П Р О Т О К О Л № 17/22.10.2016 год.

Днес, 22.10.2016 година от 13.30 часа, се проведе изнесено заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Мария Георгиева, Елена Попова, Петя Хантова, Нели Захариева и Пенко Ненов.

Присъства резервния член на Адвокатски съвет Благоевград – Иван Димитров.

Присъстват Председателите на Контролния съвет и Дисциплинарен съд - Елена Бистричка и Албена Златкова

Присъстват Петър Петров, Елена Попова – членове на Дисциплинарен съд.

Присъстват Георги Чорбаджийски и Селма Падарева – членове на Контролен съвет.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Информация за събитията от 14.10.2016 г. – 22.10.2016 г. /докладва адв. Чолаков/;

2.      Отчет за изпълнение на бюджета на Адвокатска колегия и на бюджета на правната помощ за III – то тримесечие на 2016 година /докладва адв. Георгиева/;

3.      Избор на комисия за подготовка на проекто-бюджета на Адвокатска колегия Благоевград за 2017 година/докладва адв. Чолаков/;

4.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

5.      Обсъждане на въпроси свързани с организация провеждането на Общото събрание на адвокатите през м. Януари 2017 г. Набелязване на Дневен ред /докладва адв. Чолаков/;

6.      Отчитане разходите направени за откриване на център за правно консултиране към Адвокатска колегия Благоевград /докладва адв. Георгиева/;

7.      Разни.                                                                

     

                                        

По т. 1

            Докладва адв. Чолаков, че на 14.10.2014 година в град Благоевград е открит Регионален център за правно консултиране към Адвокатска колегия Благоевград, в който  ще бъдат предоставяни безплатни консултации на социално слаби лица в неравностойно положение. Сочи още, че на 21.10.2016 година е открит и такъв център и в град Петрич. Предстои откриване на регионални центрове в градовете Сандански, Гоце Делчев и Разлог.

По т. 2

             Докладва Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград, за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2016 г. на Адвокатската колегия. Сочи, че събираемостта, към момента е добра, както и че към момента не е налице преразход в разходната част на бюджетите, въпреки че приходите от обслужване на правната помощ са съществено намалели.

            След изслушване отчета на Секретаря на Адвокатския съвет Благоевград за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2016 година и след обсъждане на същия, Адвокатският съвет  взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 239

             ОДОБРЯВА направените разходи от Адвокатски съвет Благоевград по изпълнение на бюджета на Адвокатска колегия и бюджета на Правната помощ за трето тримесечие на 2016 година, като ПРИЕМА отчета на Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград за изпълнение на бюджета на Адвокатската колегия Благоевград, както и отчета на Секретаря за изпълнението на бюджета на Правната помощ за трето тримесечие на 2016 година.

            Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

         По т. 3

         Докладва адвокат Чолаков, който предлага да бъде сформирана комисия за изработване на бюджет на Адвокатска колегия Благоевград за 2017 година в състав Председател адвокат Мария Георгиева и членове адвокат Пенко Ненов и адвокат Светлана Радулова.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 240

            Определя работна група в състав адвокат Мария Георгиева, адвокат Пенко Ненов и адвокат Светлана Радулова за изготвяне на проекто-бюджети на Адвокатска колегия и Правната помощ за 2017 година.

            Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

           По т. 4

         1.    В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 11 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 241

1.    По искане по ДП № 118/2016 г. по описа на РУ – Сандански – да се изпрати писмо до РУ – Сандански, че искането за определяне на адвокат, който да осъщeстви правната помощ на обвиняемия по ДП № 118/2016 година бе разгледано на  заседание на АС – Благоевград, проведено на 22.10.2016 година и при изпълнение на задълженията и правомощията си по чл.18, т.4 от ЗПП, АС-Благоевград констатира, че:

Акта за допускане на правна помощ не съдържа фактически основания за допускане на правна помощ. Като фактически основания в акта е необходимо да бъде посочено  ДАЛИ ЛИЦЕТО Е ОБЯВЕНО ЗА ОБЩОДЪРЖАВНО ИЗДИРВАНЕ, КОГА И СЪС КАКЪВ АКТ Е КОНСТАТИРАНО ТОВА какви са резултатите от проведеното издирване.

Непосочването в акта за допускане на тези обстоятелства, като фактически основания на същия, правят абсолютно невъзможно впоследствие и прилагането на чл.27 от ЗПП /прекратяване на допусната правна помощ при промяна в обстоятелствата/.

 Уведомявам Ви, че  при коригиране на акта за допускане на правна помощ, съобразен с изискванията на ЗАКОНА в настоящото писмо, искането за определяне на служебен защитник ще бъде разгледано отново на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград.

2.    По искане по НОХД № 460/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Н. Римпева;

3.    По искане по ЧНД № 492/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Л. Лазарова;

4.    По искане по НОХД № 570/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. С. Попов;

5.    По искане по НОХД № 426/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Б. Горанов;

6.    По искане по НОХД № 241/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Т. Лазарова;

7.    По искане по в.гр.д. № 582/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. В. Лазарова;

8.    По искане по ЧНД № 474/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Л. Картулев;

9.    По искане по тр.д. № 70/2016 г. по описа на ОС – Благоевград –   да бъде изпратено писмо до ОС – Благоевград, че актът на съда за допускане на правна помощ не отговаря на изискванията на чл.25, ал.3, т.3 от Закона за правна помощ, не съдържа фактически основания за издаване на акта, което затруднява произнасянето от Адвокатски съвет – Благоевград.

            СъгласноТР №2/2012год. ОСГТК на ВКС, както и правилата, публикувани в раздел ХІV от Наръчника за предоставяне на правна помощ, публикуван в брой № 7/2015 година в Адвокатски преглед – издание на Висш адвокатски съвет, особен представител  се назначава на разноски на ищеца, като размера на дължимото възнаграждение за процесуален представител следва да е определен съобразно Наредба № 1/2004год. на ВАдС за минималните размери на адвокатските възнаграждения и да бъде внесен, преди допускането му. Такъв  ще бъде определен след представяне на доказателства за  внесено възнаграждение в размер на 3870, 16лева съобразно чл.7, ал.2, т.4 от  Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 г./ .

10.     По искане по НОХД № 542/2016 г. по описа на РС – Разлог – да се изпрати писмо до РС – Разлог, че на свое заседание на 22.10.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград  разгледа постъпило искане от Районен съд - Разлог за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ по НОХД № 542/2016 година по описа на  Районен съд – Разлог, на което бе констатирано, че:

Видно от Ваше Искане от 27.10.2016 г.по НОХД № 542/2016 г. по описа на РС – Разлог, подсъдимия не се е явил в съдебно заседание, т.е не е изследвана неговата воля да бъде представляван от адвокат. По данни от това искане, на подсъдимия не е повдигнато обвинение за извършено тежко умишлено престъпление и неговото присъствие не е задължителноqно  липсва определение на съда, с което се допуска разглеждане на  производството по реда на чл.269, ал.3, т.3 от НПК.

След представяне на изискуемите документи Адвокатски съвет – Благоевград ще определи служебен защитник.

11.     По искане по НОХД № 650/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – да се изпрати писмо на РС – Г. Делчев, че на свое заседание, проведено  на 22.10.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград  разгледа постъпило искане от Районен съд – Гоце Делчев за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ по НОХД № 650/2016 година по описа на  Районен съд – Гоце Делчев, на което бе констатирано, че:

От искането от 26.10.2016 г. по НОХД № 650/2016 г. по описа на РС – Гоце Делчев, става ясно, че подсъдимият не се е явил в съдебно заседание, т.е не е изследвана неговата воля да бъде представляван от адвокат. По данни от това искане, на подсъдимия Михайлов е повдигнато обвинение за извършено тежко умишлено престъпление и неговото присъствие е задължително. Липсва определение на съда, с което се допуска разглеждане на  производството по реда на чл.269, ал.3, т.3 от НПК.

След представяне на акт за допускане на правна  помощ на лицето, отговарящ на ИЗИСКВАНИЯТА ПОСОЧЕНИ В чл.25, ал.1 от ЗПП,  Адвокатски съвет – Благоевград  ще определи служебен защитник.

            Решенията са взети с 6 гласа „за”.

             По т. 5

           1.    Докладва Председателя на Адвокатски съвет Благоевград за определяне на дневния ред за провеждане на редовното Общо събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, избор на членове – основни и резервни на Избирателната комисия за провеждане на избор на ръководни органи на Адвокатската колегия, както и делегати за общото събрание на адвокатите в страната.

За нормално протичане на избора на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, следва да бъде избрана от разширения състав и  избирателна комисия,  Съгласно  чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата съставът на Избирателната комисия е от Председател, двама членове и трима резервни членове и същите трябва да подготват провеждането на изборите, включително книжата, правилата за действие на самата Избирателна комисия и за провеждане на избора, да събират предложенията за делегати, както и за други правомощия, дадени им в Закона за адвокатурата.

С оглед на това Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 242

            ДА СЕ  СВИКА И ПРОВЕДЕ редовно Общо събрание на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград на 28-29.01.2017 година от 9,00 часа, като се отправи покана до адвокатите от колегията чрез Държавен вестник със следното съдържание:

 

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ БЛАГОЕВГРАД

 

Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата, свиква Редовно общо събрание на адвокатите, вписани в Адвокатска колегия Благоевград, което ще се проведе на 28–29.01.2017 година, с начало от 09,00 часа в залата на Адвокатска колегия Благоевград, намираща се в град Благоевград, ул. „Полковник Димов” № 1, ет. 3, при следния дневен ред:

1. Отчети на Председателя и Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград за дейността на Адвокатски съвет през 2016 година;

2. Доклад на Контролния съвет;

3. Отчет на Дисциплинарния съд;

4. Отчет на Председателя на Управителния съвет на Дарителския фонд за подпомагане на адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград;

5. Обсъждане и приемане на бюджет на Адвокатска колегия Благоевград за 2017 година;

6. Обсъждане и приемане на бюджет на Управителния съвет на Дарителски фонд за подпомагане на адвокати и служители от Адвокатска колегия Благоевград за 2017 година;

7. Разни.

8. Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната;

Регистрацията на адвокатите за участие в Общото събрание се извършва в деня на Общото събрание от 08,00 часа.

Участието в Общото събрание е лично или чрез адвокат пълномощник, вписан в Адвокатска колегия Благоевград. Всички адвокати при регистрацията си, се легитимират с адвокатската карта и писмено пълномощно /за упълномощените/. На основание чл. 81, ал. 7 от Закона за адвокатурата, пълномощното се представя от упълномощителя в Адвокатски съвет в деня преди събранието или от упълномощения при регистрацията му в деня на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата, събранието ще се проведе един част по-късно на обявения ден, независимо от броя на присъстващите членове.

Решението е взето с 12 гласа „за”.

 

2.    Докладва адвокат Чолаков, че следва да бъде направен избор на членове – основни и резервни на Избирателната комисияза провеждане на избор за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, тъй като следа да се решат организационните въпроси, за утвърждаване на правила и книжаза провеждане на изборите на органи на Адвокатска колегия Благоевград.

В тази връзка за Председател на Избирателната беше издигната кандидатурата на адвокат Атанас Белички.

            След проведено гласуване заседаващите взеха единодушно следното

 

РЕШЕНИЕ № 243

            ИЗБИРАТ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ на Избирателната комисия адвокат Атанас Белички.

            Решението е взето с 12 гласа „за”.

 

            За основни членове бяха направени следните предложения:

                        1. Адвокат Пенка Смукова;

                        2. Адвокат Мариана Узунова.

            След проведено гласуване заседаващите взеха следното

 

РЕШЕНИЕ № 244

            ИЗБИРАТ ЗА ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ на Избирателната комисия следните адвокати:

                        1. Адвокат Пенка Смукова;

                        2. Адвокат Мариана Узунова

Решението е взето с 12 гласа „за”.

 

            За резервни членове бяха направени следните предложения:

 

                        1.Адвокат Рангел Бараков;

            2.Адвокат Антоанета Богданова;

                        3.Адвокат Арбен Конедарев.

След проведено гласуване заседаващите взеха следното единодушно

 

                                                           РЕШЕНИЕ № 245

            ИЗБИРАТ ЗА  РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ на Избирателната комисия следните адвокати:

                        1.Адвокат Рангел Бараков;

            2.Адвокат Антоанета Богданова;

                        3.Адвокат Арбен Конедарев.

Решението е взето с 12 гласа „за”.

 

 

             По т. 6

           Докладва адв. Георгиева, че във връзка с откриване на Регионалните центрове за правно консултиране към Адвокатска колегия Благоевград в гр. Благоевград и гр. Петрич, гласувания бюджет в размер на 800,00 лв. е превишен. В тази връзка предлага на Адвокатски съвет Благоевград да одобри направените допълнително разходи.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 246

            ОДОБРЯВА допълнително направените разходи по откриване на Регионалните центрове за правно консултиране към Адвокатска колегия Благоевград в гр. Благоевград и гр. Петрич.

            Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

           По т. 7

          Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

 

         Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 28.10.2016 година от 13,30 часа.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Иван Чолаков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/адв.Албена Златкова/