П Р О Т О К О Л № 16/14.10.2016 год.

Днес, 14.10.2016 година от 09.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Мария Георгиева, Елена Попова, Петя Хантова, Иванка Кехайова, Нели Захариева, Пенко Ненов и Светлана Радулова.

Присъстват й резервните членове на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова и Иван Димитров.

Присъстват Председателите на Контролния съвет и Дисциплинарен съд - Елена Бистричка и Албена Златкова и членовете.

Присъства Росица Зотева-Коцакова и Петър Петров – член на Дисциплинарния съд

Присъства Селма Падарева – член на Контролния съвет.

На заседанието присъства и адв. Ралица Негенцова – Председател на Висш адвокатски съвет.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Полагане на клетва от нововписан адвокат;

2.      Информация за събитията от 28.09.2016 г. – 14.10.2016 г. /докладва адв. Чолаков/;

3.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;

4.      Отчет за изпълнението на бюджета на Адвокатска колегия и бюджета на правната помощ за III-то тримесечие на 2016 г. /докладва адв. Георгиева/;

5.      Отчет на постъпили искания и осъществени защити по Закона за правната помощ през III-то тримесечие на 2016 г. /докладва адв. Попова/;

6.      Дисциплинарна дейност /докладва адв. Кехайова/;

7.      Обсъждане на справка за неплатен членски внос от адвокати членове на Адвокатска колегия Благоевград /докладва адв. Кехайова/;

8.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

9.      Организация на семинарната дейност за IV-то тримесечие на 2016 г. /докладва адв. Ненов/;

10.  Вземане на решение за честване на „Деня на адвоката” и организация на фотоконкурса „Свят в цвят” /докладва адв. Хантова/;

11.  Обсъждане на въпроси свързани с организация провеждането на Общото събрание на адвокатите през м. Януари 2017 г. Набелязване на Дневен ред /докладва адв. Чолаков/;

12.  Обсъждане на писмо с вх. № 671/06.10.2016 г. на Районен съд Гоце Делчев /докладва адв. Чолаков/;

13.  Обсъждане на писмо с вх. № 669/06.10.2016 г. на Висш адвокатски съвет/докладва адв. Чолаков/;

14.  Вземане на решение за честване на „Деня на адвоката”;

15.  Разни.                                                                

     

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването му като адвокат, клетва положи ГЕОРГИ КРУМОВ КАЧОРЕВ, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

По т. 2

Докладва адв. Ралица Негенцова, Председател на Висш адвокатски съвет, за предприетите действия от страна на ВАС, относно измененията в Наредба № 1 на минималните адвокатски възнаграждания и относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

Адвокат Чолаков докладва за проведената на 01.10.2016год. в град Стара Загора Национална конференция на българските адвокати, обсъдените  на нея обсъждания за внасяне на промени в ЗИД ЗА, както и приетата декларация до Народното събрание, с която за пореден път се потвърждава готовноста за предприемане на нови активни протестни действия в подкрепа на законопроекта.

 

По т. 3

1. Заявление с вх. № 675/11.10.2016 година от МАРИЯ НИКОЛОВА СТОЙНЕВА за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 223

ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград МАРИЯ НИКОЛОВА СТОЙНЕВА, с адрес на кантора: гр. Благоевград, ул. „Джеймс Баучер” № 10.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 4

Отлага разглеждането на т. 4 от Дневния ред за следващо заседание.

 

По т. 5

Докладва адвокат Елена Поповаза изпълнението на правната помощ за трето тримесечие на 2016 година, която представя отчет в писмен вид, сочещ броя на постъпилите искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ и процесуално представителство по граждански дела, както и разпределението им по отделни райони и адвокати, както и броя на изпратените отчети за сочения период.

Докладва, че е налице спад в броя на исканията спрямо трето тримесечие на 2015 година. Сочи, че спад на исканията се наблюдава за всички съдебни райони.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 224

ПРИЕМАТ ОТЧЕТА на адвокат Елена Попова за изпълнение на правната помощ в Адвокатска колегия Благоевград за трето тримесечие на 2016 година.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 6

 

По т. 7

Докладва адв. Иванка Кехайова, справка за неплатен членски внос от адвокати членове на Адвокатска колегия Благоевград. Сочи, че към момента събираемостта на членския внос като цяло е добра, независимо, че има адвокати /съобразно списък, представляващ неразделна част от протокола/, които са с неплатен членски внос за повече от три месеца, което е в нарушение на задълженията им по Закона за адвокатурата и Решение № 50/14.03.2014 година на Адвокатски съвет Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 231

ДА БЪДЕ проведен разговор с адвокатите неплатили членския си внос от отговорниците по градове, за извършване на плащане  в максимално кратки срокове.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

По т. 8

1.    В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 32 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 232

1. По искане по ДП № 314 ЗМ-485/2016 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. К. Божинова;

2. По искане по НОХД № 784/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. И. Данчев;

3. По искане по НОХД № 542/2016 г. по описа на РС – Разлог – да се изпрати писмо до РС – Разлог, че на свое редовно заседание проведено на 16.09.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград отново разгледа постъпило искане от РС - Разлог за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ по НОХД № 542/2016 година по описа на РС - Разлог, по което бе констатирано, че:

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.

Акта, с който се допуска правна помощ, следва да съдържа освен правни основания, така също и фактически основания, съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗПП, които фактически основания следва да бъдат мотивирани именно с извършването на преценката по чл. 23, ал. 4 от ЗПП.

В случай, че лицето, чиято защита е задължителна разполага със средства да ангажира договорен защитник, но отказва да го направи, с цел шиканиране на процеса, това обстоятелство да бъде изрично отразено в акта по допускането, както и да се уточни, следващото съдебно заседание в отсъствие на подсъдимия ли ще се разглежд, когато са налице предпоставките за това.

Ако необходимостта от определяне не е отпаднала и е налице акт за допускане, отговарящ на изискванията на чл. 25, ал. 3 от ЗПП, същия ще бъде разгледан на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград, което  ще се проведе на 28.09.2016год.

4. По искане по ЧНД № 1502/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. А. Малешевски;

5. По искане по ЧНД № 392/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Г. Юрукова;

6. По искане по ДП № 65/2016 г. по описа на ГПУ –  Златарево – определя адв. Т. Гунчев;

7. По искане по НОХД № 1060/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Д. Михайлова;

8. По искане по ЧНД № 460/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Г. Цветанов;

9. По искане по ДП № 244 ЗМ-86/2016 г. по описа на  ОД на МВР – Благоевград– определя адв.

10. По искане по ЧНД № 438/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Г. Ангов;

11. По искане по НОХД № 460/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Н. Римпева;

12. По искане по НЧХД № 1306/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Н. Гьошев;

13. По искане по ч.гр.д. № 1801/2016 г. по описа на РС –  Благоевград – определя адв. П. Зотева, дв. Н. Боянина и адв. И. Керина-Качева;

14. По искане по ЧНД № 1519/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Н. Китанов;

15. По искане по НОХД № 623/2016 г. по описа на РС – Разлог – да се изпрати писмо до РС – Разлог, че на свое редовно заседание, проведено на 14.10.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа постъпило искане от РС - Разлог за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ по НОХД № 623/2016 година по описа на РС - Разлог, по което бе констатирано следното: С Протоколно определение от съдебно заседание, проведено на 29.09.2016 г., е постановено да се изискат от НБД „Население”, от ТД на НАП – гр.Разлог, от ТП на НОИ – Благоевград, Агенция по вписвания и Служба по вписвания – гр.Разлог, Справка от Община – Банско и от ОД на МВР – Благоевград, необходимите документи и справки, доказващи, че подсъдимия е от категорията лица, визирани в чл.23, ал.2 от ЗПрП.

Моля, след постъпване на цитираните по-горе справки и при категорично установяване на обстоятелството, че подсъдимия няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение, да бъдем уведомени, с оглед определяне на адвокат, вписан в регистъра на НБПП, който да осъществи процесуалното му представителство по воденото наказателно производство.

16. По искане по гр.д. № 476/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. В. Станкова;

17.По искане по ДП № 146/2016 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Е. Божкова;

18. По искане по ЧНД № 642/2016 г. по описа на РС – Петрич – да се изпрати писмо до РС – Петрич, че на свое редовно заседание проведено на 14.10.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа постъпило искане от РС – Петрич за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ по ЧНД № 642/2016 година по описа на РС – Петрич. При изпълнение на задълженията и правомощията си по чл.18, т.4 от ЗПП, АС-Благоевград констатира следното:

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.

Съгласно последната разпоредба, „ПРЕЦЕНКАТА, че обвиняемия няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, /в случая от Вас/, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО по конкретното дело и на обстоятелствата по чл. 23, ал. 2, а не въз основа на субективната преценка на органа, че лицето не разполага със средства.

Във връзка с предходното, акта, с който се допуска правна помощ, следва да съдържа освен правни основания, така също и фактически основания, съгласно чл. 25, ал. 3, т.3 от ЗПП, които фактически основания следва да бъдат мотивирани именно с извършването на преценката по чл. 23, ал. 4 от ЗПП,а служебното установаване на имущественото състояние следва да се извърши с начините и средствата, посочени в чл.20, ал.3 от ЗПП. 

Липсата на извършена преценка по чл. 23 от ЗПП прави невъзможно и прилагането на чл. 27, ал. 2 от ЗПП в предвидените случаи.

В случай, че лицето, чиято защита е задължителна разполага със средства да ангажира договорен защитник, но отказва да го направи, с цел шиканиране на процеса, това обстоятелство да бъде изрично отразено в т.1 от ДЕКЛАРАЦИЯТА ИЗГОТВЕНА ПО ОБРАЗЕЦ ОТ НБПП, както и в акта по допускането.

Уведомявам Ви, че  при коригиране на акта за допускане на правна помощ съобразен с изискванията на ЗАКОНА в настоящото писмо, искането за определяне на служебен защитник ще бъде разгледано отново на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград.

19. По искане по ДП № 72/2016 г. по описа на ГПУ – Златарево – определя адв. А. Ампова;

20. По искане по ДП № 1899 ЗМ-692/2016 г. по описа на  І – во РУП – Благоевград – определя адв. И. Михайлов;

21. По искане по ДП № 314 ЗМ-557/2016 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Ст. Каракостадинов;

22. По искане по ДП № 3794 ЗМ-373/2015 г. по описа на РУП – Банско – определя адв. И. Йорданов;

23. По искане по НОХД № 591/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. М. Икономова и адв. А. Москов;

24. По искане по ЧНД № 554/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. С. Янева;

25. По искане по НОХД № 1743/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Петлова-Бочукова;

26. По искане по НЧХД № 1283/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Алексова;

27.По искане по ЧНД № 1059/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Л. Георгиев;

28. По искане по ЧНД № 1723/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Т. Чонина;

29. По искане по ДП № 122/2016 г. по описа на РУ – Г. Делчев – определя адв. И. Коджебашев;

30. По искане по ДП № 343/2015 г. по описа на РУ – Г. Делчев – определя адв. В .Итева и адв. З. Пулева;

31. По искане по ДП № 446/2016 г. по описа на РУ – Г. Делчев – определя адв. М. Стоинкова;

32. По искане по НОХД № 135/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Т. Илиева.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

По т. 9

Докладва адв. Пенко Ненов, че са проведени разговори с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” и Институт за право и правосъдие за провеждане на семинар на 11.11.2016 г. в залата на Адвокатска колегия Благоевград, със следните теми: „Обжалване действията на съдебния изпълнител”, „Държавата като привилегирован взискател”, „Разширяване на възможностите за защита на длъжника в изпълнителното производство”, „Разноски в изпълнителното производство”, за което следва да бъдат уведомени по електронните пощи всички членове на Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 233

ДА СЕ ПРОВЕДЕ семинарно обучениена 11.11.2016годинав залата на Адвокатска колегия Благоевград на адрес: Благоевград, ул. „Полковник Димов” № 1, ет. 3, при следната програма:

9.30 – 10.30 ч.           „Обжалване действията на съдебния изпълнител” – лектор адв. Бистра Славеева;

10.30 – 11.00 ч.         Дискусия

11.00 – 12.00 ч.         „Държавата като привилегирован взискател” – лектор адв. Магдалена Колева;

12.00 – 12.30 ч.         Дискусия

12.30 – 13.00 ч.         Обедна почивка

13.00 – 14.00 ч.         „Разширяване на възможностите за защита на длъжника в изпълнителното производство” – лектор адв. Таня Ванкова;

14.00 – 14.30 ч.         Дискусия

14.30 – 15.30 ч.         „Разноски в изпълнителното производство” – лектор адв. Меглена Гунчева;

15.30 – 16.00 ч.         Дискусия.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

По т. 10

Докладва адв. Хантова, че предстои честване на празника 22 ноември „Деня на Българската адвокатура”. Сочи, че през 2015 година на този празник е бил организиран и благотворителен търг на пейзажните фотографии на адвокати от Адвокатска колегия Благоевград, участвали в фотоконкурса „Свят в цвят”, постъпленията от който са постъпили в Дарителския фонд за подпомагане на адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград. Предстои подготовка на събраните снимки от фотоконкурса „Свят в цвят” и подреждането им във фотоизложба.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 234

ВЪЗЛАГА организацията на адв. Петя Хантова, след съгласуване на мястото на провеждане на празника и програмата му с Адвокатски съвет Благоевград.

Решението е взето със 8 гласа „за”.

 

По т. 11

Отлага разглеждането на точката за следващото заседание на Адвокатски съвет Благоевград.

По т. 12

Настоящото писмо на Районен съд Благоевград е обсъдено в т. 6 от Дневния ред на Адвокатски съвет Благоевград – Дисциплинарна дейност.

 

По т. 13

Докладва адв. Чолаков, писмо с вх. № 669/06.10.2016 г. изпратено от Висш адвокатски съвет, с което канят представители от колегията да вземат участие в семинар на тема: „Имиграцията в Европейския съюз. Регламентация и съдебна практика, ролята на адвоката”, организиран съвместно от Международния съюз на адвокатите, Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия.

След обсъждане на същото, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 235

ДА БЪДЕ изпратена поканата за провеждане на семинар на електронните пощи на всички адвокати.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

По т. 14

1.Докладва адв. Чолаков, че на 28.08.2016 г. Адвокатски съвет Благоевград, е взел решение, таксата за прехвърляне на адвокат от друга адвокатска колегия в размер на 100,00 лв. /т. 8 от тарифата за таксите и вноските, които се събират в Адвокатска колегия Благоевград/ ДА БЪДЕ премахната за срок от 6 /шест/ месеца от датата на вземане на решение 28.04.2016 г.

Сочи, че след изтичане на този срок, таксата за прехвърляне на адвокат от друга адвокатска колегия следва да бъде възстановена.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 236

ВЪЗСТАНОВЯВА таксата за прехвърляне на адвокат от друга адвокатска колегия в размер на 100,00 лв. /т. 8 от тарифата за таксите и вноските, които се събират в Адвокатска колегия Благоевград считано от 28.10.2016год.

Решението  е взето с 8 гласа „за”.

 

2. Докладва адв. Чолаков, че на 12.05.2016 г. АС Благоевград  е взел решение, ДА БЪДАТ провеждани редовни заседания на Адвокатски съвет Благоевград, веднъж в месеца, съгласно чл. 88, ал. 1 от Закона за адвокатурата до окончателното решаване на въпроса с ефективните протестни действия в подкрепа на ЗИДЗА.

В тази връзка предлага на членовете на Адвокатски съвет да вземат решение редовните заседания отново да се провеждат два пъти в месеца.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 237

Разглеждането на искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ ще се извършва на редовно заседание на Адвокатски съвет – Благоевград, провеждани два пъти месечно – всеки втори и четвърти петък от месеца.

Решението е взето с 8 гласа „за”.

 

3.Докладва се писмо с вх. № 677-1/14.10.2016 г. от Лакорда АД, с което уведомяват, че предоставят преференциални условия за ползване на най-новата платформа „Lakorda Mobile”, която осигурява бързи възможности за търсене, категоризиране и разглеждане на информация.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

  

РЕШЕНИЕ № 238

ДА БЪДЕ изпратено писмо до Лакорда АД, с оглед предстоящото подновяване на договора, да бъде уведомен Адвокатски съвет Благоевград за единичната цена на ползваните до момента модули, единична цена на мобилната версия и пакетна цена за двата продукта.

 Решението е взето с 8 гласа „за”.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 22.10.2016 година от 13,30 часа.

 

                                              

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Иван Чолаков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/