П Р О Т О К О Л № 14/16.09.2016 год.

Днес, 16.09.2016 година от 13.00 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Мария Георгиева, Елена Попова, Петя Хантова, Иванка Кехайова, Нели Захариева и Светлана Радулова.

Присъстват и резервните членове на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова и Иван Димитров.

Присъства Председателя на Контролния съвет  - Елена Бистричка

Присъства Председателя на Дисциплинарния съд – Албена Златкова и членовете – Мария Икономова и Росица Зотева-Коцакова.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Полагане на клетва от нововписани адвокати;

2.      Информация за събитията от 22.08.2016 г. – 16.09.2016 г. /докладва адв. Чолаков/;

3.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;

4.      Разглеждане на въпроса със събиране на вземания /докладва адв. Чолаков/;

5.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

6.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

7.      Разглеждане на постъпили заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ /докладва адв. Попова/;

8.      Разглеждане на заявленията за допускане и участие в изпита за адвокати и младши адвокати през есенната сесия на 2016 г. /докладва адв. Чолаков/;

9.      Обсъждане на писмо с вх. № 592/30.08.2016 г. изпратено от ВАС /докладва адв. Чолаков/;

10.  Обсъждане на въпроса за организиране на медицински прегледи за адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

11.  Обсъждане на писмо с вх. № 542/25.07.2016 г. изпратено от Адвокатска колегия Велико Търново;

12.  Обсъждане на писмо с вх. № 584/24.08.2016 г. на Висш съдебен съвет /докладва адв. Чолаков/;

13.  Разни.                                                                

14.                   

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването им като адвокати, клетва положиха СТАНКА ГЕОРГИЕВА ЧЕРКЕЗОВА, ЛЮБА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА И БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕТАЧКА съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

По т. 2

Докладва адв. Чолаков, че на 31.08.2016 г. заедно със Секретаря на Адвокатски съвет – адв. Георгиева са били на посещение в Адвокатска колегия Пловдив по покана на новоизбрания адвокатски съвет. На срещата са обсъдени начините на съвместна работа.

По т. 3

1. Заявление с вх. № 570/10.08.2016 година от ДИЯНА БЛАГОЕВА АТАНАСОВА за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

2. Заявление вх. № 595/31.08.2016 година от адвокат МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА КЛЕЧЕРОВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора. Адвокат Клечерова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

3. Заявление с вх. № 591/29.08.2016 година от адвокат НЕЗАБРАВКА ИВАНОВА СТОЕВА, с молба да бъде отписана от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

Адв. Стоева е с временно преустановени адвокатски права на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 01.10.2012 г., поради избора й като член на ВСС.

Към заявлението са приложени всички необходими документи.

4. Заявление с вх. № 598/01.09.2016 година от адвокат САЙФИЕ МУСТАФА БУЗГЬОВА за вписване като адвокатски сътрудник на Румяна Антонова Нанкова.

Към заявлението са приложени трудов договор и платена такса за вписване на адвокатски сътрудник.

5. Заявление с вх. № 606/09.09.2016 година от адвокат СИМЕОН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ, с молба да бъде отписан от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи за отписването му.

6. Заявление вх. № 624/12.09.2016 година от адвокат ДИАНА ГЕОРГИЕВА БАШЛИЕВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна в телефона за контакт и адрес на адвокатска кантора. Адвокат Башлиева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

7. Заявление вх. № 625/13.09.2016 година от адвокат РОСИЦА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна в телефона за контакт, интернет адрес и промяна в електронната поща.

Адвокат Симеонова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

8. Заявление вх. № 595/31.08.2016 година от адвокат ЛЮБОМИР МИТКОВ ГЕОРГИЕВ за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора.

Адвокат Георгиев е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

10. Заявление с вх. № 642/16.09.2016 година от адвокат АВРАМ ИЛИЕВ МОСКОВ за преместване от регистъра на младшите адвокати в регистъра на адвокатите.

Адвокат Москов е заплатил всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

11. Заявление с вх. № 639/15.09.2016 година от адвокат СТРАХИЛ НИКОЛОВ ГОШЕВ, с молба да бъде отписан от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи за отписването му.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 196

1. ОТКАЗВА вписване в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград на ДИАНА БЛАГОЕВА АТАНАСОВА, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Тодор Александров” 26, вх. Б, ет. 1, ап. 2.

МОТИВИ:заявителят е представил писмени доказателства за наличието на следния трудов стаж: 3 /три/ години, 11 /единадесет/ месеца и 23 /двадесет и три/ дни като „юрист консулт” и 6 /шест/ години, 7 /седем/ месеца и 24 /двадесет и четири/ дни на длъжност „Главен секретар” на Областна администрация Благоевград. Представя и удостоверение за придобита правоспособност по реда на глава XIVпо Закона за съдебната власт, не представя удостоверение да е положен предвидения в чл. 8 от Закона за адвокатурата изпит.

Като съобрази предходното, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Благоевград с единодушно решение прие, че заявителя не отговаря на условията на чл.4 от  Законаза адвокатурата да бъде вписан като адвокат в Адвокатска колегия Благоевград. Не са налице и предпоставките за вписване на кандидата по реда на чл. 6, ал. 3 от Закона за адвокатурата – без полагане на изпит, поради следното:

Съгласно дeфинитивната разпоредба на Параграф 1, т. 1 от допълнитените разпоредби на Закона за адвокатурата „Юридически стаж” е времето, през което лицето е работило на длъжност или упражнявало професия, за която се изискват юридическо образование и правоспособност, включително стаж на лицата с висше юридическо образование, които работят на длъжност съдебен помощник във Върховния касационен съд или Върховния административен съд, прокурорски помощник във Върховната касационна прокуратура или Върховната административна прокуратура, разследващ полицай с висше юридическо образование в системата на Министерството на вътрешните работи, разследващ полицай с висше юридическо образование в Министерството на отбраната или разследващ митнически инспектор в Агенция „Митници”.

Видно от направената справка в „Единия класификатор на длъжностите в администрацията” за заемане на длъжността „Главен секретар” на Областна администрация, изискванията са кандидата да има 7 /седем/ години минимален професионален опит за заемане на длъжността и магистърска степен т.е няма изискване за заемането на тази длъжност лицето, което я заема да има юридическо образования и придобита правоспособност.

В представената от заявителя длъжностна характеристика за заемане на длъжността „Главен секретар” в Областна администрация в област Благоевград в раздел X изискванията за заемане на длъжността се изисква висше образование – магистърска степен с конкретизирана професионална област – право, но няма изискване за наличието на юридическа правоспособност.

Поради горните съображения, както и с оглед на липсата на представени от кандидата данни, че е положил предвидения в ЗА изпит, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Благоевград счита, че заявителя не отговоря на изискванията на чл. 4, ал.1 т.4, респ.  чл. 6, ал. 3 от Закона за адвокатурата, поради което ОТКАЗВА вписване като адвокат на Дияна Благоева Атанасова.

На кандидата да се изпрати писмено съобщение с настоящото решение, както и на Контролния съвет при Адвокатска колегия Благоевград, с основание, че същото може да бъде обжалвано в 14 – дневен срок чрез Адвокатски съвет Благоевград до Висш адвокатски съвет.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

2. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адв. МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА КЛЕЧЕРОВА, който да се счита: гр. Банско, ул. „Гладстоун” № 8. 

Решението е взето с 7 гласа „за”.

3. ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград НЕЗАБРАВКА ИВАНОВА СТОЕВА на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 01.09.2016 г.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

4. ВПИСВА в регистъра на адвокатските сътрудници РУМЯНА АНТОНОВА НАНКОВА като адвокатски сътрудник на адв. САЙФИЕ МУСТАФА БУЗГЬОВА.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

5. ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград СИМЕОН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 12.09.2016 г.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

6. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в телефона за контакт и адреса на кантора на адв. ДИАНА ГЕОРГИЕВА БАШЛИЕВА, който да се счита: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко” № 10, ет. 1, ап. 24. 

Решението е взето с 7 гласа „за”.

7. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в телефона за контакт, интернет адреса и промяна в електронната поща на адв. РОСИЦА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

8. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адв. ЛЮБОМИР МИТКОВ ГЕОРГИЕВ, който да се счита: гр. Петрич, ул. „Лазар Маджаров” № 2.

Решението е взето с 7 гласа „за”. 

10. ОТПИСВА от регистъра на младшите адвокати в Адвокатска колегия Благоевград Аврам Илиев Москов и на основание чл. 20, ал. 9 от Закона за адвокатурата, ВПИСВА същият в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград, считано от 27.06.2016 година.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

11. ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Страхил Николов Гошев на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 16.09.2016 г.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 4

 

По т. 5

 

По т. 6

1.    В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 26 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 204

1.   По искане по НОХД № 377/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. И. Коджебашев;

2.   По искане по гр.д. № 497/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Ж. Тюлекова, адв. Д. Недина и адв. Н. Захариева;

3.   По искане по ЧНД № 770/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. С. Янева;

4.   По искане по гр.д. № 1291/2016 г. по описа на РС – Сандански - определя адв. Е. Попова;

5.   По искане по НОХД № 387/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. И. Бельов;

6.   По искане по ДП № 280/2016 г. по описа на РУ – Г. Делчев – определя адв. Е. Арнаудова;

7.   По искане по гр.д. № 2276/2016 г. по описа на РС – Благоевград - определя адв. А. Богоева и адв. Бойка Юсева;

8.   По искане по гр.д. № 1009/2016 г. по описа на РС – Благоевград – да се изпрати писмо до РС – Благоевград, че на свое редовно заседание проведено на 16.09.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа повторно постъпило искане от РС - Благоевград за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на лицето Симеон Крумов Сукалински по гр.д. № 1009/2016 година по описа на РС - Благоевгред, по което бе констатирано, че:

 С оглед посоченото правно основание като предмет на делото, а именно чл. 127а, ал. 2 от СК, възнаграждението на особения представител съгласно чл. 21 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ.Бр. 28 от 28.03.2014 година/., възлиза в размер на 400,00 лева, а не на 300,00  лева.

След представяне на доказателства за довнесена сума от 100,00 лева съгласно чл.21 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ.Бр.28 от 28.03.2014 година/., Адвокатски съвет – Благоевград  веднага ще определи особен представител на лицето Симеон Крумов Сукалински

9.   По искане по ЧНД № 1502/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Мелниклийска;

10.    По искане по НОХД № 1650/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Е. Равначка;

11.    По искане по ДП № 331 ЗМ-101/2016 г. по описа на РУ – Разлог – определя адв. А. Хаджистоянова;

12.    По искане по НОХД № 480/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Т. Кузманов;

13.    По искане по НОХД № 381/2016 г. по описа на РС – Разлог – да се писмо до РС –Разлог, че на свое редовно заседание проведено на 16.09.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа постъпило искане от РС - Разлог за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на лицето РУМЕН ИВАНОВ КАЛИСТРИН по НОХД № 381/2016 година по описа на РС - Разлог, по което бе констатирано, че:

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.

Съгласно последната разпоредба, „ПРЕЦЕНКАТА, че обвиняемия няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, /в случая от Вас/, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО по конкретното дело и на обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7”, а не въз основа на субективната преценка на органа, че лицето не разполага със средства.

Във връзка с предходното, акта, с който се допуска правна помощ, следва да съдържа освен правни основания, така също и фактически основания, съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗПП, които фактически основания следва да бъдат мотивирани именно с извършването на преценката по чл. 23, ал. 4 от ЗПП.

Липсата на извършена преценка по чл. 23 от ЗПП прави невъзможно и прилагането на чл. 27, ал. 2 от ЗПП в предвидените случаи.

В случай, че лицето, чиято защита е задължителна разполага със средства да ангажира договорен защитник, но отказва да го направи, с цел шиканиране на процеса, моля това обстоятелство да бъде изрично отразено в акта по допускането.

            Ако необходимостта от определяне не е отпаднала и е налице акт за допускане, отговарящ на изискванията на чл. 25, ал. 3 от ЗПП, същия ще бъде разгледан на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград, което  ще се проведе на 28.09.2016год.

14.    По искане по НОХД № 623/2016 г. по описа на РС – Разлог – да се изпрати писмо до РС – Разлог, че на свое редовно заседание проведено на 16.09.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа постъпило искане от РС - Разлог за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на лицето БЛАГО АНГЕЛОВ ХАДЖИЙСКИ по НОХД № 623/2016 година по описа на РС - Разлог, по което бе констатирано, че:

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.

Съгласно последната разпоредба, „ПРЕЦЕНКАТА, че обвиняемия няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, /в случая от Вас/, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО по конкретното дело и на обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7”, а не въз основа на субективната преценка на органа, че лицето не разполага със средства.

Във връзка с предходното, акта, с който се допуска правна помощ, следва да съдържа освен правни основания, така също и фактически основания, съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗПП, които фактически основания следва да бъдат мотивирани именно с извършването на преценката по чл. 23, ал. 4 от ЗПП.

Липсата на извършена преценка по чл. 23 от ЗПП прави невъзможно и прилагането на чл. 27, ал. 2 от ЗПП в предвидените случаи.

В случай, че лицето, чиято защита е задължителна разполага със средства да ангажира договорен защитник, но отказва да го направи, с цел шиканиране на процеса, моля това обстоятелство да бъде изрично отразено в акта по допускането.

            Ако необходимостта от определяне не е отпаднала и е налице акт за допускане, отговарящ на изискванията на чл. 25, ал. 3 от ЗПП, същия ще бъде разгледан на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград, което  ще се проведе на 28.09.2016год.

15.    По искане по ДП № 314 ЗМ-378/2016 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. К. Божинова;

16.    По искане по ДП № 1899 ЗМ-413/2016 г. по описа на 01 РУП – Благоевград – определя адв. А. Велянова;

17.    По решение № 79/2016 г. по описа на Национално бюро за правна помощ – определя адв. Н. Лазарова;

18.    По искане по ЧНД № 469/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Кр. Събев;

19.   По искане по НОХД № 542/2016 г. по описа на РС – Разлог – да се изпрати писмо до РС –Разлог, че на свое редовно заседание проведено на 16.09.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград отново разгледа постъпило искане от РС - Разлог за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на лицето БОРИС ИВАНОВ ИВАНОВ по НОХД № 542/2016 година по описа на РС - Разлог, по което бе констатирано, че:

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.

Акта, с който се допуска правна помощ, следва да съдържа освен правни основания, така също и фактически основания, съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗПП, които фактически основания следва да бъдат мотивирани именно с извършването на преценката по чл. 23, ал. 4 от ЗПП.

В случай, че лицето, чиято защита е задължителна разполага със средства да ангажира договорен защитник, но отказва да го направи, с цел шиканиране на процеса, моля това обстоятелство да бъде изрично отразено в акта по допускането, както и да се уточни, следващото съдебно заседание в отсъствие на подсъдимия ли ще се разглежда.

            Ако необходимостта от определяне не е отпаднала и е налице акт за допускане, отговарящ на изискванията на чл. 25, ал. 3 от ЗПП, същия ще бъде разгледан на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград, което  ще се проведе на 28.09.2016 год.

20.    По искане по НЧХД № 241/2016 г. по описа на РС – Разлог – да се изпрати посмо до РС – Разлог, че на свое редовно заседание проведено на 16.09.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград отново разгледа постъпило искане от РС - Разлог за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ на лицето МЕТИН ХЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ по НЧХД № 241/2016 година по описа на РС - Разлог, по което бе констатирано, че:

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.

Съгласно последната разпоредба, „ПРЕЦЕНКАТА, че обвиняемия няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, /в случая от Вас/, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО по конкретното дело и на обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7”, а не въз основа на субективната преценка на органа, че лицето не разполага със средства.

Във връзка с предходното, акта, с който се допуска правна помощ, следва да съдържа освен правни основания, така също и фактически основания, съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗПП, които фактически основания следва да бъдат мотивирани именно с извършването на преценката по чл. 23, ал. 4 от ЗПП.

Липсата на извършена преценка по чл. 23 от ЗПП прави невъзможно и прилагането на чл. 27, ал. 2 от ЗПП в предвидените случаи.

В случай, че лицето, чиято защита е задължителна разполага със средства да ангажира договорен защитник, но отказва да го направи, с цел шиканиране на процеса, моля това обстоятелство да бъде изрично отразено в акта по допускането.

            Ако необходимостта от определяне не е отпаднала и е налице акт за допускане, отговарящ на изискванията на чл. 25, ал. 3 от ЗПП, същия ще бъде разгледан на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград, което  ще се проведе на 28.09.2016 год.

21.    По искане по НОХД № 490/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Белчева;

22.    По искане по ДП № 379/2016 г. по описа на РУ – Г. Делчев – определя адв. И. Кехайова;

23.    По искане по ЧНД № 393/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Сн. Аргирова;

24.    По искане по НОХД № 135/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Л. Шушорова;

25.    По искане по НОХД № 854/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. О. Янчев;

26.    По искане по ДП № 293/2016 г. по описа на РУ – Г. Делчев – да се изпрати писмо до РУ – Г. Делчев, че искането за определяне на адвокат, който да осъщстви правната помощ на лицето АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕТОВА обвиняема по ДП № 293/2016 година по описа на РУ – Гоце Делчев беше разгледано на редовно заседание на АС – Благоевград, проведено на 16.09.2016 година, който за да се произнесе, взе предвид следното:

Задължително участие на защитник в досъдебното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл.23, ал.4във вр. с чл.20, ал.3 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.

Съгласно последната разпоредба, преценката, че лицето не разполга със средства да заплати адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО ПО КОНКРЕТНОТО ДЕЛО И НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.23, АЛ.3, Т.1,3,4,5,6 И 7, А НЕ ВЪЗ ОСНОВА НА СУБЕКТИВНАТА ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНА, ЧЕ ЛИЦЕТО НЕ РАЗПОЛАГА СЪС СРЕДСТВА.

Видно от приложените документи към искането, става ясно, че лицето Албена Георгиева Гетова разполага със средства за да ангажира договорен защитник.

В тази връзка Ви уведомявам, че Адвокатски съвет – Благоевград няма да определи служебен защитник на обвиняемата, тъй като няма основания за предоставяне на правна помощ съгласно ЗПП.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

2. Заверява 28 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 22.08.2016 г. – 16.09.2016 година.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

ПРИЕМА СПИСЪЦИ ЗА ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ за седмиците от трето тримесечие на 2016 година за районите на Районен съд – Благоевград, Районен съд – Сандански, Районен съд – Петрич, Районен съд – Разлог и Районен съд – Гоце Делчев, както следва:

            Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Благоевград на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за правната помощ, определя месечен списък с дежурни адвокати за месецОКТОМВРИ, НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 2016година и утвърждава седмичен график на дежурни адвокати:

 

За район Благоевград: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

01 ОКТОМВРИ - 09 ОКТОМВРИ 2016 година

1.    адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

2.    адв. Мария Шопова                                - 0898/636 374

3.    адв. Марян Биков                                    - 0879/260 167

4.    адв. Мая Тунтева                                    - 0898/536 860

5.    адв. Милуш Бараков                               - 0887/802 631

6.    адв. Надежда Римпева                            - 0898/703 871

7.    адв. Пенка Смукова                               - 0886/787 488

8.    адв. Петър Петров                                  - 0888/410 973

9.    адв. Румяна Григорова                           - 0888/646 161

 

10 ОКТОМВРИ – 16 ОКТОМВРИ 2016 година

1.      адв. Рангел Бараков                              - 0899/885 191

2.      адв. Снежанка Ангелова                        - 0899/155 263

3.      адв. Станислава Георгиева                    - 0886/292 820

4.      адв. Стефка Коемджиева                      - 0886/437 551

5.      адв. Таня Бойкова                                  - 0887/344 921

6.      адв. Теодор Тошев                                 - 0888/645 271

7.      адв. Тодорка Чонина                              - 0889/521 783

8.     адв. Цвета Рангелова                              - 0887/788 446

 

17 ОКТОМВРИ - 23 ОКТОМВРИ 2016 година

 

1. адв. Адриана Мелниклийска                 - 0898/658 749

 

2. адв. Антоанета Богданова                       - 0898/521 436

3. адв. Арбен Конедарев                             - 0896/648 845

4. адв. Асен Вакареев                                 - 0894/050 201

5. адв. Бойка Бойкова                                 - 0889/866 509

6. адв. Валерия Велева                               - 0888/333 909

7. адв. Величка Ушатова                             - 0899/942 223

8. адв. Венета Медарова                             - 0879/331 333

 

24 ОКТОМВРИ  - 30 ОКТОМВРИ 2016 година

1. адв. Галина Савова                                 - 0888/300 124

2. адв. Гергана Бончева                              - 0899/136 677

3. адв. Георги Тошев                                   - 0888/405 787

4. адв. Даниела Стойкова                           - 0878/535 414

5. адв. Елена Бистричка                              - 0898/604 548

6. адв. Елена Равначка                                - 0898/663 987

7. адв. Елиана Спасова                               - 0876/554 486

8. адв. Иван Катърджиев                            - 0877/172 898

 

31 ОКТОМВРИ – 06 НОЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Иван Тошев                                    - 0898/317 248

2.      адв. Керстин Кацарска                           - 0896/898 390

3.    адв. Лазар Картулев                                - 0889/203 039

4.    адв. Мария Георгиева                              - 0877/212 040

5.    адв. Мария Шопова                                 - 0898/636 374

6.    адв. Марян Биков                                      - 0879/260 167

7.    адв. Мая Тунтева                                     - 0898/536 860

8.      адв. Милуш Бараков                             - 0887/802 631

 

07 НОЕМВРИ – 13 НОЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Надежда Римпева                          - 0898/703 871

2.      адв. Пенка Смукова                              - 0886/787 488

3.      адв. Петър Петров                                 - 0888/410 973

4.      адв. Рангел Бараков                              - 0899/885 191

5.      адв. Румяна Григорова                          - 0888/646 161

6.      адв.Снежанка Ангелова                         - 0899/155 263

7.      адв.Станислава Георгиева                     - 0886/292 820

8.      адв.Стефка Коемджиева                       - 0886/437 551

9.      адв.Таня Бойкова                                   - 0887/344 921

 

14 НОЕМВРИ – 20 НОЕМВРИ 2016 година

1. адв. Теодор Тошев                                   - 0888/645 271

2. адв. Тодорка Чонина                               - 0889/521 783

3. адв. Цвета Рангелова                              - 0887/788 446

            4. адв. Адриана Мелниклийска                   - 0898/658 749

            5. адв. Антоанета Богданова                      - 0898/521 436

            6. адв. Арбен Конедарев                             - 0896/648 845

            7. адв. Асен Вакареев                                 - 0894/050 201

            8. адв. Бойка Бойкова                                 - 0889/866 509

 

21 НОЕМВРИ – 27 НОЕМВРИ 2016 година

1. адв. Валерия Велева                                - 0888/333 909

2. адв. Величка Ушатова                               - 0899/942 223

3. адв. Венета Медарова                              - 0879/331 333

4. адв. Галина Савова                                  - 0888/300 124

5. адв. Гергана Бончева                               - 0899/136 677

6. адв. Георги Тошев                                    - 0888/405 787

7. адв. Даниела Стойкова                            - 0878/535 414

8. адв. Елена Бистричка                              - 0898/604 548

 

28 НОЕМВРИ – 04 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1. адв. Елена Равначка                                - 0898/663 987

2. адв. Елиана Спасова                               - 0876/554 486

3. адв. Иван Катърджиев                            - 0877/172 898

4. адв. Иван Тошев                                      - 0898/317 248

5. адв. Керстин Кацарска                            - 0896/898 390

6. адв. Лазар Картулев                                - 0889/203 039

7. адв. Мария Георгиева                             - 0877/212 040

8. адв. Мария Шопова                                 - 0898/636 374

 

05 ДЕКЕМВРИ – 11 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1.    адв. Марян Биков                                    - 0879/260 167

2.    адв. Мая Тунтева                                    - 0898/536 860

3.    адв. Милуш Бараков                               - 0887/802 631

4.    адв. Надежда Римпева                            - 0898/703 871

5.    адв. Пенка Смукова                               - 0886/787 488

6.    адв. Петър Петров                                  - 0888/410 973

7.    адв. Рангел Бараков                                - 0899/885 191

8.    адв. Румяна Григорова                            - 0888/646 161

9.    адв. Снежанка Ангелова                          - 0899/155 263

 

12 ДЕКЕМВРИ – 18 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1.    адв. Станислава Георгиева                    - 0886/292 820

2.    адв. Стефка Коемджиева                       - 0886/437 551

3.    адв. Таня Бойкова                                   - 0887/344 921

4.    адв. Теодор Тошев                                  - 0888/645 271

5.    адв. Тодорка Чонина                              - 0889/521 783

6.    дв.  Цвета Рангелова                              - 0887/788 446

7.    адв. Адриана Мелниклийска                 - 0898/658 749

8.    адв. Антоанета Богданова                     - 0898/521 436

 

19 ДЕКЕМВРИ – 25 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1. адв.Арбен Конедарев                             - 0896/648 845

2. адв. Асен Вакареев                                 - 0894/050 201

3. адв. Бойка Бойкова                                 - 0889/866 509

4. адв. Валерия Велева                               - 0888/333 909

5. адв. Величка Ушатова                            - 0899/942 223

6. адв. Венета Медарова                             - 0879/331 333

7. адв. Галина Савова                                 - 0888/300 124

8. адв. Гергана Бончева                              - 0899/136 677

 

26 ДЕКЕМВРИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1. адв. Георги Тошев                                   - 0888/405 787

2. адв. Даниела Стойкова                           - 0878/535 414

3. адв. Елена Бистричка                              - 0898/604 548

4. адв. Елена Равначка                                - 0898/663 987

5. адв. Елиана Спасова                               - 0876/554 486

6. адв. Иван Катърджиев                            - 0877/172 898

7. адв. Иван Тошев                                      - 0898/317 248

8. адв. Керстин Кацарска                            - 0896/898 390

 

 

За район Гоце Делчев: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

01 ОТКОМВРИ – 09 ОКТОМВРИ 2016 година

1.      адв. Роза Бацалова                               - 0896/789 910

2.      адв. Тодор Петрелийски                       - 0878/597 046

3.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

4.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

 

10 ОКТОМВРИ – 16 ОКТОМВРИ 2016 година

1.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

2.      адв. Иван Тюхков                                    - 0895/364 842

3.      адв. Костадинка Богданова                     - 0898/709 877

4.      адв. Нели Терзиева                                 - 0898/767 603

 

17 ОКТОМВРИ – 23 ОКТОМВРИ 2016 година

1.      адв. Роза Бацалова                                 - 0896/789 910

2.      адв. Тодор Петрелийски                          - 0878/597 046

3.      адв. Анелия Шопова                                - 0888/584 637

4.      адв. Георги Димитров                              - 0887/730 730

 

24 ОКТОМВРИ – 30 ОКТОМВРИ 2016 година

1.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

2.      адв. Иван Тюхков                                    - 0895/364 842

3.      адв. Костадинка Богданова                     - 0898/709 877

4.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

 

31 ОКТОМВРИ – 06 НОЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Роза Бацалова                               - 0896/789 910

2.      адв. Тодор Петрелийски                        - 0878/597 046

3.      адв. Анелия Шопова                             - 0888/584 637

4.      адв. Георги Димитров                           -0887/730 730

 

07 НОЕМВРИ – 13 НОЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

2.      адв. Иван Тюхков                                    - 0895/364 842

3.      адв. Костадинка Богданова                     - 0898/709 877

4.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

 

14 НОЕМВРИ – 20 НОЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Роза Бацалова                                 - 0896/789 910

2.      адв. Тодор Петрелийски                          - 0878/597 046

3.      адв. Анелия Шопова                               - 0888/584 637

4.      адв. Георги Димитров                             - 0887/730 730

 

21 НОЕМВРИ – 27 НОЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

2.      адв. Иван Тюхков                                    - 0895/364 842

3.      адв. Костадинка Богданова                    - 0898/709 877

4.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

 

28 НОЕМВРИ – 04 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Роза Бацалова                                 - 0896/789 910

2.      адв. Тодор Петрелийски                           - 0878/597 046

3.      адв. Анелия Шопова                                 - 0888/584 637

4.      адв. Георги Димитров                               - 0887/730 730

                                                                                                             

05 ДЕКЕМВРИ – 11 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

2.      адв. Иван Тюхков                                    - 0895/364 842

3.      адв. Костадинка Богданова                     - 0898/709 877

4.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

 

12 ДЕКЕМВРИ – 18 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Роза Бацалова                                 - 0896/789 910

2.      адв. Тодор Петрелийски                          - 0878/597 046

3.      адв. Анелия Шопова                                - 0888/584 637

4.      адв. Георги Димитров                              - 0887/730 730

 

19 ДЕКЕМВРИ – 25 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Зоя Пулева                                      - 0895/451 910

2.      адв. Иван Тюхков                                    - 0895/364 842

3.      адв. Костадинка Богданова                     - 0898/709 877

4.      адв. Нели Терзиева                                - 0898/767 603

 

26 ДЕКЕМВРИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Роза Бацалова                                 - 0896/789 910

2.      адв. Тодор Петрелийски                          - 0878/597 046

3.      адв. Анелия Шопова                                - 0888/584 637

4.      адв. Георги Димитров                               - 0887/730 730

 

 

За район Петрич: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

01 ОКТОМВРИ – 09 ОКТОМВРИ 2016 година

1.      адв.Георги Божинов                                - 0887/525 529

2.      адв. Гергана Коларова                           - 0898/971 327

3.      адв. Димитрина Марангозова                 - 0899/030 508

4.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

5.      адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

6.      адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

7.      адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

8.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

9.      адв. Любомир Георгиев                          - 0887/660 694

10.  адв. Маргарита Райчева                          - 0898/622 821

11.  адв. Мариела Бадалова                          - 0899/833 060

12.  адв. Мариана Попова                             - 0898/606 996

13.  адв. Мария Кондова                               - 0895/805 656

14.  адв. Надежда Кехайова                          - 0888/420 130

15.  адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

16.  адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

 

10 ОКТОМВРИ – 16 ОКТОМВРИ 2016 година

1.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

2.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

3.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

4.      адв. Стела Янева                                   - 0886/447 666

5.      адв. София Вълина                                - 0896/222 676

6.      адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

7.      адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

8.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

9.      адв. Анелия Колаксъзова                      - 0887/400 979

10.  адв. Божана Тошева                                 - 0885/111 417

11.  адв. Борис Харизанов                               - 0878/511 885

12.  адв. Ваица Пенелова                                - 0886/777 885

13.  адв. Велина Банчева                               - 0878/915 996

14.  адв. Велина Пиргова                                - 0888/143 943

15.  адв. Велик Гогов                                       - 0888/786 611

 

17 ОКТОМВРИ – 23 ОКТОМВРИ 2016 година

1.      адв. Виолета Николова-Ваиу                - 0885/164 961

2.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

3.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

4.      адв. Димитрина Марангозова               - 0899/030 508

5.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

6.      адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

7.      адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

8.      адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

9.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

10.  адв. Любомир Георгиев                            - 0887/660 694

11.  адв. Маргарита Райчева                          - 0898/622 821

12.  адв. Мариела Бадалова                         - 0899/833 060

13.  адв. Мариана Попова                              - 0898/606 996

14.  адв. Мария Кондова                                - 0895/805 656

15.  адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

16.  адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

 

24 ОКТОМВРИ – 30 ОКТОМВРИ 2016 година

1.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

2.      адв. Петя Хантова                                  - 0898/629 958

3.      адв. Петър Кютукчиев                            - 0888/223 622

4.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

5.      адв. Стела Янева                                   - 0886/447 666

6.      адв. София Вълина                                - 0896/222 676

7.      адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

8.      адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

9.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

10.  адв. Анелия Колаксъзова                         - 0887/400 979

11.  адв. Божана Тошева                                - 0885/111 417

12.  адв. Борис Харизанов                              - 0878/511 885

13.  адв. Ваица Пенелова                               - 0886/777 885

14.  адв. Велина Банчева                               - 0878/915 996

15.  адв. Велина Пиргова                               - 0888/143 943

 

31 ОКТОМВРИ – 06 НОЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Велик Гогов                                  - 0888/786 611

2.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

3.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

4.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

5.      адв. Димитрина Марангозова                - 0899/030 508

6.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

7.      адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

8.      адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

9.      адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

10.  адв. Илонка Закова                                 - 0886/418 541

11.  адв. Любомир Георгиев                            - 0887/660 694

12.  адв. Маргарита Райчева                          - 0898/622 821

13.  адв. Мариела Бадалова                         - 0899/833 060

14.  адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

15.  адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

16.  адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

 

07 НОЕМВРИ – 13 НОЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

2.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

3.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

4.      адв. Петър Кютукчиев                           - 0888/223 622

5.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

6.      адв. Стела Янева                                  - 0886/447 666

7.      адв. София Вълина                                - 0896/222 676

8.      адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

9.      адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

10.  адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

11.  адв. Анелия Колаксъзова                       - 0887/400 979

12.  адв. Божана Тошева                                - 0885/111 417

13.  адв. Борис Харизанов                             - 0878/511 885

14.  адв. Ваица Пенелова                             - 0886/777 885

15.  адв. Велина Банчева                              - 0878/915 996

 

14 НОЕМВРИ – 20 НОЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Велина Пиргова                            - 0888/143 943

2.      адв. Велик Гогов                                  - 0888/786 611

3.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

4.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

5.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

6.      адв. Димитрина Марангозова               - 0899/030 508

7.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

8.      адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

9.      адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

10.  адв. Иванка Дюзова                                - 0885/244 892

11.  адв. Илонка Закова                                - 0886/418 541

12.  адв. Любомир Георгиев                          - 0887/660 694

13.  адв. Маргарита Райчева                          - 0898/622 821

14.  адв. Мариела Бадалова                         - 0899/833 060

15.  адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

16.  адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

 

21 НОЕМВРИ – 27 НОЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

2.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

3.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

4.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

5.      адв. Петър Кютукчиев                          - 0888/223 622

6.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

7.      адв. Стела Янева                                  - 0886/447 666

8.      адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

9.      адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

10.  адв. Албена Златкова                             - 0888/678 096

11.  адв. Анелия Колаксъзова                         - 0887/400 979

12.  адв. Божана Тошева                               - 0885/111 417

13.  адв. Борис Харизанов                             - 0878/511 885

14.  адв. Велина Банчева                              - 0878/915 996

15.  адв. Велина Пиргова                                - 0888/143 943

16.  адв. Велик Гогов                                      - 0888/786 611

 

28 НОЕМВРИ – 04 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Виолета Николова-Ваиу                - 0885/164 961

2.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

3.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

4.      адв. Димитрина Марангозова               - 0899/030 508

5.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

6.      адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

7.      адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

8.      адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

9.      адв. Илонка Закова                               - 0886/418 541

10.  адв. Любомир Георгиев                            - 0887/660 694

11.  адв. Маргарита Райчева                           - 0898/622 821

12.  адв. Мариела Бадалова                         - 0899/833 060

13.  адв. Мариана Попова                             - 0898/606 996

14.  адв. Мария Кондова                               - 0895/805 656

15.  адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

16.  адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

                                                                                                             

05 ДЕКЕМВРИ – 11 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

2.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

3.      адв. Петър Кютукчиев                            - 0888/223 622

4.      адв. Славянка Тимова                            - 0888/635 496

5.      адв. Стела Янева                                    - 0886/447 666

6.      адв. София Вълина                                - 0896/222 676

7.      адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

8.      адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

9.      адв. Албена Златкова                            - 0888/678 096

10.  адв. Анелия Колаксъзова                         - 0887/400 979

11.  адв. Божана Тошева                                  - 0885/111 417

12.  адв. Борис Харизанов                               - 0878/511 885

13.  адв. Ваица Пенелова                                - 0886/777 885

14.  адв. Велина Банчева                              - 0878/915 996

15.  адв. Велина Пиргова                                - 0888/143 943

 

12 ДЕКЕМВРИ – 18 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Велик Гогов                                   - 0888/786 611

2.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

3.      адв.Георги Божинов                            - 0887/525 529

4.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

5.      адв. Димитрина Марангозова              - 0899/030 508

6.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

7.      адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

8.      адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

9.      адв. Иванка Дюзова                              - 0885/244 892

10.  адв. Илонка Закова                                  - 0886/418 541

11.  адв. Любомир Георгиев                             0887/660 694

12.  адв. Маргарита Райчева                           - 0898/622 821

13.  адв. Мариела Бадалова                         - 0899/833 060

14.  адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

15.  адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

16.  адв. Надежда Кехайова                         - 0888/420 130

 

19 ДЕКЕМВРИ – 25 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1.      адв. Надка Танева                                  - 0898/913 354

2.      адв. Олег Янчев                                     - 0898/581 534

3.      адв. Петя Хантова                                 - 0898/629 958

4.      адв. Петър Кютукчиев                           - 0888/223 622

5.      адв. Славянка Тимова                           - 0888/635 496

6.      адв. Стела Янева                                   - 0886/447 666

7.      адв. София Вълина                                - 0896/222 676

8.      адв. Сузана Полизоева                          - 0878/630 254

9.      адв. Цветана Динева                             - 0898/682 054

10.  адв. Албена Златкова                              - 0888/678 096

11.  адв. Анелия Колаксъзова                         - 0887/400 979

12.  адв. Божана Тошева                                 - 0885/111 417

13.  адв. Борис Харизанов                               - 0878/511 885

14.  адв. Ваица Пенелова                               - 0886/777 885

15.  адв. Велина Банчева                              - 0878/915 996

 

26 ДЕКЕМВРИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2016 година

 

1.      адв. Велина Пиргова                            - 0888/143 943

2.      адв. Велик Гогов                                  - 0888/786 611

3.      адв. Виолета Николова-Ваиу               - 0885/164 961

4.      адв.Георги Божинов                             - 0887/525 529

5.      адв. Гергана Коларова                          - 0898/971 327

6.      адв. Димитрина Марангозова                 - 0899/030 508

7.      адв. Елена Георгиева                            - 0887/707 256

8.      адв. Емилия Божкова                            - 0898/391 086

9.      адв. Иван Данчев                                  - 0888/655 297

10.  адв. Иванка Дюзова                                 - 0885/244 892

11.  адв. Илонка Закова                                 - 0886/418 541

12.  адв. Любомир Георгиев                           - 0887/660 694

13.  адв. Маргарита Райчева                         - 0898/622 821

14.  адв. Мариела Бадалова                         - 0899/833 060

15.  адв. Мариана Попова                            - 0898/606 996

16.  адв. Мария Кондова                              - 0895/805 656

 

За район Разлог: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

01 ОКТОМВРИ – 09 ОКТОМВРИ 2016 година

1. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

2. адв. Николай Коцаков                             - 0888/981 493

3. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

4. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

5. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

 

10 ОКТОМВРИ – 16 ОКТОМВРИ 2016 година

1.адв. Татяна Лазарова-Цанева                 - 0886/083 862

2. адв. Тодор Мардов                               - 0898/703 855

3. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

4. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

5. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

 

17 ОКТОМВРИ – 23 ОКТОМВРИ 2016 година

1. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

2. адв. Николай Коцаков                               - 0888/981 493

3. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

4. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

5. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

 

24 ОКТОМВРИ – 30 ОКТОМВРИ 2016 година

1.адв. Татяна Лазарова-Цанева                 - 0886/083 862

2. адв. Тодор Мардов                                - 0898/703 855

3. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

4. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

5. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

 

31 ОКТОМВРИ – 06 НОЕМВРИ 2016 година

1. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

2. адв. Николай Коцаков                              - 0888/981 493

3. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

4. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

5. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

 

07 НОЕМВРИ – 13 НОЕМВРИ 2016 година

1. адв. Татяна Лазарова-Цанева                 - 0886/083 862

2. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

3. адв. Анелия Хаджистоянова                   - 0885/088 737

4. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

5. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

 

14 НОЕМВРИ – 20 НОЕМВРИ 2016 година

1. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

2. адв. Николай Коцаков                             - 0888/981 493

3. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

4. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

5. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

 

21 НОЕМВРИ – 27 НОЕМВРИ 2016 година

1.адв. Татяна Лазарова-Цанева                 - 0886/083 862

2. адв. Тодор Мардов                                 - 0898/703 855

3. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

4. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

5. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

 

28 НОЕМВРИ – 04 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

2. адв. Николай Коцаков                               - 0888/981 493

3. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

4. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

5. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

 

05 ДЕКЕМВРИ – 11 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1.адв. Татяна Лазарова-Цанева                 - 0886/083 862

2. адв. Тодор Мардов                               - 0898/703 855

3. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

4. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

5. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

 

05 ДЕКЕМВРИ - 11 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

2. адв. Николай Коцаков                            - 0888/981 493

3. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

4. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

5. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

 

12 ДЕКЕМВРИ - 18 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1.адв. Татяна Лазарова-Цанева                    - 0886/083 862

2. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

3. адв. Анелия Хаджистоянова                     - 0885/088 737

4. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

5. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

 

19 ДЕКЕМВРИ - 25 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1. адв. Михаела Клечерова                         - 0883/315 102

2. адв. Николай Коцаков                              - 0888/981 493

3. адв. Славчо Попов                                  - 0883/391 001

4. адв. Селма Падарева                               - 0888/876 564

5. адв. Тодор Кузманов                               - 0878/405 995

 

26 ДЕКЕМВРИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1.адв. Татяна Лазарова-Цанева                 - 0886/083 862

2. адв. Тодор Мардов                                  - 0898/703 855

3. адв. Анелия Хаджистоянова                  - 0885/088 737

4. адв. Илонка Пандева                              - 0885/040 452

5. адв. Любка Крънчева                              - 0886/748 625

 

За район Сандански: адвокат Мария Георгиева – 0879/205550

01 ОКТОМВРИ – 09 ОКТОМВРИ 2016 година

1. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

2.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

3. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

4. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

5. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

            6. адв. Нели Захариева                   - 0887/947831

7. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

 

10 ОКТОМВРИ – 16 ОКТОМВРИ 2016 година

1. адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

2.адв. Христо Стоянов                                  - 0888/251 085

3.адв. Янка Толькова                                    - 0898/565 553

4. адв.Анастасия Маринова                          - 0898/510 186

5. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

6.адв. Виолета Станкова                              - 0887/602 177

7. адв. Георги Цветанов                                - 0893/390 180

 

17 ОКТОМВРИ – 23 ОКТОМВРИ 2016 година

1. адв. Димитър Андонов                           - 0889/290 014

2.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

3. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

4. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

5. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

6. адв. Нели Захариева                                 - 0887/947831

7. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

 

24 ОКТОМВРИ – 30 ОКТОМВРИ 2016 година

1. адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

2.адв. Христо Стоянов                                 - 0888/251 085

3.адв. Янка Толькова                                  - 0898/565 553

4. адв.Анастасия Маринова                          - 0898/510 186

5. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

6.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

7. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

 

31 ОКТОМВРИ – 06 НОЕМВРИ 2016 година

1. адв. Димитър Андонов                            - 0889/290 014

2.адв. Добромир Парапанов                       - 0888/949 616

3. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

4. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

5. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

            6. адв. Нели Захариева                    - 0887/947831

7. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

 

07 НОЕМВРИ – 13 НОЕМВРИ 2016 година

1.  адв. Росен Недин                                   - 0887/743 008

2.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

3.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

4. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

5. адв. Благой Горанов                               - 0898/251 429

6.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

7. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

 

14 НОЕМВРИ – 20 НОЕМВРИ 2016 година

1.  адв. Димитър Андонов                          - 0889/290 014

2.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

3. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

4. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

5. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

6. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

7. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

 

21 НОЕМВРИ – 27 НОЕМВРИ 2016 година

1. адв. Росен Недин                                     - 0887/743 008

2.адв. Христо Стоянов                               -  0888/251 085

3.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

4. адв.Анастасия Маринова                        - 0898/510 186

5. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

6.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

7. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

 

28 НОЕМВРИ – 04 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1.  адв. Димитър Андонов                          - 0889/290 014

2.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

3. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

4. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

5. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

6. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

7. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

 

05 ДЕКЕМВРИ – 11 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1.  адв. Росен Недин                                  - 0887/743 008

2.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

3.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

4. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

5. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

6.адв. Виолета Станкова                            - 0887/602 177

7. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

 

12 ДЕКЕМВРИ – 18 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1.  адв. Димитър Андонов                          - 0889/290 014

2.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

3. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

4. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

5. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

            6. адв. Нели Захариева                    - 0887/947831

7. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

 

19 ДЕКЕМВРИ – 25 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1.  адв. Росен Недин                                  - 0887/743 008

2.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

3.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

4. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

5. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

6.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

7. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

 

26 ДЕКЕМВРИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2016 година

1.  адв. Димитър Андонов                          - 0889/290 014

2.адв. Добромир Парапанов                      - 0888/949 616

3. адв. Емилия Цекова                                - 0887/779 995

4. адв. Иглика Манова                                - 0888/665 911

5. адв. Людмила Кацарова                         - 0898/998 543

6. адв. Нели Захариева                                - 0887/947831

7. адв. Роза Орманлиева                             - 0888/226 146

 

26 СЕПТЕМВРИ - 30 СЕПТЕМВРИ 2016 година

1.  адв. Росен Недин                                 - 0887/743 008

2.адв. Христо Стоянов                              - 0888/251 085

3.адв. Янка Толькова                                 - 0898/565 553

4. адв.Анастасия Маринова                      - 0898/510 186

5. адв. Благой Горанов                                - 0898/251 429

6.адв. Виолета Станкова                           - 0887/602 177

7. адв. Георги Цветанов                             - 0893/390 180

 

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 7

            Адвокатски съвет Благоевград разгледа постъпилите 5 броя заявления подадени от адвокати, членове на Адвокатска колегия Благоевград, за вписване в Националния регистър за правна помощ.

 След запознаване с подадените заявления, Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 205

ОДОБРЯВА списък на адвокатите подали заявления за вписване в регистъра на Национално бюро за правна помощ, както следва:

1.      Адв. Биляна Георгиева Петачка;

2.      Адв. Биляна Кирилона Костова;

3.      Адв. Василка Ивайлова Стоянова;

4.      Адв. Люба Георгиева Павлова;

5.      Адв. Никола Симеонов Попов.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 8

На заседанието бяха разгледани подадените до 15.09.2016 година документи на кандитатите за изпита за адвокати и младши адвокати за есенната сесия на 2016 година, подадени в срока посочен в Наредба № 2 на Висш адвокатски съвет за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати.

            Адвокатският съвет констатира, че подадените документи са съобразени с Наредба № 2 на Висш адвокатски съвет за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати.

            Предвид горното Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 206

Допуска до участие в изпит 10 броя подадени заявления от кандидати по приложения списък при спазване на посочените условия:

1.      АЙШЕ КАДРИЕВА ГЕНЧЕВА, ЮЗУ;

2.      АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ЮРУКОВ, ЮЗУ;

3.      АНЕТА ИЛИЕВА ХАДЖИЕВА-МИТКОВА, ЮЗУ;

4.      АТАНАС СТОЯНОВ ПОПОВ, ЮЗУ;

5.      ВАСКА АТАНАСОВА ПЕЛТЕКОВА, ЮЗУ;

6.      ДИАНА ЕВТИМОВА СТАНОЕВА, ЮЗУ;

7.      ДИАНА СОТИРОВА ПАВЛОВА, ЮЗУ;

8.      ЕЛИЦА ДИМИТРОВА ЗАХАРИЕВА, ЮЗУ;

9.      ИЛИЯ МАРИНОВ АТАНАСОВ, ЮЗУ;

10.  КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ЧОЛЕВА, ЮЗУ;

11.  КИРИЛ ВАЛЕРИЕВ ЗАКОВ, ЮЗУ;

12.  КОСТАДИНКА ХРИСТОВА КЪРДЖИЕВА, ЮЗУ;

13.  МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИВЧЕВА,  ЮЗУ;

14.  НЕЙЛИН МЕХМЕДОВА БОЗОВА,ЮЗУ;

15.  ПЕТЪР ИВАНОВ БАЛЖДИЕВ, ЮЗУ;

16.  СТОЯН БОРИСОВ ДЖАВКОВ, ЮЗУ.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 9

Докладва адв. Чолаков писмо с вх. № 592/30.08.2016 г. на Висш адвокатски съвет, в което уведомяват, че с решение № 1599/15.01.2016 г. е създаден като помощен орган Консултативен конституционен съвет. Сочи, се още че създаденият помощен орган Научно-методически център и помощен орган Консултативен конституционен съвет се сливат в един помощен орган с наименование Комия по правни въпроси. В комисията по правни въпроси ще бъдет обособени следните секции: наказателно право и процес, гражданско право и процес, търговско право и процес, административно право и административен процес, финансово и данъчно право и процес, трудово право и право на Европейския съюз.

В тази връзка Висшия адвокатски съвет моли в срок до 10.09.2016 г. да се направят предложения за включване в Комисията по правни въпроси на членове на колегията, които да работят като експерти, като да се посочи и областта на правото, в която имат специализация.

Сочи, че настоящото писмо е изпратено по електронните пощи до членовете на Адвокатски съвет Благоевград, с молба до 10.09.2016 г., същите да направят своите предложения.

В дадения срок е получено само едно предложение от Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, което предложение е изпратено на Висш адвокатски съвет.

 

По т. 10

Докладва адв. Чолаков, че през 2015 г. от страна на Адвокатски съвет Благоевград са били организирани медицински прегледи за адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

В тази връзка предлага на Адвокатски съвет Благоевград, отново да организира медициниски прегледи, като тази година да се направи изследване „пълна кръвна картина”.

Постъпи предложение от адвокат Хантова, медицински прегледи тази година да не се провеждат, поради ниския бюджет на Адвокатска колегия Благоевград, а да се предвиди в бюджета на следващата година, като се разшири обхвата на прегледите.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 207

ОТЛАГА разглеждането на точката, за следващата година, след гласуване на новият бюджет на Адвокатска колегия Благоевград за 2017 година.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 11

Докладва адв. Чолаков, писмо изпратено на електронна поща от Адвокатска колегия Велико Търново, в което сочи, че на извънредно заседание на ВАС от 22.07.2016 г. е прието становище във връзка с промените в Закона за съдебната власт, които се предвижда да бъдат внесени при второ четене в НС на 26.07.2016 г. Сочи се в писмото, че Становището е разпространено в публичното пространство и вече има отзвук в обществото. Смятат, че ако всеки изрази личното си мнение по темата, с това ще допренесе да се преустанови практиката за промени в законите, само за да се отчете извършването им, без обаче да са обсъдени и преценени становищата на организации, различни от вносителите.

Молят за поместване на коментари в Интернет страницата на Правен свят.

 

По т. 12

Докладва се писмо с вх. № 584/24.08.2016 г. на Висш съдебен съвет, с което уведомяват Адвокатски съвет Благоевград, че подадения сигнал с вх. № 94-00-647/08.08.2016 г. е изпратен по компетентност до Комисия по професионална етика към Софийски градски съд.

След като членовете на Адвокатски съвет Благоевград се запознаха с писмото, същото да бъде приложено към комплектованата преписката в Адвокатска колегия Благоевград.

 

По т. 13

1.    Докладва адв. Чолаков, че е получено писмо от Висш адвокатски съвет, с което уведомяват, че организират с любезното съдействие на UIAи лично на неговия председател г-н Жан-Жак Уитвилер посещение в Съда на Европейския съвет в Люксенбург с цел запознаване с организацията и работата на съда.

В тази връзка канят Председателите на Адвокатските колегии или определен от адвокатския съвет негов представител да вземе участие в посещението на Съда на Европейския съюз.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 208

            ДА БЪДЕ уведомен Висш адвокатски съвет, че в организираното посещение в Съда на Европейския съвет в Люксенбург с цел запознаване с организацията и работата на съда, участие ще вземе адвокат Иван Чолаков – Председател на Адвокатски съвет Благоевград.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

2.    Докладва адв. Георгиева, че във връзка с откриването на Регионалния център за консултиране към Адвокатския съвет е разговаряла с фирми за кетъринг, рекламни агенции за изготвяне на оферти за изработване на рекламни бюлетини, флаери и плакати, които да бъдат разположени на места подходящи за запозванане от нуждаещи се да ползват услугите на Регионалния център за консултиране. Сочи, че след проведени предварителни разговори се планира откриването на центъра да бъде на 14.10.2016 г., като предварителните разходи за откриването му ще бъдат около 800,00 лв.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 209

ОДОБРЯВА извършване на разходи в размер на 800,00 лв. за откриване на Регионалния център за консултиране към Адвокатски съвет Благоевград, които да бъдат изразходвани от перо „Рекламни материали” от бюджета на Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

3.    Докладват адв. Георгиева, адв. Захариева и адв. Бистричка, които предствавят доклад в писмен вид за извършена инвентаризация. Сочат, че съсЗаповед № 8 от 25.07.2016 г. на Председателя на Адвокатска колегия Благоевград и в изпълнение на Решение № 26/18.02.2016 г. на Адвокатски съвет Благоевград, комисия в състав адв. Мария Георгиева - Председател, адв. Нели Захариева - член на Адвокатски съвет и адв. Елена Бистричка - Председател на Контролния съвет на Адвокатска колегия Благоевград, и в присъствието на г-жа Райна Стоицова – счетоводител на АК - Благоевград като материално отговорно лице, излизащо в пенсия и предаваща на Цветанка Христова – приемащ счетоводител, на 28.07.2016 г. е извършена пълна инвентаризация на материални активи на Адвокатска колегия Благоевград, описани в инвентаризационни описи по следните сметки: сметка 204 – компютърна техника 2016 г., сметка 208 – офис обзавеждане 2016 г., сметка 961 – активи в употреба, изписани като разход 2016 г., сметка 214 – програмни продукти 2016 г., инвентаризационен опис по списък, без цени 2016 г., както и извърши проверка на намиращите се в недвижимите имоти, собственост на АК - Благоевград – сметка 203, движими вещи, невключени в посочените по-горе сметки.Бяха засечени салдата по оборотните ведомости и извършена проверка на касова наличност на парите в касата на Адвокатска колегия Благоевград.

При извършената проверка се установи, че всички заведени движими вещи и недвижими имоти в посочените по-горе сметки са налични и в добро състояние, както и наличността в сметка 501 /каса в лева/, отговаря на действителната наличност в касата на АК - Благоевград.

 Комисията, в посочения състав, предлага на АС Благоевград да вземе следните решения.

1.  Да одобри протокола за извършена инвентаризация;

2.  Да одобри списък на налични материални активи на АК Благоевград, невключени в инвентаризационните описи по посочените по-горе сметки;

3.  Да одобри протокол за бракуване на материални активи, като Председателя издаде нарочна заповед за бракуване и унищожаване на негодни материални активи.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 210

ПРИЕМА доклада на Комисията, назначена със Заповед на Председателя на Адвокатска колегия Благоевград, за извършване на инвентаризация на имуществото на Адвокатска колегия Благоевград.

БРАКУВА изброените материални активи в Протокол за Бракуване на материалните активи.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

            4.Докладва адв. Бистричка, че по закона за счетоводството и ЗКПО - Данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от:

1. стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;

2.   седемстотин лева.

            Сочи, че в офиса на колегията се водят протоколи за фактическа наличност, в които са описани наличности, които са с много ниска стойност, което намира за неправилно.

            Предлага на Адвокатски съвет закупуване на счетоводен модул на Микроинвест модул „Делта про”за нуждите на колегията.

            Във връзка с горното, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 211

            ВЪЗЛАГА на адв. Бистричка да направи предложение за начина на заприходяване на активите, както и подходящи предложения за работата на Адвокатска колегия Благоевград.

            ДА БЪДЕ закупен счетоводен модул на Микроинвест модул „Делта про”за нуждите на колегията.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

            Докладва се, че в архива на колегията има броеве на Държавен вестник, които се дублират и са неподвързани, както и издания на Адвокатски преглед, от изминали години.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

                                                                                                              РЕШЕНИЕ № 212

            ДА СЕ изпратят съобщения на електронните пощи на всички адвокати вписани в Адвокатска колегия Благоевград, че при проявен интерес от тяхна страна могат в едномесечен срок да получат от подлежащите на бракуване броеве на Държавен вестник от Адвокатска колегия Благоевград.

            Решението е взето с 7 гласа „за".   

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 28.09.2016 година от 13,30 часа.

 

 

                                              

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Иван Чолаков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/