П Р О Т О К О Л № 19/11.11.2016 год.

Днес, 11.11.2016 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Мария Георгиева, Елена Попова, Иванка Кехайова, Петя Хантова, Нели Захариева и Светлана Радулова.

Присъства резервния член на Адвокатски съвет Благоевград – Иван Димитров, не присъства Диана Табутова.

Не присъства Председателя на Контролния съвет и Председателя на Дисциплинарния съд.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Полагане на клетва от нововписан адвокат;

2.      Информация за събитията от 22.10.2016 г. – 11.11.2016 г. /докладва адв. Чолаков/;

3.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;

4.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

-          Разглеждане на писмо с вх. № 697/28.10.2016 г. на Районен съд Благоевград;

-          Разглеждане на писмо с вх. № 377/01.11.2016 г. на Районен съд Благоевград;

-          Разглеждане на писмо с вх. № 705/01.11.2016 г. на Държавен съдебен изпълнител гр. Петрич;

5.       Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали /докладва адв. Кехайова/;

-          Разглеждане на писмо с вх. № 713/03.11.2016 г. на ВСС;

-          Разглеждане на Заповед № 6065 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК;

-          Разглеждане на писмо с вх. № 700/31.10.2016 г. на Висш адвокатски съвет.

-          Разглеждане на писмо с вх. № 692-1/25.10.2016 г. на адв. Елка Дурева;

6.      Организация на празника – 18.11.2016 г. /докладва адвокат Мария Георгиева/;

-          Организаци на конкурса „Свят в цвят”, който ще се проведе по време на тържеството, по повод Деня на българската адвокатура - /докладва адв. Хантова/;

-          Организация на коледното тържество за деца на адвокати от Адвокатска колегия Благоевград.

7.      Финансови въпроси;

-          Обсъждане на въпроса за рекламните материали за 2017 г. /докладва адв. Елена Попова/;

-          Обсъждане на въпроса с отпускане на помощ на адвокатите станали родители през 2016 г.

-          Закупуване на стикери за 2017 г. от ВАС.

8.      Разглеждане на писмо с вх. № 689/21.10.2016 г. на ВАС, искане за даване на писмено становище по съвместно тълкувателно дело № 2/2015 г. по описа на ВКС и САС и становище по конституционно дело № 13/2016 г. /докладва адв. Чолаков/;

9.      Разглеждане на покана за спомоществование с вх. № 687/20.10.2016 г. /докладва адв. Чолаков/;

10.  Разни.                                                          

 

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването й като адвокат, клетва положи МАРИЯ НИКОЛОВА СТОЙНЕВА, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

По т. 2

Докладва адв. Георгиева за начина на работа в Регионалния център за правно консултиране и броя на направените консултации.

По т. 4

1.    В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 40 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 248

1.   По искане по гр.д. № 1283/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. П. Гюрова – Петрова;

2.   По искане по ВНОХД № 340/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Г. Мудев;

3.   По искане по НОХД № 1800/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Д. Тренчева;

4.   По искане по ДП № 339 ЗМ-403/2015 г. по описа на РУ – Сандански – определя адв. Е. Б. Попова;

5.   По искане по ДП № 118/2016 г. по описа на РУ- Сандански – определя адв. К. Събев;

6.   По искане по ЧНД № 673/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Л. Шушорова;

7.   По искане по НОХД № 623/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. И. Димитров;

8.   По искане по НОХД № 735/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Е. Арнаудова – Хасанова;

9.   По искане по Чгр.Д № 2113/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Цомпова – Стоянова, адв. Мария Даскалова;

10.    По искане по ДП № 2/2016 г. по описа на РУ - Разлог – определя адв. И. Димитров;

11.    По искане по НОХД № 260/2016 г. по описа на РС – Разлог – да се изпрати писмо до РС – Разлог, че искането за определяне на адвокат, който да осъщeстви правната помощ на подсъдимия по НОХД № 260/2016 година, бе разгледано на редовно заседание на АС – Благоевград, проведено на 11.11.2016 година и при изпълнение на задълженията и правомощията си по чл.18, т.4 от ЗПП, АС-Благоевград констатира, че:

Акта за допускане на правна помощ не съдържа фактически основания за допускане на правна помощ. Като фактически основания в акта е необходимо да бъде посочено  ДАЛИ ЛИЦЕТО Е ОБЯВЕНО ЗА ОБЩОДЪРЖАВНО ИЗДИРВАНЕ, КОГАИ С КАКЪВ АКТ Е КОНСТАТИРАНО ТОВА. Отделно от предходното, липсва и нарочно определение на съдията-докладчик, от което да е видно, че производството по делото ще продължи по реда на чл.269, ал.3, т.4, б.”в” от НПК.

В протокола от с.з., проведено на 26.10.2016год. е посочено, че подсъдимия е редовно уведомен по телефона за насрочването на същото. След като лицето е открито за призоваване, а договорния му защитник е освободен от участие в производството, то следва на подсъдимия да бъде дадена възможност да си ангажира друг договорен защитник по негов избор, за какъвто очевидно има средства, ангажирайки адвокат Белчев в производството.

12.    По искане по ДП № 1899 ЗМ-474/2016 г. по описа на 01 РУ – определя адв. В. Голева;

13.     По искане по ДП № 1899 ЗМ-467/2016 г. по описа на 01 РУ – определя адв. В. Христова;

14.    По искане по ЧНД № 688/2016 г. по описа на РС – Разлог – да се изпрати писмо до РС – Разлог, че в Адвокатска колегия - Благоевград е постъпило искане от Районен съд – Разлог по ЧНД № 688/2016 година за определяне на адвокат, който да осъществи правната помощ на лицето.

Искането за определяне на адвокат, който да осъществи правната помощ бе разгледано на редовно заседание на АС – Благоевград, проведено на 11.11.2016 год., при упражняване на правомощията си по чл.18, т. 4 от ЗПП,  констатира, че: 

Към искането липсва приложен акт за допускане на правна помощ, постановен при спазване на изискванията на Закона за правна помощ. Към искането не се представя и акт за допускане от РС Берковица, но след като същия е преценил, че не е компетентен да разгледа искането за групиране на наказания на осъдения, то такъв акт следва да се постанови от компетентния съд, който да извърши и съответнтната преценка за необходимостта и наличието на законовите предпоставки за това.

15.    По искане по Гр.Д № 2351/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Сн. Иванова;

16.    По искане по ГР.Д № 2352/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Цв. Христова;

17.    По искане по Гр.Д № 2362/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Б. Петачка;

18.    По искане по ЧНД № 461/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Г. Цветанов;

19.    По искане по ДП № 160/2016 г. по описа на ГПУ – Петрич – определяадв. В. Христова;

20.    По искане по ДП № 161/2016 г. по описа на ГПУ – Петрич – определяадв. А. Колаксъзова;

21.    По искане по НОХД № 703/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. И. Димитров;

22.    По искане по ДП № 314 ЗМ-499/2016 г. по описа на РУП – Петрич – определяадв. П. Йовчев;

23.    По искане по НОХД № 542/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Н. Полежанов;

24.    По искане по ЧНД № 642/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. И. Закова;

25.    По искане по ЧНД № 748/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. А. Гюнджиев;

26.    По искане по НОХД № 1467/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. В. Стоянова;

27.    По искане по НОХД № 1837/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Сн. Ангелова;

28.   По искане по НЧХД № 819/2016 г. по описа на РС – Благоевград – да се изпрати писмо на РС – Благоевград, че на свое редовно заседание  проведено 11.11.2016 г. АС – Благоевград разгледа постъпилото искане по НЧХД № 819/2016 г. по описа на РС – Благоевград за определяне на служебен защитник на лицето и при упражняване на правомощията си по чл.18, т.4 от ЗПП,  констатира, че:

Посочените фактически основания в акта за допускане на правна помощ не съответстват на законовите предпоставки за допускане на такава – чл. 23 от ЗПП.

Лицето е упълномощил адвокат Димитрина Миленкова от АК – Благоевград за свой договорен защитник. Липсва искане за назначаване на служебен защитник от самия подсъдим, няма подписана декларация,  както и преценка дали са налице другите изисквания за това. Когато по делото подсъдимия има договорен защитник, който не е освободен, може да му бъде назначен единствено резервен защитник, ако са налице законовите предпоставки за това.

В този случай АС – Благоевград, при упражняване на правомощията си по чл.18, т.4 от ЗПП, не намира основание за изпълнение на  акта за допускане на правна помощ и основания за определяне на  служебен защитник.

29.    По искане по ЧНД № 1768/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Карабунарова-Дановска;

30.    По искане по ДП № 1899 ЗМ-315/2016 г. по описа на 01 РУ – определя адв. Д. Маркова;

31.    По искане по НП № 2988/2016 г. по описа на ОП - Благоевград – определя адв. М. Шопова;

32.    По искане по ДП № 1899 ЗМ-136/2016 г. по описа на 01 РУ – определя адв. Хр. Солачка;

33.    По искане по ДП № 1899 ЗМ-231/2015г. по описа на 01 РУ – определя адв. Б. Костова;

34.    По искане по НОХД № 708/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Н. Терзиева;

35.    По искане по ДП № 1899 ЗМ-546/2015г. по описа на 01 РУ – определя адв. А. Конедарев;

36.    По искане по АНД № 638/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Р. Недин;

37.    По искане по ГрД № 2276/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Й. Стойчева;

38.    По искане по ДП № 753/2016г. по описа на РУ – Г. Делчев – определя адв. Л. Герова;

39.    По искане по ЧНД № 715/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. А. Маринова;

40.    По искане по АД № 463/2016 г. по описа на АС – Благоевград – определя адв. И. Димова – Николова.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

2. Заверява 63 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 28.10.2016 г. до 11.11.2016 година.

 

3.Докладват се писма с вх. № 697/8.10.2016 г. и вх. № 377/01.11.2016 г. на Районен съд Благоевград, относно определянето на особени представители на длъжник по изпълнително дело, както и че не е в правомощията на съда да се намесва, както в определяне и индивидуализиране на особените представители, така и на техния брой.

 

4.Докладва се писмо с вх. № 705/01.11.2016 г. на Държавен съдебен изпълнител гр. Петрич, с което иска замяна на вече назначения, но вече отписан адвокат с друг по изпълнително дело № 56/2013 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 249

            ДА БЪДЕ заменен определения, но вече отписан адвокат с адв. Мария Кондова.

            Решението е взето с 6 гласа „за”

 

По т. 5

По т. 6

1.   Докладва адв. Георгиева, че записването за празника, който ще се проведе на 18.11.2016 г. в „Университетски център” Бачиново приключи.

Докладва и писмо с вх. № 727-1/11.11.2016 г. от страна на Председателя на Дарителския фонд за подпомагане на адвокати и служители на Адвокатска колегия Благоевград с предложение към Адвокатски съвет Благоевград, да предостави на Дарителски фонд, фотографиите от конкурса „Свят в цвят” с цел същите да бъдат разпродадени и да бъдат събрани допълнителни средства за Дарителски фонд.

            Сочи се още, че Управителния съвет на Дарителският фонд е на мнение, че организирането на благотворителна инициатива, на която да бъдат разпродадени фотографиите от конкурса „Свят в цвят” е подходящ начин да се наберат допълнителни средства за Дарителски фонд.

            След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

РЕШЕНИЕ № 258

            ДА БЪДАТ предоставени фотографиите от конкурса „Свят в цвят”, с цел същите да бъдат разпродадени и да бъдат събрани допълнителни средства за Дарителския фонд.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

2.   Докладва адвокат Мария Георгиева, че предстои организиране на Коледното парти на 16.12.2016 година, което ще се проведе в залата на Адвокатска колегия Благоевград. В тази връзка следва да бъдат закупени малки подаръчета за децата, които ще вземат участие в коледното парти.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 259

            ДА БЪДЕ организирано Коледно парти в залата на Адвокатска колегия Благоевград на 16.12.2016 година от 15,30 часа.

            ДА БЪДАТ уведомени членовете на Адвокатска колегия Благоевград за Коледното парти, чрез изпращане на покана до всички по електронните пощи.

Определя бюджет в размер на 250,00 лв.

Възлага организацията на коледното тържество на адвокат Попова, адвокат Радулова и Цветанка Христова.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 7

1.Докладва адв. Попова, че всяка година на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, присъстващи на Общото събрание се дават подаръци. Предложението й в тази насока е изработването на рекламни настолни офис календари с надпис „Адвокатска колегия Благоевград с цена 3,36 с ДДС на един календар.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 260

ДА БЪДАТ изработени настолни календари за всеки един адвокат от Адвокатска колегия Благоевград 200 броя.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

2.Докладва адвокат Георгиева, че във връзка с настъпващите новогодишни празници и предвид това, че до момента има 12 бебета родени през 2016 година, чиито родители са адвокати от Адвокатска колегия Благоевград и след станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 261

            ОТПУСКА помощ на адвокатите станали родители през 2016 година по 100,00 лева на родено дете.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

3.   С оглед предстоящата заверка на адвокатските карти на адвокатите членове на Адвокатска колегия Благоевград със стикери за 2017 година, Адвокатски съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 262

            Да бъде изпратено искане до Висш адвокатски съвет, че за нуждите на Адвокатска колегия Благоевград са необходими 430 броя стикери за 2017 година за заверка на идентификационните карти на адвокати, младши адвокати и адвокатски сътрудници.

Стойността на стикерите да се заплати от бюджета на Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

По т. 8

Докладва адв. Георгиева, че във връзка с изпратено писмо по електронните пощи на всички адвокати – членове на Адвокатска колегия Благоевград с искане за даване на писмено становище по съвместно тълкувателно дело № 2/2015 г. по описа на ВКС и САС и становище по конституционно дела № 13/2016 г. – няма постъпили становища.

 

По т. 9

Докладва адв. Георгиева, че в офиса на Адвокатска колегия Благоевград е постъпила покана за спомоществование от „НЕзабравимата България” с молба да бъде подкрепен един родолюбив проект, свързан с живота и творчеството на народния поет Иван Вазов.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 263

            ДА БЪДЕ изпратена поканата за спомоществование на електронните пощи на всички адвокати,  всеки който желае и има възможност да направи дарение и да се включи в издаването на четвъртия филм за велик българин, след лентите за Христо Ботев, Софроний Врачански, Алеко Константинов и Цар Борис III, може да го направи на посочената банкова сметка в прикаченото писмо.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 10

1.Докладва се писмо с вх. № 720/07.11.2016 г. от Премиер Груп, в което уведомяват, че за четвърта поредна година ще се проведе Благотворителният юридически бал, част от който са и Годишните награди за правосъдие. Събитието е отново в подкрепа на деца, болни от церебрална парализа.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 264

            ДА БЪДЕ изпратена поканата за годишен бал на юристите на електронните пощи на всички адвокати, членове на Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

2.Докладва се покана с вх. № 718/07.11.2016 г. от Правно-историческия факултет, за участие в Заключителната научна сесия „Правата на човека и сигурност в съвременния свят” по Проект RB-B1по Наредба № 3 „Високоспециализиране научни изследвания в актуални направления на защитата на правата на човека. Проявата е посветена на 25-годишнината на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 265

ДА БЪДЕ уведомен Декана на Правно-историчесикя факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, че в Заключителната научна сесия участие ще вземат Председателя на Адвокатски съвет Благоевград – адвокат Иван Чолаков и Зам. Председателя – адвокат Пенко Ненов.

Решението е взето със 7 гласа „за”.

 

3.Докладва се писмо с вх. № 717/07.11.2016 г. на адвокат Елка Дурева изпратено по електронна поща с няколко въпроса, а именно: Какъв е размера на лимита на отговорност за застраховане на Адвокати и Адвокатсик дружества по чл. 50 от Закона за адвокатурата? Има ли ново Решение на ВАС по този въпрос? Адвокатска колегия Благоевград има ли предложения за застраховател?

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

РЕШЕНИЕ № 266

ВЪЗЛАГА на адв. Росица Иванчева, проучването на пазара за възможността за сключване на задължителна застраховка на  членовета на Адвокатска колегия Благоевград

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

4.Докладва се писмо с вх. № 716/07.11.2016 г. от Висш адвокатски съвет, с което уведомяват, че в заседанието се на 21 октомври 2016 г. ВАС е приел решение с което обявява по случай 22 ноември – Деня на българската адвокатура, „Дни на отворени врати”, които да се проведат в седмицата между 15 и 22 ноември 2016 г. с цел да се популяризира дейността и значението на адвокатурата по избран от всеки адвокатски съвет начин.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 267

ДА СЕ проведе беседа на тема: „Правото на защита – необходимостта от адвокатска защита”, за ученици в горния курс на 22.11.2016 г. в залата на Адвокатска колегия Благоевград.

ВЪЗЛАГА организацията на беседата на адв. Чолаков, адв. Хантова и адв. Захариева.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

5.Докладва се писмо с вх. № 689/21.10.2016 г. на ВАС с което уведомяват, че на основание чл. 148, ал. 4 от Закона за адвокатуратата, в срок до 25 ноември 2016 г. следва да бъде изпратен пълен списък с три имена на адвокатите от колегията, необходими за изготвяне на списъка на адвокатите за публикуване в Държавен вестник.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

РЕШЕНИЕ № 268

ДА БЪДЕ изпратен на Висш адвокатски съвет, пълен списък с три имена на адвокатите вписани в Адвокатска колегия Благоевград за публикуването им в Държавен вестник, в срок до 25 ноември 2016 г.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

6.Докладва се определение № 236/01.11.2016 г. на Върховен касационен съд на Република България, в което ВКС оставя без разглеждане жалба с вх. № 5382 от 20.05.2016 г. на адв. Иван Чолаков – председател на Адвокатска колегия Благоевград, член на Адвокатска колегия Благоевград, срещу решение от 12.05.2016 г. на Висш адвокатски съвет, взето на извънредно заседание, на основание чл. 85, ал. 3 от ЗА, с което е спряно изпълнението на решенията по т. 1 от дневния ред на извънредно Общо събрание на Адвокатска колегия Благоевград, проведено на 23.04.2016 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград приема за сведение настоящото определение, като прилага същото към преписката.

 

7.Докладва се писмо с вх. № 703/01.11.2016 г. на ВАС, с което уведомяват, че във връзка с постъпило писмо с приложения, вх. № 2417/21.10.2016 г. от Районния съд – Сандански, молят да бъде изпратено за комплектоване решение № 6/11.06.2010 г. на Адвокатския съвет – Благоевград и решенията, с които е изменено и допълнено това решение, а именно: решение № 68/23.07.2010 г., изменено и допълнено с решение № 61/22.03.2013 г., изменено и допълнено с решение № 230/19.12.2014 г., изменено и допълнено с решение № 10/09.01.2015 г., изменено и допълнено с решение № 61/11.03.2016г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 269

            ДА БЪДАТ изпратени на Висш адвокатски съвет препис – извлечения от настоящите решения.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

 

По т. 3

1. Заявление с вх. № 727/11.11.2016 г.от ЕЛИЦА ДИМИТРОВА ЗАХАРИЕВА за вписването й като младши адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

 

2. Заявление с вх. № 728/11.11.2016 г.от адвокат КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА БОЖИНОВА, с молба да бъде отписана от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

Адвокат Божинова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

 

3. Заявление вх. № 729-1/11.11.2016 г.от адвокат ИСКРА ХРИСТОВА НЕМЧЕВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора.

 

4. Заявление с вх. № 657/26.09.2016 г.от адвокат ИЛИЯ ИВАНОВ ЯНЕВ за вписване като адвокатски сътрудник на Красимира Чавдарова Ненкова.

Към заявлението са приложени трудов договор и платена такса за вписване на адвокатски сътрудник.

 

5. Заявление с вх. № 725/09.11.2016 г.от адвокат ИЛИЯ ИВАНОВ ЯНЕВ за отписване на адвокатския сътрудник Светлан Велинов Маринов.

Към заявлението не е приложена върната адвокатска карта

 

6. Заявление с вх. № 670/06.10.2016 г.от МАРИЯ СТЕФАНОВА МИЛУШЕВА за вписването й като адвокат в регистъра адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Заявителката Милушева е български гражданин, завършила висшето си юридическо образование в страна – членка на Европейския съюз, където видно от представените и преведените на български език документи, е придобила правоспособност на адвокат в Германия – Мюнхен от 2008 г.,съобразно законодателството на тази страна.

След станалите разисквания, Адвокатска съвет Благоевград, взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 270

1. ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5, във вр. с чл. 20, ал. 1 от Закона за адвокатурата в регистъра на младшите адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ЕЛИЦА ДИМИТРОВА ЗАХАРИЕВА, с адрес на кантора: град Сандански, ул. „Мара Бунева” № 12.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

2. ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Катерина Георгиева Божинова на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 09.11.2016 г.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

3. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адв. ИСКРА ХРИСТОВА НЕМЧЕВА, който да се счита: гр. Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев” № 26 ет. 1. 

Решението е взето с 7 гласа „за”.

4. ВПИСВА в регистъра на адвокатските сътрудници Красимира Чавдарова Ненкова като адвокатски сътрудник на адв. ИЛИЯ ИВАНОВ ЯНЕВ.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

5.ОТПИСВА от регистъра на адвокатските сътрудници към Адвокатска колегия Благоевград Светлан Велинов Маринов, адвокатски сътрудник при адвокат Илия Иванов Янев.

ДА БЪДЕ изпратено съобщение до Светлан Велинов Маринов, че същият е отписан от регистрите на адвокатските сътрудници към Адвокатска колегия Благоевград, както и че в 7-дневен срок от получаване на настоящото съобщение следва да върне адвокатската си карта, в противен случай ще бъде сезирана прокуратурата.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

6.ОТКАЗВА вписване на Мария Милушева подала заявление с вх. № 670/06.10.2016 г. за вписването й като адвокат в Адвокатска колегия Благоевград.

МОТИВИ: Заявителката Милушева е български гражданин, завършила висшето си юридическо образование в страна – членка на Европейския съюз. Не представя удостоверение за юридическа правоспособност от Министерството на правосъдието.

Видно от представените и преведени на български език документи е придобила правоспособност на адвокат в Германия – Мюнхен от 2008 г., съобразно законодателството на тази страна.  

С оглед на представените документи, а именно: Заявление за вписване в регистъра с вх. № 670/06.10.2016 г.; Свидетелство за работа; Биография на Д-р Мария Милушева; Декларация – съгласие за водене на електронна кореспонденция; Декларация по чл. 5, ал. 2 от Закона за адвокатурата; Служебна бележка от „ЦПЗ – Благоевград” ЕООД; Свидетелство за съдимост; Пълномощно от 17.08.2016 г.; Грамота за получаване на разрешително за адвокат – Мюнхен 24.07.2008 г.; Преглед – системата на висше образование в Лихтенщайн; Документ – академична степен – Доктор по право от 16.04.2016 г.; Диплома – академична степен „Дипломиран юрист в Университет въз основа на успешно положения на 23.01.2006 г. първи юридически държавен изпит в съответствие с Наредбата за образованието и изпитите на юристите /JAPO/; Документ за присъдена образователна и научна степен – Магистър; Допълнение към диплома – изготвено по модела, разработен от Европейската комисия, Европейския съвет; Вносни бележки за платени такси към Адвокатска колегия Благоевград и Висш адвокатски съвет; се прави извод, че заявителката е адвокат от Европейския съюз по смисъла на чл. 11 от Закона за адвокатурата. Чуждестранни адвокати, които упражняват адвокатска дейност под наименованието в държавата, в която е придобита адвокатската правоспособност следва да се впишат по реда на ЗА.

Съгласно разпоредбата на чл. 16 от ЗА адвокат от Европейския съюз може да се установи трайно на територията на Р. България за да упражнява адвокатската си професия след вписване в Единния регистър на чуждестранните адвокати към Висшия адвокатски съвет и в регистъра на чуждестранните адвокати, водени от съответната адвокатска колегия, като кандидата следва да подаде документите, подробно посочени в разпоредбата на чл. 16 ал. 2 от ЗА. Едва след вписване в Единния регистър на чуждестранните адвокати  и тригодишно действително и непрекъснато упражняване на адвокатската професия на територията на Р. България ИЛИ след успешно положен приравнителен изпит, адвокатът от Европейския съюз може да поиска вписване в някоя адвокатска колегия, каквато е регламентацията на чл. 17 от ЗА. Именно вписването на адвоката от Европейския съюз в Единния регистър на чуждестранните адвокати, поставя началото на трайното им установяване на територията на Р. България и е една от хипотезите, при като заявителят може да се впише като български адвокат по смисъла на чл. 17 от ЗА. Към подадените документи липсват доказателства да е изпълнено първото изискване, а именно вписване в Единния регистър на чуждестранните адвокати, както и липсват доказателства за тригодишно трайно и непрекъснато упражняване на адвокатската професия на територията на Р. България или доказателство за успешно положен приравнителен изпит по българско право.

Предвид горното и с оглед на подаденото заявление, АС при АК Благоевград, намира че следва да постанови решение, с което да откаже вписване на Мария Милушева като адвокат от адвокатска колегия Благоевград, поради липса на предвидените в закона предпоставки за това. 

Решението за отказ подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Висш адвокатски съвет.                                                   

          Решението е взето с 7 гласа „за”.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 25.11.2016 година от 13,30 часа.

 

                                              

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Иван Чолаков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/