П Р О Т О К О Л № 18/28.10.2016 год.

Днес, 28.10.2016 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Мария Георгиева, Елена Попова, Иванка Кехайова, Петя Хантова, Нели Захариева, Пенко Ненов и Светлана Радулова.

Присъства резервния член на Адвокатски съвет Благоевград – Иван Димитров и Диана Табутова.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

            1.Правна помощ /докладват отговорници по градове/.          

             В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 13 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 247

1.      По искане по ДП № 281/2016 г. по описа на 01 РУ – Благоевград – определя адв. Д. Маркова;

2.      По искане по НОХД № 1936/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Д. Стойкова;

3.      По искане по ДП № 1899 ЗМ-492/2016 г. по описа на  І – во РУП – Благоевград – определя адв. В. Ушатова;

4.      По искане по НОХД № 845/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Н. Попов;

5.      По искане по ДП № 675/2009 г. по описа на РУ – Разлог – определя адв. И. Пандева;

6.      По искане по ДП № 333/2016 г. по описа на РУ – Разлог – определя адв. Б. Георгиева;

7.      По искане по ч.гр.д. № 815/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. М. Прешелкова;

8.      По искане по гр.д № 876/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. М. Пиринска;

9.      По искане по ДП № 409/2016г. по описа на РУ – Г. Делчев – определя адв. З. Пулева;

10.  По искане по НОХД № 1338/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Гр. Димитров;

11.  По искане по ДП № 253/2016 г. по описа на 02 РУ – Благоевград – определя адв. Е. Спасова;

12.  По искане по ЧНД № 337/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Я. Пандева;

13.  По искане по ДП № 78/2016 г. по описа на ОСлС – Благоевград – определя адв. В. Станкова.

 

2. Заверява 44 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 22.10.2016 г. – 28.10.2016 година.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Иван Чолаков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/