П Р О Т О К О Л № 20/25.11.2016 год.

Днес, 25.11.2016 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Мария Георгиева, Иванка Кехайова, Петя Хантова, Нели Захариева и Светлана Радулова.

Присъства резервния член на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова, не присъства Иван Димитров.

Не присъства Председателя на Контролния съвет и Председателя на Дисциплинарния съд.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Информация за събитията от 11.11.2016 г. – 25.11.2016 г. /докладва адв. Чолаков/;

2.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;

3.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

4.      Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали /докладва адв. Кехайова/;

5.      Обсъждане на въпроси свързани с организация провеждането на Общото събрание на адвокатите през м. Януари 2017 г./докладва адв. Чолаков/;

6.      Разни.                                                          

 

По т. 1

Докладва адв. Георгиева, за работната среща с Адвокатска колегия Пловдив, на която Благоевградска адвокатска колегия е удостоена с почетния знак на пловдивската адвокатска колегия за цялостен принос в издигане престижа на адвокатската професия, както и за активното им участие и заслуги по своевременното внасяне за разглеждане на закона за адвокатурата в Народното събрание.

Докладва се и беседа проведена на 22.11.2016 г. в залата на Адвокатска колегия Благоевград с три курса ученици от Езикова гимнация Благоевград, както и проведено тържество на 18.11.2016 г. по повод деня на адвокатурата - 22.11.2016 г. в Университетски център „Бачиново”.

 

По т. 2

Докладва адв. Георгиева, че няма постъпили заявления за вписвания, отбелязвания и заявление в адвокатските регистри.

По т. 3

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 32 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 271

1.    По искане по ДП № 1899 ЗМ-385/2016 г. по описа на 01 РУ – да се изпрати писмо до 01 РУ Благоевград, че на свое редовно заседание проведено на 25.11.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа постъпило искане от І-во РУ - Благоевград за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ по ДП № 1899 ЗМ-385/2016 година по описа на І – во РУ - Благоевград, при упражняване на правомощията си по чл.18, т.4 от ЗПП,  АС констатира, че: 

Задължително участие на защитник в наказателното производство не означавазадължително служебна защита, поради което трябва да бъдат изпълнени условията на чл. 23, ал. 4 от ЗПП, установяващи наличие на основания  за предоставяне на правна помощ.

Съгласно последната разпоредба, „ПРЕЦЕНКАТА, че обвиняемия няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение се извършва от органа, който ръководи процесуалните действия, /в случая от Вас/, ВЪЗ ОСНОВА НА СЛУЖЕБНО УСТАНОВЕНОТО ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЛИЦЕТО по конкретното дело и на обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7”, а не въз основа на субективната преценка на органа, че лицето не разполага със средства.

Във връзка с предходното, акта, с който се допуска правна помощ, следва да съдържа освен правни основания, така също и фактически основания, съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗПП, които фактически основания следва да бъдат мотивирани именно с извършването на преценката по чл. 23, ал. 4 от ЗПП.

Липсата на извършена преценка по чл. 23 от ЗПП прави невъзможно и прилагането на чл. 27, ал. 2 от ЗПП в предвидените случаи.

В случай, че лицето, чиято защита е задължителна разполага със средства да ангажира договорен защитник, но отказва да го направи, с цел шиканиране на процеса, следва  това обстоятелство да бъде изрично отразено в акта по допускането.

            Ако необходимостта от определяне не е отпаднала и е налице акт за допускане, отговарящ на изискванията на чл. 25, ал. 3 от ЗПП, същия ще бъде разгледан на заседание на Адвокатски съвет – Благоевград, което  ще се проведе на 09.12.2016год.

2.    По искане по гр.д. № 554/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – да се изпрати писмо до РС – Гоце Делчев, че на свое редовно заседание проведено на 25.11.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа повторно постъпило искане от РС – Г. Делчев за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ по гр.д. № 554/2016 година по описа на РС – Г. Делчев, при упражняване на правомощията си по чл.18, т. 4 от ЗПП,  констатира, че:   

 С оглед посоченото правно основание като предмет на делото, а именно чл. 127, ал. 2 от СК, възнаграждението на особения представител съгласно чл. 21 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ.Бр.28 от 28.03.2014 година/., възлиза в размер на 400,00 лева, а не на 300,00  лева.

След представяне на доказателства за довнесена сума от 100,00 лева съгласно чл. 21 от Наредба № 1 от 09.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения/изм. и доп. ДВ. Бр. 28 от 28.03.2014 година/., Адвокатски съвет – Благоевград  веднага ще определи особен представител.

3.    По искане по ДП № 137/2016 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. М. Чаракчиев;

4.    По искане по ЧНД № 649/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Т. Илиева;

5.    По искане по ДП № 233/2016г. по описа на РУ – Г. Делчев – определя адв. И. Пелтекова;

6.    По искане по ДП № 1899 ЗМ-231/2015г. по описа на 01 РУ – определя адв. Ст. Коемджиева;

7.    По искане по НОХД № 472/2016 г. по описа на РС – Разлог – да се изпрати писмо до РС – Разлог, че на свое редовно заседание, проведено на 25.11.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа постъпило искане от РС - Разлог за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ по НОХД № 472/2016 година по описа на РС - Разлог, при упражняване на правомощията си по чл. 18, т. 4 от ЗПП,  констатира, че:  

С Протоколно определение от съдебно заседание, проведено на 14.11.2016 г., съдът е постановили да се изискат от НБД „Население”, от ТД на НАП – гр. Благоевград, от ТП на НОИ – Благоевград, Агенция по вписвания и Служба по вписвания – гр. Разлог, Справка от Община – Белица и от ОД на МВР – Благоевград, необходимите документи и справки, доказващи, че подсъдимия МАРИН ГЕОРГИЕВ ГАЛЕВ е от категорията лица, визирани в чл.23, ал.2 от ЗПрП.

След постъпване на цитираните по-горе справки и при категорично установяване на обстоятелството, че подсъдимия няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение, да бъде уведомен Адвокатски съвет Благоевград, с оглед незабавно определяне на адвокат, вписан в регистъра на НБПП, който да осъществи процесуалното му представителство по воденото наказателно производство.

8.    По искане по НОХД № 1928/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Д. Табутова;

9.    По искане по ЧНД № 522/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определяадв. Т. Бойкова;

10.    По искане по Гр. Д № 2401/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. С. Коцева;

11.    По искане по ЧНД № 688/2016 г. по описа на РС – Разлог – да се изпрати писмо до РС – Разлог, че на свое редовно заседание, проведено на 25.11.2016 година, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия - Благоевград разгледа постъпило искане от РС - Разлог за определяне на адвокат, който да осъществи правна помощ по НОХД № 472/2016 година по описа на РС - Разлог, при упражняване на правомощията си по чл.18, т.4 от ЗПП,  констатира, че:  

С Протоколно определение от съдебно заседание, проведено на 14.11.2016 г., съдът е постановили да се изискат от НБД „Население”, от ТД на НАП – гр.Благоевград, от ТП на НОИ – Благоевград, Агенция по вписвания и Служба по вписвания – гр. Разлог, Справка от Община – Белица и от ОД на МВР – Благоевград, необходимите документи и справки, доказващи, че подсъдимия е от категорията лица, визирани в чл. 23, ал .2 от ЗПрП.

Моля, след постъпване на цитираните по-горе справки и при категорично установяване на обстоятелството, че подсъдимия ГАЛЕВ няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение, да бъде уведомен Адвокатски съвет Благоевград, с оглед незабавно определяне на адвокат, вписан в регистъра на НБПП, който да осъществи процесуалното му представителство по воденото от Вас наказателно производство.

12.    По искане по НОХД № 135/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Р. Орманлиева;

13.    По искане по ГР.Д № 888/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. В. Пиргова;

14.    По искане по ДП № 331 ЗМ-116/2016 г. по описа на РУ – Разлог – определя адв. Н. Стойчева;

15.    По искане по ДП № 314 ЗМ-737/2016 г. по описа на РУП – Петрич – определяадв. Г. Божинов, адв. С. Полизоева и адв. В. Гогов;

16.    По искане по ЧНД № 2088/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. И. Тошев;

17.    По искане по НЧХД № 2012/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Р. Григорова;

18.    По искане по ЧНД № 812/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Н. Терзиева;

19.    По искане по ДП № 7852ЗМ-364/2016г. по описа на  ІІ – ро РУП – Благоевград– определя адв. Ц. Рангелова;

20.    По искане по ДП № 7852ЗМ-304/2016г. по описа на  ІІ – ро РУП – Благоевград– определя адв. М. Маринов;

21.    По искане по ДП № 1899 ЗМ-579/2016 г. по описа на 01 РУ – определя адв. М. Тунтева;

22.    По искане по ДП № 7852ЗМ-62/2016г. по описа на  ІІ – ро РУП – Благоевград– определя адв. Кр. Дуков;

23.    По искане по ДП № 339 ЗМ-554/2015 г. по описа на РУ – Сандански – определя адв. Н. Захариева;

24.    По искане по НОХД № 477/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев –

25.    По искане по ЧНД № 614/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. С. Попов;

26.    По искане по НОХД № 723/2016 г. по описа на РС – Разлог – определяадв. Р. Зотева – Коцакова;

27.    По искане по НОХД № 545/2016 г. по описа на РС – Разлог – определяадв. Т. Лазарова;

28.    По искане по ДП № 314 ЗМ-741/2016 г. по описа на РУП – Петрич – определяадв. В. Пенелова;

29.    По искане по НОХД № 1085/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Ст. Каракостадинов;

30.    По искане по ДП № 314 ЗМ-580/2016 г. по описа на РУП – Петрич – определяадв. И. Мазнокова;

31.    По искане по ДП № 1899 ЗМ-426/2016 г. по описа на 01 РУ – определя адв. М.Узунова;

32.    По искане по Гр.Д № 1521/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. З. Иванова.

Решението е взето с 5 гласа „за”.

 

2. Заверява 53 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 11.11.2016 г. – 125.11.2016 година.

В залата влиза адв. Чолаков

 

По т. 4

По т. 5

Докладва адв. Чолаков покана за свикване на редовно общо събрание на адвокатите вписани в Адвокатска колегия Благоевград, която вече е публикувана в Държавен вестник брой 89/11.11.2016 г.

По т. 6

1.    Докладва адв. Чолаков, писмо вх. №740/24.11.2016 г. от АПИС Европа АД, в което информират, че фирма Апис е  предоставила  най-благоприятните си условия за WEB достъп до продуктите, към членовете на Адвокатска колегия Благоевград.

В същата предлагат групово закупуване на WEBдостъп до продуктите Право, Практика и Процедури на стойност 30,00 лв. за 200 потребители от колегията заедно с новото информационно решение на АПИС  Link Detector– разширение към интернет браузърите, свързващо документите на потребителя с българското и европейското законодателство и съдебната практика посредством продуктите на АПИС.

След като разгледа настоящото писмо, Адвокатски съвет приема същото за сведение. Констатира се, че ползваният от адвокатите от колегията до момента продукт, предоставян от Лакорда предоставя повече подпродукти и и нетрент достъп. Не на последно място над двеста колеги ползват този продукт вече от няколко години и са привикнали със същия.

 

2.    Докладва адв. Чолаков, че в офиса на колегията е получен сигнал от адвокати от Адвокатска колегия Благоевград, че много често им се налага да обслужват клиенти от селата във връзка с извършване на определени действия в ОбСЗГ – гр. Сандански – напр. Подаване на заявления, получанане на решения, скици и др.

Във връзка с тази дейнест сигнализират, че имат трудности в тази служба. Обикновенно към тези документи се прилага адвокатско пълномощно, но в ОбСЗГ те не биват признавани, а искат да бъдат прилагани заверени пълномощни от нотариус.

Молят да бъде разгледан този въпрос и да се направи необходимото и съобразявайки Закона за адвокатурата за в бъдеще да се избегнат подобни проблеми.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

РЕШЕНИЕ № 275

ДА БЪДЕ изпратено писмо до всички служби в областта, че пълномощията на адвоката произтичат от писмено пълномощно съгласно чл. 25 от Закона за адвокатурата и не следва да се изисква такова с нотариална заверка, дори същото изискване да произтича от подзаконов нормативен акт.

Следва да се има в предвид, че Закона за адвокатурата е нормативен акт от най-висша степен и се явява и специален по реда и формата на упълномощаване на адвокати и следва да се прилагат разпоредбите на чл. 25, ал. 1 от Закона за адвокатурата, т.е в писмена форма без нотариална заверка.

В случай, че продължат да постъпват сигнали от адвокати, че им се изисква нотариална форма на подписите ще бъде сезирано Министерството на земеделието и горите за липсата на правна компетентност на служителите в съответните служби.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

3.    Докладва адв. Чолаков, че в офиса на колегията се намират тефтерите на адвокатите за 2017 г.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

РЕШЕНИЕ № 276

ДА БЪДЕ изпратено писмо до всички адвокати, членове на Адвокатска колегия Благоевград, че в тефтерите за 2017 г. са вече в офиса на Адвокатска колегия Благоевград. Всеки, който желае може да си получи тефтера от колегията при заплащане на членски внос за м. декември 2016 г.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

4. Докладва се решение № 259 от 11.11.2016 г. на Адвокатски съвет Благоевград, с което е определен бюджета в размер на 250,00 лв. за организиране на коледното парти в залата на Адвокатска колегия Благоевград за децата на адвокатите вписани в Адвокатска колегия Благоевград.

 Докладва се, че определения бюджет след проучване, най-вероятно няма да достигне, като се прави предложение за увеличаване на бюджета с още 50,00 лв.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

РЕШЕНИЕ № 277

            ДА БЪДЕ увеличен бюджета за организиране Коледно парти в залата на Адвокатска колегия Благоевград на 16.12.2016 година от 250,00 лв. на 300,00 лв.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 09.12.2016 година от 13,30 часа.

 

                                              

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Иван Чолаков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/