П Р О Т О К О Л № 15/28.09.2016 год.

Днес, 28.09.2016 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Мария Георгиева, Елена Попова, Петя Хантова, Иванка Кехайова, Нели Захариева иСветлана Радулова.

Не присъстват резервните членове на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова и Иван Димитров.

Не присъстват Председателите на Контролния съвет и Дисциплинарен съд - Елена Бистричка и Албена Златкова

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Информация за събитията от 16.09.2016 г. – 28.09.2016 г. /докладва адв. Чолаков/;

2.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;

3.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

4.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

5.      Организация на семинарната дейност за IV-то тримесечие на 2016 г. /докладва адв. Ненов/;

6.      Обсъждане на писмо с вх. № 617/10.09.2016 г. на ВАС/докладва адв. Чолаков/;

7.      Вземане на решение за честване на „Деня на адвоката”;

8.      Разни.                                                                

     

 По т. 1

Докладва адв. Чолаков за събитията през периода 16.09.2015 г. – 28.09.2016 г.

По т. 2

1. Заявление с вх. № 662/27.09.2016 година от ГЕОРГИ КРУМОВ КАЧОРЕВ за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

2. Заявление вх. № 659/27.09.2016 година от адвокат ЦВЕТА ВАЛЕНТИНОВА РАНГЕЛОВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора. Адвокат Рангелова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

3. Заявление с вх. № 657/26.09.2016 година от адвокат ИЛИЯ ИВАНОВ ЯНЕВ за вписване като адвокатски сътрудник на Василка Стоянова Станоева.

Към заявлението са приложени трудов договор и платена такса за вписване на адвокатски сътрудник.

4. Заявление с вх. № 649/17.09.2016 година от адвокат ИЛИЯ ИВАНОВ ЯНЕВ за вписване като адвокатски сътрудник на Ивайло Илиев Янев.

Към заявлението са приложени трудов договор и платена такса за вписване на адвокатски сътрудник.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 213

ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ГЕОРГИ КРУМОВ КАЧОРЕВ, с адрес на кантора: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 41, офис 114.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

2. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адв. ЦВЕТА ВАЛЕНТИНОВА РАНГЕЛОВА, който да се счита: гр. Благоевград, ул. „Васил Мечкуевски” № 32 - партер. 

Решението е взето с 6 гласа „за”.

3. ВПИСВА в регистъра на адвокатските сътрудници Василка Стоянова Станоева като адвокатски сътрудник на адв. ИЛИЯ ИВАНОВ ЯНЕВ.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

4. ВПИСВА в регистъра на адвокатските сътрудници Ивайло Илиев Янев като адвокатски сътрудник на адв. ИЛИЯ ИВАНОВ ЯНЕВ.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 3

 

о т. 4

1.    В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 23 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 218

1.    По искане по НОХД № 507/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Б. Георгиева;

2.    По искане по ДП № 7852 зм - 62/2016 г. по описа на 02 РУ Благоевград– определя адв. Д. Маркова;

3.    По искане по ЧНД № 990/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Богданова;

4.    По искане по ЧНД № 1770/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Б. Бойкова;

5.    По искане по НОХД № 477/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. П. Сланчев;

6.    По искане по НОХД № 451/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. М. Колджиева;

7.    По искане по НОХД № 1741/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Ст. Коемджиева;

8.    По искане по в.гр.д. № 501/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Ангелова;

9.    По искане по ДП № 314 ЗМ-362/2016 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Е. Божкова

10.  По искане по ДП № 139/2016 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Б. Тошева;

11.  По искане по НОХД № 426/2016 г. по описа на РС – Сандански – Да се изпрати писмо до РС- Сандански, че съгласно чл. 18, т. 4 от Закона за правната помощ, Адвокатските съвети организират предоставянето на правна помощ в съответния съдебен район и са задължени да следят за спазването на формата и съдържанието на акта по чл. 25, ал. 3 от ЗПП, какъвто акт е и определението Ви за предоставяне на правна помощ по НОХД № 426/2016 г. по описа на РС – Сандански.

Съгласно Наръчника за адвокатските съвети за прилагането на ЗПП, издаден от НБПП и публикуван в книжка 7/2015 година на „Адвокатски преглед” издадена от ВАС, задължение на Адвокатските съвети е да следи за спазването на формата и съдържанието на акта по чл.25, ал.3 от ЗПП и изрично е казано, че Адвокатските съвети отказват да определят служебен защитник, ако липсва такъв акт.

Адвокатски съвет – Благоевград във връзка с промените на ЗПП е взел свое решение № 26/2010 г./изменено с решение № 61/11.03.2016 година/, в което сме подчертали, че фактически основания за издаване на акта, следва да бъдат мотивирани с излагане на конкретно установени по делото данни за липса на средства на лицето, на което се предоставя правна помощ, а не само въз основа на декларация попълнена от него.

Отново да бъде подчертано, че липсата на извършена преценка по чл. 23 от ЗПП прави невъзможно и прилагането на чл. 27, ал. 2 от ЗПП в предвидените случаи.

Съгласно чл. 88, ал. 5 от ЗА решенията на Адвокатски съвет могат да се обжалват в 14-дневен срок от деня на заседанието на АС, съгласно чл. 7 от ЗА., ако смятате, че е необходимо да обжалвате трябва да бъде в предвидените законови срокове.

Съгласно чл. 134, ал. 1 от Конституцията на Република България – адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Самоуправлението и независимостта, Българската адвокатура изразява чрез органите си и решенията, които постановяват тези органи. В тази връзка Българската адвокатура не е подчинена на съда и не е задължена да изпълнява актове на съда, когато закона повелява друго.

12.     По искане по НОХД № 543/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. С. Падарева;

13.     По искане по НОХД № 625/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Р. Кацарска;

14.     По искане по ч.гр.д. № 735/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. С. Попов, адв. Т. Мардов, адв. Б. Белчева и адв. С. Симеонов;

15.     По искане по ДП № 143/2016 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Цв. Динева;

16.     По искане по НОХД № 390/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Р. Бацалова;

17.     По искане по гр.д. № 450/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Г. Теодосиева и адв. Д. Даутева;

18.     По искане по НОХД № 381/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. А. Парцова;

19.     По искане по ЧНД № 470/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. А. Вакареев;

20.     По искане по НЧХД № 1023/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Д. Табутова;

21.     По искане по ДП № 376/2016 г. по описа на РУ – Г. Делчев – определя адв. А. Шопова;

22.     По искане по ДП № 237/2016 г. по описа на РУ – Г. Делчев – определя адв. Е. Арнаудова;

23.     По искане по ДП № 786/2016 г. по описа на РУП – Сандански – определя адв. С. Попов.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

2. Заверява 38 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 16.09.2016 г. – 28.09.2016 година.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

3.Докладва се писмо с вх. № 621/12.09.2016 г. изпратено от 01 РУ Благоевград, в уведомяват, че в деловодството на 01 РУ – Благоевград е постъпила молба от адв. Галина Савова, в която иска да бъде заменена като служебен защитник на обвиняемия Валентин Борисов Христов, по ДП № 1899 ЗМ 367/2016 година.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

РЕШЕНИЕ № 219

   ДА БЪДЕ уведомен разследващия полицай от 01 РУ Благоевград, че следва да бъде постановен акт за замяна на вече определения служебен защитник с друг, който да бъде изпратен на Адвокатска колегия Благоевград със съответното искане, за да може Адвокатски съвет Благоевград да се произнесе по акта със съответното решение.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 5

Поради отсъствие на адвокат Пенко Ненов, отлага разглеждане на точката за следващото заседание на Адвокатски съвет Благоевград.

           

В залата влиза адвокат Елена Попова

 

По т. 6

 Докладва адв. Чолаков писмо с изх. № 1142/09.09.2016 година на Висш адвокатски съвет, в което уведомяват, че на основание чл. 16, ал. 6 от Закона за адвокатурата в Единния регистър на чуждестранните адвокати към Адвокатска колегия Благоевград е вписана като чуждестранен адвокат Десислава Костадинова Маникатова-Ниматуди, с решение № 1922 от 08.07.2016 година.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

  РЕШЕНИЕ № 220

ДА БЪДЕ увадомена адв. Десислава Костадинова Маникатова-Ниматуди, че съгласно решение № 105/24.04.2015 година на Адвокатски съвет Благоевград и чл. 49 от Закона за адвокатурата следва да заплаща членски внос към Адвокатски съвет Благоевград в размер на 18,00 лева, от които 3,00 лева за Фонд за подпомагане на адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград, както и да посочи адрес на адвокатска кантора и телефон за контакт.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

По т. 7

Докладва адв. Хантова, че предстои честване на празника 22 ноември „Деня на Българската адвокатура”. Сочи, че през 2015 година на този празник е бил организиран и благотворителен търг на пейзажните фотографии на адвокати от Адвокатска колегия Благоевград, участвали в фотоконкурса „Свят в цвят”, постъпленията от който са постъпили в Дарителския фонд за подпомагане на адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград. Постъпиха и други предложения.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 221

ВЪЗЛАГА организацията на адв. Петя Хантова, след съгласуване на мястото на провеждане на празника и програмата му с Адвокатски съвет Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 8

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

 

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 14.10.2016 година от 09,30 часа.

                                              

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Иван Чолаков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/