П Р О Т О К О Л № 13/22.08.2016 год.

Днес, 22.08.2016 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Мария Георгиева, Пенко Ненов, Елена Попова и Светлана Радулова.

Присъства и резервния член на Адвокатски съвет –Диана Табутова.

Не присъстват председателите на Контролния съвет и Дисциплинарния съд.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Полагане на клетва от нововписани адвокати.

2.      Информация за събитията от 22.07.2016 г. – 22.08.2016 г. /докладва адв. Чолаков/;

3.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;

4.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

5.      Обсъждане на въпроса за организиране на медицински прегледи за адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград;

6.      Обсъждане на писмо с изх. № 1066/08.08.2016 г. на ВАС;

7.      Обсъждане на писмо с изх. № 5300-8981/01.08.2016 г. на Община Благоевград;

8.      Обсъждане на писма с изх. № 288 и 289/03.08.2016 г. на съдия Вера Коева – И.Ф. Председател на РС – Благоевград;

9.      Разни.                                                          

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването им като адвокати, клетва положиха НИКОЛА СИМЕОНОВ ПОПОВ, ДИМИТЪР ДОНЧЕВ СТОЯНОВ, РУМЯНА ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВА, ВАСИЛКА ИВАЙЛОВА СТОЯНОВА съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

По т. 2

Няма информация за събития през сочения период.

По т. 3

1. Заявление с вх. № 550/28.07.2016 година от ЛЮБА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА за вписването й като младши адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

 

2. Заявление с вх. № 570/10.08.2016 година от БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕТАЧКА за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

 

3. Заявление с вх. № 583/22.08.2016 година от СТАНКА ГЕОРГИЕВА ЧЕРКЕЗОВА за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

 

4. Заявление с вх. № 579/19.08.2016 година от адвокат АТАНАСКА ЛАЗАРОВА БОГОЕВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна адрес на адвокатска кантора.

Адвокат Богоева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 186

1. ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5, във вр. с чл. 20, ал. 1 от Закона за адвокатурата в регистъра на младшите адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ЛЮБА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Васил Мечкуевски” № 2.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

2. ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕТАЧКА, с адрес на кантора: град Благоевград, ж.к. „Запад” бл. 33.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

3. ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград СТАНКА ГЕОРГИЕВА ЧЕРКЕЗОВА, с адрес на кантора: град Благоевград, ж.к. „Еленово” бл. 123 Б, ет. 7.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

4. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адрес на кантора на адвокат Атанаска Лазарова Богоева, който да се счита: гр. Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев” № 25, ет. 1.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

По т. 4

1.    В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 14 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 187

1. По искане по ЧНД № 554/2016 г. по описа на РС – Петрич – да се изпрати писмо до РС – Петрич, че задължително участие на защитник в наказателното производство не означава задължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ.

Съгласно последната разпоредба, „ПРЕЦЕНКАТА, че обвиняемия няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, /в случая от Вас/, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО по конкретното дело и на обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7”, а не въз основа на субективната преценка на органа, че лицето не разполага със средства.

Във връзка с предходното, акта, с който се допуска правна помощ, следва да съдържа освен правни основания, така също и фактически основания, съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗПП, които фактически основания следва да бъдат мотивирани именно с извършването на преценката по чл. 23, ал. 4 от ЗПП,а служебното установаване на имущественото състояние следва да се извърши с начините и средствата, посочени в чл.20, ал.3 от ЗПП. 

Липсата на извършена преценка по чл. 23 от ЗПП прави невъзможно и прилагането на чл. 27, ал. 2 от ЗПП в предвидените случаи.

В случай, че лицето, чиято защита е задължителна разполага със средства да ангажира договорен защитник, но отказва да го направи, с цел шиканиране на процеса, моля това обстоятелство да бъде изрично отразено в т.1 от ДЕКЛАРАЦИЯТА ИЗГОТВЕНА ПО ОБРАЗЕЦ ОТ НБПП, както и в акта за допускането.

2. По искане по ЧНД № 366/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Д. Стойкова;

3. По искане по ЧНД № 1502/2016 г. по описа на РС – Благоевград – да се изпрати писмо до РС – Благоевград, че задължително участие на защитник в наказателното производство не означава задължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.

Съгласно последната разпоредба, „ПРЕЦЕНКАТА, че обвиняемия няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, /в случая от Вас/, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО по конкретното дело и на обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7”, а не въз основа на субективната преценка на органа, че лицето не разполага със средства.

Във връзка с предходното, акта, с който се допуска правна помощ, следва да съдържа освен правни основания, така също и фактически основания, съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗПП, които фактически основания следва да бъдат мотивирани именно с извършването на преценката по чл. 23, ал. 4 от ЗПП,а служебното установаване на имущественото състояние следва да се извърши с начините и средствата, посочени в чл.20, ал.3 от ЗПП. 

Липсата на извършена преценка по чл. 23 от ЗПП прави невъзможно и прилагането на чл. 27, ал. 2 от ЗПП в предвидените случаи.

В случай, че лицето, чиято защита е задължителна разполага със средства да ангажира договорен защитник, но отказва да го направи, с цел шиканиране на процеса, следва това обстоятелство да бъде изрично отразено в т.1 от ДЕКЛАРАЦИЯТА ИЗГОТВЕНА ПО ОБРАЗЕЦ ОТ НБПП, както и в акта по допускането.

4. По искане по гр.д. № 344/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Цв. Рангелова

5. По искане по гр.д. № 1435/2016 г. по описа на РС – Благоевград – да си изпрати писмо до РС – Благоевград, че към искането за определяне на служебен защитник по гр.д. № 1435/2016  година по описа на Районен съд – Благоевград, липсва акт за допускане на правна помощ на малолетното дете Али Атидже Али. В акта за допускане следва да бъде посочено и какво е правното основание на иска, с което  АС - Благоевград да се съобрази при определянето на  особен представител.

6. По искане по ДП № 3393 ЗМ-156/2016 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Р. Недин

7. По искане по ДП № 244 зм 72/2016 г. по описа на 02 РУ Благоевград – да си изпрати писмо до 02 РУ – Благоевград, че акта за допускане на правна помощ не съдържа фактически основания за допускане на правна помощ. Като фактически основания в акта е необходимо да бъде посочено  ДАЛИ ЛИЦЕТО Е ОБЯВЕНО ЗА ОБЩОДЪРЖАВНО ИЗДИРВАНЕ, КОГА И СЪС КАКЪВ АКТ Е КОНСТАТИРАНО ТОВА.

Непосочването в акта за допускане на тези обстоятелства, като фактически основания на същия, правят абсолютно невъзможно впоследствие и прилагането на чл.27 от ЗПП /прекратяване на допусната правна помощ при промяна в обстоятелствата/.

8. По искане по НОХД № 389/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Г. Юрукова;

9. По искане по ДП № 1899 ЗМ-364/2016 г. по описа на  І – во РУП – Благоевград– определя адв. М. Тунтева

10. По искане по НП № 2886/2015 г. по описа на ОП – Благоевград – определя адв. Л. Георгиев

11. По искане по НОХД № 480 /2016 г. по описа на РС – Разлог – да бъде уведомен РС - Разлог, че задължително участие на защитник в наказателното производство не означава задължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.

Съгласно последната разпоредба, „ПРЕЦЕНКАТА, че обвиняемия няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, /в случая от Вас/, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО по конкретното дело и на обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7”, а не въз основа на субективната преценка на органа, че лицето не разполага със средства.

Във връзка с предходното, акта, с който се допуска правна помощ, следва да съдържа освен правни основания, така също и фактически основания, съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗПП, които фактически основания следва да бъдат мотивирани именно с извършването на преценката по чл. 23, ал. 4 от ЗПП,а служебното установаване на имущественото състояние следва да се извърши с начините и средствата, посочени в чл.20, ал.3 от ЗПП. 

Липсата на извършена преценка по чл. 23 от ЗПП прави невъзможно и прилагането на чл. 27, ал. 2 от ЗПП в предвидените случаи.

В случай, че лицето, чиято защита е задължителна разполага със средства да ангажира договорен защитник, но отказва да го направи,  следва това обстоятелство да бъде изрично отразено в т.1 от ДЕКЛАРАЦИЯТА ИЗГОТВЕНА ПО ОБРАЗЕЦ ОТ НБПП, както и в акта за допускането.

12. По искане по ДП № 3393 ЗМ-387/2016 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. Г. Цветанов

13. По искане по ДП № 373/2015 г. по описа на РУП – Банско – да се изпрати писмо до РУ – Банско, че задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания за предоставяне на правна помощ.

Съгласно последната разпоредба, „ПРЕЦЕНКАТА, че обвиняемия няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия,, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО по конкретното дело и на обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7”, а не въз основа на субективната преценка на органа, че лицето не разполага със средства.

Във връзка с предходното, акта, с който се допуска правна помощ, следва да съдържа освен правни основания, така също и фактически основания, съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗПП, които фактически основания следва да бъдат мотивирани именно с извършването на преценката по чл. 23, ал. 4 от ЗПП,а служебното установаване на имущественото състояние следва да се извърши с начините и средствата, посочени в чл.20, ал.3 от ЗПП. 

Липсата на извършена преценка по чл. 23 от ЗПП прави невъзможно и прилагането на чл. 27, ал. 2 от ЗПП в предвидените случаи.

В случай, че лицето, чиято защита е задължителна разполага със средства да ангажира договорен защитник, но отказва да го направи,  следва това обстоятелство да бъде изрично отразено в т.1 от ДЕКЛАРАЦИЯТА ИЗГОТВЕНА ПО ОБРАЗЕЦ ОТ НБПП, както и в акта за допускането.

14. По искане по гр.д. № 576/2016г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. А. Лавчиева

 

2. Заверява 36 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 22.07.2016 г. – 22.08.2016 година.

3. Докладва се молба с вх. № 575/15.08.2016 г. от адв. Савова, в която моли да бъде заменена с друг служебен защитник по ДП № 1899 ЗМ-367/2016 г. поради разминаване на линията на защитната теза с обвиняемия, както и че липсва доверие между нея в качеството и на служебен защитник и обвиняемия.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 188

ДА БЪДЕ изискана информация от 01 РУ – Благоевград за това, дали е постъпила молба от адв. Савова за замяната й с друг служебен защитник вписан в Националния регистър за правна помощ по ДП № 1899 ЗМ-367/2016 г. и дали има постановен акт за замяна на адв. Савова с друг служебен защитник.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

4. Докладва се заявление с вх. № 582/19.08.2016 г. от адв. Людмила Ингилизова за заличаването й като служебен адвокат в Националния регистър за правна помощ на основание чл. 34, ал. 3, т. 1 от Закона за правната помощ.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 189

ДА БЪДЕ направено предложение до Национално бюро за правна помощ за заличаване на адвокат Людмила Ингилизова, на основание чл. 34, ал. 3, т. 1 от Закона за правната помощ.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

5. Докладва се молба от адв. Мудев, в която сочи, че не желае да бъде определян като служебен защитник, както и че след приключване на вече поетите ангажименти, като служебен защитник ще подаде молба до Национално бюро за правна помощ за отписването му от Националния регистър за правна помощ.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 190

ДА НЕ БЪДАТ разпределяни служебни защити по молба на адв. Мудев.

Решението е взето с 5 гласа „за”

По т. 5

Отлага разглеждането на т. 5 от Дневния ред за следващо заседание на Адвокатски съвет Благоевград

По т. 6

Адвокат Чолаков запозна членовете на Адвокатски съвет Благоевград с писмо с вх. № 569/10.08.2016 г. на Висш адвокатски съвет, в което уведомяват, че в заседанието си проведено на 22.07.2016 г. е разгледана предложената от главния секретар на съвета адв. Валентин Бенатов, обобщена концепция относно правомощията на адвокатските съвети след отпадането на възможностите по обявените за противоконституционни чл. 29, ал. 2, 3 и 4 и чл. 30 от Закона за адвокатурата.

С настоящата концепция следва да се запознае Адвокатския съвет на Адвокатска колегия  Благоевград при изпълнение на функциите по чл. 89, т. 5 от Закона за адвокатурата.

По т. 7

 

По т. 8

Докладва адв. Чолаков, писма с вх. № 558 и 560/03.08.2016 г. на Изпълняващ функциите Председател на Районен съд Благоевград – съдия Коева, в които сочи, че както фактическото, така и правното основание и съответно обосноваване за издаване на Заповед № 327/15.06.2016 г. с която изцяло се отменя предходна Заповед № 63/03.02.2016 г. е с единствен мотив – позоваване на съдийската независимост – постановяване на съдебните актове само при съобразяване на доказателствата по делото, вътрешното убеждение и закона. Административният ръководите на един съд не може и не разполага с компетентност да издава заповеди, с които да вменява на съдиите указания по приложението на правото – материално или процесуално в каквата и да било процедура.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 192

ДА БЪДЕ уведомен изпълняващ функциите Председател на Районен съд Благоевград, че Адвокатски съвет Благоевград не счита заповед № 327/15.06.2016 г. за незаконосъобразна.

Решение № 178/22.07.2016 г. на Адвокатски съвет Благоевград е насочено единствено и само към стриктно спазване на Закона за правната помощ и недопускане на определяне на адвокати /особени представители/ извън реда, регламентиран в Закона за правната помощ.

Реда за определяне на адвокат /особен представител/ вписан в Национално бюро за правна помощ е посочен в чл. 18 и следващите от същия закон и могат да бъдат определяни след съответното решение на Адвокатски съвет Благоевград.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

По т. 9

1.    Докладва се писмо на адв. Коларова, която сочи, че при определяне на адвокат от страна на Адвокатски съвет Благоевград при осъществяване на служебна защита като особен представител, в уведомителното писмо следва да се посочва обстоятелството, че адвокатът е определен само за производство пред първа или определена следваща инстанция, защото се приема, че веднъж определен адвокатът следва да представлява лицето пред всички инстанции.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 193

ДА БЪДЕ изпратено писмо до всички служебни защитници вписани в Национално бюро за правна помощ, че съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за правната помощ, служебен защитник или повереник се назначава за всички фази и съдебни инстанции, освен ако има възражение за това от служебния защитник.

Във връзка с определяне на особени представители по ГПК, в уведомителното писмо се уточнява размера на възнаграждението и за коя инстанция е определен особения представител.

ДА БЪДЕ изпратено и повторно решение № 58 от 22.03.2013 година на Адвокатски съвет Благоевград, в което е регламентиран реда за определяне на особени представители по ГПК, което решение се прилага и към настоящият момент.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

2.    Докладва се писмо с вх. № 585/22.08.2016 г. получено по електронна поща от адв. Вяра Станкова, касаещо получаване на удостоверения за данъчна оценка с пълномощно по реда на Закона за адвокатурата, без нотариална заверка на подписа от Общинска администрация р-н „Лозенец” Столична Община.

След запознаване със същото, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 194

ДА БЪДЕ изпратено писмо с вх. № 585/22.08.2016 г. от адв. Вяра Станкова на електронните пощи на всички адвокати вписани в Адвокатска колегия Благоевград за сведение и информация.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 09.09.2016 година от 13,30 часа.

 

 

                                              

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Иван Чолаков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/