа, който ръководи процесуалните действия, при спазване на формата и съдържанието на акта ,с който се допуска, посочени в чл.21, ал.3 от ЗПП и съгласно чл.21, ал.4 от ЗПП се изпраща незабавно на съответния адвокатски съвет за определяне на адвокат от Националния регистър за правна помощ. Кой е съответния адвокатски съвет е посочено в чл.18 от ЗПП: Адвокатските съвети организират предоставянето на правна помощ в съответния съдебен район. Съгласно чл.18, т.3 от ЗПП, „Адвокатският съвет от съответния съдебен район, определят адвокат от колегията, вписан в НРПП, за осъществяване  на правната помощ, като съобразяват професионалния опит и кволификацията на адвоката с вида, фактическата и правната сложност на случая, други назначения по реда на този закон и степента на неговата ангажираност”.

Предвид преждеизложеното, Адвокатски съвет на АК Благоевград счита, че със заповед № 327/15.06.2016год. на председателя на РС Благоевград, с която е отменена заповед № 63/03.02.2016год., последната регламентираща стриктно спазването на преждеописаният в ЗПП ред за назначаване и определяне на адвокатите, които да осъществяват особено представителство нарушава пряко посочените разпоредби от ЗПП, поради което след направеното обсъждане, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 178

 Само Адвокатски съвет Благоевград е компетентен, съгласно чл.18, т.3 от ЗПП да определя кой адвокат да осъществява  правна помощ под формата на процесуално представителство по чл.21, т.3 от ЗПП, включително и по ГПК за съдебния район на Окръжен съд Благоевград.

По отношение на адвокати, които са приели да осъществяват правна помощ под формата на процесуално представителство за съдебния район на Окръжен съд Благоевград, без да бъдат определени от Адвокатски съвет Благоевград за това, при спазване на изискванията и предпоставките на Закона за правната помощ, да бъдат образувани проверки за извършване на дисциплинарно нарушение, съгласно чл.132 от ЗА и чл.18, т.5 от ЗПП,  а ако същите не са адвокати, вписани в АК Благоевград – да се изисква образуване на дисциплинарна проверка от съответната колегия. Във всички случаи на констатиране на такива нарушения да бъде незабавно уведомявано Националното бюро за правна помощ с искане за заличаване на вписания адвокат на основание чл.33, ал.5, т.3 от ЗПП.

На адвокати, осъществили правна помощ под формата на процесуално представителство, които не са определени от Адвокатски съвет Благоевград да не бъдат издавани съответните удостоверения и книжа, свързани с тази правна помощ.     

ДА БЪДАТ изпратени копия от настоящото решение на Всички съдилища в съдебния район, както и на Националното бюро за правна помощ и Висшия съдебен съвет, ведно с цитираните заповеди на Районен съд Благоевград

ДА БЪДЕ уведомени всички адвокати от АК Благоевград на електронните им пощи.

            Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 6

Докладва адв. Пенко Ненов, че следва да бъде отправено запитване до Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” дали може да бъде подсигурен лектор за провеждане на семинар на 16.09.2016 г. на тема по Наказателно право в залата на Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 179

            ДА СЕ ОТПРАВИ запитване до Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” дали може да бъде подсигурен лектор за провеждане на семинар на 16.09.2016 г. на тема по Наказателно право.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 7

Докладва адв. Хантова, че съгласно график за провеждане на културни мероприятия на Адвокатска колегия Благоевград през м. Октомври 2016 г., следва да бъде организирана екскурзия в чужбина с 3-4 нощувки.

В тази връзка докладва получени оферти от Туристическа агенция „Джи Джи Холидейз” с предложение за екскурзция до Загреб – столицата на Хърватия, Плитвичките езера – тюркоазените очи на Хърватска, Очарованието на столицата Любляна и пещерата Постойна яма и предложение от туристическа агенция „Албатрос турс” с предложение за екскурзия в Гърция полуостров Пелион: остров Скиатос и Волос, Хорто, Цагарада и Агио Йоанис.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 180

1.ОДОБРЯВА предложение на туристическа агенция „Албатрос турс” с предложение за екскурзия в Гърция, полуостров Пелион: остров Скиатос и Волос, Хорто, Цагарада и Агио Йоанис.

2.ДА БЪДЕ изпратено съобщение по електронните пощи на всички адвокати от Адвокатска колегия Благоевград, че в периода 06.10.2016 г. – 09.10.2016 г., Адвокатски съвет Благоевград организира екскурзия за адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград в Гърция полуостров Пелион: остров Скиатос и Волос, Хорто, Цагарада и Агио Йоанис, както и офертата изпратена от туристическа агенция „Албатрос турс” за сведение.

3. ОПРЕДЕЛЯ срок за плащане до 30 август 2016 депозит от 50%, а остатъкът от 50% в срок от 14 дни преди отпътуване.

Решението е взето със 8 гласа „за”.

 

По т. 8

1.Докладва адв. Чолаков, че във връзка с тревожните събития в Република Турция, Адвокатски съвет Благоевград следва да излезе с декларация в подкрепа на адвокатите от Адвокатска колегия Бурса, с която Адвокатска колегия Благоевград има дъгогодишно сътрудничество.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 181

ВЪЗЛАГА на адв. Чолаков, изготвянето на декларация в подкрепа на адвокатите от Адвокатска колегия Бурса.

 Решението е взето със 8 гласа „за”.

 

2.Докладва адв. Чолаков, писмо с вх. № 523/14.07.2016 г. на адв. Красимира Тагарева. В писмото сочи, че е взела участие в лектория на тема: „Роля на националния съдия и националния адвокат по Правото на ЕС – актуални проблеми”. На същата са представени стойностни издания от Библиотека „Студии по Европейско право” на СУ и ИЕП, които могат да се закупят.

Предложението на адв. Тагарева е Адвокатски съвет Благоевград да закупи комплекта за библиотеката на колегията, затова че книгите биха били полезни за работата на адвокатите.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 182

ДА БЪДАТ закупени издания от Библиотека „Студии по Европейско право” на СУ ИЕП за библиотеката на Адвокатска колегия Благоевград.

 Решението е взето със 8 гласа „за”.

 

            3.Докладва се оферта от „СОФТ ЕНД ГО” – ЕООД, компания с над 10 годишен опит в софтуерното обслужване на Адвокатска колегия – Бургас. Предлагат WEBбазирана система за служебни защити и членски внос за адвокатски колегии. Модули на системата са: Членски внос, Служебни защити и Androidприложение /безплатно/ за членовете на адвокатска колегия.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 183

ВЪЗЛАГА на техническия сътрудник г-жа Светлана Караджова проучване на възможностите на програмата и изготвяне на предложение за следващото заседание на Адвокатски съвет Благоевград.

 

4.Докладва адв. Чолаков, че от 01.08.2016 г.  г-жа Райна Стоицова излиза в пенсия и в офиса на колегията остават служителките Цветанка Христова и Светлана Караджова.

В тази връзка предвид платения отпуск, който предстои на служителките през този период предлага за периода 01.08.2016 г. – 15.09.2016 г. обедната почивка на служителките да бъде от 12,00 ч. – 13,00 ч. за което да бъдат уведомени членовете на Адвокатска колегия Благоевград по електронните пощи.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 184

ДА БЪДАТ уведомени членовете на Адвокатска колегия Благоевград по електронните пощи, че за периода 01.08.2016 г. – 15.09.2016 г. обедната почивка на служителите в офиса на колегията ще бъде от 12,00 ч. – 13,00 ч.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

5.Докладва адв. Чолаков, че с оглед прекратяване на трудовото правоотношение с Райна Стоицова се налага изготвяне на заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, изготвяне на допълнителни споразумения с Цветанка Христова и Светлана Караджова, като предлага да се вземе решение за увеличение на месечното трудово възнаграждение на последната със 100/сто/ лева, с оглед на обстоятелството, че на този етап в офиса остават да работят само две служителки и обема на работата им неизбежно ще се увеличи, въпреки, че трудовото правоотношение с Караджова не се променя., Следва да се изготви и заповед за възлагане извършване на  инвентаризация от определената за целта комисия. Сочи, че същите следва да бъдат подписани от зам. председателя на Адвокатски съвет, а именно адв. Пенко Ненов, тъй като председателят е планирал отпуск за периода от 23.07.2016год. до 31.07.2016год.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 185

УВЕЛИЧАВА месечното трудово възнаграждение на служителя Светлана Пенчева Караджова, изпълняваща длъжността „технически сътрудник” със 100/сто/ лева.

ВЪЗЛАГА на адв. Пенко Ненов – зам. председател на Адвокатски съвет Благоевград изготвяне на заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, изготвяне на допълнителни споразумения с Цветанка Христова за изпълнение по съвместителство на длъжността „Счетоводител и организатор други дейностти” и допълнително споразумение със Светлана Караджова за увеличение на трудовото възнаграждение със 100/сто/ лева, както и изготвяне на заповед за инвентаризация и тяхното подписване.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

 

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 22.08.2016 година от 13,30 часа.

 

 

                                              

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Иван Чолаков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/