П Р О Т О К О Л № 21/09.12.2016 год.

Днес, 09.12.2016 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Иван Чолаков, Мария Георгиева, Петя Хантова, Елена Попова, Пенко Ненов и Светлана Радулова.

Присъстват резервните членове на Адвокатски съвет Благоевград – Диана Табутова и Иван Димитров.

Не присъства Председателя на Контролния съвет и Председателя на Дисциплинарния съд.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Информация за събитията от 25.11.2016 г. – 09.12.2016 г. /докладва адв. Чолаков/;

2.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв. Чолаков/;

3.      Дисциплинарна дейност/докладва адв Кехайова/;

4.      Правна помощ /докладват отговорници по градове/;

5.      Разглеждане на постъпили оферти за сключване на задължителна групова застраховка „Професионална отговорност на адвокати” за 2017 година /докладва адв. Иванчева/;

6.      Разни.                                                          

По т. 1

Докладва адв. Чолаков, че на 29 и 30 ноември 2016 година, е взел участие в организирано посещение в Съда на Европейския съвет в Люксенбург с цел запознаване с организацията и работата на съда, организирано от Висшия адвокатски съвет с любезното съдействие на UIAи лично на неговия председател г-н Жан-Жак Уитвилер.

 

По т. 2

1. Заявление с вх. № 758/01.12.2016 годинаот МАГДАЛЕНА НИКОЛАЕВА РАЧЕВА-ИВАНОВА за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

2. Заявление вх. № 764/07.12.2016 годинаот адвокат ЕЛЕНА ГРИШЕВА ГЕОРГИЕВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора. Адвокат Георгиева е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

3. Заявление вх. № 764/07.12.2016 годинаот адвокат МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА КЛЕЧЕРОВА за отразяване в регистъра на адвокатите промяна на адрес на адвокатска кантора. Адвокат Клечерова е заплатила всички такси по чл. 49 от Закона за адвокатурата.

4. Заявление с вх. № 750/29.11.2016 годинаот адвокат МАРИЯНА НИКОЛОВА ДУНДОВА, с молба да бъде отписана от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи за отписването й.

5. Заявление с вх. № 757/01.12.2016 годинаот адвокат Параскева Иванова Точкова за прехвърлянето й от Адвокатска колегия Смолян в Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 278

1.ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Магдалена Николаева Рачева-Иванова, с адрес на кантора: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 80.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

2. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адв. Елена Гришева Георгиева, който да се счита: гр. Петрич, ул. „България” № 4, ет. 1. 

Решението е взето с 6 гласа „за”.

3. ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора на адв. Михаела Георгиева Клечерова, който да се счита: гр. Разлог, ул. „Бяла река” № 14. 

Решението е взето с 6 гласа „за”.

4. ОТПИСВА от регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград МАРИЯНА НИКОЛОВА ДУНДОВА на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, считано от 01.12.2016 г.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

5. ВПИСВА на основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 5 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград Параскева Иванова Точкова, с адрес на кантора: гр. Петрич, ул. „Цар Борис” III № 32.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 3

 

По т. 4

1.В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 32 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 281

1.    По искане по ЧНД № 556/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Л. Лазарова;

2.2.   По искане по НОХД № 2208/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Н. Гьошев;

3.    По искане по ЧНД № 698/2016 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. И. Манова

4.    По искане по ДП № 339 ЗМ-101/2015 г. по описа на РУ – Сандански – определя адв. Д. Парапанов и адв. В. Станкова;

5.    По искане по ДП № 7852ЗМ-552/2015 г. по описа на  ІІ – ро РУП – Благоевград– определя адв. М. Маринов;

6.    По искане по ДП № 339 ЗМ-554/2015 г. по описа на РУ – Сандански – определя адв. А. Маринова;

7.    По искане по ДП № 339 ЗМ-425/2016 г. по описа на РУ – Сандански – определя адв. Р. Орманлиева;

8.    По искане по ВНОХД № 522/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Т. Бойкова;

9.    По искане по НОХД № 2120/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. М. Бочукова;

10.  По искане по ДП № 1899 ЗМ-413/2016 г. по описа на 01 РУ – определя адв.Я. Пандева;

11.   По искане по НОХД № 561/2016 г. по описа на РС – Сандански – определяадв. Д. Чолакова;

12.   По искане по НЧХД № 2041/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Никола Китанов;

13.  По искане по изп.д. № 20168900400784 по описа на ЧСИ – Б. Велинов – да се изпрати по компетентност на Национално бюро за правна помощ.

14.     По искане по ДП № 7852ЗМ-77/2015 г. по описа на  ІІ – ро РУП – Благоевград– определя адв. Е. Равначка;

15.     По искане по ДП № 7852ЗМ-206/2015 г. по описа на  ІІ – ро РУП – Благоевград– определя адв. М. Михайлова;

16.     По искане по НОХД № 1090/2016 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Е. Станкова;

17.     По искане по ДП № 339 ЗМ-645/2015 г. по описа на РУ – Сандански – определя адв. Хр.Стоянов;

18.     По искане по ДП № 7852ЗМ-630/2015 г. по описа на  ІІ – ро РУП – Благоевград– определя адв. И. Михайлов;

19.     По искане по ДП № 7852ЗМ-347/2015 г. по описа на  ІІ – ро РУП – Благоевград– определя адв. М. Алексова;

20.     По искане по НОХД № 260/2016 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Т. Кузманов;

21.     По искане по ЧНД № 624/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определяадв. М. Биков;

22.     По искане по НАХД № 781/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. В. Итева;

23.     По искане по НОХД № 475/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. И. Кехайова;

24.     По искане по ДП № 50/2016г. по описа на ГПУ – Г.Делчев – определя адв. А. Шопова;

25.     По искане по Ч.ГрД № 2455/2016 г. по описа на РС – Благоевград – определяадв. Б. Юсева;

26.     По искане по НОХД № 626/2016 г. по описа на РС – Сандански – определяадв. Б. Горанов;

27.     По искане по ДП № 192/2016 г. по описа на ГПУ – Петрич – определя адв. Т. Гунчев;

28.     По искане по НЧХД № 1460/2016 г. по описа на РС – Благоевград – да се изпрати писмо да РС – Благоевград, чена свое редовно заседание  проведено  09.12.2016 г. АС – Благоевград разгледа постъпилото искане по НЧХД № 1460/2016 г. по описа на РС – Благоевград за определяне на служебен защитник на лицата Димитринка Антонио Ганчева – Бербатова и Маргарита Асенова Бербатова, при упражняване на правомощията си по чл.18, т.4 от ЗПП,  който ни задължава да следим за формата и съдържанието на акта по чл.25, ал.3 от ЗПП, включително правните и фактически основания за допускането на правната помощ,  АС констатира, че:

Съгласно чл.94, ал.4 от НПК резервен защитник се допуска по дела за тежки престъпления. Съгласно дефинитивната разпоредба на чл.93, т.7 от НК „тежко престъпление” е това, за което закона предвижда наказание лишаване от свобода над пет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. Според единодушното становище на Адвокатски съвет Благоевград  престъпленията по делата от частноправен характер  не са тежки по смисъла на преждепосочената разпоредба.

29.     По искане по НОХД № 477/2016 г. по описа на РС – Г. Делчев – определя адв. Н. Тафров;

30.     По искане по ВНОХД № 370/2016 г. по описа на ОС – Благоевград – определяадв. Д. Маркова;

31.     По искане по ДП № 331 ЗМ-238/2016 г. по описа на РУ – Разлог – определя адв. П. Сланчев;

32.     По искане по ДП № 331 ЗМ-131/2016 г. по описа на РУ – Разлог – определя адв. С. Падарева.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

2. Заверява 67 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 25.11.2016 г. – 09.12.2016 година.

 

По т. 5

Докладва се доклад с вх. № 769/09.12.2016 г. от адв. Росица Иванчева, по повод постъпили от три застрахователни дружества оферти за групова задължителна застраховка „Професионална отговорност” – 2017 година. В доклада сочи, че „Лев Инс” предлагат по-добри преференциални условия на застраховката в сравнение с „Булстрат”.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното  

РЕШЕНИЕ № 282

ОТЛАГА вземането на решение по точка от дневния ред, за следващото заседание.

 ДА СЕ изпратят писма до всички застрахователни компании, с оглед нуждите на Адвокатска колегия Благоевград, в срок до 20.12.2016 година, да бъдат изпратени предложения за общи и специални условия за сключване на задължителна групова застраховка „Професионална отговорност на адвокати” за 2017 година за минимум 100 човека, като се посочат варианти на лимит на отговорност /застрахователна сума 20 000,00 лв. и 50 000,00 лв./, на едно застрахователно събитие, за повече застрахователни събития в годината, годишна застрахователна премия, агрегат /няколко обезщетения/, предвижда ли се самоучастие, франшиза, ретроактивно действие, ако да за какъв срок за да се направи обоснован избор.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

По т. 6

1.    Докладва адв. Георгиева, че при последната поръчка на договори за правна помощ и съдействие с пълномощни  за нуждите на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград, фирмата изработчик е предложила по-висока цена на 1 брой кочан, като цената от 1,90 се променя на 2,30 лв.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

РЕШЕНИЕ № 283

ДА БЪДЕ изпратено запитване до 5 /пет/ печатници, за изработване на 500 броя договори за правна помощ и съдействие, като за целта им бъде изпратено и копие на досега ползваните кочани.

Офертите следва да съдържат информация за цена и срока на изпълнение за изработване на 500 броя договори за правна помощ и съдействие за нуждите на Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

 

2.  Докладва се писмо с вх. № 768/08.12.2016 г. на Окръжен съд Благоевград, в което молят да бъдат уведомени дали в Адвокатска колегия Благоевград са постъпвали сигнали от адвокати или техни клиенти във връзка с отлагане на дела от съдия Екатерина Николова, по повод на адвокати от Адвокатска колегия Благоевград заради техни ефективни протестни действия през пролетта и лятото на тази година.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград, взе следното

РЕШЕНИЕ № 284

ДА СЕ изпрати писмо до Окръжен съд Благоевград, че в периода на провеждане на ефективни протестни действия от адвокати в колегията, чрез неявяване по дела от наказателно-правен характер, не са постъпвали опраквания от адвокати или техни клиенти във връзка с отлагане на дела от съдия Екатерина Николова по тази причина.

По тази причина, множество колеги са изразявали своето задоволство от колегиалното отношение и професионално разбиране, проявено от съдия Николова при отлагането на съдебните заседания.

Адвокатски съвет Благоевград изразява своята благодарност към съдия Екатерина Николова.

Решението е взето с 6 гласа „за”.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 21.12.2016 година от 13,30 часа.

 

                                              

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

/адв. Иван Чолаков/

 

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Мария Георгиева/

 

ПРОТОКОЛЧИК:................................

/Цветанка Христова/